Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag 16. marts 2020 kl. 18.30

Lokation: Mødelokale Arken - Ishøj Rådhus, etage 2


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

29. Besøg fra forældrebestyrelsen i Tvillingehuset

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Tvillingehuset, der kommer til en drøftelse med udvalget.

På mødet deltager bestyrelsesformand Agnessa Thovmasian og leder Marianne Gregersen, som gerne vil fortælle om forældrebestyrelsens arbejde med:

 • Førstehjælpskursus med forældre og personale.
 • Ombygning og strukturændring.
 • Legepladsaftaler med forældre og børn.
 • En bestyrelse der afspejler forældresammensætningen.
 • Parkeringsudfordringer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

30. Meddelelser fra formanden til Børne- og Undervisningsudvalget

Sagsfremstilling

 • Et opdateret årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen. Til årshjulet er tilføjet oplæg om de enkelte skolers kvalitetsrapporter i maj og temadrøftelse om klassekvotienter og skoledistrikter på mødet i juni. 
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

31. Forslag til organisering af indsatsen for ordblinde elever i Ishøj Kommune - efter høring

Resume

Den 20. januar behandlede Børne- og Undervisningsudvalget forslag til organisering af indsatsen for ordblinde elever i Ishøj Kommune. Forslaget indebærer, at de to ordblindeklasser der resterer i skoleåret 2020/2021 nedlægges med virkning fra og med skoleåret 2021/22, og at midlerne anvendes til at udvide ordblinderessourcelærerfunktionen samt til at udvide Skolen på Ishøjgård med tre pladser. Der er pt. ansat to ordblinderessourcelærere på deltid.

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne ligesom Fælles-MED har behandlet forslaget på mødet den 13. februar. 

Sagsfremstilling

Fordelene ved ordblinderessourcelærerindsatsen, som den er tilrettelagt i Ishøj Kommune, er bl.a., at

 • indsatsen kan starte så snart eleven er testet ordblind, da der ikke en visitationsproces, som går forud for indsatsen.
 • indsatsen foregår på elevens skole, hvorfor eleven ikke ekskluderes. At indsatsen foregår på skolen betyder også, at elevens lærere inddrages i arbejdet og får viden om ordblindhed og de redskaber, der er til rådighed.
 • indsatsen kan rumme alle de ordblinde elever, der går på kommunens skoler, og ikke kun de få, som tidligere blev visiteret til specialundervisningstilbud for ordblinde.


Udover arbejdet med den enkelte elev og dennes forældre, arrangerer ordblinderessourcelærerne også fælles arrangementer for elever og forældre. Det er denne indsats som foreslås styrket med forslaget.

Ordblindeklasserne, som er placeret på Gildbroskolen, fungerer ikke optimalt, dels fordi de ofte ikke er fyldt op, dels fordi eleverne ofte har mere sammensatte udfordringer end blot ordblindhed. Det er administrationens vurdering, at midlerne er bedre givet ud, og vil komme flere til gode, ved den foreslåede omorganisering af indsatsen.

Forslaget er illustreret i vedhæftede bilag.

Høringssvarene er vedhæftet sagen, heraf fremgår det, at Skolebestyrelsen på Skolen på Ishøjgård udtaler en bekymring vedr. udvidelsen af elevantallet. Det foreslås, at administrationen går i dialog med ledelsen på Ishøjgård.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de to resterende ordblindeklasser på Gildbroskolen nedlægges fra og med skoleåret 2021/22, og at midlerne anvendes til at udvide ordblinderessourcelærerfunktionen samt til at udvide Skolen på Ishøjgård med tre pladser. 

Bilag

32. Henvendelse vedr. pasning af eget barn i dagplejen

Resume

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en dagplejer, som at ønsker passe sit eget barn sammen med de øvrige børn, hun passer i sin dagpleje.

Sagsfremstilling

Byrådet kan beslutte, at en dagplejers egne børn, der er i samme aldersgruppe som de øvrige dagplejebørn i dagplejehjemmet, kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for. I Ishøj Kommune er der ikke truffet beslutning om en sådan ordning.

Det er administrationens vurdering, at ordningen kan sammenlignes med ordningen om 'Tilskud til pasning af egne børn'. Ifølge Ishøj Kommunes retningslinjer for privat børnepasning, som senest er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. november 2016, fremgår det, at der ikke er tilbud om tilskud til pasning af egne børn i Ishøj Kommune. På den baggrund anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om, at en dagplejers egne børn ikke kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for.

