Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde mandag 26. januar 2015 kl. 19.00

Lokation: Ekstraordinært Byrådsmøde, Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

19. Godkendelse af igangsættelse af fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Resume

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. På den baggrund ønsker Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner at igangsætte et arbejde med en fusion af beredskaberne.  

Sagsfremstilling

Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner ønsker at igangsætte et arbejde med en fusion af beredskaberne i de otte kommuner, så der etableres ét fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer, men at normeringerne forventes tilpasse, da synergieffekterne skal høstes.

Kommunerne ønsker at igangsætte et analysearbejde, der skal anvendes som baggrund for etablering af vedtægter for den kommende organisation.

KL’s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2015 og beredskabsloven sammenfatter, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. 
Afrapportering af 12. december 2014 fremlægges. Den omhandler de 5 kommuner og suppleres p.t. med oplysninger fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Budgettet for 2016 forventes tilpasset økonomiaftalen mellem KL og regeringen. 

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller,

  1. der igangsættes et arbejde med etablering af en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner med henblik på at etablere et fælles kommunalt § 60 selskab, der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelt andre opgaver,
  2. der udpeges en interim bestyrelse med borgmestre og politidirektører fra de otte kommuner og 2 politikredse,
  3. beredskabskommissionerne inddrages løbende og vil blive hørt i processen, og
  4. der igangsættes en ansættelsesproces, der skal resultere i ansættelsen af en Beredskabsdirektør, der skal fungere som projektleder for fusionen af beredskaberne. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beredskabskommissionens indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt Fraværende:
Ole Beckmann Skourup, Merete Amdisen, Charlotte Majbritt Jørgensen og Bilal Inekci

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015