Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Handicaprådets møde mandag 18. juni 2018 kl. 18.00

Lokation: Mødelokale 2BSagspunkter der blev behandlet på mødet

18. Status - tilgængelighed i Ishøj By Center

Sagsfremstilling

Center for Ejendommes centerchef Inge Sørensen giver en status på tilgængelighed i Ishøj By Center.

Beslutning

Inge Sørensen gav Handicaprådet en status på tilgængelighed i Ishøj By Center. På mødet blev der omdelt oversigt over centerforeningens svar på de opmærksomhedspunkter, som Handicaprådet i oktober 2017 kom med i forhold til tilgængelighed i Ishøj By Center. Oversigten er vedhæftet.

 

Nedenfor følger supplerende information vedrørende tilgængeligheden:

Plantekummer: Park, Vej og Miljø tager snarest hånd herom.

Trappen over for det gamle posthus: Center for Ejendomme følger op herpå.

Belægning ved indgangen til Østergården samt manglende gelænder: Center for Ejendomme følger op herpå.

Handicap p-pladser: Handicaprådet er enige i, at der er tilstrækkeligt antal p-pladser. Dog er alle p-pladserne i Bilka-kælderen ikke tilgængelige for kørestolsbrugere samt for borgere, der kommer i fx handicapbus (pga. bussens højde). Derfor foreslår Handicaprådet, at nogle af handicap p-pladserne i Bilka-kælderen flyttes til de andre p-pladser ved Ishøj By Center.

Elevator ved apoteket: I forbindelse med etablering af lægehus på 5 etage vil de nuværende elevatorer blive lavet om, således at der vil blive en bred og en smal elevator. Den brede elevator gør det muligt for borgere med fx elscooter at tage elevator.

 

På mødet havde Handicaprådet yderligere observationer vedrørende tilgængeligheden i Ishøj By Center:

- Trappen til anden sal på Store Torv (ved sundhedscentret): der mangler afmærkning for svagtseende. Center for Ejendomme undersøger nærmere.

- Skiltning på gangarealerne i Ishøj By Center: Der står ulovligt placerede skilte mange steder. Center for Ejendomme bringer dette videre til Centerforeningen.

- Handicaprådet påpeger endvidere, at der mangler et skilt, der tydliggør højden på nedkørslen til p-kælderen ved Bilka. Center for Ejendomme undersøger nærmere.

 

Brug af tilgængelighedspanelet: I forbindelse med etablering af lægehus har tilgængelighedspanelet været inddraget. Det har bl.a. medført, at der bliver udarbejdet ledelinjer, kontrastfarver samt passende skrankehøjde til kørestolsbrugere.

 

Bilag

19. Status på Sundhedsstrategien

Sagsfremstilling

Rikke Hamberg Hesselø, der er chef for Sundhed og Analyse, kommer og giver en opdatering på Sundhedsstrategien.

Beslutning

Rikke Hamberg Hesselø gav en kort status på sundhedsstrategien og de forskellige tiltag herunder. Rikke fortalte ydermere, at der netop er kommet en ny landsdækkende sundhedsprofil, der viser, at det går værre med sundheden i Ishøj Kommune. Dette er dog ikke enestående for Ishøj men en generel tendens på landsplan. Der er dog færre ishøjborgere, der lider af langvarige depressioner og depression generelt.

Handicaprådet efterspørger forløbsprogrammer for sygdomme, der falder uden for de nuværende forløbsprogrammer i Ishøj Kommune.

20. Årsrapport 2017 - Træningscentret

Resume

Områdeleder for træning Marianne Damsbo Brix kommer og fortæller om resultaterne fra årsrapporten for træningsområdet.

Beslutning

Marianne Brix fortalte kort om årsrapporten, med særlig fokus på ventetider. Der er netop kommet ny lovgivning, hvilket medfører, at ventetiden er ændret fra max ti til max syv hverdage på opstart af genoptræning (for borgere visiteret efter Sundhedsloven). Af årsrapporten fremgår det, at der i starten af 2017 var borgere på venteliste. Man har arbejdet på at få ventelisten bragt ned, og pr. juni 2018 er der stort set ingen venteliste.

I forbindelse med ny lovgivning på området bliver det muligt for borgerne selv at vælge mellem private eller offentlige genoptræningstilbud. Handicaprådet spørger i den forbindelse til dækning af transportudgifter til private tilbud. Administrationen undersøger dette og venter tilbage med et svar.

 

 

Bilag

21. Meddelelser

Resume

Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. Det er kommunen, der visiterer til ordningen. Se det vedhæftede bilag.

Merete Amdisen giver en status på Strandparken.

Fyraftensmøde til familier, der har tilknytning til Familiecentret.

Helle Madsen giver en status på projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere.

Beslutning

Vedr. Handicapkørsel: Der vil på hjemmesiden blive informeret om udvidelsen af handicapkørselsordningen.

