Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag 10. februar 2014 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale 2A / Bad SalzungenSagspunkter der blev behandlet på mødet

13. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. februar 2014 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

14. Meddelelser fra administrationen

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. februar 2014 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

 • Der er ansat ny skoleleder på Gildbroskolen. Leif Gaard Bjarning kommer fra en stilling som viceskoleleder på Vejlebroskolen og tiltræder stillingen pr. 10. februar 2014.

 • Invitation til landskonferencen "Kvalitet i dagplejen 2014" uddeles på mødet.

Forslag til beslutning:


Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

15. Status på arbejdet med at udmønte folkeskolereformen

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 20. januar blev det besluttet at status på arbejdet med at udmønte folkeskolereformen i Ishøj Kommune skal være et fast punkt på Børne- og  Undervisningsudvalgets møder frem til sommerferien, hvorefter sagen skal på dagsordenen en gang i kvartalet.

Sagsfremstilling

Status på arbejdet med at udmønte folkeskolen i Ishøj Kommune er beskrevet i vedhæftede notat.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

16. Ny ressourcemodel for folkeskolerne

Resume

I de seneste år er der sket mange betydningsfulde forandringer på skoleområdet. Det gælder både forandringer, som er besluttet på landsplan og forandringer, som er besluttet lokalt i Ishøj Kommune. De seneste væsentlige ændringer er folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. Alle disse ændringer har indvirkning på den måde skolerne får tildelt ressourcer. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til en ny ressourcefordelingsmodel, som har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene samt en sammenfatning af svarene er vedhæftet dagsordnen.

Sagsfremstilling

Afsættet for ressourcefordelingsmodellen er, at den bliver så gennemsigtig, enkel og objektiv som muligt. Det er hensigten, at skolelederne i en og samme model kan skabe sig et godt overblik over de undervisningsrelaterede ressourcer, som bliver tildelt skolerne. Modellen er opdelt i ressourcetildeling til fem overordnede elementer:  

 • Løn - undervisning

 • Løn - skolelederens pulje

 • Løn - puljer

 • Løn - aldersreduktion

 • Øvrige udgifter 

Efter drøftelse med skolelederne foreslås det, at en række af skolernes øvrige mindre driftskonti eksempelvis udgifter til telefoni, lærerekskursioner og lærerbefordring, som ikke oprindeligt var medtaget i ressourcefordelingsmodellen, medtages under ”øvrige udgifter”. Desuden foreslås det, at udgifter vedrørende teknisk personale udelades, da de ikke er direkte elev-/skolerelaterede.

Den opdaterede ressourcemodel er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Den samlede økonomi i ressourcemodellen består af følgende:

 • Det afsatte budget for de fem skoler for skoleåret 2014/2015.  

 • Overflytning af midler fra sfo-budgetterne til skolernes budgetter.

 • Bloktilskud fra staten til folkeskolereformen på godt 1,5 mio. kr. om året.

Forslag til beslutning:

Indstilling

 • at den foreslåede ressourcemodel træder i kraft fra skoleåret 2014/2015

 • at den nye ressourcefordelingsmodel gælder for de fem almindelige folkeskolers 0. – 10. normalklasser, specialklasserne på Gildbroskolen samt modtageklasserne på Gildbroskolen og Strandgårdskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

17. Skolebestyrelsesvalg 2014

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen vedr. skolebestyrelsesvalg 2014 på mødet den 10. december 2013. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sende følgende punkter til udtalelse i skolebestyrelserne:

 • Valg til skolebestyrelser i 2014 gennemføres i henhold til gældende regler i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen.

 • Skolebestyrelsens sammensætning, herunder antallet af forældrerepræsentanter, følger de gældende regler i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen

 • Skolebestyrelsen kan udpege repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Der er indkommet seks udtalelser fra skolebestyrelserne, som er vedhæftet dagsordnen.

Som udgangspunkt tager skolebestyrelserne de tre punkter til efterretning.

Der er kommentarer fra Ishøj Skole, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen i forhold til at inddrage det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelsesinstitutioner i bestyrelsen.

Ishøj Skole har en kommentar i forhold til at lade de daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens fritidsordning deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Vejlebroskolen har en kommentar i forhold til, at elevrepræsentanterne bør have samme diæter som de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsesmedlemmerne skal have diæter.

