Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgs møde onsdag 18. juni 2014 kl. 15.00

Lokation: 4. Nord


Deltagere: Ole Bjørstorp, Poul Rikardt Jørgensen, Niels Borre, Lennart Hartmann Nielsen, Ole Wedel-Brandt, Sven Viskum, Eva Hofman-Bang, Ole Mortensen, Morten Skov Christensen (suppleant for Peter Kay Mortensen)

 

Fraværende: Merete Amdisen, Peter Kay Mortensen, Michael Skou      


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Ny beskæftigelsesreform - udspil fra regeringen

Resume

Regeringen fremlagde i april 2014 udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Overordnet ønsker regeringen en ny beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på den enkelte arbejdsløse borger, mindre bureaukrati og mindre kontrol og aktivering af de arbejdsløse.

Oplæg v/ centerchef Helle Madsen og jobcenterchef Dan T. Nielsen                        

Sagsfremstilling

Regeringens udspil til ny beskæftigelsesindsats bygger på 3 overordnede principper:

 • Arbejdsløse skal have en individuel, meningsfuld og effektiv indsats

 • Arbejdsløse skal mødes med tillid. Fokus på resultater frem for regler og kontrol

 • Der er brug for at genindføre ret og pligt

Derudover er der i udspillet fokus på en tidligere indsats samt forebyggelse af langtidsledighed.

Udspil er vedhæftet som bilag                    

Beslutning

Jobcenterchef Dan Nielsen redegjorde for regeringens udspil til beskæftigelsesreform for forsikrede ledige.

Slides vedlægges referat      

Bilag

2. Sygedagpengereform

Resume

Sygedagpengereformen træder i kraft 1. juli 2014, og har som overordnet formål at ingen borgere skal stå uden forsørgelse grundet sygdomsforløb. Samtidig skal en tidligere indsats sikre, at borgeren i højere grad støttes i hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Oplæg v/ Jobcenter Vallensbæk, sygedagpengereformens betydning for borgere i Ishøj Kommunen.                  

Sagsfremstilling

Sygedagpengereformen bygger på seks principper:

 • Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

 • Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet.

 • Indsatsen skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hermed kan ressourcerne fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding.

 • Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i højst mulig grad.

 • Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, uden dermed at miste sit forsørgelsesgrundlag.

 • Sagsgangene skal være så enkle som muligt - mindst mulig administrativ byrde for den sygemeldte, arbejdsgiver og kommuner. Digitale muligheder skal udnyttes bedre.

Væsentligste ændringer

På baggrund af ovenstående vil de væsentligste ændringer i sygedagpengesystemet være, at der allerede efter 5 måneder sker en revurdering af borgerens sygetilstand. I dag sker revurderingen efter 12 måneder.

Hvis sygedagpengeperioden ikke forlænges, vil borgeren overgå til et jobklaringsforløb, hvor borgeren modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau uden tidsbegræsning. Derudover indføres ny forlængelsesregel, hvormed borgere med en livstruende og alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden begrænsning.     

Forlig om reform af sygedagpengesystemet er vedhæftet som bilag.                     

Beslutning

Gruppeleder for sygedagpenge ved Jobcenter Vallensbæk gennemgik hovedtemaerne i reformen samt dens betydning for borgere i Ishøj Kommune.

1. juli 2014 implementeres første runde af reformen. Anden runde træder i kraft pr. 5. januar 2015

Det forventes, at reformen medfører, at ca. 75 sygedagpengesager forelægges rehabiliteringsteam. Der oprettes et yderligere rehabiliteringsteam alene for sygedagpenge. Reformen anses som en besparelsesreform, hvormed kommunerne ikke skal have yderligere udgifter på området.    

Slides vedlægges referat            

Bilag

3. Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion

Sagsfremstilling

Status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion v/ leder af socialmedicinsk enhed v/ Sven Viskum                   

Beslutning

Status på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Der arbejdes på at optimere klinisk funktion med yderligere ansættelser.     

4. Lokale prioriteringer på Beskæftigelsesområdet

Resume

Ishøj Byråd har udarbejdet en liste over lokale prioriteringer på beskæftigelsesområdet for 2015.

I forlængelse heraf fremlægges også erfaringer fra Greve Kommune ang. strategi for nytteindsats for uddannelsesparate unge under 30 år

Listen over lokale prioriteringer på beskæftigelsesområdet samt sagsfremstilling fra Greve Kommune fremlægges for Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.            

Sagsfremstilling

I forbindelse med Dialogmøde på Beskæftigelsesområdet afholdt i Vallensbæk d. 12. maj 2014 samt Budgetseminar maj 2014 har Ishøj Byråd udarbejdet en liste over prioriteringer på beskæftigelsesområdet for Ishøj Kommune.

Prioriteringslisten omhandler:

 • Flere mentorordninger

 • Intensiv indsats ved nyledighed

 • Tværfaglig indsats for unge

 • Etablering af HUB

 • Selvansvar for handleplan

Greve Kommune har besluttet ændringer i strategi for nytteindsatsen, hvormed unge åbenlyst uddannelsesparate straksaktiveres.  

Prioriteringslisten samt sagsfremstilling fra Greve Kommune ang. ændring af strategi for nytteindsatsen er vedhæftet som bilag            

Beslutning

Borgmesteren redegjorde for byrådets prioriteringsliste på beskæftigelsesområdet.

Borgmesteren stillede spørgsmål til ordningen med nyttejobs i Ishøj Kommune. Der opfordres til, at der ses nærmere på nyttejobs og samarbejde herom mellem Ishøj Kommune og Jobcenter Vallensbæk. 

Bilag

5. Frafald på Uddannelsesinstitutionerne

Sagsfremstilling

Oplæg v/ Børne- og Kulturdirektør Lisbet Lentz  - frafald på uddannelsesinstitutioner Ishøj Kommune

Materiale uddeles på mødet            

Beslutning

Børne- og Kulturdirektør Lisbet Lentz redegjorde for frafaldsstatistik på uddannelsesinstitutionerne.
Det foreslås, at frafald og tal herom sættes på dagsordenen på et fremtidigt byrådsmøde i Ishøj Kommune.  

Slides vedlægges referat       

Bilag

6. Fagtemaer til kommende møder

Sagsfremstilling

Temaer for kommende møder i Beskæftigelsesudvalget drøftes          

Beslutning

 • Opfølgning om HUB

 • Spørgsmål om seniorpensionsordning

 • Opfølgning på spørgsmål om frivilligt mentorkorps.

 

7. Eventuelt

Resume

Datoer for kommende møder i Beskæftigelsesudvalget fastlægges.          

Sagsfremstilling

Forslag til datoer for kommende møder i Beskæftigelsesudvalget fremlægges på mødet. Fremtidige møder i Beskæftigelsesudvalget forventes i ultimo august og ultimo november 2014
 
       

Beslutning

Kommende møder:

Onsdag d. 27. august kl. 14.30-16.30

Tirsdag d. 25. november kl. 15.00-17.00 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019