Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 3. januar 2017 kl. 16.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Tema/orientering:

"VEKS - strategi 2020" v/formand, borgmester Steen Christiansen, direktør Lars Gullev og vicedirektør Morten Stobbe.

"Ishøj-blomsten"

Præsentation af Borgerrådgiver.

 

Fraværende: Lennart H. Nielsen (V) med afbud, Kalbiye Yüksel (F) deltog fra kl. 19.00 og Jeannette Merklin (A) deltog fra kl. 19.15 (pkt. 9).

Presse: Mødet blev transmitteret af TV-ishøj

Tilhører: 2

Møde slut: 20:30


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Samarbejdsaftale (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt

2. Ishøj Svømmehal - renovering (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt

3. Ishøj Fællesantenne - valg af indholdsleverandør (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

 

4. Udbudssag (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

5. Spørgetid

Beslutning

Ingen spørgsmål

6. Foreningen Øresunds Solist - medlem til bestyrelsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning på sag nr. 253 på byrådsmøde den 1. november 2016, skal der udpeges et medlem til bestyrelsen for foreningen Øresunds Solist.

Byrådet vælger:

________________________________

Beslutning

Sagen sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 

7. Nyt medlem af Udsatterådet

Sagsfremstilling

Sean Larsen er udtrådt af Udsatterådet, da han er fraflyttet Ishøj Kommune. Karina Pultz, som hidtil har været suppleant i Udsatterådet, indtræder derfor som ordinært medlem af Udsatterådet i perioden 3. januar 2017 - 31. december 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Byrådet godkender, at Karina Pultz indtræder som medlem af Udsatterådet i perioden 3. januar 2017- 31. december 2017.

Beslutning

Tiltrådt. 

8. Budgetproces 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for 2017 drøftede fagudvalgene inden sommerferien forslag til sparekataloget, inden for et fastsat rammebeløb pr. udvalg. Der har været positive tilkendegivelser om denne fremgangsmåde, som derfor påtænkes gentaget ved et eventuelt sparekatalog til budget 2018. Der er dog ønske om, at fagudvalgsdrøftelserne sker inden for en mere ensartet form, og på baggrund af et ensartet materiale. Fagudvalgsdrøftelserne om forslag til et eventuelt sparekatalog vil ske efter byrådsseminaret i maj, dvs. på møderne i juni.

Der vil i budgetproceduresagen til februar/marts blive beskrevet forslag til, hvorledes fagudvalgsdrøftelserne kan ske, herunder samspillet med administrationen. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

9. Omplacering af penge fra rengøring til hårde hvidevarer

Resume

Udgifterne til hårde hvidevarer stiger i de kommende år. Det skyldes, at der i de senere år er investeret i flere og større køkkener på skoler, dagsinstitutioner og plejehjem, og der er ikke afsat ekstra budget til den løbende udskiftning af hvidevarer. Udgifterne til rengøring kan reduceres ved harmonisering af rengøringen på tværs af institutioner.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for rengøring af kommunens ejendomme stammer fra 1996 (Bilag A). I dag varetages ca. halvdelen af rengøringen af kommunens rengøringsafdeling og den anden halvdel af institutioner, som har hjemtaget opgaven. Retningslinjerne og tilhørende arbejdsplaner er forældet, og samtidig har der udviklet sig et uens rengøringsniveau på tværs af institutioner.

Kommunen har bedt en ekstern rengøringsplanlægger gennemgå alle institutioner mhp. at fastlægge fælles rengøringsstandarder. Rengøringsplanlæggeren har taget udgangspunkt i kvalitetsstandarden Insta 800, som er udviklet af Dansk Standard. Standarden er udbredt i mange kommuner og gør det fremadrettet muligt, at indhente kontrolbud på opgaven og benchmarke med andre kommuner.