Forslag til beslutning:

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • valg til skolebestyrelser i 2014 gennemføres i henhold til gældende regler i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen

 • skolebestyrelsens sammensætning, herunder antallet af forældrerepræsentanter, følger de gældende regler i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen

 • skolebestyrelsen kan udpege repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger

 • at viceskoleledere, afdelingsledere og lederen af sfo'en kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret jf. Folkeskoleloven § 42 stk. 7.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

18. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014

Resume

I maj 2014 skal der gennemføres valg til skolebestyrelser, og de nye bestyrelser tiltræder den 1. august 2014. I den forbindelse har administrationen udarbejdet en tidsplan.

Sagsfremstilling

Tidsplanen er følgende:

Medio februar:
 
Center for Børn og Undervisning udsender information om skolebestyrelsesvalget til skolerne og annoncerer valget på kommunens hjemmeside.
 
Ultimo februar:
 
Skolelederne koordinerer, at der bliver nedsat valgbestyrelser på de enkelte skoler, som laver aftaler omkring afholdelsen af valgene.
 
Primo – medio marts:
 
Fremlæggelse af valglister.
 
Ultimo marts:
Afholdelse af valgmøder på skolerne.
 
9. april:
Frist for opstilling af kandidater.
11. april:
Frist for aftale om fredsvalg.
 
23. april – 5. maj:
 
Afstemningsperiode.
 
19. maj:
Eventuelle klager over valget afgøres af valgbestyrelsen.
 
Ultimo maj – ultimo juni:
 
Konstituerende møder i de nyvalgte skolebestyrelser.
 
16. juni:
 
Orientering om valget i Børne- og Undervisningsudvalget.
 
24. juni:
 
Orientering om valget i Byrådet.
 
1. august:
De nyvalgte valgbestyrelser tiltræder.

Forslag til beslutning:

Indstilling

tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

19. Klassedannelsesplan for børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015

Resume

Hvert år i november er der indskrivning af børn til børnehaveklasse. Indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2014/2015 er foregået via digital selvbetjening. Det er første gang borgerne og kommunen bruger den digitale selvbetjeningsløsning ved skoleindskrivning.

Administrationen fremlægger to forslag til dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2014/2015. Et forslag med 10 børnehaveklasser og et forslag med 11 børnehaveklasser. Der er afsat midler til 11 klasser i budgettet. Forslagene er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Der i februar 2014 indskrevet 237 elever til start i børnehaveklasse på Ishøj Kommunes fem folkeskoler. 
Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, fremgår det, at ”ved oprettelse af børnehaveklasserne tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever…”.  

Ved oprettelse af 10 børnehaveklasser foreslås det, at der oprettes en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen, Vejlebroskolen og Strandgårdskolen samt tre klasser på Gildbroskolen. Det vil give en gennemsnitlige klassekvotient blive på 23,7. Ishøj Skole og Gildbroskolen får en klassekvotient på henholdsvis 24 og 21 elever. De øvrige skolers klassekvotient bliver på 25.  

Ved oprettelse af 11 børnehaveklasser foreslås det, at der oprettes en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Gildbroskolen samt tre klasser på Vejlebroskolen og Strandgårdskolen. Det vil give en gennemsnitlige klassekvotient blive på 21,5. Ishøj Skole vil få en klassekvotient på 22 elever, Strandgårdskolen på 18,3 elever, Vejlebroskolen på 20 elever og Vibeholmskolen og Gildbroskolen vil få en klassekvotient på 25. 
Baggrunden for at der foreslås oprettet tre klasser på Vejlebroskolen er, at det nye byggeri i Fasanparken ligger i Vejlebroskolens distrikt. Hvis der i løbet af skoleåret flytter familier ind i lejlighederne, som skal have børn i børnehaveklasse, er det Vejlebroskolen, der er distriktsskole. 
Det skal bemærkes, at tidligere års erfaring viser, at antallet af elever, der faktisk starter i børnehaveklasse til august formentlig vil falde. Årsagerne hertil kan bl.a. være fraflytning og at der er forældre, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet vælger privatskole.

Forslag til beslutning:

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, om der skal oprettes 10 eller 11 børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der dannes 11 børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015, og at udvalget orienteres om status på udviklingen i elevtal hver måned frem til juni 2014.

Bilag

20. Frigivelse af afsatte midler til ombygning af Ishøj Skole, 2. etape

Resume

Der søges frigivelse af kr. 1.2 mio. til finansiering af første fase i 2. etape af ombygning på Ishøj Skole.