Træffes der beslutning om, at dagplejere kan passe egne børn, modtager dagplejeren ud over egne børn, som udgangspunkt, også andre børn i dagpleje. Der gælder de samme retningslinjer for dagplejere, der passer egne børn, som for kommunens dagpleje i øvrigt, herunder regler for forældrebetalingen. Dagplejeren er ikke udelukket fra at få plads i et andet dagtilbud til sit barn, hvis vedkommende ønsker det.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 22, stk. 3 samt §§ 86 - 91.

Vejledning om dagtilbud mv. afsnit 261.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at en dagplejers egne børn ikke kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for.

33. Henvendelse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog

Resume

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har henvendt sig til udvalgsformand Jeannette Merklin, da de gerne vi i dialog med Ishøj Kommune med henblik på at drøfte fordelene ved at arbejde mere strategisk med fremmedsprog.

Sagsfremstilling

NCFF ønsker et uforpligtende møde, hvor det kan drøftes, hvad de kan hjælpe Ishøj Kommune med.

NCFF tilbyder bl.a. gratis workshops om flersprogethed under titlen 'Supporting multilingual classrooms'. Workshoppen arrangeres af Det europæiske Center for Moderne Sprog (ECML), der er en afdeling under NCFF. Workshoppen løber over to dage, og alle udgifter bliver betalt herunder overnatning og forplejning. Målgruppen er primært grundskolelærere og undervisere fra læreruddannelsen, men øvrige interessenter er også velkomne herunder pædagogiske konsulenter og sprogkonsulenter fra kommuner. Workshoppen foregår på engelsk og yderligere information kan ses på følgende link: brochure
og Supporting multilingual classrooms.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har aftalt et møde med NCFF i anden anledning for at høre om muligheden for hjælp til kompetenceudvikling i fremmedsprogsdidaktik, hvilket er et ønske fra skolelederne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvordan Ishøj Kommune kan benytte tilbuddet fra Det Nationale Center for Fremmedsprog.

34. Ungeprofilundersøgelsen 2019

Resume

I slutningen af 2019 besvarede 82 % af eleverne på Ishøj Kommunes 7. og 8. klassetrin et større spørgeskema, som ligger til grund for den landsdækkende Ungeprofilundersøgelse. Ungeprofilundersøgelsen har til formål at kortlægge en række væsentlige aspekter af elevernes sociale og sundhedsmæssige livsvilkår. I vedhæftede bilag fremlægges data fra undersøgelsen med relevans for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen viser, at flertallet af elever i Ishøjs 7. og 8. klasser trives i skolen, i hjemmet og i fritiden, og at det kun er ganske få elever, der udviser risikoadfærd og er involveret i kriminalitet. Imidlertid viser det sig dog, at elever fra Ishøj Kommune på nogle områder hyppigere oplever problemer i ungdomslivet, end elever i resten af landet:

 • Andelen af elever, der ikke eller slet ikke har det godt i skolen, er væsentligt højere end landsgennemsnittet.
 • Færre oplever, at en voksen griber ind, hvis en klassekammerat har det svært.

Omvendt peger undersøgelsen på, at der er områder, hvor eleverne i 7. og 8. klasse i Ishøj udviser mindre risikoadfærd end eleverne i 7. og 8. klasse i resten af landet:

 • Færre har delt et seksuelt billede/video af sig selv.
 • Markant færre har prøvet at drikke alkohol.
 • Færre har taget noget fra deres forældre uden at få lov.

Udover at give et øjebliksbillede af ungdomslivet i Ishøj har undersøgelsens resultater bidraget til at afdække, hvilke områder, det er relevant for SSP-samarbejdet på den enkelte skole – såvel som for det samlede kommunale arbejde med at forebygge kriminalitet. Ungeprofilundersøgelsens resultater drøftes på den enkelte skole på næstkommende SSP-møde og anvendes til at kvalificere de kriminalitetsforebyggende indsatser på skolerne fremadrettet.

