Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde onsdag 26. august 2015 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2D Svedala


Deltagere: Borgmester Ole Bjørstorp, Merete Amdisen (med afbud) Lennart Harmann Nielsen (med afbud) Poul Jørgensen, Ole Wedel-Brandt, Morten Skov Christiansen (LO Hovedstaden)(med afbud) suppleant Charlotte Jacobsen (mødte ikke) Ole Mortensen (DA), Sven Viskum (Socialmedicinsk Enhed) (med afbud) Michael Skou (Erhvervslivet)(med afbud)

 

Afbud/Fravær: Eva Hofmann-Bang (CPH West), Niels Borre

 

Administration: Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen, centerchef Helle Madsen, jobcenterchef René Mikkelsen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

14. Status på MentorIshøj - det frivillig sociale mentorkorps i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Oplæg v/ projektleder Mette Philippsberg Jepsen om opstart og status på det sociale frivillige mentorkorps i Ishøj Kommune, MentorIshøj

 

Materiale vedhæftes referat.

 

Indstilling

Det indstilles

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg til efterretning

Beslutning

Til efterrretning.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

15. Meddelelser

Sagsfremstilling

 1. Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 (bilag)
 2. Anden del af Beskæftigelsesreformen træder i kraft pr. 1 juli 2015 (bilag)
 3. Ishøj Kommune modtager i forbindelse med budget 2016 tilskud til beskæftigelsesområdet. Der lægges således op til, at nye tiltag og investeringer på beskæftigelsesområdet kan finansieres via dette tilskud.
 4. Ledighedstal (notat) for Ishøj Kommune samt nøgletal for ydelsesområdet juni 2015.
 5. Visioner og strategi for RAR - seminar d. 24. august. 2015 (bilag)
 6. Jobcenterets samarbejde med Nørmak privathospital om udredning af sygemeldte borgere (notat)
 7. Brev fra RAR med opfordring om, at kommunerne prioriterer den jobrettede kvalificering af kontanthjælpsmodtagere.

Indstilling

Det indstilles

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

Bilag

16. Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion

Sagsfremstilling

Status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion v/ leder af socialmedicinsk enhed Sven Viskum.

 

Indstilling

Det indstilles

Beskæftigelsesudvalget tager status til efterretning

Beslutning

Udsættes til mødet den 25. november 2015.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

17. Opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015

Resume

Ifølge Aktiveringsstrategien 2015 og aftale om denne modtager Beskæftigelsesudvalget i alt to opfølgninger for de indsatsmål, som er opstillet i strategien.

Hermed fremlægges første opfølgning for Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategien indeholder 5 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed, Sygedagpengemodtagere, Ledighedsydelsesmodtagere og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 1. august 2015 og giver således et billede af udviklingen i første halvår af 2015:

 

Unge ledige

 • Brobygningsprojekt: 37 % af de unge inden for projektet er to måneder efter første fase ude af offentlig forsørgelse (indsatsmål 60 %)
 • Ung På Vej: 11 ud af 62 er overgået fra at være aktivitetsparate til uddannelsesparate (indsatsmål 60 %), 8 er startet i uddannelse
 • Frivilligt socialt mentorkorps: 5 mentorforløb er opstartet (indsatsmål 15 mentorforløb)

 

Langtidsledighed

 • Systematisk screening: foretages ved alle nyledige.
 • Analyse af langtidsledige: igangsat og præsenteres for Beskæftigelsesudvalget på møde i november 2015
 • Private løntilskud: 47 % af alle private løntilskud fører til ordinær beskæftigelse (indsatsmål 25 %)

 

Sygedagpengemodtagere

 • Gravis tilbagevenden til job: udgør 10 % af alle sygemeldinger (indsatsmål 12 %)

 

