Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgs møde onsdag 29. oktober 2014 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2D SvedalaSagspunkter der blev behandlet på mødet

16. Oplæg om erhvervspolitikken i Ishøj Kommune

Resume

 Oplæg om Erhvervspolitikken i Ishøj Kommune v/ erhvervs- og turistchef Anja Vorm Andersen. Erhvervspolitikken udtrykker Ishøj Kommunes overordnede politiske målsætninger for arbejdet med erhvervslivet i kommunen og blev godkendt af Ishøj Byråd på møde d. 7. oktober 2014

 

Sagsfremstilling

Erhvervspolitikkens temaer er:

 • Udvikling, fornyelse og gode rammer
 • Et samlet, stærkt lokalt erhvervsliv
 • Ishøj på arbejde - på arbejde i Ishøj
 • Formidling af Ishøjs værdier overfor erhvervsliv og turister

 

Det tilhørende idé- og handlingskatalog beskriver de aktiviteter og projekter, som skal understøtte og realisere de indsatser, der knytter sig til hvert af de politiske temaer.  

 

Erhvervspolitik og handlingskatalog er vedhæftet som bilag.

Indstilling

 Beskæftigelsesudvalget tager oplægget til efterretning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager erhvervspolitikken til efterretning 

Bilag

17. Oplæg om Iværksætterhus i Ishøj Kommune

Resume

Oplæg v/ erhvervs- og turistchef Anja Vorm Andersen om et iværksætterhus i Ishøj Kommune henvendt iværksættere, som ønsker at starte egen virksomhed.

 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune vil skabe sit eget iværksætterhus og hermed et iværksættermiljø i Ishøj. Huset skal være med til at skabe nye muligheder for, at flere får lyst og mulighed for at starte egen virksomhed. Det er således tanken, at iværksætterhuset skal være et sted, hvor alle, der drømmer om at blive selvstændig, kan få hjælp og motivation til at gøre deres drøm konkret.

 

Det ultimative mål er at skabe levedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser og vækst.

 

Målgruppe

Der tænkes i målgrupper for Iværksætterhuset, så hele skalaen dækkes fra tanke til virksomhed i drift:

 • Dem, der blot tænker på at blive iværksættere
 • Dem, der ved, de vil være selvstændige
 • De nystartede virksomheder i de første par år
 • Virksomheder i drift

 

Organisering

Tilbud i Ishøjs Iværksætterhus vil blive målrettet til brugernes ønsker og behov. Pr. 1. januar 2015 køber Ishøj Kommune sig til iværksætterydelser fra Væksthus Hovedstadsregionen via det tværkommunale samarbejde Iværksætterkontaktpunktet. Der vil være sammenhæng mellem disse tilbud og det ekstra, der vil være mulighed for i Iværksætterhuset.

 

Økonomi

 Ishøjs Iværksætterhus har et budget på kr. 1.200.000 

 

Indstilling

 Beskæftigelsesudvalget tager oplægget til efterretning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg om Iværksætterhus i Ishøj Kommune til efterretning 

Bilag

18. Meddelelser

Sagsfremstilling

 Meddelelser fra Borgmester Ole Bjørstorp

 1. Ledigheden falder, og ligger på landsplan nu på 5%. I Ishøj Kommune er ledigheden faldet med 0,5 % fra juli til august (fra 9,9 %-9,4 %). Det betyder, at Ishøj er den kommune, hvor ledigheden er faldet mest sammenlignet med andre kommuner i Region Hovedstaden.

http://epn.dk/job/ECE7065477/sa-mange-er-ledige-i-din-kommune/

 1. På baggrund af henvendelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ang. ansøgning til pulje til forsøg med frivillige mentorer for unge (det frivillige mentorkorps) er antallet af unge, som skal igennem et mentorforløb i projektperioden 2014-2016, blevet sat op fra 30 til 55 unge.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning 

19. Fra Reform til Praksis - Beskæftigelsesreform 2014

Resume

D. 3. september deltog politiske medlemmer af Beskæftigelsesudvalget i et politisk møde om den nye beskæftigelsesreform afholdt af KL.

På dette møde blev beskæftigelsesreformens betydning for kommunerne bl.a. diskuteret herunder 10 politiske opgaver i implementeringen.

