Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde tirsdag 26. maj 2015 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2D Svedala


Deltagere:Borgmester Ole Bjørstorp, Lennart Hartmann Nielsen, Ole Wedel-Brandt, Sven Viskum (Socialmedicinsk Enhed), Eva Hofman-Bang (CPH West), Ole Mortensen (DA), Charlotte Jacobsen stedfortræder for Morten Christiansen (LO)

 

Fraværende: Merete Amdisen, Niels Borre, Poul Jørgensen, Michael Skou (Erhvervslivet).

 

Administration: Tina Boesgaard, Helle Madsen, Anne Birgitte D. Jespersen, Merete Kieme


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

8. Præsentation af Ishøj Daghøjskole

Resume

Præsentation af Ishøj Daghøjskole v/ leder Györgyi Csato

Sagsfremstilling

Györgyi Csato fortæller nærmere om Ishøj Daghøjskoles kompetencer og fremtidige rolle i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beskæftigelsesudvalget tager præsentation af Ishøj Daghøjskole til efterretning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager præsentation af Ishøj Daghøjskole til efterretning

 

9. Meddelelser

Sagsfremstilling

 Meddelelser fra Borgmester Ole Bjørstorp

 1. Beskæftigelsesudvalget har modtaget brev fra Det Regionale Beskæftigelsesråd (RAR) ang. rådets arbejde og funktion.

 

 1. Tilbud fra COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) om en række kurser, som skal understøtte og styrke medarbejdere i kommunen i henhold til den nye beskæftigelsesreform. Kurserne "Sammenhængende indsats", "Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske sygdomme" samt "En effektfuld beskæftigelsesindsats" foreslås som relevante kurser for medarbejdere i Ishøj Kommune.

 

 1. Carsten Koch-udvalget offentliggjorde marts 2015 den anden og sidste del af udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. Her er der fokus på borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

 

 1. Borgmester Ole Bjørstorp blev d. 10. april 2015 interviewet til Ugebladet A4 om stressramte borgere i Ishøj og efterfølgende blev borgmesteren desuden interviewet i radioen om emnet. I denne forbindelse blev det fortalt, at 29% af borgerne i Ishøj har et relativt højt stressniveau, hvilket er en højere andel end Region Hovedstadens gennemsnit på 21%. I forlængelse heraf har Komiteen for Sundhedsoplysning rettet henvendelse. Det første møde afholdes primo juni ang. evt. samarbejde.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning

Positivliste samt resumé af de to seneste rapporter fra Carsten Koch-udvalget udsendes med referat.

Link til positivliste: http://www.rar-bm.dk/da/Hovedstaden/Beskaeftigelsespolitik/Regional%20positivliste.aspx

Bilag

10. Mikrolån

Resume

Der er i Ishøj Kommune et politisk ønske om at tilbyde mikrolån til arbejdsledige, som har mulighed for at kunne blive iværksættere.

Der igangsættes derfor pilotprojekt om mikrolån fra efteråret 2015 til ultimo 2016, hvor der købes op til 2 pladser hos Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune er der et politisk ønske om at tilbyde mikrolån til arbejdsledige med mulighed for at blive iværksætter. Derfor indgår Ishøj Kommune i en forsøgsperiode samarbejde med Næstved Kommune om mikrolån.

Hvad er mikrolån

Mikrolån er et rentefrit lån på op til 50.000 kr., som skal tilbagebetales over 5 år.

Målgruppe:

Mikrolån kan alene tilbydes borgere, som er berettiget til revalidering. Således skal borgeren være:

 • Afklaret, hvormed menes, at pågældende skal have gennemgået forrevalidering
 • Have begrænsninger i sin arbejdsevne
 • Ikke kunne komme til at klare sig selv gennem erhvervsrettede aktiviteter (ordinær uddannelse, virksomhedspraktik m.v.)

Målgruppen er derfor ikke alle arbejdsledige med en god forretningsidé og et forretningspotentiale, herunder ledige på arbejdsløshedsdagpenge, og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Mikrolånsforløb

Et mikrolånsforløb er sammensat af et opkvalificerende forløb på 6 måneder, efterfulgt af et hovedforløb på 6 måneder.

Under det opkvalificerende forløb bibeholder borgeren sit hidtidige forsørgelsesgrundlag.

I det opkvalificerende forløb modtager borgeren personlig vejledning, professionel erhvervscoaching, finansiel rådgivning og deltager i undervisningsforløb om regnskabs- skatte- og momsregler.

I hovedforløbet tilbydes borgeren et mikrolån på mellem 1.000 og 50.000 kr. til etablering af egen virksomhed. Sideløbende tilbydes borgeren individuel sparring og rådgivning samt kollektive kursusdage og netværksmøder.

Pilotprojekt

Ishøj Kommune igangsætter i efteråret 2015 et pilotprojekt om mikrolån i samarbejde med Næstved Kommune, som vil stå for det opkvalificerende forløb såvel som hovedforløbet.

Ishøj Kommune køber i projektperioden op til 2 pladser hos Næstved Kommune.

Pilotprojektet evalueres i foråret 2016 af Beskæftigelsesudvalget med henblik på, hvorvidt projektet skal forlænges. Evalueringen følger således forløb og evaluering af Iværksætterhuset i Ishøj Kommune.

