Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde tirsdag 12. november 2013 kl. 16.30

Lokation: Ishøj Idræts & Fritidscenter - Hjørnelokalet på 1. sal - Mødested v/Hovedindgangen


Fraværende:  Bilal Inecki

Mødedeltagere: OHM, HWS


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

60. Besøg på Ishøj Idræts- & Fritidscenter

Sagsfremstilling

Som opfølgning på gennemgang af det energiprojekt, der har været gennemført på Idrætscenteret under den såkaldte Plan C i GATE 21 regi besøger udvalget Idrætscenteret, for at få demonstreret mulighederne for at styre energiforbruget, og for at høre om, hvordan systemet er blevet modtaget og håndteres af personalet på centeret.
Under besøget deltager direktør Lisbeth Lentz, assisterende halinspektør Søren Boserup Larsen og Ingeniør Petra Andersen og driftsassistent Finn Jensen fra center for kommunale ejendomme.

Beslutning

Til efterretning.
Udvalget orienteres løbende og senest, når tidsplanen er udarbejdet.

Bilag

61. Etablering af målerbrønd på grund af defekt stophane i Vallensbæk

Resume

En grundejer har ikke efterfulgt et påbud udstedt af Vallensbæk Strands Vandforsyning om at etablere en målerbrønd som erstatning for ejendommens defekte stophane.

Sagsfremstilling

Medio juli 2013 kontakter grundejeren af Hyttesvinget 27, Vallensbæk Strand, Vallensbæk Strands Vandforsyning og oplyser, at ejendommens stophane er defekt. Vandforsyningen vejleder grundejeren om, at i henhold til Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning skal en defekt stophane udskiftes til en målerbrønd, der er godkendt af vandforsyningen.

Den 9. august 2013 giver Vallensbæk Strands Vandforsyning grundejeren et påbud om, at den defekte stophane iht. regulativets punkt 6.1 erstattes af en af vandforsyningen godkendt målerbrønd. Sideløbende har grundejeren haft korrespondance med Plan-, Bygge- og Miljøcenter, der er enig med vandforsyningen i, at der skal etableres en målerbrønd. Det meddelte påbud bliver ikke efterkommet af grundejeren, hvorfor Vallensbæk Strands Vandforsyning den 14. september 2013 anmoder Ishøj Kommune i medfør af vandforsyningens regulativ punkt 9.1.8 om tilladelse til at udføre etableringen af en målerbrønd på grund af en defekt stophane på Hyttesvinget 27 på grundejerens bekostning.
 
Plan-, Bygge- og Miljøcenter har anmodet parterne om bemærkninger til sagen. Grundejeren har fremsendt et høringssvar, men dette har ikke medført nye oplysninger til sagen. Plan-, Bygge og Miljøcenterets bemærkninger til høringssvaret fremgår af vedlagte bilag.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler derfor, at anmodningen fra Vallensbæk Strands Vandforsyning imødekommes.

Lovgrundlag

§50 i Vandforsyningsloven, lovbek. nr. 1199 af 30. september 2013

Økonomi

Omkostninger for grundejeren af Hyttesvinget 27, Vallensbæk Strand.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at det meddeles Vallensbæk Strands Vandforsyning samt grundejeren af Hyttesvinget 27, at såfremt der ikke er etableret en målerbrønd som erstatning for den defekt stophane inden den 15. januar 2014, kan Vallensbæk Strands Vandforsyning herefter etablere målerbrønden for grundejerens regning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

62. Etablering af målerbrønd på grund af manglende stophane

Resume

Vandforsyningsmyndigheden giver tilladelse til, at Vallensbæk Strands Vandforsyning etablerer en ny målerbrønd for grundejerens regning.