Sagsfremstilling

Ifølge Helhedsplanen for Ishøj Skole, maj 2012 skal eksisterende skolebygninger renoveres for blandt andet at:

 • forbedre indeklimaet

 • skabe større klasselokaler

 • skabe arbejdspladser til skolens personale

 • udvide og opgradere naturfagslokalet 

Helhedsplanen for Ishøj Skole, maj 2012, blev vedtaget af Byrådet den 19. juni 2012.
 
2. etape af Ishøj Skole, planlægges opdelt i 3-4 faser. I første fase skal der etableres lærerarbejdspladser.
 
Kommunale Ejendomme planlægger at invitere 3-4 lokale byggefirmaer til at byde på arbejdet i totalentreprise.

Økonomi

Der er i alt afsat kr. 6.2 mio. til bygningstiltag jf. Helhedsplanen. Kr. 1.2 mio. i 2014 og kr. 5 mio. i 2015.

Forslag til beslutning:

Indstilling

der frigives kr. 1.2 mio. til første fase i 2. etape af Ishøj Skoles renovering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

21. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2013

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 11. december 2013 at sende Kvalitetsrapport for dagtilbud 2013 til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud fungerer som et dialog og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center for Børn og Undervisning og det politiske niveau. 

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. 

De faglige resultater bygger på oplysninger fra de enkelte dagtilbud, herunder evaluering af de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra CBU og andre centre.

Der er indkommet 11 høringssvar, som er samlet i vedhæftede notat.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2013 er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget tager Kvalitetsrapport for dagtilbud 2013 til efterretning.

Beslutning

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 tages til efterretning og sendes til orientering i Byrådet.

Bilag

22. Lukkedage i dagtilbud 2014

Resume

I Ishøj Kommune er der vedtaget fire faste lukkedage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover er det vedtaget, at der kan placeres tre lukkedage om året, som må placeres på dage, hvor der er lavt fremmøde.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 23. oktober 2008, at et fremmøde på under 20% betegnes som lavt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009 at de tre lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår.

Sagsfremstilling

I 2014 er der kun to arbejdsdage mellem jul og nytår - den 29. og 30. december. Det betyder, at den tredje lukkedag skal placeres på et andet tidspunkt.

Den tredje lukkedag kan enten placeres af Børne- og Undervisningsudvalget eller af det enkelte dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen. Dette fremgår af Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune.

Lukkedagen skal fortsat placeres på en dag med lavt fremmøde. Familier med et pasningsbehov på den dag, hvor barnets dagtilbud holder lukket, skal tilbydes alternativ pasning.

Af hensyn til koordinering af alternativ pasning foreslås det, at Børne- og Undervisningsudvalget fastsætter den tredje lukkedag til fredag den 6. juni 2014.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune §5:

"Forældrebestyrelsen inddrages i beslutningen om lukkedage. Udover fire faste lukkedage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag) kan dagtilbuddet i samarbejde med bestyrelsen beslutte maksimalt tre lukkedage indenfor reglerne i dagtilbudsloven og de kommunalt fastsatte retningslinjer for lukkedage."

Forslag til beslutning:

Indstilling

den tredje lukkedag i 2014 placeres den 6. juni 2014.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.
Det blev foreslået, at placere den 3. lukkedag den 1. maj 2014. Administrationen undersøger, om erfaringerne viser, at der er lavt fremmøde i dagtilbuddene 1. maj.

23. Beslutning om deltagelse i projekt Liv og Læring i fremtidens daginstitution

Sagsfremstilling

Professionshøjskolen UCC inviterer to daginstitutioner fra Ishøj Kommune til at deltage i et aktionsforskningsprojekt, som sætter fokus på børns liv, læring og læringsmiljøer i daginstitutioner.  

Administrationen foreslår, at Regnbuen og Trækronerne deltager i projektet.

Projektet gennemføres over to år i 2014 og 2015. Regnbuen og Trækronerne har tilkendegivet at de ønsker at deltage i projektet. Der deltager desuden institutioner fra andre kommuner i projektet, som UCC udpeger i den nærmeste tid. 
Projektets formål er:

 • at undersøge og synliggøre medarbejderes og børns viden, kritik og ønsker i relation til daginstitutionens læringsmiljøer

 • at eksperimentere med nye bud på udformning af læringsmiljøer og hverdagsliv i daginstitutionen på baggrund af medarbejderes og børns input, kritik og visioner.

