Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag 18. november 2013 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

106. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  • Erindringsliste af 1. november 2013 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

107. Meddelelser fra administrationen

Sagsfremstilling

  • Elevstatistik pr. 1. oktober 2013 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

 

  • "Brug for alle unge". Orientering om frafaldsstatistik og placering i uddannelsessystemet for unge i Vejleåparken og Vildtbanegård er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

 

  • Orienteringsmateriale vedr. autismeteams uddeles på mødet.

 

  • Orientering om vejledning i brug af sprogstimulerende apps og hjemmesider med dansk tale til børn med tale- og sprogvanskeligheder er vedhæftet dagsordenen og gives på mødet.

 

  • Pjece om "Den digitale folkeskole - Hvordan udvikler vi den?" uddeles på mødet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

108. Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2013 og denne viser, samlet for hele kommunen, en mindreudgift på 16,7 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 7. november 2013 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 17,7 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes balance. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,0 mio.kr., mens der på finansieringssiden og interne omplaceringer er balance.

Forslag til beslutning:

Indstilling

  • budgetopfølgningen tiltrædes.

  • der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

109. Præcisering af reglerne om fleksible skoledistrikter

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. september 2011, at indføre fleksible skoledistrikter i Ishøj Kommune. Reglerne for fleksible skoledistrikter er beskrevet i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skoleindskrivning af elever der til tilflytter kommunen og i forbindelse med ønsker om skoleskift, er der opstået spørgsmål fra forældre, der ikke er taget højde for i styrelsesvedtægten. På den baggrund foreslås følgende præcisering af styrelsesvedtægtens regler om fleksible skoledistrikter.

Præcisering af styrelsesvedtægtens kap. 4.4:

Ved skoleindskrivning følges det pågældende års skoledistrikter. Børnene indskrives i børnehaveklasse på den skole, som hører til distriktet. Herefter er den skole, som eleven er indskrevet på, elevens distriktsskole uanset følgende års distriktsjusteringer.

Elever, der flytter til Ishøj Kommune, hører til det skoledistrikt, der gælder på tilflytningstilspunktet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36, stk. 2:

"Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin".

Forslag til beslutning:

Indstilling

den administrative præcisering af reglerne om fleksible skoledistrikter, som skrives ind i den eksisterende styrelsesvedtægt.

Beslutning

Tiltrådt.

110. Ferieplan for skoleåret 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til ferieplan for skoleåret 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017.

Ferieplanen har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 10. oktober til 7. november 2013. Der er indkommet tre udtalelser, som er vedhæftet dagsordenen. Strandgårdskolen har fået udsættelse til den 11. november 2013.

Sagen sendes efter behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget til efterretning i Byrådet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

de indkomne udtalelser.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter...

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at, ferieplanerne for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 godkendes.

Bilag

111. Oprettelse af sfo på Kirkebækskolen

Resume

Regeringen indgik den 7. juni 2013 forlig om folkeskolen, og reformen træder i kraft den 1. august 2014. Den bærende idé bag folkeskolereformen, er en sammenhængende og længere skoledag. Når elevernes obligatoriske timetal udvides, reduceres børnenes behov for at blive passet i fritidshjemmet.

Børne- og Undevisningsudvalget drøftede sagen den 19. august 2013, og besluttede at sætte gang i en proces, der fører til nedlæggelse af Frihjulet og oprettelse af skolefritidsordning på Kirkebækskolen.

Sagsfremstilling

Fælles MED for Center for Børn og Undervisning behandlede sagen den 1. oktober 2013 og besluttede at sende sagen til information og drøftelse i lokal MED på Kirkebækskolen og i Frihjulet samt til høring i skolebestyrelsen på Kirkebækskolen og i forældrebestyrelsen på Frihjulet.

Der er indkommet fire høringssvar som er vedhæftet dagsordenen sammen med notatet, der beskriver nedlæggelse af Frihjulet og oprettelse af sfo på Kirkebækskolen. 