Sagsfremstilling

En bygning på Bækkeskovvej 25 er der i 1997 monteret en vandmåler uden kontraventil før vandmåleren, hvorfor der kan forekomme tilbageløb og forurening af ledningsnettet. Vandforsyningen kan ikke skifte vandmåleren, da der ikke er nogen stophane. Vandforsyningen har gentagne gange prøvet at få løst problemet med grundejeren, men det er ikke lykkes, og Vallensbæk Strands Vandforsyning anmoder derfor om tilladelse til at udføre etableringen af en målerbrønd på Bækkeskovvej 25 for ejerens regning således, at der kan monteres en godkendt vandmåler med kontraventil på jordledningen til hallen.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter har anmodet parterne om bemærkninger til sagen, men har ikke modtaget bemærkninger til sagen.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler derfor, at anmodningen fra Vallensbæk Strands Vandforsyning imødekommes.

Lovgrundlag

§50 i Vandforsyningsloven, Lovbek. nr. 1199 af 30. september 2013

Økonomi

Omkostninger for grundejeren af Bækkeskovvej 25, Vallensbæk Strand

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at det meddeles Vallensbæk Strands Vandforsyning samt grundejeren af Bækkeskovvej 25, at såfremt der ikke er etableret en målerbrønd som erstatning for den manglende stophane inden den 15. januar 2014, kan Vallensbæk Strands Vandforsyning herefter etablere målerbrønden for grundejerens regning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

63. Høring af statslig vandplan for Køge Bugt

Resume

De statslige vandplaner er sendt i høring igen frem til den 23. december 2013. Der er kun få ændringer i vandplanen for Køge Bugt siden den vandplan, som blev vedtaget i december 2011. Som følge heraf vurderes det ikke nødvendigt på ny at fremsende bemærkninger til det aktuelle vandplanforslag for Køge Bugt.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har på ny sendt de statslige vandplaner i 6 måneders offentlig høring med høringsfrist den 23. december 2013. Vandplanerne er sendt i høring, da Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 underkendte planerne, som følge af en administrativ høringsfejl.
 
Vandplanerne har i perioden fra den første vedtagelse i december 2011 og frem til den nuværende offentlige høring (23. juni 2013 – 23. december 2013) kun undergået meget få ændringer. Ændringerne vurderes ikke at have konsekvenser for de indsatser, som Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal gennemføre. Ændringerne fremgår af vedlagte notat (Bilag A).
 
Som følge heraf vurderes det ikke nødvendigt på ny at fremsende bemærkninger til det aktuelle vandplanforslag for Køge Bugt (vandplanforslag vedlagt som Bilag B). Det oprindelige vandplanforslag for Køge Bugt blev behandlet af Ishøj Kommune på Byrådsmøde d. 1. marts 2011. Efterfølgende havde kommunen et dialogmøde med Naturstyrelsen i august 2011, hvor lokale forhold omkring vand blev drøftet. Som resultat af kommunens høringssvar og dialogmødet blev vandplanen justeret efter kommunens ønsker. Vandplanforslaget blev vedtaget i december 2011.
 
Det aktuelle vandplanforslag vil efter vedtagelse være gældende frem til den 22. december 2015, hvorefter det erstattes af en ny vandplan. Frem til den 22. december 2015 skal Ishøj Kommune gennemføre en vandløbsforbedrende indsats i Store Vejleå ved udløbet fra Vallensbæk Sø. Forundersøgelser af indsatsen sker i efteråret 2013.

Lovgrundlag

Miljømålsloven LBK nr 932 af 24/09/2009

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifterne til indsatsen ved udløbet fra Vallenbæk Sø afholdes af Staten. Vurderes indsaten at være urentabel (for lidt miljø for pengene) gennemføres indsatsen ikke eller den udskydes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet fremsender høringssvar til Naturstyrelsen om, at Ishøj Kommune ikke har bemærkninger til Forslag til vandplan Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

64. Orientering om evaluering af klimastrategi for hovedstadsregionen

Resume

Klimapolitisk Forum, der er kommunernes og regionens fælles politiske klimaforum, besluttede ved vedtagelsen af den fælles klimastrategi for kommuner og Region Hovedstaden i foråret 2012 at gennemføre en årlig evaluering. Formålet er at følge realiseringen af strategiens målsætninger og succeskriterier.

Sagsfremstilling

For at kunne følge udviklingen i målene i Region Hovedstadens og KKR (KommuneKontaktRåd) Hovedstadens klimastrategi er der foretaget en måling af hvor langt de enkelte kommuner er nået med målene. Den første baggrundsrapport er en 0-punktsmåling, som man fremover kan holde fremgangen op imod.

