Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgs møde onsdag 25. februar 2015 kl. 15.00

Lokation: Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital


Deltagere: Borgmester Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Niels Borre, Lennart Hartmann Nielsen, Ole Wedel-Brandt, Sven Viskum (socialmedicinsk enhed), Eva Hofman-Bang (CPH West), Charlotte Jacobsen suppleant for Morten Skov (LO Hovedstaden).

 

Administration: Tina Boesgaard, Helle Madsen, Anne Birgitte Jespersen

 

Fraværende: Poul Rikardt Jørgensen, Michael Skou (Erhvervsdrivende), Ole Mortensen (DA)


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Præsentation af Socialmedicinsk Enhed

Sagsfremstilling

Oplæg v/ Sven Viskum om Socialmedicinsk Enhed - præsentation af Socialmedicinsk enhed samt status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion.

 

På møde d. 27. august ønskede Beskæftigelsesudvalget en redegørelse af problematik omkring forhøjet stofskifte og længerevarende sygefravær rejst af Pia Larsen ved brev. Sven Viskum inviteres således til at redegøre herfor. 

 

Brev er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager præsentation og status til efterretning 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager præsentation af Socialmedicinsk enhed til efterretning og henviser Pia Larsen til Sundhedsstyrelsen. 

Bilag

2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 Meddelelser fra Borgmester Ole Bjørstorp

 1. Ishøj Kommune har fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på i alt 756.000 kr. til oprettelse af et frivilligt mentorkorps. Svarskrivelse er vedhæftet som bilag.
 2. Oversigt over nøgletal - ydelsesområdet

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning.

Lennart Nielsen efterspurgte beregninger i henhold til ny refusionsreform. Ishøj Kommune afventer beregningsmetoder fra KL, før dette kan oplyses nærmere.

Bilag

3. Ny refusionsreform

Resume

Oplæg v/ Dan Nielsen i henhold til refusionsændringernes betydning for Jobcenterets fremtidige indsatser.

 

Sagsfremstilling

Reform af refusionssystemet indgår som led i den samlede beskæftigelsesreform og vil træde i kraft pr. 1 januar 2016.

 

Refusionsændringerne indebærer overordnet:

 

 • Den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter falder over tid fra 80 % de første fire uger til 20 % for alle borgere, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger (gældende alle ydelser, dog ikke fx. efterløn, seniorjob og flexydelse)
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse) inden for en referenceperiode på 3 år.

 

Bilag omdeles på møde

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg om refusionsændringer til efterretning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg om refusionsreform til efterretning

Bilag

4. Opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014

Resume

Sag om opfølgning på Aktiveringsstrategien 2014 blev udskudt på møde d. 29. oktober 2014.

 

Administrationen fremsender efterfølgende forslag til Aktiveringsstrategi 2015 til udvalget.  

 

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategi 2014 indeholder 3 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 10. feb. 2015 og viser således en samlet opgørelse over 2014.

 

Unge ledige

 • 96 % af de uddannelsesparate unge har et uddannelsespålæg og 70 % en uddannelsesplan
 • 14 unge er overgået til ordinær uddannelse efter forløb i projekt Way2Go
 • Alle virksomheder, som er i målgruppen i henhold til samarbejde om brobygning og virksomhedsbesøg for unge under 30 år, er kontaktet i 2014
 • 3 unge er overgået til uddannelse fra projekt Ung På Vej.  7 unge er overgået fra at være aktivitetsparate til nu at kunne erklæres uddannelsesparate (perioden marts til december 2014)

 

Langtidsledighed

 • 402 borgere fra Ishøj Kommune er langtidsledige. Dette svarer til en reduktion på 14 % (reduktion fra 468 til 402 borgere)
 • Der er gennemsnitligt 21 fuldtidspersoner i revalideringsforløb i 2014

 

Virksomhedskontakt

 • Ishøj Kommune opnår en placering som nr. 37 i Dansk Industris årlige undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima"
 • Som led i det opsøgende arbejde blandt det lokale erhvervsliv, er alle virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner blevet kontaktet mindst een gang i løbet af første halvår af 2014
 • Der er blevet oprettet 22 nye flexjobs for Ishøj-borgere.

 

Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014 til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget 

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede status på Aktiveringsstrategi 2014  og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Udkast til Aktiveringsstrategi 2015 forventes medio marts 2015. Beskæftigelsesudvalget ønskede, at fokusområderne for 2014 videreføres i 2015. Her ønsker Beskæftigelsesudvalget dels et særligt fokus på virksomhedskontakten også for 2015, dels at der ved fokusområdet omhandlende langtidsledighed bliver analyseret på målgruppen i forhold til begrænsninger, gerne i samspil med Klinisk Funktion. Analysen kan endvidere skabe grundlag for pilotprojekt med Klinisk Funktion i henhold til langtidsledige borgere.

Bilag

5. Status på revalideringsforløb 2014

Resume

Status på borgere på revalidering. Sag oversendt fra Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcenter Vallensbæk har pr. 22. december 2014 registreret 21 borgere på revalidering i Ishøj Kommune. Dette er i forhold til Ishøj kommunes resultatmål (at der i gennemsnit er 26 fuldtidspersoner i revalideringsforløb) en afvigelse på 5 helårspersoner.

 

Jobcenter Vallensbæk fremstiller to typiske årsager til, at Ishøj Kommunes resultatmål ikke opnås:

 

1. Borgeren ønsker revalidering, men der er ikke grundlag for dette i henhold til lovgivningen

2. Jobcenter eller rehabiliteringsteam anbefaler revalidering, men borgeren er ikke i stand til at påbegynde et sådan forløb.

 

Jobcenteret vil fortsat have fokus på at benytte revalidering i 2015 i situationer, hvor det er relevant for den enkelte borger.

 

 Oversigt samt notat er vedhæftet som bilag

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager status på revalidering til efterretning.  

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager status på revalidering til efterretning og ønsker løbende at følge sagens udvikling.

Bilag

6. Status på langtidsledighed

Sagsfremstilling

Status på langtidsledige i Ishøj Kommune v/ Dan Nielsen herunder beskrivelse af jobcenterets indsats på området samt erfaringer med at få denne målgruppe videre.

 

 Notat om langtidsledige borgere i Ishøj Kommune er vedhæftet som bilag

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager status på langtidsledighed til efterretning 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager status på langtidsledighed til efterretning 

 

Bilag

7. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt 

Beslutning

Såfremt der er behov for et ekstraordinært møde i foråret 2015, indkaldes Beskæftigelsesudvalget til dette.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019