Forslag til beslutning:

Indstilling

de indkomne høringsvar.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

at  nedlægge fritidshjemmet Frihjulet og oprette en sfo på Kirkebækskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget imødekommer MED-udvalgenes ønsker i forhold til nyvalg til MED-udvalg og fastholder den beskrevne ledelsesstruktur, som er identisk med ledelsesstrukturen på de øvrige skoler.

Bilag

112. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2013

Sagsfremstilling

Kvalitetsraporten for dagtilbud fungerer som et dialog og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center for Børn og Undervisning og det politiske niveau. 

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. 

De faglige resultater bygger på oplysninger fra de enkelte dagtilbud, herunder evaluering af de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra CBU og andre centre.

Forslag til beslutning:

Indstilling

kvalitetsrapport for dagtilbud 2013 sendes til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

113. Handleguide ved overgreb

Resume

Der er udarbejdet en kort pjece, der forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager. I forbindelse med Overgrebspakken er det blevet et krav, at en sådan guide skal være politisk vedtaget.

Sagsfremstilling

For at sikre den rette og rettidige indsats omkring børn eller unge, der har været udsat for eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold, er der udarbejdet en handleguide. Handleguiden skal kort og præcist guide medarbejdere og ledere i daginstitutioner, skoler mm. samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb.

Pjecen er opbygget ud fra såvel straffelovens bestemmelser som ud fra servicelovens bestemmelser.

Pjecen er handleorienteret og kortfattet, så den til enhver tid, kan benyttes - også i en akut og presset situation.

Ved at følge handleanvisningerne kan det barn eller den unge, der er i problemer hurtigst muligt få den rette undersøgelse og støtte, og en evt. politiefterforskning kan iværksættes.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19 stk.5.

Økonomi

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Forslag til beslutning:

Indstilling

handleguiden offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

114. Årsrapport fra KFS 2012-2013

Sagsfremstilling

Årsrapporten fra KFS - Det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen - fremlægges til orientering. 

Der gives en orientering om de aktuelle tal fra september 2013 på mødet. 

Forslag tl beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

115. Regnskabsrapport for 3. kvartal 2013

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal. 

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømningligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 3. kvartal 2013 fremægges til orientering.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterrretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

116. Pladssituationen på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet. 

Venteliste pr. 1. november 2013 er vedhæftet dagsordenen. 

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tillægssager

118. Udsættelse af takstlighed mellem Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter og Københavns sprogcentre 2015

Resume

I 2012 blev samarbejdsaftalen mellem VSK og samarbejdskommunerne revideret som følge af overgang til delt modultakst fra 2013. I den forbindelse blev det besluttet af konkurrencemæssige grunde, at modultaksterne skulle svare til Københavns. Dog skulle 2013 være et overgangsår, hvor man lagde sig på Københavns 2011-priser for at udjævne indtægtsnedgangen for VSK. Med takstlighed fra 2014 blev estimeret en indtægtsnedgang for VSK på ca. 6,5 mio. kr. (se model 1 i bilaget).

Sagsfremstilling

I mellemtiden er der sket det, at København har sænket deres priser fra 1.7.2013. Hvis målet om takstlighed forfølges som planlagt fra 2014, betyder det en indtægtsnedgang for VSK på ca. 9,2 mio. kr. i stedet for ca. 6,5 mio. kr. (se model 2 i bilaget).
Det vurderes af følgegruppen at være en for stor nedgang på én gang oven på et år, hvor der allerede har været en indtægtsnedgang pga. indførelse af delt modultakst og lock out’en i april måned.
Følgegruppen besluttede derfor at indlægge endnu et overgangsår, hvor taksterne i 2014 lægges op ad Københavns fra 1. januar 2013 og derved fastholder budgettet med en indtægtsnedgang på ca. 6,5 mio. kr. Fra 2015 indføres så takstligheden med København.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orientering om udsættelse af takstlighed mellem VSK og Københavns sprogcentre til januar 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015