Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 17. juni 2015 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

25. Støjkortlægning af Ishøj Kommune

Resume

Der foreligger nu en støjkortlægning af trafikstøjen i Ishøj Kommune, som Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget igangsatte i foråret 2014.

Sagsfremstilling

For at få et overblik over støjbelastningen fra vejtrafikken i Ishøj Kommune er der gennemført en støjkortlægning. Kortlægningen omfatter hele kommunen og viser, hvor og hvor mange boliger, der er belastet med trafikstøj. Støjkortlægningen er sammenholdt med BBR-oplysninger på adresseniveau, så støjniveauet kan ses ved alle boliger.

Kortlægningen udgør et grundlag, der kan anvendes til at prioritere indsatsen på støjområdet så ressourcerne anvendes, hvor det giver størst effekt for investeringen og gavner flest borgere.

En dækkende støjkortlægning er et vigtigt grundlag, der kan sikre at trafikstøjen indgår i overvejelserne i kommunens øvrige projekter på vej- og trafikområdet.

Støjkortlægningen viser, at 1.977 boliger svarende til knap 20% af alle boliger i kommunen er påvirket af vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi. I baggrundsmaterialet er det muligt at finde yderligere oplysninger om støjniveuatet på ejendomsniveau.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at støjkortlægningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

26. Tilkendegivelse vedrørende havreservat i Øresund

Resume

Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Ishøj Kommune om en positiv tilkendegivelse af, at Øresund udpeges som et havreservat. Anmodningen har været drøftet i Grønt Forum, og Grønt Forum har ønsket at DNs anmodning fremlægges for Byrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har ikke myndighed til at træffe afgørelser vedrørende havområder. DN ønsker derfor en positiv tilkendegivelse af, at Øresund udpeges som havreservat. Foreningen  begrunder det med, at en udpegning vil gavne havmiljøet, idet udnyttelsen af råstoffer er en trussel for økosystermerne og fiskeriet i området. Foreningen peger på, at en udpegning af Øresund som havreservat ikke skal blive en hindring for at udbygge, renovere eller udvikle langs kysterne.

Plan-, Byg- og Miljøcenter har udarbejdet vedlagte forslag til svar på Danmarks Naturfredforenings anmodning.
 

Lovgrundlag

Råstofloven.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om Byrådets positive tilkendegivelse af, at Øresund udpeges som havreservat, imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.


Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

27. Energihandlingsplan 2015

Resume

Energihandleplanen for 2015 indeholder forslag til analyser af udvalgte bygninger , med henblik på at prioritere energibesparelser i  2016. Derudover redegøres for Energihandleplanen 2014, især omkring ventilationsanlæg.

Sagsfremstilling

Analyse 2015
Det foreslås, at  fokusere  på Ishøj Havns bygninger og generelle sekundære bygninger i kommunen, Derudover  analyseres  udebelysning på de Kommunale Ejendomme. Analysen lægger op til tiltag der kan gennemføres i 2016

Nøgletal
Der udarbejdes nøgletal for energiforbrug pr. m2 eller pr. bruger for kommunens bygninger, så vi bedre kan sammenligne de enkelte driftssteder og prioritere fremtidige indsatser.

Ventilation
I  Energihandlingsplan 2014 blev vedtaget renovering og etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Projekteringsfasen blev  forlænget, og derfor gennemføres projektet i 2015.

Økonomi

I Energihandlingsplanen for 2015 anvendes energimidler, samt overførte anlægsmidler til ventilationsprojektet, som vedtaget på byrådsmødet den 07.04.2015, sag 63. 

Indstilling

Klima- Miljøudvalget vedtager,
at de foreslåede analyser og tiltag i Energihandlingsplanen 2015 udføres.
at tage afrapportering af Energihandleplanen 2014 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.
Udvalget ønsker, at der fremover er grundigere dokumentation af besparelsespotentialet forinden iværksættelse af større projekter.


Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

28. Ophævelse af Vallensbæk Moses Pumpelag

Resume

Vallensbæk Moses Pumpelag, der forestår afvanding af Vallensbæk og Tranegilde moser skal på generalforsamlingen den 16. juni 2015 behandle et forslag om principbeslutning om opløsning af pumpelaget, betinget af vandløbsmyndighedens godkendelse, samt en overdragelse af pumpelagets aktiviteter til "Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose".

Opløsningen vil blive endelig vedtaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling

Formålet med overtagelsen er at optimere Kloaksammenslutningens anvendelse af moserne som nødbassin i tilfælde af usædvanligt nedbør, og sikre styringen af afledning af vand fra moserne til St. Vejle å.

Park og Vejcenter er bemyndiget til at behandle almindelige sager efter vandløbslovens kap. 9 om offentlige pumpelag. Klima- og Miljøudvalget er bemyndiget til at behandle sager om oprettelse og nedlæggelse af pumpelag samt ændring af vedtægter for pumpelag.

 

Der er vedlagt aftaleudkast med tilhørende bilag for overtagelsen.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 44 samt kapitel 5 og 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det godkendes
at
kommunens repræsentant i pumpelaget, Svend Nordbo, bemyndiges til at stemme for opløsningen af pumpelaget på Pumpelaugets generalforsamling.
at administrationen på kommunens hjemmeside offentliggør en meddelelse om opløsningen af Vallensbæk Moses Pumpelag og overdragelsen af pumpelagets forpligtelser
at administrationen efter indsigelsesfristen på 4 uger træffer afgørelse i sagen uden fornyet politisk behandling 
at deklarationen rettes til således at der for den del af Mosen, der ligger i Ishøj, accepteres et permanent vandspejl op til kote -0.25 m, da dette udgør en vigtig naturlokalitet foruden at bidrage til de rekreative interesser i Mosen
at det sikres, at de broer, der idag er i Mosen, fortsat sikres under situationer med oprensningsarbejder og vedligeholdelse af kanalerne.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
at Ishøj Kommune som vandløbsmyndighed godkender nedlæggelsen af Vallensbæk Moses Pumpelag og overdragelse af pumpelagets forpligtelser til kloaksammenslutningen.
Tiltrådt.

 


Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019