Ledighedsydelsesmodtagere

 • Jobformidling til flexjob: 9 ydelsesmodtagere over 18 måneder kommet i fleksjob (indsatsmål: 5), 4 ydelsesmodtagere mellem 12-17 måneder kommet i fleksjob (indsatsmål 10)
 • Etablering af mikroflexjobs: 6 etableret i Ishøj Kommune, 5 i private virksomheder (indsatsmål: 5 i Ishøj Kommune, 5 i private virksomheder)

 

Virksomhedskontakt

 • Jobformidling: Formidling af 145 jobs i Ishøj og Vallensbæk (indsatsmål 100 jobs)
 • Samarbejde om jobrotation: 27 samarbejder (indsatsmål: 25)
 • Mikrolån: Standby

  

Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015 til efterretning og oversender sagen til Økonomi- og Planudvalg.

Beslutning

Til efterretning - sendes til Økonomi- og Planudvalget.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

Bilag

18. Analyse af langtidsledige i Ishøj Kommune

Resume

På baggrund af ønske fra Beskæftigelsesudvalget udarbejdes en analyse af de langtidsledige borgere fra Ishøj Kommune. Dette ønske fremgår også af Aktiveringsstrategien 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med analysen er at skabe øget viden om gruppen af langtidsledige borgere i Ishøj Kommune (langvarige ydelsesmodtagere). Analysen vil således kunne danne grundlag for en særlig indsats henvendt langtidsledige borgere, som igangsættes i samarbejde med Socialmedicinsk Enhed.

 

I analysen defineres langtidsledige som borgere, der har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp (job- og aktivitetsparate) eller uddannelseshjælp (uddannelses- og aktivitetsparate) det seneste år eller længere.

 

Undersøgelsesdesign

1. Deskriptiv analyse på baggrund af statistisk data fra Jobindsats og Danmarks Statistik, skal give overblik over målgruppen i henhold til ydelse, alder, etnicitet og køn.

2. Kvalitativ analyse ved sagsgennemgang af 25 % af alle sager. Sagerne udvælges tilfældigt blandt alle langtidsledige borgere i Ishøj Kommune. Sagsgennemgangen skal bidrage med viden om kvalitative dimensioner såsom borgernes sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige forhold.

 

Analyse og resultater præsenteres for Beskæftigelsesudvalget på møde d. 25. november 2015

Indstilling

Det indstilles:

Beskæftigelsesudvalget drøfter oplæg til analyse af langtidsledighed i Ishøj Kommune.

 

Beslutning

Udvalget finder analyserammen relevant, og tager den til efterretning. Analysen drøftes og præsenteres på mødet den 25. november 2015. Udvalget drøfter ligeledes om analysens konklusioner giver anledning til at rette henvendelse til beskæftigelsesministeren.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

19. Ledighedsydelse over 18 måneder

Resume

 Status på ledighedsydelse over 18 måneder.

Sagsfremstilling

 Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, som er visiteret til flexjob og er ledige. Ledighedsydelse er således for de borgere, som er visiteret til et flexjob men endnu ikke har fået et sådan job.

Satsen for ledighedsydelse er 89 % af dagpenges højeste sats.

 

Borgere på ledighedsydelse

 • For Ishøj Kommune har i alt 7 borgere modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder (11 borgere i maj 2015).
 • Kønsfordeling: 5 kvinder og 2 mænd
 • Aldersfordeling: 34-51 år.
 • Borgerne har ofte fysiske og psykiske udfordringer ud over ledighed.

 

 

Oversigt over borgere på ledighedsydelse over 18 måneder samt afgangsliste er vedhæftet som bilag

 

 

Indstilling

Det indstilles:

Beskæftigelsesudvalget tager status på ledighedsydelse over 18 måneder til efterretning og oversender sagen til Økonomi- og Planudvalg.

Beslutning

Tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget.


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

Bilag

20. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt 

Beslutning

Næste møde den 25. november 2015 kl. 15.00


Fraværende i Beskæftigelsesudvalget - 26. august 2015:
Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen og Niels Borre

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019