Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Handicaprådets møde tirsdag 23. august 2016 kl. 16.30

Lokation: 4 nordSagspunkter der skal behandles på mødet

58. Status på sammenlægning af PPR og Familiecentret

Sagsfremstilling

Rene Juhl, centerchef Center for Børn og Forebyggelse, vil på mødet give en status på sammenlægningen af de to tidligere centre, Familiecentret og PPR.

59. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om proces ifm værdighedspolitikken

Orientering om det Købehavns Kommunes handicaprådskonference - program er vedhæftet.

Orientering om konferencen d. 11. oktober - program uddeles på mødet.

Bilag

60. Høring af budget 2017

Sagsfremstilling

 

Budgetforslaget for 2017 har en ubalance på 57,0 mio. kr. Det forventes, at Ishøj Kommune modtager mindst 25 mio. kr. i særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, som vil kunne reducere denne ubalance. I så fald vil ubalancen udgøre 32,0 mio. kr.


De stående udvalg har udarbejdet et sparekatalog på 15,0 mio. kr. med forslag til delvis dækning af ubalancen. Sparekataloget vil indgå i de politiske drøftelser. Selvom alle spareforslagene benyttes, vil der fortsat være et underskud, som skal findes dækket ved de politiske forhandlinger.


Til brug for høringsprocessen er følgende materiale vedhæftet:

· Budgetforslag for området

· Budgetredegørelse, der nærmere orienterer om de væsentligste ændringer i forhold til sidste år

· De stående udvalgs sparekatalog

 

Høringssvar skal være afgivet senest torsdag den 1. september 2016.  

 

 

Bilag

61. Orientering om fremtidens plejehjem

Sagsfremstilling

Merete Amdisen vil give en status på processen omkring fremtidens plejehjem.

62. Ankestatistik 2015

Resume

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2015 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet.

Sagsfremstilling

Ankestatistik 2015

I 2015 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, herunder afgørelser truffet i henhold til aktivloven, pensionslovene og sygedagpengeloven. Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til afgørelsesområder:

 

Afgørelsesområde

Antal sager 

 Stadfæstelse

74 

 Ændring

13 

Hjemvisning

33

Afvisning 

16 

 

 Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens 33 afgørelser om hjemvisning og 13 afgørelser om ændring har fordelt sig på lovområder:

 

Sagsområde

Ændring

Hjemvisning

Serviceloven, børneområdet

4

17

Serviceloven, voksenområdet

2

8

Retssikkerhedsloven

-

-

Aktivloven

4

7

Sygedagpengeloven

1

-

Pensionsloven

2

-

Lov om højeste, mellemste førtidspension mv.

-

1

 

For en uddybning af nedenstående, se vedhæftede bilag.

 

Omgørelsesprocent 2015

I 2015 har Ishøj Kommune haft en omgørelsesprocent på 38 % mod en omgørelsesprocent på 27 % landstotal.

 

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten ikke vurderes at give et retvisende billede af, om Ishøj Kommune træffer flere forkerte afgørelser end andre kommuner - omgørelsesprocenten giver et billede af, hvor mange af klagesagerne, der bliver omgjort, men når man sammenligner de enkelte kommuner, er der nogle forbehold.

 

Der kan eksempelvis være forskelle på, hvor mange borgere, der i de enkelte kommuner klager over en bestemt type afgørelse - hvis der i en kommune er relativt mange, der klager over kommunens afgørelser, kan det i nogle tilfælde give en lav omgørelsesprocent; ovendt kan en høj omgørelsesprocent dække over, at der er relativt få klager over kommunens afgørelser, men at disse klagesager rent faktisk bliver omgjort af Ankestyrelsen.

 

Ishøj Kommunes højere omgørelsesprocent end landstotal kan skyldes ovenstående, men det kan ikke udelukkes, at den højere omgørelsesprocent kan skyldes ændrede servicenivauer på eksempelvis børneområdet.

Lovgrundlag

-

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 36:

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningstudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik 2015 til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, om årsagen til den højere omgørelsesprocent i Ishøj Kommune skal undersøges nærmere for så vidt angår centrene under Social- og Sundhedsudvalget.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 36:

Begge punkter tiltrådt.

Bilag

63. EVT.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019