Ungeprofilundersøgelsens resultater bliver aktivt anvendt i arbejdet med at nedbringe antallet af børn og unge fra Ishøj Kommune, der mistænkes eller sigtes for kriminalitet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

35. Sundhedsprofil for 9. klasserne 2019-2020

Resume

Rapporten ’Sundhedsprofil for 9. klasserne 2019-2020’ belyser trivsel, helbred og livsstil hos elever på 9. klassetrin i Ishøj Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på 9. klassetrin. Rapporten viser positive resultater i forhold til trivsel, forbrug af alkohol og overvægt. Omvendt ses der udfordringer i forhold til ensomhed, manglende søvn og for lidt fysisk aktivitet.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Ishøj Kommune tilbyder en udskolingsundersøgelse til alle elever i 9. klasse ved kommunens sundhedsplejersker. Forud for undersøgelsen bliver eleverne bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udarbejder Sundhedsplejen en sundhedsprofil for 9. årgang, som belyser sundhedsadfærden blandt elever på 9. klassetrin i Ishøj Kommune.

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af eleverne på 9. klassetrin i Ishøj trives godt - både i skolen, i hjemmet og med vennerne. Over halvdelen af eleverne i Ishøj har ikke prøvet at drikke alkohol og kun en meget lille andel af eleverne ryger til daglig. Derudover er andelen af elever på 9. klassetrin med overvægt eller svær overvægt faldet fra forrige skoleår til i år, og ligger nu nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

De mindre positive resultater af sundhedsprofilen er, at en stigende andel elever giver udtryk for, at de føler sig ensomme, og at de mangler en voksen at tale fortroligt med. Derudover spiser kun ca. halvdelen af eleverne morgenmad på alle skoledage, og lidt under halvdelen af eleverne sover mindre end anbefalet. Fra forrige skoleår til i år er andelen af elever, som er fysisk aktive mindst to gange om ugen, desuden faldet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

36. Statistik vedr. sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Resume

Sekretariatet for Ungdomskriminalitetsnævnet har udsendt statistik for alle sager, der har været igennem nævnet i 2019. På landsplan var der 605 hovedsager i 2019. I Ishøj Kommune blev der i 2019 henvist syv hovedsager til Ungdomskriminalitetsnævnet, hvoraf fem af de henviste var mellem 10 - 14 år og to var mellem 15 - 17 år.

Sagsfremstilling

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge, målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10 - 17 år. Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge.

Sekretariatet for Ungdomskriminalitetsnævnet har udsendt en statistik for alle sager, der har været behandlet i nævnet i 2019. På landsplan var der 605 hovedsager i 2019 (sager, der er henvist til nævnet første gang), hvoraf 310 af sagerne vedrører børn mellem 10 - 14 år og 395 af sagerne omhandler unge mellem 15 - 17 år.

Af de 605 sager endte 471 af med at få fastsat et forbedringsforløb eller en straksreaktion, mens nævnet i 134 af sagerne undlod at fastsætte foranstaltninger. Antallet af sager, der ikke er ført til foranstaltninger eller straksreaktioner, er ligeligt fordelt mellem de to aldersgrupper.

I 2019 modtog Vestegnes Politikreds 73 hovedsager, hvoraf 57 sager blev afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet. Aldersfordelingen ligner aldersfordelingen på landsplan, hvilket betyder, at der var næsten lige så mange sager for de 10 - 14årige som for de 15 - 17årige.

I Ishøj Kommune blev der i 2019 henvist syv hovedsager til Ungdomskriminalitetsnævnet, hvoraf fem af de henviste var mellem 10 - 14 år, og to var mellem 15 - 17 år. Der blev afgjort fire sager vedrørende Ishøj Kommunes børn og unge i 2019. To gange i 2019 havde Ishøj Kommune en genoptagelsessag i Ungdomskriminalitetsnævnet.  

Ved sammenligning af antallet af sager i de 11 kommuner, der er i Vestegnens Politikreds, befinder Ishøj Kommune sig på en sjette plads, når det handler om antal sager indstillet til Ungdomskriminalitetsnævnet og antal sager, der afgjort i nævnet i 2019.

Vedhæftede bilag 'Ungdomskriminalitetsnævnets sager i 2019', består af en opgørelse over antallet af sager, der har været i Ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan og i Vestegnens Politikreds.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

37. Ny lovgivning - justering af serviceloven ift. regulering af taksten for loft på tabt arbejdsfortjeneste

Resume

Folketinget har vedtaget en ny lov, som indebærer en ændring af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste (§ 42). Med loven bringes ydelsesloftet i overensstemmelse med satspuljeaftalen for 2012. Kommunen er forpligtet til at efterregulere det udbetalte beløb til de familier, hvor fejlen har medført, at de har fået for lidt udbetalt. Da det ikke er muligt at søge familierne frem via kommunens journalsystem og økonomisystem, annonceres der efter familierne i lokalavisen Sydkysten, på hjemmesider mv.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget en ny lov, som indebærer en ændring af servicelovens regler om tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42. Lovændringen skyldes, at ministeriet har lavet en fejl, da reglerne blev revideret i 2011.   

