Hvad kan vi hjælpe med?

Budgetforlig 2021

Her kan du se budgetforliget, som blev vedtaget i oktober 2020, og som samtlige partier i Ishøj Byråd står bag

Hent budgetforliget for 2021

Partier:

 • Socialdemokratiet
 • Socialistisk Folkeparti
 • Enhedslisten
 • Venstre
 • Dansk Folkeparti

Der kan indgås budgetforlig med følgende vedtagelser:

 • Året 2021 gøres til Cykelår, blandet andet ved indkøb af elcykler. Der afsættes en pulje på 125.000 kr. til at borgerne kan booke sig ind på at låne.
 • Reparation af stisystemer for at forbedre gå- og cykelmuligheder, pris: 200.000 kr.
 • Børn, unge, voksne og pensionister betaler 20 kr. for adgang til svømmehallen (pensionister gratis indtil kl. 10.00, sådan er ordningen i dag), pris: 830.000 kr.
 • Opstart til museumbygning/Thorsbro Vandværk i samarbejde med Kroppendal, pris: 350.000 kr.
 • Sydkystens Sejlklub, færdiggørelse af klubhus og køkkenfaciliteter, pris: 400.000 kr.
 • Den budgetlagte legeplads på Bredkærgård skal indeholde et hjørne til brug for borgere med handicap.
 • Frivillige tilbydes arbejde i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver på biblioteket. I flere kommuner bistår frivillige med løsningen af arbejdsopgaver på bibliotekerne.
 • Undersøgelse af jordbundsforholdene på Ishøj Stadion, om området kan bære egentlige tilskuerfaciliteter.
 • Etablering af publikumsafskærmning/reklamepladser på baglinier på stadionbanen for Ishøj IF, pris: 75.000 kr.
 • Der afsættes 100.000 kr. til  sang- og musikaktiviteter på Kulturskolen.
 • Tilbud om oprettelse af familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen, pris: 460.000 kr.
 • Der indføres minimumsnormeringer i dagtilbudene senest i 2024 (kan evt. fremrykkes, hvis Finansloven afsætter penger hertil). Der udarbejdes en oversigt over situationen i dag.
 • Der afsættes mulighed for basketfaciliteter ved opførelse af skolehal på Vibeholmskolen. Og der etableres en ny SFO ved Vibeholmskolen pga. støjvoldens opførsel.
 • Der afsættes ressourcer til styrkelsen af samarbejdet med forældrene til børn i børnehaverne (før indskolingen), således at forældrene er langt bedre parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole.
 • Det foreslås, at de etablerede projekter ”Godt på vej” og ”Styrket samarbejde mellem hjem og dagtilbud” styrkes, således at udvalgte medarbejdere har deres dagligdag i institutionerne og derved får det personlige kendskab til forældrene. Projektet skal omfatte alle børn og forældre (såvel etniske danske, som anden etnisk oprindelse), pris 350.000 kr.
 • Der afsættes midler til ekstra rengøring (hovedrengøring) til borgere, der er visiteret til praktisk hjemmehjælp. Det forventes, at ca. 320 personer vil tage imod tilbuddet, pris 620.000 kr.
 • Afsættelse af årlig pulje på 800.000 kr. til omlægning af ældreboliger til plejeboliger i perioden 2021-2025, finansieres ved at ØPU´s pulje forhøjes med beløbet, der øremærkes til formålet.
 • Flere aktiviteter for beboerne på Kærbo, personaleressourcer kræves, pris: 350.000 kr.
 • Gratis omsorgspladser til borgerne efter hospitalsophold, pris: 540.000 kr.
 • Det forøgede rengøringsniveau i skoler i dagsinstitutioner fastholdes.
 • Mulighederne undersøges for at få en Supercyklelsti til Tåstrup
 • Der ønskes en mere generel brug af støjdæmpende asfalt.
 • Der afsættes en pulje til undersøgelse af trafiksikkerheden, pris: 300.000 kr.
 • Flere bænke og affaldsbeholdere i byrummet, pris: 100.000 kr.
 • Flere ladestandere til private elbiler etableres, pris: 100.000 kr.
