Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 17. september 2014 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende: Ole Beckmann Skourup


Mødedeltagere: Seyit Ozkan, Bayram Yüksel, Ole Wedel-Brandt, Erkan Yapici, OHM, HWS og NRC.


Mødet hævet kl.: 17.52


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

46. Miljøscreening Lokalplanforslag 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård

Resume

Der skal tages beslutning om, at sende screening af lokalplanforslag 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård i offentlig høring i minimum 4 uger.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård har  Plan- Bygge og Miljøcenter gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag 1.

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.                          

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag 1.71

  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

47. Godkendelse af forslag til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune

Resume

Byrådet godkendte den 10. juni 2014 forslag til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune. Planen beskriver bl.a. en række projekter, der omfatter klimatilpasning og håndtering af regnvand. Det fremgår af miljøvurderingen, at initiativerne i planen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
                               

Sagsfremstilling

Forslaget har været i høring fra den 10. juni til den 28. august 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

Jf. Lov om Miljøvurdering §9 har Ishøj Kommune udarbejdet en sammenfatning, der indeholder en redegørelse for,  

  • hvordan miljøhensyn indgår i planen,  

  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i høringsfasen, er taget i betragtning,  

  • begrundelse for at den vedtagne plan er valgt samt

  • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. Miljøvurderingen har konkluderet at spildevandsplanen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger. Det er derfor ikke aktuelt at beskrive overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022  godkendes endeligt.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

48. Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.  

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

49. Vestforbrænding - Godkendelse af foreløbig låneramme 2015 - 2016

Resume

Kommunernes godkendelse af lånerammen sikrer, at Vestforbrænding kan optage lån til finansiering af projekter såfremt Vestforbrændings bestyrelse beslutter, at de skal gennemføres.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har anmodet om alle ejerkommunernes godkendelse af en ramme på 330 mio. kr.

Lånet skal finansiere Lyngby etape A i varmeplan 2015, hvor der i 2015 og 2016 optages lån for 185 mio. kr.

Endvidere skal der investeres i udskiftning af elektrofilter, ny lavtrykscylinderturbine, nye affaldskraner samt opgradering af anlæg 5 på Vestforbrænding for 50 mio. kr.

Endelig forventer Vestforbrænding, at der skal optages lån for 95 mio. kr. til investeringer i forbindelse med tilslútning af nye kunder, optimering af fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler.

Lovgrundlag

Vestforbrændings vedtægt

Økonomi

Godkendelsen af lånerammen har ikke umiddelbar konsekvens for Ishøj Kommune.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter til kraftvarme
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019