I projektforløbet deltager medarbejdere og børn fra de to institutioner. Gennem projektet får institutionerne lejlighed til at udveksle erfaringer og fordybe sig i udformning af visioner for daginstitutionens liv og læringsmiljøer. Sideløbende deltager børn fra daginstitutionerne i visionsværksteder, hvor der gennem forskellige lege udvikles visioner for gode miljøer for liv og læring med børnenes egen kritik og ønsker som omdrejningspunkt. 
Aktionsforskningsprojektet ledes af forskerne Mia Husted og Ida Kornerup. Der nedsættes en følgegruppe i hver institution samt en følgegruppe for det samlede aktionsforskningsprojekt, som består af:

 • Repræsentanter fra institutionernes følgegrupper.

 • Repræsentanter fra de deltagende kommuner.

 • Forskerne bag projektet samt eksterne ressourcepersoner.

Økonomi

Budgetmæssigt er det udgiftsneutralt for kommunen at deltage i projektet. Ishøj Kommune bidrager med personaleressourcer fra de deltagende institutioner og fra Center for Børn og Undervisning.

Forslag til beslutning:

Indstilling

daginstitutionerne Regnbuen og Trækronerne deltager i aktionsforskningsprojektet Liv og Læring i fremtidens daginstitution.

Beslutning

Tiltrådt.

24. Undersøgelse af organisationsændring på dagtilbudsområdet - sammenlægning af Peberkværnen og Piletræet

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev det besluttet, at der frem mod 2015 skal foretages en analyse med henblik på at identificere mulige organisationsændringer på dagtilbudsområdet.  
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 20. januar 2014, at Center for Børn og Undervisning (CBU) undersøger en eventuel organisationsændring effektueret ved en sammenlægning af institutionerne Peberkværnen og Piletræet til en integreret institution.

Sagsfremstilling

CBU har undersøgt muligheden for en sammenlægning af Piletræet og Peberkværnen ud fra pædagogiske, personalemæssige, fysiske og økonomiske parametre. Herudover er institutionernes børnetal taget i betragtning. Undersøgelsen, samt forslag til tidsplan er vedhæftet dagsordenen.
 
På baggrund af undersøgelsen, foreslås det, at

 • Peberkværnen og Piletræet lægges sammen til en integreret institution pr. 1. juni 2014 med Piletræets nuværende leder som leder af den sammenlagte institution

 • der foretages en analyse af børnenormeringen i den sammenlagte institution med henblik på at skabe en bæredygtig børnenormering, dels set i forhold til sammensætningen af børnehave- og vuggestuepladser dels set i forhold til behovet for pladser

 • fra 1. juni og frem til der vælges en ny fælles forældrebestyrelse, foreslås det at forældrebestyrelsen for den sammenlagte institution består af de to bestyrelser som nykonstituerer sig med formand og næstformand.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der besluttet en rammebesparelse på dagtilbudsområdet på 500.000 kr. fra 2015.  
Da der i dag er afsat løn til to ledere, vil der med sammenlægningen af de to institutioner frigøres økonomi til en lederløn. Det foreslås at den frigjorte lederløn indgår i dækningen af den besluttede rammebesparelse fra 2015. 
I 2014 frigøres ledelsesløn svarende til 7 måneder, hvis sammenlægningen effektueres 1. juni 2014. Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. af den frigjorte lederløn i 2014 til aktiviteter og evt. omlægninger/ombygninger i forbindelse med sammenlægningen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

forslaget til sammenlægning af Piletræet og Peberkværnen sendes i høring i institutionernes forældrebestyrelser frem til den 12. marts.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

25. Pladssituationen på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. februar 2014 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

26. Dannelse af specialtilbud og gruppeordninger til skoleåret 2014/2015

Sagsfremstilling

I skoleåret 2014/2015 foreslås det, at der oprettes følgende specialtilbud og gruppeordninger: 

 • Ni gruppeordninger på Strandgårdskolen

 • Syv specialklasser på Gildbroskolen

 • Tre læseklasser på Gildbroskolen

 • Fire specialklasser på Vallensbæk Skole  

I vedhæftede oversigt gives en nærmere beskrivelse af de oprettede specialtilbud og gruppeordninger i Ishøj og Vallensbæk.

