Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde tirsdag 22. oktober 2013 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

57. Nye ordninger for sortering og indsamling af dagrenovation

Sagsfremstilling

På mødet vil udviklingschef fra Vestforbrænding Yvonne Amskov mundtligt præsentere, hvad Vestforbrænding anbefaler i forhold til fremtidens affaldssystem i Ishøj Kommune.

Baggrunden for præsentationen er, at Ishøj Kommune netop har afsluttet et forsøg med flerkammerbeholdere til glas, papir/pap, metal, plast, bioaffald og restaffald samtidig med, at kommunen skal kunne imødekomme de nye krav fra EU og fra regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet.

Udvalget kan i forbindelse med præsentationen drøfte og beslutte hvilke ordninger, der skal arbejdes videre med og indgå i Ishøjs fremtidige affaldsordninger.

 

Oplægget varer ca. 1 time.
Cicilie Senderovitz fra Vestforbrænding vil også deltage ved præsentationen.

Beslutning

Nyt afsnit til dagsordenen:
Vestforbrænding foreslog flg. principper:

1. Indsamling af 6 fraktioner ved haveboliger og etageboliger; glas, papir, metal, plast, mad- og restaffald.

2. Storskraldsordningen omlægges til en ringeordning for udvalgte affaldsfraktioner.

3. Genbrugsstationen udbygges og håndtering af øgede mængder samt understøtning af genbrug og undervisning  

samt flg. tidsplan 2013-2016:

2013: Principbeslutning i KMU.

2014: Ændring af storskradsordning for villaer, samt udvidelse genbrugsstation.

2015: Implementering af "guldfraktioner" i etageboliger.

2016: Implementering af "guldfraktioner" i villaer og implementering af madaffald i hele kommunen.

 

Indstilling:

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at principper om fremtidige affaldssystemer i Ishøj Kommune, som fremgår af Vestforbrændings præsentation, godkendes.
 
 
 


 
 
 
 

58. Aftale om tilsyn med vandforsyning

Sagsfremstilling

I foråret 2013 indgik 17 kommuner en samarbejdsaftale om, at Københavns Kommune udfører tilsynet med drikkevandet ved HOFORs 49 kildepladser og 7 regionale vandværker på vegne af de øvrige kommuner, som aftager drikkevand fra HOFORs regionale vandværker.

Aftalen overdrog myndighedskompetencen til Københavns Kommune ved tilsyn, orienteringer ved mindre overskridelser af drikkevandskvaliteten og godkendelse af HOFORs årlige analyseprogram.

Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune ikke overdrage mydighedsansvaret til andre kommuner. Københavns Kommune har derfor rettet samarbejdsaftalen, således at de enkelte kommuner fremover har det fulde myndighedsansvar.

Lovgrundlag

Lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at tage myndighedsansvaret for tilsynet med kildepladser og vandværker tilbage.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019