Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ishøj Byråds møde mandag 17. december 2018 kl. 19.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Ekstraordinært møde.

 

Fraværende:

 

Møde slut:


Sagspunkter der skal behandles på mødet

303. Udtræden af Østsjællands Beredskab

Resume

Ishøj Kommune skal inden den 1. januar 2019 træffe beslutning om, at udtræde af Østsjællands Beredskab (ØSB) med det formål, at danne et nyt fælles beredskab med Høje-Taastrup, Greve og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

 

Køge Kommune har besluttet at melde sig ud af ØSB og udtræder pr. 1. januar 2021. Med Køges udtræden vil ØSB ikke længere udgøre en samlet geografisk enhed, idet Stevns Kommune vil ligge geografisk adskilt fra de øvrige kommuner i ØSB. På denne baggrund har Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler skrevet til Ishøj, Vallensbæk og Greves borgmestre og foreslået et nyt beredskab bestående af de fire kommuner. Ifølge Michael Ziegler vil et sådan beredskab være logisk og sammenhængende, båret af ens kulturer og fagligt robust (Bilag 2). Administrationen er enig i denne vurdering og kan tilføje, at en sådan konstruktion formentlig vil være lettere at styre såvel politisk som administrativt.

Da en evt. udmeldelse skal ske inden den 1. januar har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt, at danne et samlet grundlag for hvorledes et nyt fælles beredskab mellem de fire kommuner skal organiseres og finansieres. Beslutningen om udmeldelse og efterfølgende dannelse af et nyt beredskab mellem de fire kommuner vil derfor blive fulgt op af en række drøftelser om, hvorledes dette skal ske i praksis.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Ifølge vedtægterne for ØSB kan udtræden ske med to års varsel til en 1. januar, hvorfor Ishøj Kommunes udtræden af ØSB kan ske pr. 1. januar 2021. Skulle der opstå en situation, hvor alle otte kommuner i ØSB er enige om at opløse ØSB, kan der evt. aftales en kortere tidshorisont.

Økonomi

Greve og Høje-Taastrup kommuner har udarbejdet et notat om økonomien i et beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner (Bilag 3). Ishøj og Vallensbæk kommuner har haft notatet til kommentering.

Af tabel 1 i notatet fremgår, hvad kommunerne skulle betale til ØSB i 2021 efter den nye bidragsmodel, som Beredskabskommissionen har vedtaget. Heraf fremgår et nettobidrag for de fire kommuner, til ØSB, på ca. 28,7 mio. kr. årligt. Heraf skal Ishøj betale ca. 4,8 mio kr. I tabel 2 er udarbejdet et tænkt budget for et fremtidigt beredskab bestående af de fire kommuner. Heraf fremgår, at det samlede budget forventes, at udgøre 28,7 mio. kr. årligt altså det samme beløb, som de fire kommuner stod til at betale til ØSB. I notatet er nævnt en række usikre og uafklarede forhold, som kan påvirke økonomien for et nyt beredskab. Det drejer sig primært om indholdet af en ny kontrakt med Falck og hvor store engangsudgifterne bliver ved udtræden af ØSB og ved oprettelsen af et nyt beredskab.

Administrationen har været i dialog med de tre andre kommuner om notatet med henblik på, at skabe et så validt grundlag, som muligt, over økonomien i de fire kommuners fælles beredskab (Bilag 4). Det er administrationens vurdering, at notatet under de givne arbejdsbetingelser udgør et rimeligt fundament for stillingtagen til udtrædelse af ØSB. Det kan dog ikke udelukkes, at driften af beredskabet bliver noget dyrere, end vi kender det i dag da vi mister nogle stordriftsfordele. Omvendt findes der i den nye konstruktion nogle effektiviseringspotentialer, som endnu ikke er nærmere beskrevet herunder én fælles brandstation og udvidet samarbejde om serviceopgaver (indtægtsdækket virksomhed).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive et fælles udmeldelsesbrev til ØSB sammen med Vallensbæk, Greve og Høje-Taastrup.

 

Bilag

304. Ejendomskøb (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

305. Anvendelse af Vejlebrovej 45 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 17. december 2018