Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgs møde onsdag 27. august 2014 kl. 14.30

Lokation: 4. Nord


Deltagere: Borgmester Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Poul Rikardt Jørgensen, Lennart Hartmann Nielsen, Ole Wedel-Brandt, Eva Hofman-Bang,

 

Fraværende: Sven Viskum, Ole Mortensen, Michael Skou, Niels Borre, Peter Kay Mortensen

 

Administration: Tina Boesgaard, Helle Madsen, Anne Birgitte D. Jespersen.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

8. Meddelelser

Resume

 1. Påmindelse  om Politisk møde om beskæftigelsesreformen d. 3. september 2014 i København. Kun politiske medlemmer af Beskæftigelsesudvalget. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Udviklingskonsulent Anne Birgitte D. Jespersen.

 

 1. Beskæftigelsesudvalget har modtaget et brev fra Pia Petersen Larsen ang. forhøjet stofskifte og længerevarende sygefravær. Udpluk af links fra brevet ses nedenfor

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2014/sygdom-i-skjoldbruskkirtlen-giver-oeget-risiko-for-langvarigt-sygefravaer

 

http://pinasunivers.blogspot.dk/2013/07/6-arsager-til-at-lavt-stofskifte-bliver.html

 

Beslutning

Borgmester Ole Bjørstorp orienterer om meddelelser.

Brev fra Pia Petersen tages op på næstkommende møde d. 25. november, hvor Sven Viskum inviteres til at give en redegørelse.

9. Produktionsskolen Møllen

Resume

Oplæg om Produktionsskolen Møllen v/ Forstander Charlotte Eriksen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager oplægget til efterretning

Beslutning

Forstander Charlotte Eriksen fortæller om Produktionsskolen Møllen samt skolens tilbud

10. Beskæftigelsesplan 2015

Resume

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 v/ jobcenterchef Dan T. Nielsen

 

Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesplanen 2015 endnu ikke er færdigbehandlet, og der derfor vil kunne komme ændringer og tilføjelser, før planen forelægges Byrådet i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2015 beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vallensbæk.

Planen er bygget op omkring Beskæftigelsesministeriets fire fokusområder samt et lokalt fokusområde. Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder således:

 

 1. Unge

 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

 3. Langtidsledighed

 4. Virksomhedskontakt

 5. Lokalt fokusområde: Førtidspension.

 

Beskæftigelsesplan 2015, tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 samt resume er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til Beskæftigelsesplan 2015, og at sagen efterfølgende sendes til Økonomi og Planudvalget.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget ønsker en øget beskrivelse af virksomhedskontakt.

Det nævnes, at der med de nye rammeaftaler på psykiatriområdet er fokus på tidlig opsporing af psykiske lidelser i jobcentrene.

Enkelte tilrettelser i teksten ønskes såsom, at mikroflexjobs også oprettes i Ishøj Kommune

 

Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget

Bilag

11. Frivilligt Mentorkorps i Ishøj Kommune

Resume

Der er i Ishøj Kommune et politisk ønske om at oprette et frivilligt mentorkorps med det formål, at støtte og motivere unge fra lokalmiljøet i at påbegynde og gennemføre en uddannelse for dermed på sigt at mindske antallet af ufaglærte og nedbringe langtidsledigheden i Ishøj Kommune.

I oprettelsen af et frivilligt mentorkorps samarbejdes der med Jobcenter Vallensbæk og CPH West, hvormed det frivillige mentorkorps vil blive oprettet indenfor et formaliseret samarbejde mellem beskæftigelses,- social- og uddannelsesområdet.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt pulje til samme formål, som er ansøgt. Der forventes svar i løbet af september måned.

 

Projektbeskrivelse, puljeansøgning og budget er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

9,2 % af alle unge under 30 år i Ishøj Kommune er på kontanthjælp. Mange af disse unge har ikke en uddannelse, og er dermed i risiko for aldrig af få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med et frivilligt mentorkorps er således at støtte og motivere de unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse for dermed på sigt at mindske antallet af ufaglærte og langtidsledighed i Ishøj Kommune.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge borgere i alderen 18-30 år fra Ishøj Kommune, som er erklæret uddannelsesparate eller er i gang med en uddannelse. De unge i målgruppen kan have problemstillinger, som gør, at de har brug for ekstra hjælp og støtte til at påbegynde/fastholde et uddannelsesforløb fx. lettere psykiske lidelser, lettere misbrug, dårlig skolegang og skrøbeligt netværk.

