Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Klima- og Miljøudvalgets møde tirsdag 17. marts 2020 kl. 18.00

Lokation: Mødelokale Fyrsten - Ishøj Rådhus, etage 2


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

21. Afrapportering om 2019 Ishøj Varmeværk

Resume

Ishøj Varmeværk orienterer om det forløbne og igangværende år. Herunder økonomi og forbrugspriser.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk fremlægger mundtlig afrapportering om det forløbne år indeholdeholdende årsregnskabet fra 2019, herunder regnskabsforklaringer, varmepriser og status på afsluttede og igangværende projekter, der har haft betydning i årsregnskabet.

Desuden gennemgås status og udviklingen på varmepriser i 2020 samt igangværende projekter og fokusområder i 2020.

Overskrifter for gennemgangen fremgår af bilag. Præsentationen fra mødet vedlægges punktet efter mødet.

 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager årsrapporteringen til efterretning

Bilag

22. Kommissorium for Grønt Råd

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 20. november 2019 et nyt kommissorium for Grønt råd til erstatning for kommissoriet for Grønt Forum, der har eksisteret siden 2012. Forslaget til nyt kommissorium har været drøftet i Grønt Forum den 28. november 2019, som besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til det videre arbejde med revidering af kommissoriet.

Arbejdsgruppens forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd forelægges til Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Kommissorium for Grønt Råd vedtages.

Bilag

23. Ekskursioner for udvalget

Resume

På sidste udvalgsmøde blev der talt om forskellige ønsker til ekskursioner - i eller uden for kommunen - der kan inspirere udvalgsarbejdet. Det blev aftalt, at udvalget skulle fremsende deres ønsker og ideer skriftligt, og at det skulle drøftes på det efterfølgende møde. Administrationen har ikke modtaget nogen ønsker, men oplister i sagen de ideer, der var oppe på sidste udvalgsmøde, og som der kan tales videre om.

Sagsfremstilling

Følgende ekskursioner blev foreslået på sidste møde:

  • Nødpumpe, med gennemgang af slusemekanismen kombineret med en snak om klimatilpasning
  • Studietur, hvor vi studerer diger og bliver inspireret. Kan fx være i Sønderjylland, Rødby, Holland eller Tyskland
  • Elbusser i Roskilde og fokus på mobilitet i det hele taget
  • Smart City løsninger i ind- eller udland, som vi kan lade os inspirere af

Mulige tidspunkter for en ekskursion i eller i nærheden af Ishøj kunne være tirsdag den 28. april klokken 15.00-18.45 (Folkeoplysningsudvlag klokken 19.00) eller torsdag den 18. juni klokken 15.00-19.00

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter, hvilke inspirations-ekskursioner de ønsker i 2020

Bilag

24. Høringssvar på udkast til regional udviklingsstrategi

Resume

Beslutningspunkt

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi - En region for den næste generation - i høring. FN`s verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

Sagsfremstilling

Udkastet til den regionale udviklingsstrategi - En region for den næste generation - har som sit pejlemærke FN`s Verdensmål. Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien, at fremme løsninger der bidrager til en fremtid hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret.

Strategien er opdelt i fire fokusområder:
- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har allerede i dag et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og ideer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategi angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune vedlægges denne sag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Bilag

25. Verdensmål

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 12. februar 2020, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene”.

Grønt Forums har afholdt workshop om Klimaår den 27. januar 2020, og opsamlingsnotat fra workshoppen var vedlagt sagen. Grønt Forum afholdt formøde den 4. marts 2020 som optakt til deltagelse i Aktørmødet den 12. marts 2020.

Grønt Forums formand Tommy Olsen er indbudt til Aktørmødet som repræsentant for Grønt Forum, og Grønt Forum besluttede, at Kurt Sjøgreen fra Grønt Forum også deltager på aktørmødet til støtte for formanden.

Grønt forum kom frem til at nedenstående emner var interessante:
- Vand:

- Affaldskampagne

- Delebiler

I øvrigt drøftede Grønt Forum andre emner i relation til Grønt Forums videre arbjede

Opsamlingsnotat fra Grønt Forums formøde vedlægges sagen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget fortsætter drøftelse af verdensmålene, og hvad de ønsker som udvalg set i lyset af de hidtidige drøftelser.

Bilag

26. Meddelelse fra Formand og Administration

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. marts 2020