Fejlen i 2011 har medført, at ydelsesloftet siden 2012 har været fastsat for lavt i forhold til servicelovens ordlyd. Det betyder, at der kan være bevilget for lidt i tilskud til de berørte familier i den mellemliggende periode.  

Med loven bringes ydelsesloftet i overensstemmelse med satspuljeaftalen for 2012. Konkret er dette gennemført ved, at beløbet for ydelsesloftet er fremskrevet til 2020-niveau (31.936 kr.) og herefter er indsat i § 42 i serviceloven. Herudover er servicelovens reguleringsbestemmelse i § 182 ændret således, at det nye fremskrevne beløb for ydelsesloftet reguleres første gang den 1. januar 2021. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2020.

Ministeriets fejl medfører, at kommunen enten selv skal finde de sager, hvor fejlen kan have ført til, at en familie har fået for lidt udbetalt og efterregulere det udbetalte beløb, eller skal annoncere efter familierne. Som udgangspunkt skal kommunen selv finde frem til familierne, men kun hvis dette kan ske ved at søge sagerne frem i kommunens journalsystem eller økonomisystem. Der er ikke krav om, at kommunen manuelt skal gennemgå alle § 42 sager.

Kommunens journalsystem og økonomisystem kan kun finde de sager, hvor der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Det er ikke muligt at fremsøge sager, hvor ydelsesloftet er anvendt. Det betyder, at vi kun ved at gennemgå samtlige § 42-sager manuelt, kan finde frem til de sager, som skal genoptages. Det vurderes, at dette ressourcemæssigt vil være en ret stor opgave.

I stedet annonceres der både på Vallensbæk og Ishøj Kommunes Facebooksider, på begge kommuners hjemmeside og i lokalavisen Sydkysten. KL har udarbejdet vedhæftede forslag til en annonceringstekst, som vil blive brugt. Annonceteksten er udarbejdet i dialog med Social- og Indenrigsministeriet, så KL forventer, at teksten vil blive anset for tilstrækkelig også i en evt. klagesag eller retssag.

Ministeriet har vurderet, at krav, som udgangspunkt, er forældede efter tre år. Det vil sige, at efterregulering skal ske for sager tilbage til og med februar 2017. Der er dog visse usikkerheder ift. dette, men det har ikke været muligt at få ministeriet til at være helt klare i deres udmelding, og det vil formentligt først blive helt klart, hvis der kommer klagesager i forhold til forældelsesspørgsmål.

Vedlagt er ministeriets skrivelse, samt KL’s udkast til annonceringstekst.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

38. Ny praksis for målgruppe for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Resume

I forbindelse med en klagesag har Ankestyrelsen gjort opmærksom på, at en principafgørelse inden for området for merudgifter (§ 41) og tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) har et videre anvendelsesområde, end forvaltningen tidligere har haft praksis for.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i forbindelse med en klagesag gjort Center for Børn og Forebyggelse opmærksom på, at en principafgørelse fra 2018 har et videre anvendelsesområde, end forvaltningen tidligere har haft praksis for. Det drejer sig om området for lov om social service §§ 41 og 42 - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Bestemmelsen i servicelovens § 41omfatter borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Langvarig betyder i denne forbindelse lidelser, som varer udover 1 år.

Hidtil har der herudover været en mindre mulighed for at blive vurderet i målgruppen for merudgifter, hvis der var en forventning om, at lidelsen kom til at vare mindre end et år, men familien i en kortere periode, på grund af barnets funktionsnedsættelse, var særligt tungt belastet, jf. vejledning 9047 af 28.01.2015. Denne undtagelse til kravet om, at en lidelse skal være langvarig (mindst 1 år), er med principafgørelse 30-18 fjernet, således at der er tale om et absolut krav om, at lidelsen skal være langvarig.

Ankestyrelsen har en langvarig praksis for, at forældre til børn med medfødte misdannelser har haft ret til dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en operation, selvom operationen kan fjerne misdannelsen.