 

Reformens betydning for kommuner samt de 10 opgaver i implementeringen fremlægges hermed Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

10 politiske opgaver i implementeringen:

 

 1. Prioritere hvilke indsatser/tilbud de store grupper af ledige skal tilbydes (virksomhedsrettede tilbud, uddannelse, opkvalificering, motiverende tilbud, nytteindsats, mv.)
 2. Læg en strategi for effektive samtaler - i samarbejde med de største a-kasser
 3. Definer et serviceniveau for virksomhederne
 4. Koordiner jobcentrets virksomhedskontakt med kommunens erhvervsservice og gå foran i dialogen med virksomheder
 5. Overvej fælleskommunale samarbejder - bl.a. om virksomhedsservice og særlige grupper af ledige.
 6. Overvej om organisering, ledelsesstruktur og kompetencer matcher reformens krav
 7. Giv organisationen et serviceeftersyn med hensyn til lokal afbureaukratisering
 8. Fastsæt mål og succeskriterier for indsatsen og følg med i effekterne
 9. Vurder konsekvenserne af den nuværende indsats i lyset af ny refusionsmodel og overvej ændringer
 10. Engager hele kommunen og lokalsamfundet - løsningerne ligger i et bredt samarbejde.

 

Materiale fra det politiske møde hos KL er vedhæftet som bilag

 

 

Indstilling

 Beskæftigelsesudvalget tager oplæg til efterretning og anbefaler sagen sendes til Økonomi og Planudvalget

Beslutning

Jobcenterchef Dan Nielsen holder oplæg om beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesudvalget tager informering om implementering af beskæftigelsesreformen til efterretning. Sagen genoptages på møde i Beskæftigelsesudvalget februar 2015 

Bilag

20. Opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014

Resume

På møde d. 28. april drøftede Beskæftigelsesudvalget Aktiveringsstrategi 2014 for Ishøj Kommune. På mødet blev det besluttet, at Beskæftigelsesudvalget følger op på Aktiveringsstrategien ultimo 2014.

 

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategien indeholder 3 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 20. august 2014 og giver således et billede af udviklingen i første halvår af 2014:

 

Unge ledige

 • Ud af 66 uddannelsesparate unge fra Ishøj Kommune har 94 % fået et uddannelsespålæg og 65 % en uddannelsesplan.
 • 8 unge er overgået til ordinær uddannelse efter forløb i projekt Way2Go
 • 3 unge er overgået til uddannelse fra projekt Ung På Vej.  7 unge er overgået fra at være aktivitetsparate til nu at kunne erklæres uddannelsesparate

 

Langtidsledighed

 • Antallet af langtidsledige er faldet med 4 % i første halvår af 2014
 • Der er gennemsnitligt 22 fuldtidspersoner i revalideringsforløb

 

Virksomhedskontakt

 • Ishøj Kommune opnår en placering som nr. 37 i Dansk Industris årlige undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima"
 • Som led i det opsøgende arbejde blandt det lokale erhvervsliv, er alle virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner blevet kontaktet mindst een gang i løbet af første halvår af 2014
 • Der er blevet oprettet 22 nye flexjobs for Ishøj-borgere.

 

Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014 til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget 

Beslutning

Sagen udskydes til møde i foråret 2015 

Bilag

21. Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion

Resume

På seneste møde d. 27. august ønskede Beskæftigelsesudvalget en redegørelse af problematik omkring forhøjet stofskifte og længerevarende sygefravær rejst af Pia Larsen ved brev.

Sven Viskum inviteres således til at redegøre herfor.

Sagsfremstilling

1. Status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion v/ leder af socialmedicinsk enhed v/ Sven Viskum.

2. Redegørelse af brev fra Pia Larsen ang. forhøjet stofskifte og længerevarende sygefravær.

 

Brev er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning 

Beslutning

Sagen udskydes til møde i foråret 2015 

Bilag

22. Status på nyttejobs

Sagsfremstilling

Status v/ jobcenterchef Dan Nielsen på nyttejobs samt projekt med nyttejobs på rengøringsområdet i Ishøj Kommune (Rengøring, Park og Vej)

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager status på nyttejobs til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget 

Beslutning

26 personer er pt i nyttejob. Der arbejdes på ordning i svømmehal i Ishøj Kommune med plads til 4 personer.

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.  

23. Opgørelse over ledighedsydelse over 12 måneder

Resume

På møde d. 27. august 2014 ønskede Beskæftigelsesudvalget dels status på borgere, som har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder dels oplysninger om, hvilke kommuner tilflyttere kommer fra.

Sagsfremstilling

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, som er visiteret til flexjob og er ledige. Ledighedsydelse er således for de borgere, som er visiteret til et flexjob men endnu ikke har fået et sådan job.

Satsen for ledighedsydelse er 89 % af dagpenges højeste sats.

 

 

Indstilling

 Beskæftigelsesudvalget tager status på ledighedsydelse til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget. 

Bilag

24. Eventuelt

Sagsfremstilling

 Drøftelse af møderække og temaer for 2015

Beslutning

Møderække for 2015:

25. februar 2015 kl. 15.00 - Afholdes Socialmedicinsk Enhed, Bispebjerg Hospital

26. maj  2015 kl. 15.00

26. august 2015 kl. 15.00

25. november 2015 kl. 15.00

 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019