Økonomi

I 2016 udgjorde kommunens samlede rengøringsbudget 27 mio. kr. Ved at følge rengøringsstandarden kan der samlet spares 1,9 mio. kr. årligt. 0,5 mio. kr. er allerede indarbejdet som besparelse i budget 2017, hvorved der resterer et besparelsespotentiale på 1,4 mio. kr. Rengøringsanalysen er beskrevet i bilag B.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

  • alle kommunens institutioner rengøres efter kvalitetsstandarden Insta 800.
  • direktionen bemyndiges til i særlige tilfælde og efter konkret vurdering, at undtage institutioner fra at følge rengøringsstandarden (pt. 3 ejendomme, jf. bilag B).
  • der gives tillægsbevilling til at overføre 1,1 mio. kr. fra rengøring til hårde hvidevarer (som beskrevet i bilag B).
  • de resterende 0,3 mio. kr. reserveres i en pulje til opkvalificering af rengøringspersonalet i forbindelse med indførelsen af den nye standard samt til at rette evt. fejl og mangler i fastsættelsen af rengøringsbehovet på enkelte institutioner (fx ved fejlopmåling af lokalstørrelse).

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

10. Behandling af prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om ny boligsocial helhedsplan

Resume

Der skal tages stilling til prækvalifikationsansøgningen til Landsbyggefonden om midler til en ny boligsocial helhedsplan i Vejleåparken 2017 – 2021. 

Sagsfremstilling

Landsbyggefondens midler til den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber ultimo august 2017. For at kunne starte en ny helhedsplan i september 2017, er boligselskaberne i Vejleåparken, den nuværende helhedsplan og Ishøj Kommune gået i gang med at udarbejde en samlet ansøgning til Landsbyggefonden. I dette arbejde er første led, at indsende en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden ultimo december 2016. Først efter at Landsbyggefonden har godkendt denne ansøgning udarbejdes de enkelte indsatser i den kommende helhedsplan 2017 - 2021.

Baggrundsnotat omhandlende den økonomiske ramme, organisering af det boligsociale arbejde samt den videre proces er vedhæftet.

Den endelige ansøgning til Landsbyggefonden vil blive forelagt byrådet i 2017. Herunder, evt. tillægsbevilling.

Lovgrundlag

Den tidligere regering skriver i Boligaftalen fra 2014, at beboersammensætningen i de udsatte boligområder betyder, at børn der vokser op her, har en forhøjet risiko for at få et liv uden uddannelse og arbejde. Boligområdernes socioøkonomiske sammensætning forøger risikoen for, at børnene bliver indfanget af gadefællesskaber og kriminalitet. Det er både problematisk for børnene, for samfundet og for boligområdet. For at bryde den negative sociale arv skal de boligsociale midler prioritere indsatser, der sikrer, at de udsatte boligområders børn og unge får bedre livsmuligheder.

Økonomi

De boligsociale helhedsplaner finansieres af Ishøj Kommune, de lokale boligorganisationer og Landsbyggefonden. I alt har boligselskaberne, i samarbejde med Ishøj Kommune, mulighed for at søge et tocifret millionbeløb til at udvikle og afprøve indsatser, der skal modvirke utryghed og negativ social arv. Se Bilag 1 for en yderligere beskrivelse af Ishøj Kommunes medfinansiering af den kommende helhedsplan i Vejleåparken.

Samlet ansøges Landsbyggefonden om 25 mio. kroner til en ny helhedsplan i Vejleåparken. Heraf bidrager Ishøj Kommune, over en fireårig periode, med 3,6 mio. kroner, hvoraf 1,6 mio. kr. er kontant medfinansiering og 2 mio. kr. er medarbejdertimer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune støtter og er partner i ansøgningen, om prækvalifikationsansøgningen for Helhedsplanen i Vejleåparken 2017 – 2021 i samarbejde med boligafdelingerne i Vejleåparken, - AAB afd. 55, Stenbjerggård Boligselskab og Søvejhuse.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Administrationen tager kontakt til Vildtbanegård med henblik på, at afklare interesse for en helhedsplan.

