Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag 16. marts 2020 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale Arken, Ishøj Rådhus, etage 2


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

15. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

  1. Pjecen "Det sker i Ishøj,  Kultur for alle" for månederne marts - august 2020
    Pjecen uddeles på mødet
  2. Der er den 28. februar 2020 sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2020.
  3. DGI har offentliggjort puljen "Foreningsliv for Alle". Det her muligt for foreninger at søge midler til betaling af kontingent og stævnedeltagelse for børn af vanskeligt stillede forældre.
  4. Ishøj Håndbold Forening har leveret en evaluering for deres hold for børn med funktionsnedsættelse til Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje. Ishøj Håndbold Forening har modtaget støtte fra Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje til opstart af holdet og har på baggrund af den gode evaluering modtaget restbevillingen. Holdet har ca. 12-14 børn i alderen 6-13 år, som alle er registrerede i klubben. Børnene har meget forskellige udfordringer; bl.a. ADHD, autisme, indlæringsvanskeligheder, angst, socialt udfordrede og motorisk handicap.

 

16. Ishøj Svømmehal - status

Resume

Bassinerne i Ishøj Svømmehal har været lukket i flere perioder siden midten af januar. Her redegøres for forløbet og de fremadrettede indsatser.

Sagsfremstilling

Bassinerne i Ishøj Svømmehal har været lukket i perioderne:

16. jan. - 23. jan: Alle bassiner var lukkede.
24. jan. - 14. feb: 50 meter bassinet og soppebassinet åbne. Øvrige bassiner lukkede.
14. feb - 20. feb: Alle bassiner åbne.
20. feb - 15. mar (forventet): Alle bassiner lukkede.
16. mar - 22. mar: 50 meter bassinet og soppebassinet åbne. Øvrige bassiner lukkede.

Lukningen skyldes problemer med vandbehandlingen i svømmehallen. Vedlagt i bilag findes redegørelse fra center for ejendomme om årsagen til lukningen og de tekniske tiltag, der er sat i værk på baggrund af lukningen.

Økonomiske konsekvenser af lukningen
Problemerne med vandbehandlingen i Ishøj Svømmehal har givet lavere omsætning i svømmehallen end forventet. I perioden 1. januar – 9. marts 2020 har svømmehallen haft en omsætning på 436.147 kr. I samme periode i 2019 havde svømmehallen en omsætning på 664.320 kr. og i 2018 en omsætning på 659.680 kr. Sammenlignet med 2019 er den mindre omsætning altså per 9. marts 228.173 kr.
Svømmehallen forventer, at det tal stiger med ca. 9000 kr. dagligt i den resterende lukkeperioede, så den samlede omsætning ender ca. 290.000 kr. lavere end 2019, hvis vi som forventet åbner den 16. marts for 50 meter bassin og soppebassin.
I den efterfølgende periode frem til sommeren 2020, forventes det, at besøgstallet vil være lavere end de tidligere år. Det skyldes, at gæsterne har vænnet sig til at benytte andre svømmehaller og muligvis har købt entré til en længere periode.
Der er indkøbt nye bundsug, der dagligt skal suge på bunden af bassinerne udenfor åbningstiden. De nye bundsug har en anden konstruktion, der gør, at vandet fra suget filtreres bedre. Bundsugene kostede 250.000 kr. i alt.

Nye tiltag
I forbindelse med svømmehallens åbning 16. marts (forventet) vil svømmehallen rette fokus på badehygiejnen samt øge skiltningen om badereglerne. Der er ikke tegn på, at badehygiejnen i Ishøj Svømmehal er dårligere end andre steder, men den særlige situation tilsiger, at vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå en ny lukning.
Svømmehallen har desuden aftalt med en række andre svømmehallen i regionen at lave en fælles kampagne for badehygiejne ved sæsonstart (uge 36-38). Her vil alle svømmehallerne skabe fokus på hygiejne med forskellige tiltag. Der arbejdes på at få Dansk Svømmebadsteknisk Forening med i håb om at lave en landsdækkende kampagne, som kan gentages hvert år.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at regørelsen tages til efterretning.