Kommuner og region har valgt at måle på en række faktorer inden for de fem indsatsområder:

  • En klimaberedt region,

  • Klimavenlig transport,

  • Omstilling til et fossilfrit energisystem,

  • Energieffektive bygninger samt

  • Klimavenligt forbrug og indkøb.  

Baggrundsrapporten: 0-punktsmålingen viser status på de fem områder for den enkelte kommune.

Formålet med målingen er at vise, hvor der eventuelt er brug for en yderligere indsats for at opfylde klimastrategiens mål, samt til inspiration og deling af viden i kommunerne.
Ishøj Kommune arbejder med tiltag inden for alle de 5 indsatsområder.

Dette fremgår også af undersøgelsen, hvor det kan ses, at Ishøj Kommune er foran på flere af områderne. På de øvrige områder er Ishøj Kommune på niveau med flertallet af kommunerne i regionen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

65. VVM-Screening - Lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej

Sagsfremstilling

Plan-, Bygge- og Miljøcenter har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ’Lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej’ gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne.
 
Screeningen viser at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen.
 
Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker samtidigt med offentliggørelsen af forslag til ’Lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej’.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
LBK nr. 936 af 24/09/2009.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til ’Lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej’ vedtages og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.
 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

66. Godkendelse af spildevandstakster 2014 for Ishøj Spildevand

Resume

Kommunen skal godkende, at spildevandstaksten for Ishøj Forsyning for 2014 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne samt, at selskabets budget balancerer efter ’hvile i sig selv’ princippet. (Dvs. at der skal være balance mellem indtægter og udgifter)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har fastsat 3 spildevandstakster:

  • Takst 1 til 27,52 kr. ved vandforbrug til og med 500 m3/år ekskl. moms

  • Takst 2 til 26.42 kr. ved vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3/år ekskl. moms

  • Takst 3 til 24.22 kr. vandforbrug over 20.000 m3/år ekskl. moms.

Taksterne overholder det prisloft på 32,29 kr. ekskl. moms pr. m3 for dén maksimale spildevandstakst som Forsyningssekretariatet, der er nedsat af Miljøministeriet til kontrol af forsyningsselskaberne, har fastsat.

Taksterne tager hensyn til planlagte investeringer.


Forsyningsselskaberne skal fra den 1. januar 2014 opkræve spildevandstakster efter en ny betalingsstruktur. Taksterne skal deles i tre grupper, således at virksomheder kan opkræves en faldende takst pr. kubikmeter ved et større vandforbrug.  

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksterne for 2014 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Lov om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv. 

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at takstfastsættelsen for spildevand på henholdsvis 27,52 kr., 26,42 kr. og 24,22 kr. for takst 1, 2 og 3 godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes

Bilag

67. Godkendelse af vandtakster 2014 for Ishøj Vand

Resume

Kommunen skal godkende, at vandtaksten for Ishøj Vand for 2014 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne samt, at selskabets budget balancerer efter ’hvile i sig selv’ princippet. (Dvs. at der skal være balance mellem indtægter og udgifter)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har for Ishøj Vand fastsat en vandtakst på 18,08 kr/m3 ekskl. moms for 2014, hvor den i 2013 er 17,60 kr/m3 ekskl. moms. Taksten tager hensyn til planlagte investeringer.

Taksten overholder det prisloftpå 19,33 kr/m3 ekskl. moms for den maksimale vandtakst, som Forsyningssekretariatet, der er nedsat af Miljøstyrelsen til kontrol af forsyningsselskaberne, har fastsat..

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksten for 2014 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §2, stk1 og §6, stk. 2.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget indstiller, at taksfastsættelsen for vand på 18,08 kr pr. m3 ekskl. moms samt de tilhørende gebyrer og bidrag  for 2014 godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes

Bilag

68. Forslag til Vandløbsregulativ for Smågårdsrenden

Resume

Forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden sendes i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Smågårdsrenden afvander området omkring Toftevænget og løber til Baldersbækken ved Vejleåvej. Vandløbet er optaget som offentligt vandløb og vedligeholdes af kommunen.
 
