Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag 21. februar 2019 kl. 15.00

Lokation: Byrådssalen


Deltagere: Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Poul Jørgensen, Ole Wedel-Brandt, Sami Deniz, Sven Viskum, Ole Mortensen, Ole Norén, Charlotte Jacobsen

 

Administration: Velfærdsdirektør Lisbet Lentz, konsulent Rikke Mølsted, konsulent Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard

 

Afbud: Lennart Nielsen, Michael Jensen, Kåre Svarre Jakobsen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Ny arbejdsmarkedsdirektør ved AMK Øst

Sagsfremstilling

Præsentation og oplæg ved Jens Folman, ny arbejdsmarkedsdirektør ved Arbejdsmarkedskontor Øst, STAR.

Jens Folman vil bl.a. fortælle om den nye lovgivning i Forenklet Beskæftigelsesindsats og hvilken betydning den vil få for Ishøj ift. sanktioner, beskæftigelsesindsats mv.

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager præsentation og oplæg til efterretning

2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

  • Nyt fra RAR herunder:
    • Orientering fra RAR møde med beskæftigelsesministeren den 29. januar 2019
    • Orientering om seminar den 6. maj 2019, kl. 9.00-13.00 for kommunernes beskæftigelsesudvalg. Det er muligt at komme med input til emner på dagsordenen. Nærmere information følger pr. mail fra Arbejdsmarkedskontor Øst i marts/april.
  • Orientering fra Erhvervskontaktudvalgsmøde den 23. januar 2019
  • På det seneste beskæftigelsesudvalgsmøde den 13. november 2018, blev mentorordningen og branchenetværk i jobcenteret drøftet. Ønsker udvalget en yderligere redegørelse fra jobcenteret på mentorordningen og branchenetvæk?
  • Status på Vejlebrovej 45

Indstilling

Meddelelser tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning. Beskæftigelsesudvalget ønsker yderligere information om mentorordning og branchenetværk i jobcenteret i henhold til formål, effekt og anvendelse.

3. Status på Ungeenheden, "Ishøj - uddannelse og job", kl. 16.00

Sagsfremstilling

Orientering om status på den nye ungeenhed "Ishøj- uddannelse og job" v. Lisbet Lentz, Velfærds- og Undervisningsdirektør, Susanne Poulsen, centerchef for Dagstilbud og Uddannelse samt Mette Hensel, leder af Ungeenheden.

Lovgrundlag

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 - Lov om forberedende grunduddannelse.

Lov nr. 698 af 8. juni 2018 – Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Michael Krøll, suppleant for Charlotte Jacobsen deltog under dette punkt.

4. Status på samarbejdsprojekter med Socialmedicinsk Enhed, kl. 16.30

Sagsfremstilling

Afrapportering på samarbejdsprojekt v/ Sven Viskum, ledende overlæge på Socialmedicinsk Enhed.

1.       Ishøjprojektet og de endelige resultater

2.       Det nye samarbejdsprojekt samt ansøgning til A. P. Møllerfonden

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Den endelige rapport sendes ud med referat

5. Aktiveringsstrategi 2019

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien for 2019 blev godkendt på byrådsmødet den 5. februar 2019 og afspejler de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker, er i fokus i det pågældende år, ligesom strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

Jobcenter Vallensbæk har fået godkendt ansøgninger til STAR vedr. projekterne "Flere skal med II -frontrunner" og "Opkvalificering på Transportområdet"

Vedlagt er den endelige Aktiveringsstrategi 2019.

 

Indstilling

Orienteringen om Aktiveringsstrategi 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

6. Straksaktivering

Sagsfremstilling

Status på projekt om straksaktivering v. chefkonsulent Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard.

 

Formål

Med straksaktivering sendes jobparate ledige i nytteindsats hurtigst muligt efter ledighed. Formålet er at fastholde den ledige i et arbejdsfællesskab og i en hverdag med faste mødetidspunkter. Et forløb i straksaktivering består af en arbejdsuge på 37 timer, hvor den ledige udfører samfundsnyttige opgaver, ligesom den ledige en dag om ugen får hjælp og støtte til jobsøgning.

Ønsket er, at straksaktivering skal være med til at vende borgerne i døren og forebygge langtidsledighed. Effekten forventes at være en reduktion i ledighedsperiode og ikke mindst et fald i antallet af ledige inden for målgruppen

 

Målgruppe

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Åbenlyst uddannelsesparate

Forsikrede ledige (som rådighedsafprøvende indsats)

 

Status

Ishøj og Vallensbæk kommuner er i dialog vedr. projektets organisering, opstart og ansættelse af projektleder. Stillingen som projektleder forventes besat pr. 1. maj 2019

 

Præcisionsbeskrivelse og udkast til stillingsopslag er vedhæftet.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

7. Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat, med tema om a-dagpengemodtagere.

 

René Mikkelsen, jobcenterchef i Vallensbæk, orienterede på Økonomi- og Planudvalgsmødet den 28. januar 2019 om andelen af forsikrede ledige i Ishøj Kommune samt jobcenterets indsatser for denne målgruppe.

Indstilling5. februar 2019, pkt. 40:

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.Ishøj Byråd, 5. februar 2019, pkt. 40:

Til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Beskæftigelsesudvalget ønsker orientering om brugen af uddannelsesløft i jobcenteret og sygedagpengemodtagere

 

Bilag

8. Eventuelt

Beslutning

Intet at tilføje

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019