Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 3. juni 2020 kl. 19.00

Lokation: Skype


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

18. Valg af dirrigent

Sagsfremstilling

Formanden bød velkommen, hvorefter det blev konstateret at repræsentantskabsmødet var loglivt indkaldt.

Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 12 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 7 foreninger).

Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 93.

Beslutning

Til efterretning.

19. Formandens beretning

Sagsfremstilling

Formandens beretning er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende formandens beretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

20. Eventuelle udvalgsberetninger

Sagsfremstilling

Der var ingen udvalgsberetninger.

Beslutning

Til efterretning.

21. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen fremlagde regnskabet for 2019. Det reviderede regnskab er vedhæftet referatet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

22. Fremlæggelse af næste års budget, herunder kontingentfastsættelse

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen gennemgik de enkelte poster. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 1,00. Budgettet er vedhæftet referatet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

23. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

Der var ingen indkomne forslag.

Beslutning

Til efterretning.

24. Valg af formand (Brian Pirmo er på valg)

Sagsfremstilling

Brian Pirmo blev enstemmigt genvalgt.

Beslutning

Tiltrådt.

25. Valg af næstformand (Finn Hansen er ikke på valg)

Beslutning

Til efterretning.

26. Valg af kasserer (Berit Olsen er ikke på valg)

Beslutning

Til efterretning.

27. Valg af revisor (Mette Sørensen er på valg)

Sagsfremstilling

Günther Meincke trækker sig som revisor, og der skal derfor vælges en anden for en 1-årig periode.

Mette Sørensen blev enstemmigt valgt som revisor.
Bjarne Jensen blev enstemmigt valgt som revisor for en 1-årig periode.

Beslutning

Tiltrådt

28. Valg af to revisorsuppleanter

Sagsfremstilling

Der var ikke kandidater til posterne som revisorsuppleanter, så begge poster er vakante.

Beslutning

Tiltrådt.

29. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterede om, at næste møde i Ishøj Idrætsråd den 10. juni 2020 afholdes på Skype.
  2. Der blev stillet spørgsmål vedrørende genåbning af indendørs faciliteter til idræt i forindelse med covid19-situationen, men det er fortsat ikke en udmelding omkring dette.
  3. Mette Sørensen opfordrede til, at der bliver sendt en reminder ud til medlemmerne inden mødets afholdelse på skype, i håb om at flere deltager.
  4. Der blev stillet spørgsmål til året pokalfest. Denne afvikles i år virtuelt og TV Ishøj laver en udsendelse heraf.

Beslutning

Pkt. 1.-4.

Til efterretning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. juni 2020