Dansk Folkeparti tager stilling, når den endelige ansøgning foreligger.

Bilag

11. Handlingskatalog for Ishøj Planstrategi 2016-2028

Resume

Handlingskataloget for Ishøj Planstrategi 2016-2028 konkretiserer, hvordan planstrategiens politiske mål udmøntes i konkrete projekter og er med til at realisere planstrategiens vision.  

Sagsfremstilling

Handlingskataloget samler de overordnede udviklingsprojekter i kommunen, som handler om fysisk planlægning. Projekterne forudsættes igangsat inden for en 2-årig periode.

Handlingskataloget revideres i forbindelse med vedtagelsen af en ny kommuneplan eller planstrategi.

Der følges op på det seneste handlingskatalog fra 2014 i det vedlagte statusdokument.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Handlingskatalog for Planstrategi 2016-2028 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

12. Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017

Resume

Kommunen skal godkende, at taksten for vand og spildevand overholder den indtægtsramme, der er besluttet af Forsyningssekretariatet, samt at Ishøj Forsynings budget balancerer.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsynings bestyrelse har den 13. december 2016 behandlet og godkendt forslag til takster for vand og spildevand 2017, jf. bilag.

Takster er beregnet på baggrund af "hvile i sig selv" princip samt legalitetsprincip.

Stigningen i spildevandstaksten i 2017 skyldes bl.a. efterregulering på spildevandsrensning i 2015 på Avedøreværket.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.
Betalingsloven af den 7. juni 2010.
Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013.
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013.

Økonomi

Taksten for vand falder med ca. 2 kr/m3 til 20,52 kr./m3 inkl. moms.
Taksten for spildevand stiger med ca. 4 kr./m3 til 36,48 kr./m3 inkl. moms for almindelige forbrugere.
Samlet stiger taksten for den almindelige forbruger med ca. 2 kr./m3.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at vandtaksten for vand til 20,52 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2017 godkendes.
Derudover godkendes en kommunal garantistillelse på 1,2 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1 % af den angivne garantistillelse ved dennes optagelse, svarende til 12.000,- kr.
at spildevandstaksterne på henholdsvis 36,48 kr./m3 inkl. moms, 30,64 kr./m3 inkl. moms og 18,97 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 64.390,44 inkl. moms  for 2017 godkendes. Samtidigt godkendes en kommunal garantistillelse på 5,5 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1 % af den angivne garantistillelse ved dennes optagelse svarende til 55.000 kr.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstilling følges.

Der er tilføjet yderligere bilag.

Beslutning

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.

Tiltrådt

Bilag

13. Overdragelse af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrenden til spildevandsteknisk anlæg

Resume

Endelig godkendelse af tillæg til spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Overdragelsen af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrenden til spildevandsteknisk anlæg er en del af håndteringen af regn- og spildevand i Winthersminde Erhvervsområde, der er behandlet som dagsordenssag på Byrådsmødet den 21. juni 2016.

Med godkendelse af tillæg 3 til spildevandsplanen vil Tranegilde Mark Drængrøft og Byrenden blive overdraget til spildevandteknisk anlæg. Herefter bliver det muligt at omlægge drængrøften, så den kan løbe gennem det kommende regnvandsbassin i Winthersminde. Desuden kan Byrenden ændres, så den også i fremtiden kan opfylde vandområdeplanens krav om tilledning af vand.

Tillægget til spildevandsplanen har været i høring fra den 12. oktober til den 7. december.
 

Tranegilde Mark Drængrøft nedklassificeres til at være privat vandløb, og afgørelse herom er udsendt til bredejere den 8. december 2016 med en klagefrist til den 5. januar 2017.

Vejdirektoratet har i forbindelse med partshøring under nedklassificeringen ønsket nærmere afklaring af, om ændringerne af vandløbenes status vil medføre betaling af vandafledningsafgift. Ishøj Forsyning har oplyst Vejdirektoratet, at forsyningen fortsat vil modtage alt dræn- og overfladevand samt allerede tilladte ledninger af spildevand fra oplandet efter de samme retningslinjer og aftaler, som gælder i dag. Vejdirektoratet har herefter ingen indsigelse.