Organisering

Næstved Kommune er valgt som samarbejdspartner, da der i Region Hovedstaden ikke findes et tilbud, som passer til Ishøj Kommunes ønsker på området. Der er på nuværende tidspunkt ikke interesse blandt de øvrige Vestegnskommuner om at oprette et lignende tilbud og samarbejde på området, hvorfor dette ikke har været en mulighed.

Pilotprojekt om mikrolån sker i et tæt samarbejde mellem Ishøj Kommune, Jobcenter Vallensbæk og Næstved Kommune, hvormed der igennem hele projektet vil være en tæt kontakt mellem de tre parter i henhold til videndeling, sparring m.v.

I forlængelse heraf sker visitation til pilotprojektet i samarbejde mellem Næstved Kommune og Jobcenter Vallensbæk, ligesom Erhvervschefen i Ishøj Kommune løbende orienteres om ind- og udskrivning til pilotprojektet. I visitationen lægges der vægt på, om borgeren vil være i stand til at gennemgå et iværksætterforløb.

 

Materiale fra Næstved Kommune ang. forløb med mikrolån er vedhæftet som bilag

Lovgrundlag

Aktivlovens §§ 65-67

Beskæftigelsesindsatslovens § 32

 

Økonomi

Økonomiafsnit til sagsfremstilling om mikrolån:

Budgetkonsekvens ved to borgere i projektet.
Udgift pr. kursusplads er 65.000 kr.
Mikrolånet er op til 50.000 kr. pr. deltager.
Tilbagebetaling over 5 år er rentefrit.

Budgetomplaceringer

 

 

 

 

 

 

Udgifter

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kursus (brutto)

130.000

 

 

 

 

Mikrolån

100.000

 

 

 

 

Tilbagebetaling

 

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Justering af budget til Revalidering

-230.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Økonomisk nytteværdi:

Bruttoudgiften pr. borger på revalideringsydelsen er ca. 212 t. kr., idet der er 50 % refusion på ydelsen, er der en nettoudgift på ca. 106 t. kr. pr. borger.

Det vil sige, at den økonomiske nytteværdi vil være, såfremt de to borgere bliver iværksættere uden overførselsindkomst, ca. 212.000 kr. pr. år. (netto)

Udover besparelsen på revalideringsydelsen, kan der være højere skatteindtægter og evt. besparelser på boligsikring mv.

Finansiering sker ved at omplacere 230.000 kr. fra konto for revalidering til nyoprettet konto for mikrolån.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beskæftigelsesudvalget drøfter sag om mikrolån og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget med forslag om, at finansieringsmodellen godkendes.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget oversender sagen til Økonomi og Planudvalget med forslag om, at finansieringsmodellen godkendes. Endvidere foreslår Beskæftigelsesudvalget, at projektet følges tæt i projektperioden.

Beskæftigelsesudvalget modtager første status på projektet på møde november 2015.

Bilag

11. Aktiveringsstrategi 2015

Resume

Aktiveringsstrategi 2015 fremlægges Beskæftigelsesudvalget til behandling.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategi 2015 er udarbejdet i samarbejde med Jobcenter Vallensbæk og indeholder følgende fokusområder:

 

 • Unge ledige
 • Langtidsledighed
 • Sygedagpengemodtagere
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Virksomhedsindsats.

 

Strategien for 2015 følger således op på sidste års fokusområder (unge ledige, langtidsledighed samt virksomhedsindsats), ligesom der i 2015 er fokus på sygedagpenge samt ledighedsydelse.

 

Aktiveringsstrategien er vedhæftet som bilag.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beskæftigelsesudvalget drøfter Aktiveringsstrategi 2015 og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget.  

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager Aktiveringsstrategi 2015 til efterretning og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget. Beskæftigelsesudvalget modtager første opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015 på møde i august.

Bilag

12. Ledighedsydelse over 18 måneder

Resume

 Status på ledighedsydelse over 18 måneder.

Sagsfremstilling

 Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, som er visiteret til flexjob og er ledige. Ledighedsydelse er således for de borgere, som er visiteret til et flexjob men endnu ikke har fået et sådan job.

Satsen for ledighedsydelse er 89 % af dagpenges højeste sats.

 

Borgere på ledighedsydelse

 • For Ishøj Kommune har i alt 11 borgere modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.
 • Kønsfordeling: 6 mænd, 5 kvinder
 • Aldersfordeling: 1963-1980 (35-52 år).
 • Borgerne har ofte fysiske og psykiske udfordringer ud over ledighed.
 • Borgerne har modtaget ledighedsydelse imellem 18-60 måneder. Fordelingen heraf er som følgende:
  • 18-19 måneder: 5 borgere
  • 20-30 måneder: 4 borgere
  • 31-60 måneder: 2 borgere
 •  

Oversigt over borgere på ledighedsydelse over 18 måneder samt afgangsliste er vedhæftet som bilag

 

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Beskæftigelsesudvalget drøfter sag om ledighedsydelse og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget 

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager sag om ledighedsydelse til efterretning og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget

 

Bilag

13. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt 

Beslutning

1. Status fra Jobcenter Vallensbæk

2. Informering om kommende evaluering af FØP og sygedagpengereformen, som er udarbejdet er Deloitte og udgives af STAR.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019