Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Handicaprådets møde onsdag 27. januar 2021 kl. 16.30

Lokation: Teams


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Beslutning om rammer for aktivitetscenteret

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 27. januar 2021.

Indstilling14. december 2020, pkt. 140:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 140:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget. Høringsfrist fastsættes til d. 28. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at invitere til et dialogmøde forinden endelig stillingtagen.


Beslutning

Handicaprådet synes det er positivt, at der tænkes i flere aktiviteter målrettet beboere på Kærbo. Det er godt, hvis der er mulighed for tilbud til borgere udefra, men den primære målgruppe bør være beboerne.

Bilag

2. Orientering om samarbejde med Røde Kors

Resume

Hermed gives en status på to nye initiativer, der er under opstart i Ishøj samarbejde med Røde Kors.

Sagsfremstilling

Samværdighed

 • Røde Kors' landskontor har taget initiativ til at opstarte deres initiativ Samværdighed i Ishøj. Samværdighed er en indsats, hvor frivillige samværsvenner matches med personer med psykiske sårbarheder, der oplever ensomhed. Sammen kan de fx mødes til en snak over en kop kaffe, spille et spil, tage i biografen, spille badminton eller noget helt femte. På længere sigt kan samværsvennen være med til at bygge bro til fællesskaber i vedkomnes nærmiljø.
 • Landskontoret har kontakt til to frivillige, der gerne vil stå for indsatsen i Ishøj. Derudover er Røde Kors Ishøj involveret i opstarten.
 • Landskontoret og Ishøj Kommune indgår en samarbejdsaftale, hvor Ishøj Kommune forpligter sig til at informere relevante borgere om indsatsen med henblik på at koble interesserede borgere med en samværsven. Frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund vil være kontaktpersonen i Ishøj Kommune og stå for at formidle budskabet til hjemmevejledere, rådgivere, det gule hus og andre relevante aktører.
 • Opstartsmøde mellem Landskontoret, Røde Kors Ishøj, de to frivillige samt kontaktpersonen fra Ishøj Kommune har været udskudt på grund af situationen med COVID-19. Mødet afholdes så snart det er muligt.

Netværk for voksne med psykiske sårbarheder

 • Gennem de seneste par år har hjemmevejlederne m.fl. givet udtryk for, at der i Ishøj er behov for et fællesskab for voksne borgere med psykiske sårbarheder. Der er tale om et fællesskab udenfor det kommunale system, der handler om andet end sygdom, men hvor sygdom og sårbarheder kan rummes. På den baggrund har hjemmevejlederne og frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund været i dialog, dels med nogle af borgerne fra social psykiatrien og det gule hus, og dels med Røde Kors Ishøj omkring behov og muligheden for opstart af et nyt netværk.
 • Røde Kors Ishøj har pt. kontakt med tre lokale frivillige, der gerne vil være med til at stå for netværket. Røde Kors Ishøj er i dialog med Landkonkontoret for at afklare, om der er et eksisterende koncept i Røde Kors regi, der kan bruges.
 • Frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund har kontakten til og bygger bro mellem Røde Kors Ishøj, de frivillige samt vejledere og borgere fra social psykiatrien. På grund af situationen med COVID-19 har det endnu ikke været muligt at arrangere et fælles møde, men dette gøres så snart der er mulighed for det.
 • Netværket/Fællesskabet vil ikke kun være for borgere fra social psykiatrien, men alle voksne fra Ishøj med behov for et fællesskab vil være velkomne.

Beslutning

Handicaprådet bemærker, at tilbuddet på mange måder ligner SIND-nettet. Det skal derfor afklares, hvilke snitflader der er til SIND-nettet og om man eventuelt kan samtænke indsatsen. Der skal endvidere kigges mere ind i, hvad SIND-nettet kan tilbyde. Det blev derfor aftalt, at der skal følges op på punktet på næste møde i Handicaprådet. Der spørges endvidere til, hvem de frivillige er og hvordan de rekrutteres. Der kan være en bekymring for, om de frivillige kan matche målgruppens behov.

