Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde tirsdag 13. november 2018 kl. 15.00

Lokation: Byrådssalen


Deltagere:

Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Lennart Nielsen, Sami Deniz, Ole Wedel-Brandt, Charlotte Jacobsen, Ole Mortensen, Ole Norén, Michael Jensen.

 

Afbud: Sven Viskum, Poul Jørgensen

 

Administration: Kåre Svarre Jakobsen, Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard, Rikke Rytter Mølsted


Sagspunkter der skal behandles på mødet

24. Meddelelser

Sagsfremstilling

1. I budget 2019 er afsat midler til projekt vedr. straksaktivering. Ishøj og Vallensbæk kommuner er i dialog vedr. projektets organisering og opstart.

2. Status på jobcentersatellit.

3. Jobcenter Vallensbæk har indsendt ansøgning til STAR vedr. projekt "Flere skal med II -frontrunner". Ansøgning er vedhæftet som bilag.

4. Fokusrevision af mentorstøtteordningen i Vallensbæk Jobcenter er udført af Deloitte i oktober 2018. Forretningsgange og beskrivelse af interne kontroller er godkendt og skal indgå i sagsbehandlingen af alle sager. Revisionsrapport er vedhæftet som bilag.

5. Orientering fra RAR strategiseminaret den 12. nov. 2018

6. Orientering vedr. VEU, fra RAR møde den 28. sep. 2018. Orienteringsnotat er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning

Bilag

25. Forenklet beskæftigelsesindsats v. Kristina Bendixen, vicekontorchef, KL.

Sagsfremstilling

Oplæg ved Kristina Bendixen, Vicekontorchef i Center for Vækst og Beskæftigelse, KL.

Emne: "Intentioner i den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, hovedelementer i den nye lovgivning og nyt benchmarkkoncept"

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

26. Benchmark af kommuner

Resume

Beskæftigelsesministeriet lancerede d. 2. nov. 2018 en benchmarkingsanalyse af kommunernes beskæftigelsesindsats, hvor der tages højde for kommunernes rammevilkår. Ishøj Kommune er samlet set på alle ydelser nr. 24 og klarer sig dermed bedre på beskæftigelsesområdet end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Det samme gælder kontanthjælpsområdet, hvor Ishøj ligger nr. 5. Omvendt forholder det sig på a-dagpengeområdet, hvor Ishøj af ministeriet rangeres som nr. 96 og dermed klarer sig dårligere, end det kan forventes. Beskæftigelsesministeriets benchmarking tager udgangspunkt i VIVEs rammevilkårsanalyse "Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen"

VIVEs rammevilkårsanalyse "Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen" der rangerer kommunerne efter, hvor vanskelige deres rammevilkår er i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet lancerede d. 2. nov. 2018 en benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats. Listen viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet, og særskilt på henholdsvis kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet og sygedagpengeområdet. Benchmarking-listen fra Beskæftigelsesministeriet tager udgangspunkt i ny rammevilkårsanalyse udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), hvormed der tages hensyn til kommunernes rammevilkår. Ifølge Beskæftigelsesministeriet viser benchmarking-listen altså effekten af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats.  

Rammevilkårsanalysen fra VIVE rangerer kommunerne efter, hvor vanskelige deres rammevilkår er.

1. Beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats

Overordnet

 • Ishøj (som kommune) ligger nr. 24 samlet set – Ud fra rammevilkårene kan man forvente 1580 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det faktiske tal er 1540 fuldtidspersoner.
 • Ishøj ligger nr. 3 over kommuner, som har forbedret sig mest i forhold til året før.  
 • Vallensbæk (som kommune) ligger i top ti over kommuner, som gør det bedst, altså har færre på offentlig forsørgelse, end man kan forvente ud fra rammevilkårene. Vallensbæk ligger nr. 7. Ud fra rammevilkårene ville man kunne forvente, at der i Vallensbæk er 600 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det faktiske tal 540 fuldtidspersoner.
 • Altså viser analysen overordnet, at både Ishøj og Vallensbæk er mere effektive på beskæftigelsesindsatsen, end hvad der kan forventes ud fra rammevilkårene.