I 1998 blev et regulativforslag sendt i høring, men blev aldrig endeligt vedtaget. Regulativforslaget har uden problemer været anvendt som grundlag for administration og vedligeholdelse af vandløbet.
 
En aktuel sag gør det nu påkrævet, at der tilvejebringes et entydigt administrationsgrundlag for vandløbet. Sagen drejer sig om en grøft i forlængelse af tilløb I syd for Ishøj Stationsvej langs Merlegårdsparken, som ikke er en del af regulativet, men hvor Merlegårdsparkens grundejerforening og en anden lodsejer ønsker, at kommunen overtager vedligeholdelsen af grøften.

Park og Vejcenter har ikke fundet anledning til at ændre i regulativforslaget fra 1998, bortset fra opdateringer som følge af nyere Regionplan og Vandplanforslag. Regulativforslaget foreslås sendt i høring i 8 uger.

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 12 udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som foruden en tydelig betegnelse og placering af vandløbet skal indeholde bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse og vedligeholdelse.
 
Et regulativforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at komme med indsigelser til regulativet. Byrådet behandler derefter indsigelserne og vedtager et endeligt regulativ, som kan ankes til Natur og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager, at vandløbsregulativ for Smågårdsrenden sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning

Sagen udsætttes

Bilag

69. Ishøj Varmeværk Budget 2014 og takster for varme 2014

Resume

Den gennemsnitlige varmetakst stiger fra 518,30 Kr. pr. MWh i 2013 til 545,90 Kr. pr. MWh i 2014, en stigning på 5,3 %. Prisstigningen skyldes hovedsageligt takststigninger fra VEKS.

Sagsfremstilling

Varmeværket har i samarbejde med revisorfirmaet Beierholm udarbejdet budget med baggrund i forhandlingerne med VEKS om den nye lejeaftale. Det forventes, at lejeaftalen bliver forhandlet færdig i år.
 
Tidligere har taksterne været prissat til varmeenheden GJ, da alle målere og indberetninger har været i GJ. Vi har de sidste år skulle indberette priser til Energitilsynet i forhold til varmeenheden MWh og derfor skal takstbladet indeholde MWh priser. Afregningsmålerne måler stadig i GJ, og derfor oplyses taksterne både i GJ og MWh.
 
Varmeværket har i mange år udarbejdet varmeregnskab for de enkelte ejendomme i Grundejerforeningen Tranebærhaven. Her er der hvert år blevet tillagt ledningstab fra eget fordelingsnet i grundejerforeningen. Revisorfirmaet Bieirholm har tillagt ledningstabet i den udmeldte takst, og på den måde fremkommer der to Variable takster, en til centraler som det plejer at være, og en til villaer, som er taksten (inkl. ledningstab) til Grundejerforeningen Traneparken.

De nye varmetakster er beregnet til:

 
MWh takst
GJ Takst
Variabel takst Centraler
407,23 Kr.
115,90 Kr.
Variabel takst Villaer
498,21 Kr.
138,39 Kr.
Fast Takst
135,30 Kr.
37,28 Kr.
Spædevand
85,00 Kr.
85,00 Kr.
Administrationsbidrag centraler pr. måler
2.000,00 Kr.
2.000,00 Kr.
Administrationsbidrag Villaer pr. måler.
300,00 Kr.
300,00 Kr.

 

Den gennemsnitlige varmetakst stiger fra 518,30 Kr. pr. MWh i 2013 til 545,90 Kr. pr. MWh i 2014, en stigning på 5,3 %. Prisstigningen skyldes hovedsageligt takststigninger fra VEKS.
 
Det betyder, at en lejlighed på 75 m2 som bruger 50 GJ har en varmeudgift på 9.478 kr. om året inkl. moms. Hvis samme bolig havde været opvarmet med gas ville den årlige pris have været 10.730 Kr. 
Indberetning til Energitilsynet vil ske efter endelig godkendelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at nyt budget 2014 og ny takster for 2014 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019