Forslag til beslutning:

Indstilling

klassedannelsesplanen for specialtilbud og gruppeordninger for skoleåret 2014/2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

27. Orientering om klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Tillægssager

28. Forslag til Kommuneplan 2014

Resume

Forslag til Kommuneplan 2014 er udarbejdet. Forslaget skal vedtages  og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 'Forslag til Kommuneplan 2014'.'Forslag til Kommuneplan 2014' skal behandles i samtlige udvalg inden det behandles af byrådet den 4. marts 2014 og sendes i høring i 8 uger.

Forslag til Kommuneplan 2014 tager udgangspunkt i 'Plan- og Klimastrategi 2012' og 'Debatavis' fra 2013. 

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden fastlægger den konkrete retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegører også for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt for forholdet til den overordnede planlægning samt for nabokommunernes planlægning.  

Der er enkelte emner i 'Forslag til Kommuneplan 2014', der kræver særlig fokus:

1. Der er udlagt ny ramme for 'Erhvervsområdet Winthersminde' Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et nyt erhvervsområde til transport- og distributionserhverv.

2. Der er udlagt ny ramme for boligområdet 'Ørnekærs Vænge II'. Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et område til boliger.

3. Der er udlagt en ny ramme for campingpladsen ved havnen, der giver mulighed for en lovliggørelse af området og en forpagterbolig.

4. Der er udlagt en ny ramme for Kirkebjerggård, der giver mulighed for at bygge rækkehuse.

5. 'Det Lille Erhvervsområde' er udpeget til byomdannelsesområde. Der skal udarbejdes en helhedplan inden at området udvikles yderligere. Muligheden for et bydelscenter i området er taget ud.

6. Der er udpeget nye skovrejsningsområder.

7. Sundhed og tryghed er indarbejdet som et tværgående tema i planen.

8. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i planen.

9. Overordnet planlægning har betydet en justering af de grønne kiler og af transportkorridoren.

Kommuneplanen er digital og betyder, at det er en hjemmeside. Til den politiske behandling af 'Forslag til Kommuneplan 2014' er der printet en pdf af hovedstruktur- og redegørelsesdelen, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Til en gennemgang af retningslinjer og rammer, henvises der til den digitale plan. Der er udsendt login og et password. Med mailen medfølger en kort introduktion til planens opbygning.

Lovgrundlag

Efter planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.
I forbindelse med Plan- og Klimastrategi 2012 besluttede byrådet, at Kommuneplan 2014 skulle være en delvis revision ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af temaerne. Derudover er det besluttet med 'Debatavis' fra 2013, at der i planen skulle indarbejdes de muligheder for byudvikling, som kommunene fik med vedtagelsen af 'Fingerplan 2013', samt emnerne tryghed og sundhed, kulturarv og klimatilpasning.
Derudover har det været nødvendigt at revidere dele af kommuneplanen som følge af statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Ligesom der fra politisk hold og i administrationen har været ønsker til mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanen.
Forslag til beslutning:

Indstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

29. Sfo-tilbud under sfo'ernes sommerferielukning

Resume

Ishøj Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at indføre lukkeuger i sommerferien i sfo’erne i Ishøj Kommune. Sfo1 (0. til 3. klasse) holder lukket to uger og sfo2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger. 
Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.  
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 12. december 2011, at sfo-åbningen i sommerferien går på skift mellem Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Lederne af kommunens sfo’er foreslår, at ordningen ændres således, at åbningen i sfo’ernes sommerlukkeperiode går på skift mellem Vibeholmskolens sfo og Vejlebroskolens sfo. I 2014 vil Vibeholmskolens sfo holde åbent, for de børn som har behov. 
Baggrunden for forslaget er sfo-ledernes erfaringer fra de første to år med sommerlukning. De vurderer, at opgaven med at holde sommeråbent for de børn i kommunen, der har behov for pasning i lukkeugerne kræver en rutine. Dels skal der sikres en praktisk organisering mellem sfo’erne, dels skal der planlægges et meningsfyldt indhold for børnene. Denne rutine går let tabt, hvis der går fire år imellem. Endvidere mener sfo-lederne, at en turnus mellem Vibeholmskolen og Vejlebroskolen er en rimelig fordeling af den ulempe, som længere transportafstand kan være for nogle af børnene og forældrene.

Forslag til beslutning:

Indstilling

sfo-åbningen i sfo’ernes lukkeuger i sommerferien går på skift mellem Vibeholmskolens sfo og Vejlebroskolens sfo.

Beslutning

Tiltrådt.

30. Revideret oplæg til fritidstilbud i Vejleåparken (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019