Dette er ikke i overensstemmelse med den praksis, der er i forhold til medicinsk behandling. Efter Ankestyrelsens praksis kan et afslag på dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste begrundes med, at medicinsk behandling inden for kortere tid kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Med den nye afgørelse stilles forældre derfor lige, uanset om deres barns lidelse kan behandles med medicin eller operation.

Ankestyrelsen har i forbindelse med en klagesag nu udtalt, at praksisændringen ikke kun vedrører lidelser, som kan behandles med operation, men at den gælder alle lidelser. Det betyder derfor, at det er et ufravigeligt krav, at der som minimum er tale om en langvarig lidelse, dvs. at lidelsen forventes at vare i mere end 1 år.

Da det kun er de forældre, hvis børn er i målgruppen for merudgifter, som har mulighed for at blive bevilliget tabt arbejdsfortjeneste, har praksisændringen også betydning for dette område. Praksisændringen betyder derfor, at der heller ikke kan bevilliges tabt arbejdsfortjeneste til disse familier.

Principafgørelsen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

39. Afsluttende regnskabsrapport for 2019

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

På dette møde fremlægges den afsluttende regnskabsrapport for regnskabsåret 2019 på området under Børne- og Undervisningsudvalget. Regnskabsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Center for Børn og Forebyggelse har søgt om overførsel af 2.751 millioner kr., som er uforbrugte midler fra diverse eksterne puljer samt investeringspuljen i Ishøj Kommune. Dvs. at nettoresultatet reduceres betydeligt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

Bilag

40. Høringssvar vedr. udkast til regional udviklingsstrategi

Resume

Beslutningspunkt

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi 'En region for den næste generation' i høring. FN's verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien at fremme løsninger, der bidrager til en fremtid, hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret. Strategien er opdelt i fire fokusområder:

 • Klima og miljø i balance.
 • Uddannelser og kompetencer til fremtiden.
 • Effektiv og bæredygtig mobilitet.
 • Nye muligheder for et sundt liv.

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har allerede i dag et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og idéer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategien angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads, når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med forslaget til den nye regionale udviklingsstrategi.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til høringssvar godkendes.

Bilag

41. Beslutning om at tilbyde klamydiahjemmetest til unge i Ishøj Kommune

Resume

Beslutningspunkt
Sex og Samfund har udviklet en klamydiahjemmetest målrettet unge, som den unge selv kan udføre hjemme. Erfaringer viser, at muligheden for hjemmetest fører til, at flere unge lader sig teste for klamydia. Administrationen anbefaler derfor, at Ishøj Kommune i en forsøgsperiode tilbyder klamydiahjemmetest til kommunens unge op til 30 år. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet den 10. februar og godkendte indstillingen. Udvalget foreslog endvidere, at viden om testen udbredes via Ungerådet, Ungdomsskolen, Vores Ishøj, Sundhedsplejen samt via skoleområdet, og at der skal udarbejdes en pressemeddelelse.  

Sagsfremstilling

Klamydia er en af de hyppigst forekomne kønssygdomme i Danmark. Behandlingen af klamydia er forholdsvis enkel, men for mange unge er det en barriere, at de skal til egen læge for at få testet, om de er smittet. Derfor har Sex og Samfund udviklet en klamydiahjemmetest, som den unge selv kan foretage hjemme. Det er erfaringen fra Sex og Samfund, at netop muligheden for at blive testet udenom egen læge ansporer flere unge til at blive testet for klamydia. Ifølge vedhæftede rapport fra Sundhedsstyrelsen ligger Ishøj Kommune lavt i antallet af smittede unge i alderen 15 - 29 år. I 2018 var 16 ud af 1.000 unge i aldersgruppen 15 - 29 år smittet med klamydia. Til sammenligning var der 33 klamydiatilfælde pr. 1.000 unge i Solrød Kommune, som er den kommune med flest smittede, og 8 ud af 1.000 var smittede med klamydia i Ærø Kommune, som er den kommune med færrest smittede. Fælles for alle kommuner er dog, at antallet af klamydiatilfælde er stigende, hvilket kan betyde to ting:

1. Flere unge lader sig teste for klamydia, hvilket betyder, at der bliver fundet flere smittede.

2. Hvis der findes flere unge med klamydia og det ikke skyldes, at flere er testet, tyder det på, at der reelt er et stigende antal smittede.