Kontanthjælp

 • For kontanthjælp ligger Ishøj nr. 5. Det forventede antal fuldtidspersoner på kontanthjælp er 820, det faktiske tal 720 fuldtidspersoner
 • Vallensbæk ligger nr. 17 med 40 fuldtidspersoner færre på kontanthjælp end forventet.
 • Ishøj er i top 10 (nr. 8) i forhold til de kommuner, som har haft den største forbedring på kontanthjælpsområdet sammenlignet med året før. Forbedringen er på 0,2 procentpoint.

A-dagpenge

 • For a-dagpenge ligger Ishøj  nr. 96, og er dermed den tredje-dårligste kommune i landet. Forventet antal er 400 fuldtidspersoner, det faktiske antal er 470 fuldtidspersoner
 • Vallensbæk ligger nr. 69, med 190 fuldtidspersoner forventet og 200 fuldtidspersoner i faktiske tal
 • Ishøj ligger nr 2. som den kommune, der har forbedret sig mest på a-dagpenge området i forhold til året forinden.

Sygedagpenge

 • Ishøj er nr. 32 med 350 fuldtidspersoner i faktiske tal. På baggrund af rammevilkår er det forventede tal 360 fuldtidspersoner.
 • Vallensbæk ligger nr. 2. og har 160 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvor det forventede niveau er 190.

Kritik af benchmarkinglisten fra beskæftigelsesministeriet:

Ministeriets liste kritiseres for ikke at medtage førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb . Metodisk kommer undersøgelsen således til at overse de sammenhænge, der er mellem de forskellige ydelser. Samtidig kommer undersøgelsen til at favorisere kommuner, der har tilkendt mange personer førtidspension.

Endvidere er de tal, som Beskæftigelsesministeriet anvender, ikke direkte sammenlignelige med tallene fra VIVEs rapport. Administrationen har været i kontakt med VIVE, der ikke kan forklare den oversættelse, der er sket fra deres egne tal til de tal Beskæftigelsesministeriet anvender. Det har dags dato ikke være muligt at komme i kontakt med Beskæftigelsesministeriet.

2.  VIVES rammevilkårsanalyse : Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

VIVE rangerer kommunerne efter, hvor vanskelige rammevilkårene er for beskæftigelsesindsatsen. De kommuner, som rangeres højest, er således de kommuner, som har de vanskeligste rammevilkår på området. Analysen belyser rammevilkårene for beskæftigelsesindsatsen samlet og isoleret for kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge og førtidspension mv. (førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb).

Ishøj Kommunes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

 • A-dagpenge: nr. 1
 • Kontanthjælp nr. 3
 • Sygedagpenge: nr. 32
 • Førtidspension mv.: nr. 65
 • Samlet set: nr. 26

Til sammenligning ligger Vallensbæk blandt de 10 kommuner, som samlet har de mest favorable rammevilkår for beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste findes på dette link: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/

VIVEs rammevilkårsanalyse er vedhæftet

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

27. Brev fra beskæftigelsesministeren vedr. manglende samtaler for ledige

Resume

Beskæftigelsesministeren sendte den 29. januar 2018 et brev til alle landets kommuner, vedr. overholdelse af minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte.

Den 26. september 2018 følger ministeren op på sagen, hvor en ny opgørelse viser, at kommunerne kun har forbedret overholdelsen af samtaler med ledige maginalt siden januar 2018.

Sagsfremstilling

I brevet fra den 29. januar 2018 bliver landets kommuner bedt om at rette op på indsatsen i jobcentrene, så de ledige får det antal samtaler, de har krav på jf. lovgivningen. Ved et opfølgende brev den 26. september 2018 konkluderer ministeren, at kommunerne kun har forbedret overholdelsen af samtaler maginalt.