Bilag

17. Ishøj Teater - fornyelse af egnsteateraftale 2021-2024

Resume

Ishøj Teaters bestyrelse ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om fornyelse af aftalen som egnsteater for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024. Den nuværende 4 årige aftale udløber den 31. december 2020. Der er ansøgningsfrist til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. april 2020.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har brugt de seneste fire år på at levere og fortsat udvikle dansk scenekunst i børnehøjde for Ishøjs borgere og en masse andre kommuners borgere. Ishøj Teater har fortsat øje for at udvikle og skabe nye samarbejder på tværs af genrer og målgrupper. Ishøj Teater har formået at omlægge forestillingsvisninger til weekenddage og har således vist at være omstillingsparate i forhold til den stigende efterspørgsel fra private. Ishøj Teater har i perioden haft et tæt samarbejde med Bredekærgård og har ved flere lejligheder spillet på gården.
Ishøj Teater er igang med at færdiggøre prospekt omkring ombygning og fornyelse af børneteatret. Dette med henblik på at skabe endnu bedre rammer for at levere kvalitetsindhold for børn i alle aldre. Det er særligt arealerne udenom selve scenerummet, der idag er under pres, når Ishøj Teater forbereder stykkerne. I prospektet er indtænkt stor fornyelse af både publikumsområder og medarbejderområder. Det endelige prospekt for fornyelsen forventes færdigt i løbet af foråret 2020.
Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.
For at være rettidigt indsendt sendes ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen med forbehold for byrådets endelige godkendelse efter Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen den 7. april 2020.

Økonomi

Det nuværende minimumstilskud i henhold til Finansloven udgør 2.777.787 kr. årligt. Beløbet er indeholdt i budget 2020 og overslagsårene 2021-2024. Der er statsrefusion på udgiften med ca. 37 %. Størrelsen af refusionen afhænger af den godkendte ansøgermængde, da statens bevilling er konstant. Slot- og Kulturstyrelsen har for nuværende indgået aftale med 33 egnsteatre, hvoraf nogle aftaler udløber pr. 31.12.20.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at ansøgningen om godkendelse som egnsteater for perioden 2021-2024 godkendes.

Bilag

18. Ishøj Harmonikafestival: Ansøgning om tilskud 2020

Resume

Ishøj Harmonika Klub ansøger om et øget tilskud til afvikling af Ishøj Harmonikafestival på 25.000 kr. Harmonikafestivalen afholdes i dagene 5. - 7. juni 2020. Sagen genoptages fra Kultur- og fritidsudvalgets møde i februar.

Sagsfremstilling

Ishøj Harmonika Klub afholder hvert år Ishøj Harmonikafestival. Festivalen har været afholdt siden 2001. Ishøj Harmonikafestival afvikles af de frivillige i Ishøj Harmonika Klub samt en lang række yderligere frivillige personer.
Det er gratis at gæste på festivalen, men op mod en fjerdedel af de 750-1000 årlige gæster bidrager til festivalen ved selv at optræde. En stor del af gæsterne overnatter i Ishøj i forbindelse med festivalen.
Foreningen oplever, at det gennem de sidste år har været svært at fastholde gæster fredag og lørdag aftener, når det kun er de deltagende amatørmusikere, der er på programmet. Dette presser økonomien i Ishøj Harmonikafestival, da der således bliver mindre salg fra festivalens boder, der er festivalens primære indtægtskilde. Samtidig oplever foreningen også stigende priser til musikere, lyd, lys og telt.
Foreningen vurderer, at udviklingen ville kunne vendes, og gæsterne bedre ville kunne fastholdes, hvis festivalen kunne tilbyde flere professionelle kunstnere på disse tidspunkter. Der er ikke i øjeblikket mulighed for indenfor de økonomiske rammer i festivalen at kunne foretage disse investeringer i musikprogrammet.
Ishøj Harmonika Klub har på forskellig vis forsøgt selv at rejse den nødvendige kapital til at foretage denne investering. De har f.eks. eksperimenteret med at tage entre på 40 kr. til festivalen, men da antallet af gæster derved faldt og udgifterne til bl.a. hegn og billetsalg steg, blev forsøget opgivet igen. Festivalen forsøger også at øge indtjeningen i deres boder med mad og drikkevarer ved højere priser, men de færre gæster gør, at indtægterne herfra udhules.
Ishøj Harmonika Klub søger derfor yderligere 25.000 kr. i fast tilskud.