3. Afrapportering fra BDO vedr. socialpsykiatrisk tilbud Det Gule Hus

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 12. august 2020, at igangsætte en uvildig analyse ved BDO til afdækning af tilbud i Det Gule Hus, herunder med fokus på aktiviteter, borgernes tilfredshed og forventninger samt ramme for ledelse og personale. BDO har nu tilendebragt analysen, og fremlægger anbefalinger for området (se bilag). Konsulenter fra BDO deltager under punktet, og vil gennemgå analysens resultater og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Med baggrund i erfaringer fra det socialpsykiatriske tilbud Det Gule Hus samt bidrag fra brugere og medarbejdere/ledelse, vil administrationen igangsætte en inddragende proces for at optimere det samlede socialpsykiatriske område. Afrapporteringen fra BDO angående Det Gule Hus (se bilag: Afdækning af rammer for tilbud i Det Gule Hus) vil være rammesættende for den kommende proces. BDO`s afrapportering tager udgangspunkt i 3 temaer:

 • Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer
 • Tema 2: Den sociale kapital
 • Tema 3: Indsatser og tilbud


Anbefalinger

BDO fremstiller 15 handlingsanvisende anbefalinger inden for hver af de tre temaer:

For Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer anbefaler BDO, at:

 • Der skal sikres kendskab og commitment til formålet blandt alle aktører omkring Det Gule Hus.
 • Udmøntning af kerneopgaven vanskeliggøres af manglende ledelsesmæssig ramme og retning. En revitalisering af kerneopgaven er nødvendig.
 • En tydelighed omkring de lovmæssige rammer og udmøntningen heraf, vil bidrage til at sikre bedre fælles tilgang og tydeligere planlægning af, hvad alle kan forvente i Det Gule Hus.
 • Ishøj Kommune tager stilling til, om Det Gule Hus skal rumme de definerede målgrupper, der ikke anvender Det Gule Hus i dag, med de nødvendige tiltag, det vil kræve, eller om der skal ske nogle reformuleringer i grundlaget for Det Gule Hus.
 • Det er nødvendigt at afklare, om man kan strukturere sig ud af udfordringer med de fysiske rammer ved at lave flere aktiviteter udenfor Det Gule Hus eller ved at udvide åbningstiden eller nedsætte ambitionsniveauet for, hvad der skal kunne rummes i Det Gule Hus.

For Tema 2: Den sociale kapital anbefaler BDO, at:

 • Der er behov for at sikre tydelige rammer for ledelsesrollen og udmøntningen af denne gennem en tydelig rollebeskrivelse, og en tydelig faglig retning.
 • Påvirke kulturen og den sociale kapital gennem et fælles arbejde om etablering af fælles mål, afklaring af rolle, ansvar og kompetencer- samt en udmøntning af samarbejdsprincipperne.
 • Der arbejdes med at højne den sociale kapital for at skabe et bedre arbejdsmiljø
 • Definere faglige tilgange og metoder, der skal være bærende i Det Gule Hus, for at understøtte formålet.
 • Det defineres, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at understøtte formålet
 • Der gennemføres kompetenceafdækning af ledelse og medarbejdere, for at identificere eventuelle kompetencegab mod at indfri målene for Det Gule Hus og dermed kompetencestrategien.
 • Ishøj Kommune revurderer hvilken organisatorisk form, den brugerinddragende indsats skal have.

For Tema 3: Indsatser og tilbud anbefaler BDO, at:

 • Der etableres en fælles forståelse af, hvilken faglig platform der er grundlaget for tilgangen og aktiviteterne i Det Gule Hus, for herefter at finde metoder, der understøtter den valgte tilgang.
 • De professionelle og pædagogiske kompetencer sættes bedre i spil gennem konkrete metoder og at dette integrerer muligheden for at inddrage frivillige i indsatserne.
 • Tilbud, indsatser og aktiviteter tydeliggøres og udmøntes - evt. gennem årshjul til formidling af tilbud og aktiviteter.
 • De fysiske rammer revurderes/genindrettes med henblik på at understøtte det sociale samvær for flere.

Administrationen har valgt at opfølge med vedhæftede procesplan.


Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling11. januar 2021, pkt. 1:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At administrationen arbejder videre med de opstillede handleanvisninger fra BDO.
 • At administrationen i forbindelse med de foreslåede handleanvisninger arbejder med at få gavn af faglige synergier og volumen indenfor det samlede udførerområde på Handicap og Psykiatriområdet, således at medarbejderkompetencer og tilbudsvifte kommer bedre i spil.
 • At der i processen også ses på tilpasninger i forbindelse med kommende ændringer angående det forpligtende samarbejde.
 • At sagen genforelægges maj 2021 med status på processen.
 • At Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den foreslåede procesplan.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 1:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet er chokerede over omgangstonen. Det er godt, at der nu bliver taget hånd om udfordringerne. Men bekymring for, at der ikke kommer reelle ændringer. Der er behov for ageren. Handocaprådet vil følge processen vedr. det gule hus i løbet af 2021.

Bilag

4. Status: Analyse af det voksenspecialiserede socialområde Fase 1

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 12. august 2020, at administrationen påbegyndte en intern analyse af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed. Analysen skal ses i sammenhæng med ekstern analyse fra BDO.
Administrationen fremlægger status for analysens 1. fase.

Sagsfremstilling

I vedhæftede afrapportering foreligges følgende:

 • Målgruppebeskrivelse.
 • Beskrivelse af § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Oversigt over ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Beskrivelse af ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Overordnet kapacitetsanalyse

1. fase danner et overordnet overblik og et vidensgrundlag for det voksenspecialiserede socialområde, og udgør et afsæt for det videre arbejde i projektgruppen og for eventuelle fremtidige politiske beslutninger på området.

Foreløbige konklusioner efter analysens 1. fase er følgende:

 • Der er få brugere af gruppetilbud
 • Flere gruppetilbud har samme grundlæggende socialpædagogiske formål.
 • Meget få borgere vurderes af vejlederne i Neuroteamet til at have potentiale for progression.
 • 19 % af psykiatriområdets borgere vurderes at have potentiale for større grad af progression
 • Det vurderes, at 23 % af psykiatriområdets borgere med den rette støtte og indsats helt kan slippe støtten.
 • Borgernes fordeling i kategorierne let støtte, moderat støtte, stor støtte og omfattende støtte fordeler sig overvejende i let til moderat støtte.

Indstilling11. januar 2021, pkt. 2:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At der igangsættes en udvikling og revision af tilbud og aktiviteter.
 • At der igangsættes udvikling af hvordan der arbejdes med opfølgning og progression.
 • At der igangsættes en udvikling og revision af fælles faglig tilgang.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 2:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

5. Tilgængelighed i Brohuset

Resume

Orienteringssag

Kommunen har modtaget henvendelser fra borgere og politikere vedr. tilgængelighed på Brohuset, og derfor bliver der her orienteret om status på tilgængelighed i Brohuset, herunder konkrete opmærksomhedspunkter påpeget af kommunes tilgængelighedspanel.

Sagsfremstilling

Da Brohuset er et hus med borgerrettede servicefunktioner har tilgængelighed været et fokuspunkt siden projektets start. Afklaring af tilgængelighedstiltag, udover minimumskrav, er foregået i dialog med både eksterne rådgivere samt nuværende og fremtidige brugere af huset.

Herudfra har kommunen prioriteret følgende tiltag: Niveaufri adgang til alle borgerettede funktioner, ledelinjer i gulvet, tydelig skiltning, farvevalg (kontrastfarver og lyse gulve), belysning, brede døråbninger, akustikpanel og teleslynge. Herudover har kommunen prioriteret, at der i projektets etape 2 bliver etableret en rampe fra Banestien.

I processen har også kommunens Tilgængelighedspanel, bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration, været inddraget. Seneste møde blev afholdt d. 12. oktober. Referatet fra mødet samt en fyldestgørende oversigt over panelets bidrag, og hvilke tiltag disse har medført ind til videre, er vedlagt som bilag.