I aftale om forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne friere rammer i udformning af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministeren vil dog følge kommunernes indsats nærmere og kontrollere, at de ledige får den indsats, de har krav på bl.a. gennem benchmark og resultatmålinger. Brevene fra beskæftigelsesministeren kan i dette lys ses som en forsmag herpå.

Kommunernes Landsforening opfordrer i brev den 27. september beskæftigelsesministeren til også at have fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet frem for blot antallet af afholdte samtaler. KL begrunder dette i, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem resultater på beskæftigelsesområdet og overholdelse af samtaler.

For Ishøj Kommune er der siden januar sket forbedringer for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

For målgrupperne forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere har færre ledige og sygemeldte siden januar modtaget det antal samtaler, de har krav på, jf. bilag.

Vedhæftet er brev, kommuneoversigt og metodebeskrivelse fra januar, brev og kommuneoversigt fra september samt brev fra KL til beskæftigelsesministeren.

Jobcenter Vallensbæk fremsender følgende kommentar til sagen:

I den vedlagte kommune fordelte opgørelse ligger Vallensbæk på 40. pladsen, mens Ishøj ligger på 56. pladsen. Billedet ved sidste opgørelse var det modsatte. For begge kommuners vedkommende er antallet af samtaler lige omkring landsgennemsnittet.

Jobcenteret har naturligvis fokus på, at borgerne får det antal samtaler, som loven foreskriver. Således følges udviklingen i samtalefrekvensen løbende. Samtidig er der stor fokus på, at der ikke ”holdes samtaler for samtalernes skyld”, men at sagsbehandlingen tager afsæt i borgernes ønsker og arbejdsmarkedets behov. Det er vigtigt, at borgerne tilbydes de samtale og aktiveringsforløb, som har bedst effekt. 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

28. Status på samarbejdsprojekt med Socialmedicinsk Enhed

Sagsfremstilling

Socialmedicinsk Enhed er i samarbejde med Ishøj Kommune ved at færdiggøre evalueringen af pilotprojektet, herunder effektanalyse.

De sidste tal for 18 måneders follow up på borgernes forløb er ved at være indhentet, hvilket gør, at der indenfor den næste måned vil være en bedre indikation på effekten af pilotprojektet. Der vil endvidere blive udarbejdet en cost benefit analyse på baggrund af borgernes placering i systemet efter de 18 måneder. Det er væsentligt at få 18 måneders follow up data med for at se, om der er en effekt på resultaterne.

Den endelige evalueringsrapport vil blive præsenteret af Socialmedicinsk Enhed på førstkommende beskæftigelsesudvalgsmøde i 2019.

Projektet i større skala

Der er et ønske om at udvikle projektet og derfor har projektgruppen fra Socialmedicinsk Enhed præsenteret pilotprojektet for socialdirektørerne i Vestegnskommunerne. Der var stor interesse i at indgå i et projektsamarbejde om at opskalere projektet. Socialdirektørerne og relevante parter fra beskæftigelsesområdet i de respektive kommuner vil blive inviteret til et større informationsmøde den 13.12.2018 i Ishøj Kommune. Socialmedicinsk Enhed vil efterfølgende indlede udviklingen af et større projekt med Vestegnskommunerne.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

29. Input til Aktiveringsstrategi 2019

Resume

Aktiveringsstrategien udarbejdes som tillæg til Jobcenter Vallensbæks årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune.

Beskæftigelsesudvalget bedes komme med input til særlige fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune i 2019 (Aktiveringsstrategi 2019).

 

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien udarbejdes som tillæg til Jobcenter Vallensbæks årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler på denne måde de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år, ligesom strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Vallensbæks strategi på beskæftigelseområdet for både Ishøj og Vallensbæks kommuner og kommer i 2019 til at berøre følgende emner:

 • Unge
 • Forsikrede ledige over 30 år
 • Jobparate over 30 år (kontanthjælp)
 • Aktivitetsparate over 30 år (kontanthjælp)
 • Sygedagpenge og jobafklaring
 • Integrationsborgere
 • Virksomhedskontakt
 • Socialt bedrageri og fejludbetalinger

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget kommer med input til særlige fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune i 2019 (Aktiveringsstrategi 2019)

30. Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, september 2018" fra RAR Hovedstaden, udgives ca. 3 gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning. Tiltrådt den 22. oktober 2018.