Ovenstående er indført i spildevandstillægget.

Spildevandstillægget er screenet jf. lov om miljøvurdering, og det er vurderet, at spildevandstillægget ikke skal miljøvurderes.

Screeningen har været i høring hos eksterne myndigheder, og der er indkommet bemærkninger fra Kroppedal Museum. Park-, Vej- og Miljøcentret vil svare museet, at der er udført arkæologiske udgravninger i hele Winthersmindeområdet, og at området er frigivet af museet d. 5. juli 2016. Det indføres i spildevandstillægget, at såfremt der findes fortidsminder under anlægsarbejder, vil de være omfattet af museumsloven, og arbejdet skal standses, og Kroppedal Museum skal kontaktes.  

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af overdragelsen og den efterfølgende forventede omlægning af spildevandsanlægget har været behandlet på Byrådsmøde den 21. juni 2016 med sagen "Håndtering af regn- og spildevand i Winthersminde Erhvervsområde". Heraf fremgår at udgifter til Ishøj Kommune ved overdragelse af Tranegilde Mark Dræn og Byrenden til spildevandsteknisk anlæg udgør 60.000 kr. til tinglysning.

(Ishøj Kommunes udgifter til den efterfølgende omlægning af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrenden udgør 1.52 mio. kr.)

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014-2022 godkendes endeligt. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

14. Vandkulturbåden "Havfruen": Evaluering af udvidelse af antallet af borgerkort.

Resume

Ishøj Byråd besluttede på sit møde den 3. maj 2016, sag nr. 124 at udvide antallet af borgerkort til 150 kort, og at anvendelsen af kortene skulle evalueres i december 2016. Der er i perioden solgt 149 borgerkort.

Kultur- og Fritidscentret har udarbejdet månedlige statistikker for anvendelsen af vandkulturbåden, der har været fremlagt hver måned under meddelelser fra administrationen. Der er udarbejdet en samlet statistik for anvendelsen af borgerkortene på brugergrupper og ugedage.

Statistikken er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret kan oplyse, at der er 24 brugere, der både er medlem af Strandbaderforeningen, og har løst borgerkort. Ud af de 149 borgerkort, der er købt i 2016, er de 29 solgt til Ishøjborgere og 120 kort til udenbysborgere. Af de 49 solgte kort, der blev frigivet pr. 1. april 2016, er de 8 solgt til Ishøjborgere og de 41 til udenbysborgere.

Statistikkerne viser, at der ikke sker en fuld udnyttelse af kapaciteten på vandkulturbåden efter udstedelsen af yderligere 50 kort. Det skønnes, at der kan frigives yderligere 50 borgerkort, uden at der vil være væsentlige kapacitetsproblemer.

Det forventes, at Brøndby Kommune i 2017 vil etablere et vinterbadeanlæg. Der er 28 brugere fra Brøndby, der har købt borgerkort.

Kultur- og Fritidscentret anbefaler, at der udstedes yderligere 50 borgerkort fra 1. januar 2017, således at der i alt kan sælges op til 200 borgerkort pr. år.

Økonomi

Kultur- og Fritidscentret anbefaler, at budgettet for 2017 fastholdes, da der er usikkerhed omkring antallet af Brøndby borgere, der fremtidigt vil løse borgerkort, når der etableres vinterbadeanlæg i Brøndby Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der udstedes op til 200 borgerkort pr. 1. januar 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

15. Ishøj Svømmehal - Nye tiltag i forbindelse med åbning marts 2017 - Åbningstider

Resume

Ishøj Svømmehal har udarbejdet forslag til nye åbningstider, samt forslag til færre lukkedage fra marts 2017 - forslagene er vedhæftet.