Vedr. Strandparken: Formanden informerede om tilgængelighed for borgere med et handicap til broen ved Strandparken.

Vedr. fyraftensmøder: Formand og næstformand foreslår, at der til efteråret afholdes fyraftensmøder for forældre til børn med handicap. Fyraftensmøderne skal fungere som oplysning til forældrene om, hvilke støttemuligheder der er, når man har et barn med et handicap. Derudover vil man også gerne høre om de udfordringer, som forældrene står i. Møderne skal planlægges i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse.

Vedr. sundhedstjek for udsatte borgere: Helle Madsen orienterede om kommende sundhedstjek for udsatte borgere. Det er forventningen, at tiltaget opstarter pr. 1. august 2018. Der er indsendt samarbejdsaftale til PLO. Sundhedstjekket kan enten foregå i det kommende lægehus eller Søstedet.

Bilag

22. Indkøbsordning i hjemmeplejen

Resume

Den 13. juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at indgå aftale om indkøbsordning med Intervare. Indkøbsordningen er for svage borgere, som er visiteret til indkøb via Serviceloven. Der blev efterfølgende indgået en kontrakt med Intervare gældende fra 1. september 2016. Kontrakten giver Ishøj Kommune mulighed for at forny kontrakten i op til 2x12 måneder. Borgerne i Ishøj og administrationen er tilfredse med ordningen.

Sagsfremstilling

Der er pr. 1. april 2018 107 borgere visiteret til ordningen. Borgerne i Ishøj Kommune udtrykker tilfredshed med ordningen. Et enkelt mindre problem, der har været nævnt, er en lidt kort holdbarhed på visse varer. Intervare har deres egen interne procedure i forhold til holdbarhed og regelmæssige tjek, som sikrer, at der er den nødvendige holdbarhed på de varer, der leveres til borgerne.

Nogle borgere oplever, at varerne er for dyre. Københavns Kommune har foretaget en prisanalyse i november 2017 på 150 standardvarer fra Intervare, som viste, at Intervares priser var et par procenter billigere end Føtex. Plejepersonalet udtrykker stor tilfredshed med ordningen og melder, at det er let at afgive en bestilling via deres Ipad, samt at personalet hos Intervare er søde og hjælpsomme. På baggrund af dette foreslår administrationen, at aftalen med Intervare forlænges med 2x12 måneder.

Beslutning

Taget til efterretning. Dog var der et medlem fra Handicaprådet der påpegede, at ordningen ikke kan bruges af blinde.

23. Midtvejsrapport GIV

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner modtager 11.214.286 kr. fra Socialstyrelsen i perioden fra 2016 til 2019 til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholproblemer. Hermed fremlægges midtvejsevalueringen på projektet samt status på forløbet, herunder statistik for den enkelte kommunes deltagelse i indsatserne.

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddet skal på kort sigt hjælpe børn og unge med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, så projektets målgruppe ikke selv bliver misbrugere, ender i kriminalitet, oplever psykisk sygdom mm.

Overordnet viser rapporten, at deltagerne oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv og højnet deres trivsel. Indsatsen bringer således børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men deres trivsel er stadig lavere ved behandlingsforløbets afslutning sammenlignet med andre børn og unge. Derudover viser rapporten, at:

  • Der er en stor overvægt af piger
  • Der er en overrepræsentation af aldersgruppen 8-12-årige i GIV projektet
  • Alkoholmisbrug er den primære misbrugsfaktor hos forældrene
  • 87 % af børnene i GIV projektet frembyder andre sociale og psykiske problemstillinger så som angst, mistrivsel eller psykiske vanskeligheder

For fremtiden vil der blandt andet blive arbejdet med rekrutteringsstrategien og fastholdelse af deltagerne.

Fra Ishøj Kommune er der 40 børn, der har deltaget i projektet eller står på venteliste.  

Læseguide, så I ikke behøver kigge hele rapporten igennem:

  • Dokumentet 'ProjektGIV statistik' er relevant at kigge igennem. Her kan I se, hvor mange deltagere, der er fra Ishøj, og hvilken type rådgivning de tager i mod (særligt side 2 og 4)
  • I midtvejsrapporten kan I læse fra side 6-12 for at se de overordnede resultater for indsatsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

24. Frivilligfest

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet at afholde en frivilligfest på frivillig fredag den 28. september 2018. Der er her vedlagt et oplæg, som beskriver rammerne for festen. Det kan nævnes, at budgettet vil være kr. 50.000, og det foreslås, at midlerne tages fra Seniorrådets, Handicaprådets og Udsatterådets budgetter.

Beslutning

Formanden orienterede om baggrunden for forslaget om en frivillig fest for dem, som laver frivilligt socialt arbejde. Man ønsker, at også disse frivillige hyldes for deres arbejde. Handicaprådet gav tilsagn om, at der tages midler fra Handicaprådets budget til festen i 2018.