I Ishøj Kommune er andelen af unge i aldergruppen 15 - 29 år, der lader sig teste (testraten) ca. 10 %, hvilket er lavt sammenlignet med andre kommuner. Der er dermed sandsynlighed for, at det lave antal klamydiatilfælde i Ishøj Kommune, ikke er retvisende.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har derfor kontaktet Sex og Samfund om mulighederne for at tilbyde klamydiahjemmetest til unge i Ishøj Kommune. Sex og Samfund har fremsendt tilbud om klamydiahjemmetest, hvilket fremgår af vedhæftede bilag.

Administrationen anbefaler, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med Sex og Samfund om at tilbyde hjemmetest i en forsøgsperiode. Det anbefales, at forsøgsperioden løber indtil udgangen af 2020, hvorefter det evalueres, om muligheden for hjemmetest har haft en indvirkning på antallet af unge, der lader sig teste.

Såfremt udvalgene godkender, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med Sex og Samfund om at tilbyde klamydiahjemmetest, er det forventningen, at muligheden for hjemmetest vil være tilgængelig allerede i første kvartal af 2020.

Vedhæftet er notat om klamydiahjemmetest, tilbud fra Sex og Samfund samt rapport fra Sundhedsstyrelsen vedr. forekomsten af klamydia for unge i alderen 15 - 29 år.

Økonomi

Sex og Samfund har fremsendt opstartstilbud om klamydiahjemmetest til Ishøj Kommune. Alle kommuner i Region Hovedstaden er samarbejdskommuner med Sex og Samfund. Det betyder, at der er 10 % rabat på opsætning af system samt på hjemmetestene:

 • Opsætning af system (engangsudgift): 5.000 kr.
 • Køb af 100 hjemmetest (180 kr./stk.): 18.000 kr.
 • Rabat: 2.300 kr.

I alt 20.700 kr.

Herefter vil der være et årligt gebyr på 4.500 kr. (inklusiv 10 % rabat) for drift af hjemmeside, udgift til indkøb af hjemmetest (180 kr./stk. ekskl. rabat) samt årlig status på projektet.

Udgifter til hjemmetesten foreslås finansieret via kommunens sundhedspulje.

Administrationen foreslår, at der fremlægges evaluering til politisk behandling i februar 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at der i forsøgsperioden tilbydes klamydiahjemmetest til unge i Ishøj Kommune.

Bilag

42. Klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

43. Meddelelser fra administrationen til Børne- og Undervisningsudvalget

Sagsfremstilling

 • Center for Børn og Forebyggelse ansøgte i november 2019 Socialstyrelsen om puljemidler til projekt ”God start på livet”. I alt blev der ansøgt om 5,2 millioner, som over en treårig periode skal finansiere udbredelsen og kvalificeringen af brugen af screeningsredskaberne ADBB og PUF, samt implementeringen af gruppeforløbene DUÅ Baby og DUÅ Småbørn og udviklingen af brugen af ICDP- forløb. I december 2019 modtog Center for Børn og Forebyggelse besked fra Socialstyrelsen om, at beløbet var reserveret til Ishøj Kommune og ville blive ændret til tilskud, når Socialstyrelsen havde modtaget og godkendt en uddybende redegørelse for, hvordan familier med alvorligt syge børn og børn med funktionsnedsættelse er omfattet af målgruppen for projektet. Center for Børn og Forebyggelse har indsendt en redegørelse og har netop modtaget tilsagn om, at der er givet tilskud til projektet.
 • Status på klassedannelsesplanen for skolestartere til august 2020 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • KL's Børne- og Undervisningsudvalg inviterer til politisk møde den 28. april fra kl. 16.30 - 18.30 på Frederiksberg - invitationen er vedhæftet dagsordenen.
  Temaer for mødet er:

 - Kvalitetsudvikling og evaluering i dagtilbud.

 - Den varierende og motiverende skoledag.

 - Den sammenhængende ungeindsats.

 • Børne- og Undervisningsministeriet har sendt en orientering til landets skoler og kommuner om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/2020. Det fremgår af orienteringen, at der er indgået et bredt politisk forlig, og aftaleparterne er bl.a. enige om følgende:

 - Den enkelte skole skal i skoleåret 2019/2020 have mulighed for ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.

 - Ministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fotsat pålægges at gennemfære de nationale test.

 - De 20 % af landets skoler, der har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne skal fortsat genneføre alle 10 obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.