Økonomi

Der resterer inden dette møde 50.521 kr. i Kultur og Fritidsudvalget pulje. Der vil således være dækning for udgiften på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb. Ishøj Harmonika Klub modtager i forvejen fast 70.000 kr. i tilskud til afviklingen af festivalen.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Bilag

19. Vestegnens Kræmmermarked: Ansøgning om tilskud

Resume

Vestegnens Kræmmermarked ansøger om tilskud til hhv. medvirkende kunstnere og etablering af ny vandforsyning samt om fjernelse af deres forpagtningsafgift for parkeringsarealet. Kræmmermarkedet afholdes i dagene 14. - 16. august 2020.

Sagsfremstilling

Lions Ishøj afholder hvert år Vestegnens Kræmmermarked i uge 33. I år afholdes Vestegnens Kræmmermarked i Ishøj Landsby for 32. gang.
Lions Ishøj estimerer, at Vestegnens Kræmmermarked har 20.000 gæster årligt, og at der deltager 250 kræmmere fra både Danmark og Sydsverige. Kræmmermarkedet har en omsætning på mellem 900.000 kr og 1.100.000 kr. årligt. I 2019 gav Kræmmermarkedet et overskud på ca. 75.000 kr., hvoraf minimum 50% går til de foreninger, der medvirker ved afholdelsen af markedet.
Lions Ishøj vil gerne tiltrække flere gæster til Vestegnens Kræmmermarked og dermed øge overskuddet. Derfor søger de om et fast tilbagevendende tilskud på 50.000 kr. til at finansiere de medvirkende kunstnere, så de kan højne den kunstneriske kvalitet.
I forbindelse med Vestegnens Kræmmermarked i 2019 blev der gentagne gange begået hærværk mod den midlertidige vandforsyning, der etabeleres til markedet fra Ishøj Bygade, derfor ønsker Lions Ishøj, at der etableres en tilslutningsbrønd på marken, hvor markedet afholdes. Ishøj Forsyning vurderer, at det vil koste 10.000 kr. - 20.000 kr. at etablere tilslutningsbrønden. Lions Ishøj ansøger om tilskud til at dække denne udgift.
Slutteligt anmoder Lions Ishøj om, at deres forpagtningsafgift for parkeringsarealet fjernes, da de ikke længere er ene-bruger af området, hvor der nu også er hundeskov mm. Ishøj Kommunes Drift Park har meddelt Center for Kultur og Fritid, at de har indstillet, at afgiften ikke opkræves fremadrettet.

Økonomi

Der resterer inden dette møde 50.521 kr. i Kultur og Fritidsudvalgets pulje. Der vil således ikke være dækning for det fulde ansøgte beløb på 50.000 kr. til kunstnere plus 10 - 20.000 kr til tilslutningsbrønd.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Bilag

20. Høringssvar på udkast til regional udviklingsstrategi

Resume

Beslutningspunkt

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi - En region for den næste generation - i høring. FN`s verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

Sagsfremstilling

Udkastet til den regionale udviklingsstrategi - En region for den næste generation - har som sit pejlemærke FN`s Verdensmål. Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien, at fremme løsninger der bidrager til en fremtid hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret. Strategien er opdelt i fire fokusområder:

- Klima og miljø i balance

- Uddannelser og kompetencer til fremtiden

- Effektiv og bæredygtig mobilitet

- Nye muligheder for et sundt liv

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har haft et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og ideer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategi angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads, når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune vedlægges denne sag.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at høringsvaret godkendes, i det det anbefales, at der indsættes nedenstående afsnit om kultur:

"Ishøj Kommune bemærker med skuffelse, at kultur- og fritidsområdet ikke er en del af udkastet til regional udviklingsstrategi. Kultur- og fritidsområdet kan ellers sagtens tænkes ind i en regional kontekst, som det også gøres i andre regioner. Et eksempel herpå er, at vi i Ishøj Kommune har valgt at lave en målrettet indsats for at anvende vores kulturelle tilbud som sundhedsfremme, bl.a. i samarbejde med 8 andre kommuner i kulturaftalen Kulturmetropolen. Vi mener, at snitfladerne mellem kultur og sundhedsfremme er et felt, der med fordel kan tænkes ind i folkesundhedsindsatsen både lokalt og regionalt."

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. marts 2020