Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Handicaprådets møde tirsdag 9. februar 2016 kl. 16.30

Lokation: 4 nordSagspunkter der skal behandles på mødet

42. Meddelelser fra formanden

Intet indhold til denne sag.

43. Oplæg om tilgængelighed ved nybyggeri i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Oplæg v/ Leif Kronblad og Birrol Yücelbas, Ishøj Kommune

44. Orientering om det nye byggeri ved Kirkegrunden

Sagsfremstilling

Bettina Mailand fra Boliganvisningen orienterer om boliganvisning til de nye boliger på Kirkebækgrunden

Jan Storgaard fra Domea orienterer om byggeriet, herunder hvordan man sikrer, at det er tilgængeligt for borgere med et handicap

45. Årshjul 2016

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til årshjul for Handicaprådets møder i 2016. Årshjulet foreægges Handicaprådet til drøftelse.

Årshjulet er vedhæftet.

Bilag

46. Afrapportering fra KKR Hovedstaden vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering vedr. Socialstyrelsens udmelding om 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse' er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden har behandlet afrapporteringen og anbefaler at den godkendes af kommunalbestyrelserne.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse'.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg.

Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden, hvilket leder frem til følgende anbefalinger.

  • At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
  • At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
  • At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

IndstillingForslag til beslutning: 18. januar 2016, pkt. 8:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at afrapporteringen godkendes.Børne- og Undervisningsudvalget, 18. januar 2016, pkt. 8:

Tiltrådt.

Bilag

47. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding om ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har behandlet af rapporteringen 24. november og anbefaler at kommunalbestyrelserne godkender afrapporteringen.  

 

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området ”Voksene med kompleks erhvervet hjerneskade”.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg, som Socialstyrelsen har fået kompetence til at give.

Rapporten konkluderer
Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden.

Disse områder kan opsummeres som følgende:

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde

- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier.

 

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune varetager selv genoptræning på alment niveau og samarbejder med ambulante specialenheder om eksempelvis kognitiv og synsmæssig udredning og træning. Borgere, der har behov for et tværfagligt specialiseret rehabiliteringstilbud, bliver visiteret til døgnophold på Center for Neurorehabilitering – Kurhus Dianalund eller Kildebo i Faxe Kommune.

For at støtte borgerne og sikre koordination mellem de forskellige indsatser har Ishøj Kommune en hjerneskadekoordinator ansat i Ældre og Rehabilitering. Derudover er der en neuropædagogisk indsats på voksenhandicap-området rettet mod støtte og botræning for borgere i eget hjem. Der skal sikres en tæt koordination mellem hjerneskadekoordinator og det neuropædagogiske team, som er forankret under Center for Socialservice.

 

Sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 

Afrapporteringen er vedhæftet som bilag.

IndstillingForslag til beslutning: 11. januar 2016, pkt. 7:

Social- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at afrapporteringen godkendes samt at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2016, pkt. 7:

Tiltrådt.

Bilag

48. EVT.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. september 2019