 • Den flexible og alternative arbejdsplads. Flere hjemmearbejdspladser oprettes, antal 500 licencer, pris: 585.000 kr. Det undersøges, hvad de evt. afledte omkostninger kan beløbe sig på til etablering af hjemmearbejdspladser.
 • Byggesagsgebyrer fjernes fra private, pris: 221.000 kr.
 • Der skal satses mere på solenergi i de offentlige bygninger. Kræver en nærmere undersøgelse.
 • Styrke samkørsel via APP (nabogo), pris: 210.000 kr. i opstart og drift.
 • Det undersøges om kommunen kan yde tilskud til affaldssortering i boligforeninger.
 • Ekstra parkering i nærområder til varevogne (≤3500 kg). De kommunale/private P-pladser udnyttes i aftentimerne i nærområderne, men kun med P-tilladelser i et begrænset tidsrum mellem kl. 16.00-07.00. Der etableres differentierede tidszoner på P-pladser, således at kun få pladser kan benyttes i hele tidsrummet, mens andre P-pladser vil/kan have et kortere parkeringstidsrum, pris: 200.000 kr.
 • Oaser bør etableres i nærmiljøet, der hvor folk normalt færdes, hvis disse skal være til gavn for borgerne i hverdagen. Derfor vil det også give mening, at indgå en dialog med boligselskaberne omkring mulighederne for at etablere disse oaser, således at nogle af de eksisterende grønne græsarealer kan omdannes til mindre grønne oaser, pris: 200.000 kr.
 • Der ønskes etableret en babylounge i bycentret ved biblioteket. Ejerforeningen har indledningsvis givet tilsagn om finansiering af projektet, evt. suppleret med et kommunalt tilskud.
 • Der iværksættes en undersøgelse af en mulig omlægning af busrute 120 til at dække Torslunde, Solhøj mv., med etablering af et skiftestop ved Netto (Torslundevej/Køgevej) til buslinje 127. Omlægningen drøftes med Greve Kommune, når forslagene fra undersøgelsen foreligger.
 • I forbindelse med nybyggeri skal der fremsættes krav til de udvalgte developere om, at der i projekterne skal indgå et vist antal ungdomsboliger.
 • Det foreslås, at der iværksættes et ”Offentligt Privat Samarbejde” (OPP-projekt) til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styning af træer, buske mv.Der foretages en gennemgang af de nuværende kvalitetsstandarder for vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, med henblik på en evt. justering/revidering af kvalitetsstandarderne, for at kunne sikre en pæn vedligeholdt kommune.
 • Endvidere opsættes skraldespande i nærheden af bænke, således at vores borgere lettere kan komme af med deres affald. Særligt ved de områder, hvor der allerede er placeret en bænk, men også hvor der planlægges opsat nye bænke. Der bør også ses på, at der opsættes affaldsbeholdere/-stativer på steder i kommunen, hvor der er lange strækninger uden en affaldsbeholder/-stativ i nærheden.
 • Etablering af plejehjemsbestyrelser på de to plejehjem: Kærbo og Torsbo, hvor beboere, pårørende, ledere og kommunale repræsentanter er med. Målet er bl.a. at sikre, at der ikke sker omsorgssvigt på plejehjemmene.
 • I 2021 igangsættes energiprojektet med forbedret skolebelysning for at opnå en betydelig CO2-reduktion og forbedring af indeklimaet. Finansieret af kassebeholdningen og forventes at løbe over 10 år, hvor projektet har tjent sig ind.
 • Fortsat rationalisering og effektivisering i administrationen. Der indføres flere forenklede arbejdsgange i sagsbehandlingen.
 • Der skal fortsat være fokus på sygefraværet. Lange sygdomsforløb tages hurtigere op til stillingtagen.
 • Der afholdes borgermøde i 1. kvartal 2021 om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej, derved aflastes Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 13. november 2020