Her kan det fremhæves, at panelet har sat fokus på tilgængelighedstiltag som gang- og dørbredde, farvevalg og sikring af nok parkeringspladser. Herudover er der et fokus på liften i Brohuset. Det skyldes, at knappen, der sikrer at liften er i bevægelse er svær at holde inde samt en usikkerhed om, hvorvidt liften kan rumme alle typer el-scootere. Status er, at der derfor nu er bestilt en bøjle, der påmonteres eksisterende knapper, så der kommer lavere betjeningshøjde og en nedsætning af trykstyrken. Administrationen undersøger fortsat om liften kan rumme alle typer el-scootere og er desuden ved at indhente et tilbud på en anden type lift med impuls-tryk (automatisk), som netop er kommet på markedet.

Indstilling14. december 2020, pkt. 138:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget
tager orienteringen om tilgængelighed i Brohuset til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning

Handicaprådet har kommet med forslag til CEj om tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden i Brohuset, herunder fx en "arm" til elevatoren, så man kan trykke på knappen med albuen.

Bilag

6. Principper for tilgængelighed ved kommunale byggeprojekter

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme (CEJ) har i de seneste år haft et øget fokus på at sikre tilgængeligheden i forbindelse med kommunens egne byggeprojekter. Med henblik på at tydeliggøre over for borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed ifm. byggeprojekter, er der nu udarbejdet ”Principper for tilgængelighed” (vedlagt).

Dokumentet beskriver kommunens interne arbejdsproces i forbindelse med byggeprojekter, hvor Ishøj Kommune er bygherre, og hvor det drejer sig om tilgængelighed indvendigt i bygningen. Dokumentet beskriver desuden, hvordan kommunen træffer beslutninger angående niveauet for tilgængelighed samt, hvem der inddrages i beslutningerne.

Principperne for tilgængelighed er udarbejdet på baggrund af CEJ's erfaringer fra de sidste to års øgede fokus på tilgængelighed. På den baggrund er der blandt andet udarbejdet en tjekliste med de opmærksomhedspunkter, som kommunens tilgængelighedspanel (bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration) har været særligt opmærksomme på igennem de sidste to år. Tjeklisten gennemgås, når et nyt byggeprojekt startes op, og kommunen efterstræber at imødekomme tjeklisten i det omfang, det giver mening i forhold til bygningens anvendelse.

Der lægges op til en arbejdsgang, hvor graden af tilgængelighed for det enkelte byggeprojekt fremover besluttes af de relevante politiske fagudvalg. Beslutning om tilgængelighed fremlægges politisk ved byggeprojektets opstart som en del af den sag, hvor også økonomi og tidsplan for byggeprojektet vedtages.


Principperne udvides med tiden til også at inkludere tilgængeligheden for udendørsarealer mv.


Indstilling14. december 2020, pkt. 139:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om principper for tilgængelighed til efterretning. Safen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning

Der er behov for en drøftelse af, hvad "efter behov" skyldes. Handicaprådet har behov for, at Tilgængelighedsudvalget bliver inddraget noget mere. Igen understreges det, hvor vigtigt det er at udvalget inddrages tidligt i processen, hvormed ændringer senere kan undgås.

Bilag

7. Beslutning om rammer for aktivitetscenteret

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 28. januar 2021.

Indstilling14. december 2020, pkt. 140:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.


Beslutning

Punktet udgik, da sagen blev behandlet under punkt 1.

Bilag

8. Orientering om opfølgning på forebyggende hjemmebesøg

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges en kort opfølgning på, hvor mange af de nye 75-årige borgere i målgruppen for et forebyggende besøg, der selv henvender sig efter ændring til udsendelse af breve uden fastlagt tidspunkt.

Sagsfremstilling

Den endelige kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj 2020.
I denne forbindelse blev det besluttet at sende breve til alle nye 75-årige i Ishøj Kommune uden et fastlagt tidspunkt (åbne breve), da der før i tiden oplevedes mange aflysninger og forgæves besøg hos denne forholdsvise friske målgruppe. Mange af borgerne var således ikke hjemme, når medarbejderene kom på besøg og mange havde ikke et reelt behov for et besøg. Denne målgruppe opleves således som væsentligt friskere end for år tilbage og mange af dem er også en del af det aktive foreningsliv i Ishøj. Mange af dem vil derfor have ressourcer til selv at kontakte kommunen ved behov.
Den nye praksis med åbne breve er afprøvet i august, september og oktober 2020 og her fremlægges en kort opfølgning og evaluering:

 • 44 borgere har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt
 • 6 har ønsket besøg
 • 3 har ringet tilbage og haft en snak med de forebyggende koordinatorer uden at ønske et besøg på nuværende tidspunkt

Det er således en lille del af målgruppen, der aktivt har forholdt sig til tilbuddet om et forebyggende besøg, og det kan der være mange årsager til. Først og fremmest er der stadig nogle ældre, der grundet covid-19, ikke ønsker at få besøg i deres hjem. Herudover har de forebyggende koordinatorer en forventning om, at de borgere der virkelig ønsker, og har behov for et besøg, kontakter dem. Ydermere er det oplevelsen, af en del af de ældre i Ishøj, hænger deres breve op på fx. deres køleskab, sådan at de ved, hvor kontaktoplysningerne er, hvis de skulle få behov for hjælp på et senere tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ikke alle ældre ser deres post i e-boks. Endelig oplever de forebyggende koordinatorer, at der kommer henvendelser fra naboer og andet netværk i de hjem, hvor borgerne har et behov for hjælp, men ikke selv har overskuddet til at kontakte Ishøj Kommune.
Der er ikke lavet en særskilt indsats ift. at få fat i de borgere, der ikke har reageret på de udsendte breve. En sådan indsats pr. telefon fx ville kræve et stort arbejde, da borgernes telefonnumre ikke fremgår af de tilgængelige systemer og desuden ville denne opfølgningstid gå fra besøg og tid til de mere sårbare borgere, der kan have mere behov.

Sagen sendes til orientering hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Indstilling14. december 2020, pkt. 145:

Forslag til Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

SSU har anmodet administartionen om at kontakte borgerne om, hvorfor de ikke har givet en tilbagemelding. Der følges op på næste møde i Handicaprådet.

Taget til efterretning.

9. Orientering om tilsynsrapport for Spindehuset

Resume

Orienteringssag

Socialtilsynet gennemførte d. 18. september 2020 anmeldt tilsyn med Bofællesskabet Spindehuset. Spindehuset er et botilbud til 6 voksne udviklingshæmmede i alderen 18-67 år. Tilbuddet er opført efter lejeloven og borgerne modtager pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har foretaget en konkret vurdering af tilbuddets samlede kvalitet, herunder sammenhæng mellem tilbuddets målgruppes behov, de valgte faglige tilgange og metoder samt kompetencer, ligesom der er foretaget en aktuel vurdering af tilbuddets drift, ledelse og kompetencer.

Vurdering

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at:

 • Kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende, og at tilbuddet fortsat lever op til sin godkendelse.
 • Leder og medarbejdere arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel og bliver selvstændige og opnår sociale kompetencer.
 • Tilbuddet er reflekteret omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden at der sker indgreb i selvbestemmelsesretten og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb.
 • Tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillinde faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
 • Tilbuddet har økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornøden faglig kvalitet.
 • Der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Konklusioner

Socialtilsynet konkluderer, at:

 • Tilbuddet samlet set, skaber kvalitet.
 • Tilbuddet arbejder med udviklingspunkter fra 2019, og er fortsat i proces med at udvikle dokumentationspraksis, omstrukturering af organisationen og kulturforandringer. Tilbuddet er i en positiv udviklingsproces.

Bemærkninger

 • Socialtilsynet har konstateret, at budget 2020 er et rammebudget.
 • Det fremgår af lov om socialtilsyn, at tilbuddene skal udarbejde et årsbudget med udgangspunkt i grundlaget for tilbuddets beregning af takster. Budget 2021 skal være retvisende og ikke et rammebudget.

Socialtilsynets bemærkning skyldes, at dele af lønbudgetterne skulle have været flyttet til vejlederteamet fra 2020 i forbindelse med en omstrukturering af tilbuddet i 2019. Der sælges ikke pladser til udenbys-borgere og derfor har ændringen ikke økonomiske konsekvenser. Budget 2021 ændres ved 1. budgetopfølning 2021, hvilket også fremgår af bemærkninger til budget 2021.

Indstilling14. december 2020, pkt. 149:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tilsynsrapport for Spindehuset til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

10. Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

11. EVT.

Beslutning

der var intet til eventuelt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. februar 2021