Beskæftigelsesudvalget tager nøgletal til efterretning.

Bilag

31. Mødedatoer i 2019

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for Beskæftigelsesudvalget i 2019:

 • Den 21. februar, kl. 15-17

      -  Forslag til oplæg på mødet:

o   Status på ungeindsats v. Lisbet Lentz, velfærdsdirektør eller Susanne Poulsen, Centerchef for Dagtilbud og Skoler

o   Præsentation og og oplæg ved Jens Folman, ny arbejdsmarkedsdirektør ved Arbejdsmarkedskontor Øst, STAR.

 • Den 6. juni, kl. 15-17
 • Den 29. august, kl. 15-17
 • Den 21. november, kl. 15-17  

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget vedtager mødekalender for 2019.

32. Opfølgning på besøget i Aabenraa

Resume

Aabenraa Kommune har investeret 68 mio. i beskæftigelsesprojektet KIK1 for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket har halveret andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og der er opnået en betydelig økonomisk gevinst i besparede forsørgelsesudgifter mv. Projektet er udvidet med KIK2 i 2018 for alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Ishøjs beskæftigelsesudvalg har hørt Aabenraas erfaringer med investeringsstrategien og bedes drøfte, om et lignende investeringsprojekt kunne være relevant i beskæftigelsesindsatsen for Ishøjs ledige borgere.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes beskæftigelsesudvalg besøgte d. 12. september 2018 Aabenraa Kommune med det formål at høre nærmere om investeringsprojektet KIK, hvormed Aabenraa har halveret andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og opnået en betydelig økonomisk gevinst.

Hovedpointen bag investeringstilgangen i Aabenraa og kommuner med lignende projekter er, at kommunen igennem en investering i at højne kvaliteten i indsatsen for borgerne, kan flytte dem fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse, fleksjob, uddannelse eller førtidspension. Dermed forbedres borgerens livssituation, og kommunen sparer udgifter til offentlig forsørgelse og beskæftigelsesindsats.

Følgende elementer går igen som tendenser for investeringsprojekter i Aabenraa og øvrige kommuner:

 • Investering i flere sagsbehandlere for at sænke sagsantallet og lave håndholdt indsats for borgerne
 • Screening og tidlig indsats
 • Helhedsorienteret og tværfaglig afklaring
 • Målrettede tilbud og indsatser efter borgernes behov
 • Virksomhedsrettet indsats og flere virksomhedskonsulenter
 • Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere
 • Produktionsstyringsværktøjer til at følge sagsbehandlingen og borgernes forløb

Vedlagte bilag beskriver investeringsprojektet KIK1 og KIK2 i Aabenraa.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte, hvorvidt de finder Aabenraas og andre kommuners investeringstiltag på beskæftigelsesområdet inspirerende og relevant som del af indsatsen i Ishøj Kommune. Udvalget kan overveje at sende en anbefaling til Økonomi- og Planudvalget om at undersøge potentialet nærmere for et lignende investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet.

Vallensbæk Kommune har igennem det forpligtende kommunale samarbejde kompetencerne til at drive jobcenteret, og skal i så fald opfordres til i samarbejde med Ishøj at arbejde med principperne bag investeringstilgangen, tilpasset Ishøjs særlige situation.

 

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Se vedlagte projektbeskrivelser af Aabenraas investeringsprojekt KIK1 og KIK2

Indstilling

Forslag til indstilling fra Beskæftigelsesudvalget til Økonomi – og Planudvalget:

Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget at det træffer en principbeslutning om at igangsætte investeringsstrategi for kontanthjælpsmodtagere i Ishøj Kommune. Det foreslås, at der udarbejdes en projektbeskrivelse og rettes henvendelse til Vallensbæk Jobcenter.

 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019