Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet

Ishøj Kommune, 9. februar 2018, Kultur og Fritidscentret

Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet i henhold til Folkeoplysningslovens § 6, stk. 1 pkt. 3 i Ishøj Kommune

Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige organisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede foreningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom
aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsning af ansøgerkredsen og af de områder,
hvortil der kan ydes tilskud.
Tilskudsberettigede foreninger, der opfylder nedenstående betingelser, kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud:

  • Foreningen skal have bestået i mindst 1 år for at kunne søge om ekstraordinært tilskud
  • Foreningens driftsoverskud eller rørlige formue må ikke overstige 40.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget beslutter til hvilke nye initiativer, udviklingsarbejder m.v., der kan ydes tilskud til og bevilger tilskuddet indenfor budgettets rammer. Folkeoplysningsudvalget kan i begrænset omfang dispensere fra formuegrænsen, når det kan påvises, at der opsamles kapital til investeringsformål i henhold til foreningens formål. Endvidere kan Folkeoplysningsudvalget ved tildeling af tilskud tage hensyn til foreningens medlemssammensætning, kontingentindbetaling og sociale ansvar.
Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan indenfor 4 uger indankes for Ishøj Byråd.

Som hovedreglen indkøber Ishøj Idræts- & Fritidscenter al bevilget materiel, hvortil der er ydet tilskud fra den ekstraordinære pulje. Hermed har Ishøj Kommune ejendomsretten, og dermed også vedligeholdelsesforpligtelsen samt forpligtigelsen til at løsøreforsikre materiellet. Hvis foreningen ophører, tilbageleveres materiellet til Folkeoplysningsudvalget.

Foreningen der har fået bevilget inventar, udstyr m.m. er den primære bruger, men efter aftale med foreningen og Kultur- og Fritidscentret kan udstyret lånes af andre foreninger.

Ansøgninger om tilskud fra puljen kan fremsendes løbende til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Forsøg kan godt strække sig over flere år, og der vil være mulighed for at søge tilskud til nye initiativer i projektet undervejs.
Forsøg skal primært afholdes inden for kommunens grænser.

Den enkelte tilskudsmodtager fremsender regnskab og evaluering af projektet til Folkeoplysningsudvalget senest 3 måneder efter afslutningen.
Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at der skal udarbejdes statusrapporter.

Retningslinjerne tages op til revision senest hvert 4. år.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2018
Vedtaget af Ishøj Byråd den 8. maj 2018