Hvad kan vi hjælpe med?

Midler til frivilligt socialt arbejde

Ishøj kommune afsætter hvert år midler til at støtte frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18

Ishøj Kommune afsætter to gange årligt midler til at støtte frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgningerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget i hhv. juni og december måned. Ansøgere får umiddelbart herefter besked om bevilgede midler eller afslag. Der er ansøgningsfrist den 15. maj og den 15. november.

Frivillige i Ishøj udfører mange vigtige opgaver, som midlerne er med til at støtte op om. Initiativer og indsater som dels er lokalt forankret og dels har ishøjborgere som medlemmer/målgruppe vægtes og prioriteres. Herudover prioriteres initiativer, der har udsatte målgrupper i fokus og som dermed støtter op om kommunens politikker på området. Læs mere her.

Der er også fokus på initiativer, der fremmer samarbejdet mellem borgere, frivillige foreninger, netværk, private aktører mfl. Medarbejdere, ledere og politikere fra Ishøj Kommune vil meget gerne indgå i udvikling af projektideer - på lige fod med øvrige deltager, sådan at vi sammen kan skabe det bedste Ishøj på tværs af kommune, frivillige, borgere, pårørende mfl. Læs mere om samskabelse her.

Vi ser frem til jeres ansøgninger.

Ansøgningsfrister

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen for behandling i Social- og Sundhedsudvalget i juni og december er henholdsvis den 15. maj og 15. november hvert år.

Kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde

Kriterier for tildeling af § 18 midler

Serviceloven forskriver at:
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Ishøj Kommunes kriterier

  • Foreninger, grupper, netværk og enkeltpersoner, der yder en frivillig social indsats til gavn for Ishøj Kommunes borgere kan komme i betragtning til § 18 midlerne.
  • § 18 midler kan ikke bruges til at afholde lønudgifter, da aktiviteterne, midlerne støtter, skal være båret af frivillig arbejdskraft.
  • Der gives tilskud til konkrete tiltag og aktiviteter som f.eks.: foredrag, undervisning for de frivillige, arrangementer, udflugter, administrationsudgifter og udgifter til markedsføring. Ligeledes gives tilskud til etablering af nye frivillige indsatser.
  • Aktiviteterne skal som udgangspunkt foregå i Ishøj Kommune. Der kan dog ydes tilskud til konkrete aktiviteter, som foregår uden for Ishøj, hvis der er deltagelse af borgere fra kommunen, og der ikke findes et lignende tilbud inden for kommunen. Lokalt forankrede aktiviteter vil dog blive prioriteret.
  • Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om § 18 midler, såfremt man er en godkendt forening efter loven om Folkeoplysning, eller hvis man modtager tilskud som godkendt forening, jf. samme lov. Ansøger skal i den forbindelse afdække og udtømme deres muligheder for at søge midler i Kulturudvalgets pulje til aktiviteter, inden der søges § 18 midler.
  • Foreninger skal i forbindelse med ansøgningen oplyse, at de er bekendt med reglerne om at indhente børneattester. Der skal på foranledning fra Ishøj Kommune kunne fremlægges børneattester på samtlige frivillige, der har kontakt med børn under 15 år.
  • Det skal fremgå af ansøgningen, om der er søgt midler andre steder.
  • Indsatser/aktiviteter, der understøtter Ishøj Kommunes politikker og indsatser på social- og sundhedsområdet, vil blive prioriteret. Læs mere om politikkerne her.
  • Det er en forudsætning for tildelingen af midler, at der efter årets udgang fremsendes dokumentation for anvendelse af de bevilgede midler i form af et revideret regnskab samt en beskrivelse af, hvordan midlerne er brugt i henhold til tiltagets formål, målgruppe og resultater.
  • Ishøj Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at foreninger mv., der modtager kommunale tilskud ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Dette betyder, at kommunen kan vælge at kontakte ansøgere af § 18 midler for at indgå i en dialog om dette.

Sådan ansøger du

Materiale til brug for ansøgningen kan downloades på nedenstående links eller rekvireres hos Ane Katrine Jensen på e-mail: akaje@ishoj.dk.

Ansøgningsskema til midler til frivilligt socialt arbejde

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgning sendes pr. e-mail til: akaje@ishoj.dk

Eller med post til:

Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj.
Att.: Ane Katrine Jensen

Regnskabsaflæggelse

I forbindelse med regnskabsaflæggende kan nedenstående skabelon anvendes.

Skabelon til regnskabsaflæggelse.

Kontakt

Center for Voksne og Velfærd

Ishøj Store Torv 20, 4.
2635 Ishøj

cvv@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 16. april 2020