 

Organisering

Det frivillige mentorkorps oprettes inden for en projektperiode fra 2014-2016. Der er en forventning om, at i alt 30 unge gennemfører et mentorforløb med 15 mentorforløb i 2015 og 15mentorforløb i 2016.

Projektet oprettes i et samarbejde mellem Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, Jobcenter Vallensbæk og CPH West.

Under projektperioden oprettes en frivillig forening omkring mentorkorpset. Dette for at forankre projektet hos de frivillige selv.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter projektbeskrivelse samt projektansøgning og anbefaler, at sagen oversendes til Økonomi og Planudvalget.

Beslutning

Centerchef Helle Madsen fortæller om det frivillige mentorkorps.

Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget og med anbefaling om, at et beløb til opstart af et frivilligt mentorkorps på 756.000 kr. over en tre årig periode indarbejdes i budget 2015 og overslagsår.

Bilag

12. Beskæftigelsesregionens fremskrivning af ledighed på kommuneniveau og Resultatrevisionen

Resume

Oplæg ang. Beskæftigelsesregionens fremskrivning af ledigheden på kommuneniveau samt Resultatrevision v/Jobcenterchef Dan T. Nielsen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregionens fremskrivning af ledighed

Jobcenterets forventninger til udviklingen i ledigheden bygger på Økonomi og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesregionens halvårlige prognoser. Den seneste prognose er fra juni 2014 og indeholder et kvalificeret bud på, hvordan ledigheden udvikler sig i 2014 og 2015.
 
For Ishøj Kommune forventes ledigheden at falde fra 10,8 procent ultimo 2013 til 10,2 procent ultimo 2014 og yderligere til 9,8 procent ultimo 2015. Det betyder, at ledighedskøen forventes reduceret med 115 personer.

 

Resultatrevision 2013

Resultatrevisionen har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen 2013 indeholder:

 • Besparelsespotentiale

 • Resultatoversigt

 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplanen.

 

Fremskrivning af ledighed fra Beskæftigelsesregionen samt Resultatrevision 2013 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter materialet og sagen oversendes til Økonomi og Planudvalget

Beslutning

Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget.

Fremskrivning af ledighed tages til efterretning

Bilag

13. Opgørelse over ledighedsydelse over 18 måneder

Resume

Opgørelse over ledighedsydelse over 18 måneder v/ Jobcenterchef Dan T. Nielsen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter materialet og sagen oversendes til Økonomi og Planudvalget

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget modtager tal på antal borgere på ledighedsydelse over 18 måneder to gange årligt.

Beskæftigelsesudvalget ønsker dels tal på antal borgere på ledighedsydelse over 12 måneder, dels oplysninger om, hvilke kommuner tilflyttere kommer fra.

Sagen forelægges til november 2014

Bilag

14. Status på Nyttejobs

Resume

Status på nyttejobs i Ishøj Kommune v/ centerchef Helle Madsen og Jobcenterchef Dan T. Nielsen

 

Notat fra Jobcenter Vallensbæk er vedhæftet som bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at etablere nytteaktivering i tilknytning til Park og Vej for op mod 10 personer. Nytteaktiveringen skal igangsættes pr. 15. september 2014 og kan for den enkelte borger vare op til 13 uger.

 

Opgaver

Opgaverne anses ikke som konkurrenceforvridende, da der er tale om ekstraordinære opgaver inden for offentligt regi. Opgaverne kan omhandle:

 • Indsamling og kløvning af brænde

 • Vedligeholdelse af bænkeborde og mandskabsskure

 • Pålægning af flis

 • Afvaskning af skraldespande

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter status på nyttejobs.

Beslutning

Nyttejobs skal oprettes, hvormed de ikke er konkurrenceforvridende. Der har været en proces i Ishøj Kommune om at oprette de nødvendige nyttejobs med indhold efter anvisninger fra ministeriet. Aktuelt oprettes to projekter med nyttejobs i efteråret 2014.

Status på nyttejobs er fremover et fast punkt på dagsordenen for Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

15. Eventuelt

Resume

Næste møde i Beskæftigelsesudvalget afholdes d. 25. november 2014 kl. 15.00-17.00 ved 4. Nord.

Beslutning

Næste møde i Beskæftigelsesudvalget kan evt. afholdes på socialmedicinsk enhed på Bispebjerg Hospital

Erhvervspolitikken i Ishøj Kommune vil være på dagsordenen på dette møde samt oplæg om forslag til HUB.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019