Der er desuden vedhæftet kalender, der præciserer de nye åbningstider og dage.

Sagsfremstilling

I vedhæftede statistik fra 2015 ses der et tydeligt fald af besøgende gæster op til sommerperioden, samt i december måned. For at imødekomme ønsket om udvidet åbningstid for borgerne og mindske nedgangen i antallet af besøgende gæster, foreslås ændrede åbningstider i sommerferie og i december måned.

2017 & 2018 foreslås at være forsøgsår, som der evalueres på efterfølgende. Med hensyn til åbningstider i sommerferien, kan disse evalueres i 2017.

Økonomi

I den periode hvor svømmehallen har reduceret åbningstid, kommer der en besparelse på lønomkostninger, som svømmehallen kan anvende på bl.a. udvidet åbningstid på helligdage og sommerferie.
Derudover giver det bedre mulighed for at afvikle ferie, uden brug af ekstra omkostninger i forhold til indkaldelse af vikarer.

Personaleressourcerne vil være uændrede.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag til ændring af åbningstiderne og åbningsdagene godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

16. Kvalitetsstandard for personlig befordring sendes i høring

Resume

Godkendelse af at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har afsat 50.000 kr. årligt til støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Socialservice.

Center for Socialservice har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard på området.

Formålet er, at sikre at særligt udsatte borgere kan få betalt deres transport, så de kan komme til behandling eller udredning i offentligt regi. Disse borgere har enten ikke råd til transporten, eller de kan ikke selv varetage den. Målet er, at borgeren selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er primært borgere, der bor i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven i alderen 18-65 år. Det er, som udgangspunkt, kun muligt at få tildelt støtte til transport, hvis sagsbehandler, socialpædagogisk vejleder eller behandler mv. ser et behov for dette. Hvis borgeren i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Service er der særligt fokus på dér, at understøtte at borgeren enten selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne.

For at sikre, at de afsatte midler også kommer de mest udsatte til gavn har Center for Socialservice udarbejdet en administrativ håndtering af tilskuddet, der gør dette muligt.

Den videre proces

Kvalitetsstandarden for støtte til individuel befordring sendes i høring i hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Kvalitetsstandarden inkl. evt. høringssvar forelægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse 13. marts 2017.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Social Service sendes i høring hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd med høringsfrist i februar 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social -og Sundhedsudvalgets indstilling følges.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

17. Åbne efterretningssager til sagsbehandling under nr. 18 - 19

Beslutning

Tiltrådt.

18. Nøgletal december 2016 på beskæftigelsesområdet

Resume

Oversigt over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering. Formålet er at vise udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper. Yderligere har nøgletallene til formål at afspejle aktuelle tendenser på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Byrådet tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

19. Servicebesøg/controlling 2016

Resume

Stabscenter for Økonomi (SCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet gennemført servicebesøg/controlling på følgende driftssteder: 

  • Omsorgscenter Kærbo den 31. oktober 2016.
  • Ishøj Ungdomsskole den 2. november 2016.
  • Ishøj Skole og SFO den 7. november 2016.
  • Ishøjgård Skole, SFO og Aflastning den 9. november 2016.
  • Motorcenter den 23. november 2016.

På to af driftsstederne var der ingen bemærkninger, mens der på tre driftssteder var mindre bemærkninger til det konteringsmæssige. Korrekt konteringspraksis skal gennemgås i samarbejde med driftsstedet og SCØ.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets beslutning, er besøgene ikke alene tænkt som en egentlig kontrol, men tillige som et servicebesøg, hvor dialogen mellem SCØ og organisationen er i højsæde.

SCØ vil med sit organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. kunne bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne, samt at indgå i dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv. Samtidig  har driftsstederne mulighed for at få afklaret spørgsmål til fx. økonomistyringen og økonomisystemet.

Sagen har været forlagt direktionen den 12. december 2016.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten vedrørende servicebesøg/controlling for 2016 tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019