25. Evt.

Beslutning

Administrationen vil tage kontakt til distriktspsykiatrien med henblik på at få afklaret samarbejds- og snitflader mellem distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.

 

Fraværende:
Lennart Hartman Nielsen

Susanne Claudi, Charlotte La Cour indkaldt som suppleant

Tillægssager

26. Beslutning om videreførelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen

Resume

Fra 2015 har borgere med det største plejebehov, der modtager hjemmehjælp, fået tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge. Da det økonomiske grundlag for at videreføre ordningen har forandret sig, foreslå administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal videreføres.

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat to puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Med ordningen fik borgerne en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de selv kunne bestemme brugen af. De afsatte midler blev udmøntet til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som blev fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ishøj Kommune modtog samlet set 637.278 kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 blev midlerne udmøntet som bloktilskud.

I juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udvide klippekortsordningen med midler fra Værdighedsmilliarden, så ordningen kom til at omfatte borgere med mindre plejebehov og borgere, der skønnes at have særlig gavn af ordningen uanset plejebehov. I 2017 modtog hjemmeplejen 670.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. I 2018 er der afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.

Aktuel målgruppe og aktiviteter

De borgere, der har ret til ordningen i dag, er:

  • modtagere af plejepakke 2, 3 eller 4. Modtagere af disse tre plejepakker er de borgere, der har den største funktionsnedsættelse og dermed det største plejebehov. De har ret til en halv times klip pr. uge uanset livssituation eller netværk. 63 ud af 92 borgere fra denne målgruppe modtog klip i 2017
  • borgere med mindre plejebehov, der modtager andre ydelser (startpakke, praktisk hjælp, plejepakke 1 mm.). De kan ud fra en individuel visitering modtage klip. 29 borgere modtog klip ud fra en individuel visitering i 2017.

I alt gjorde 92 borgere brug af ordningen i 2017.

Ordningen benyttes til byture med indkøb, gåture, ture på café, kirkegården, svømmehal, biblioteket, Tivoli og til aktiviteter i hjemmet såsom hyggeligt samvær, højtlæsning, bagning og oppyntning til højtider. Borgerne kan også benytte klip til ekstra rengøring i hjemmet. Enkelte benytter ordningen til ledsagelse til eksempelvis fysioterapi.

Administrationen er ved gennemgang af budget 2018 blevet opmærksom på, at en fortsættelse af bevillingen til ordningen ikke er blevet genfremlagt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at opretholde aktivitetsniveauet svarende til 2017. I budget 2018 er der således udelukkende afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.

Med et budget på 300.000 kr. er det derfor ikke muligt at videreføre ordningen som hidtil, hvor både modtagere af plejepakke 2, 3 og 4 samt individuelt visiterede borgere modtager klip. Administrationen foreslår derfor, at ordningen videreføres, så det primært er de mest sårbare borgere og dem, med det største plejebehov, der forsat vil være omfattet af ordningen.

Administrationen vil i den forbindelse udarbejde en kommunikationsstrategi for borgere, der ikke fremadrettet vil være omfattet af ordningen. Det drejer sig om cirka 25-30 borgere, som har et mindre plejebehov, og som selv vurderes at kunne skabe netværk. Her vil der fremadrettet være fokus på det brede samarbejde mellem hjemmeplejen, visitatorer, frivillighedsområdet samt borgeren og dennes pårørende. For de borgere, hvor ordningen bortfalder, vil der blive foretaget en revisitation med mulighed for at inddrage andre bevillingsområder, og den brede vifte af frivilliginitiativer, Ishøj Kommune har, vil blive inddraget, hvor det giver mening.

Såfremt ordningen skal videreføre i 2019, kan finansieringen ske via midler fra Værdighedsmilliarden. Administrationen lægger forslag til brug af Værdighedsmilliard efter sommerferien til Social- og Sundhedsudvalget.

Ishøj Kommune har den 9. maj 2018 søgt en ny pulje - Fællesskabsklippekortspuljen - som primært har til formål at støtte ensomme ældre borgere i at deltage i civilsamfundet. Borgere, der i dag er omfattet af klippekortsordningen, kan muligvis fremadrettet få deres behov for ledsagelse til sociale aktiviteter dækket via den nye pulje, såfremt Ishøj Kommune får andel i midlerne.

Indstilling11. juni 2018, pkt. 76:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

  • aktivitetsniveauet for klippekortsordningen i 2018 tilpasses budgettet svarende til 300.000 kr.,
  • at administrationen udarbejder nye visiteringskriterier for klippekortsordningen, hvor sårbare hjemmehjælpsmodtagere tilgodeses, jf. intentionerne ved klippekortsordningen.

Ændringen er gældende fra den 1. juli 2018.

Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 76:

Godkendt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019