 - Skolerne skal ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder om det. Resultaterne kan dog indgå på lige fod med andre test i dialogen med forældrene.

Orienteringen er vedhæftet dagsordenen.

 • Social- og Indenrigsministeriet og KL har sendt et brev til landets kommuner vedr. en national brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskole og SFO/fritidshjem. Det er Danmarks Statistik, der gennemfører undersøgelsen som en del af aftalen om 'Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor'. Undersøgelsen skal ses som et led i kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor. Vedhæftede informationsbrev sendes ud til skolernes ledelser.
 • I forbindelse med den seneste tilretning af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i dagtilbud besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at der i tillæg til styrelsesvedtægten udarbejdes en uddybende beskrivelse af forældrebestyrelsens opgaver, roller og ansvar. Denne er nu udarbejdet og drøftet med dagtilbudslederne. Folderen ’Forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud - Opgaver, roller og ansvar’ er vedhæftet dagsordenen.
 • På vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har Index100 gennemført en analyse, der kortlægger kommunernes økonomi- og visitationsmodeller på specialundervisningsområdet. Formålet med analysen er at give kommunerne viden om, hvordan andre kommuner har organiseret styringen af specialundervisningsområdet. Analysen kortlægger således kommunernes økonomimodeller på specialundervisningsområdet, som overordnet opdeles efter, hvorvidt det er den enkelte skole eller forvaltningen, der har betalingsansvaret for elever, som henvises til specialundervisning. I analysen undersøges også kommunernes praksis for visitation til specialundervisning samt udgifterne til specialundervisning på landsplan. Analysen er vedhæftet dagsordenen.
 • Ishøj Naturcenter vil enten selv søge eller være partner i følgende, eksternt finansierede projekter i år 2020-2021:
  - Naturvidenskabsfestivalpulje uge 39 (administreres gennem ASTRA): 15.000 kr. til undersøgelsesudstyr og materialer. Ishøj Naturcenter er selv ansøger.
  - Krible Krable Kursuskaravane 2020 + 2021 (administreres gennem Naturvejledning Danmark): 10.000 kr. til kursusmaterialer. Ishøj Naturcenter er ikke selv ansøger, men vil som formidlingspartner i projektet modtage op til 10.000 kr. pr. år.
  - Bi-karavane Kursuskaravane 2020 + 2021 (administreres gennem Naturvejledning Danmark): 10.000 kr. til kursusmaterialer. Ishøj Naturcenter er ikke selv ansøger, men vil som formidlingspartner i projektet modtage op til 10.000 kr. pr. år.
  - Haven i Havet 2020-2022. Foreningen Havhøst er ansøger hos Novo Nordisk Fonden. Ishøj Naturcenter er ikke selv ansøger, men vil som formidlingspartner i projektet modtage betaling for at deltage i udviklingen af undervisningsprogrammer, afholdelse af aktivitetsdage for udskolingsklasserne samt til materialer, samlet op til 72.000 kr. over de 3 år.
  Initiativerne er beskrevet yderligere i vedhæftede bilag.
 • Aflysning af fælleselevrådets tur til Waalre: Fælleselevrådet for Ishøj Kommunes skoler skulle have været på studietur til kommunens hollandske venskabsby Waalre i uge 12. Administrationen har været nødsaget til, at aflyse studieturen på grund af Coronavirus situationen i Europa.
 • Flytning af klimafagdage: Som en udmøntning af beslutningen om klimaklasser på Ungebyrådsmødet den 18. marts 2019 var der planlagt to klimafagdage for udskolingselever i marts måned. Grundet for få tilmeldinger er klimafagdagene udsat.
 • Arken ønsker at etablere af partnerskab vedr. billedkunstvalgfaget i udskolingen: Arken har ønsket kommunal anbefaling til projektansøgning til A.P.Møller. Arken ønsker at udarbejde en model for partnerskab vedr. valgfaget billedkunst. Et partnerskab, der bygger videre på de samarbejder og erfaringer Arken har gjort sig i forbindelse med A.P.Møller projektet Laboratorium for kreativ læring. Der er lærere fra flg. kommuner, Greve, Ballerup, Høje Taastrup, Vallensbæk, Brøndby og Ishøj, der har udtrykt ønske om at indgå i et 2-årigt projekt. Administrationen i Ishøj Kommune har anbefalet projektet. Anbefalingen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 11. marts 2020