Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag 16. september 2019 kl. 17.30

Lokation: Mødelokale Arken (rum 230) - Ishøj Rådhus, etage 2


Fælles udvalgsmøde med Børne- og Undervisningsudvalget.

Mødedeltagere:
Sengül Deniz
Ebbe Rosenberg
Kalbiye Yüksel
Pia Beckmann Skourup
Jeanet Merklin
Bayram Yüksel
Kasper Bjerring
Ole Wedell

Fraværende med afbud:
Charlotte Jørgensen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

37. Evaluering af de kommunale aftenklubber i Ishøj Kommune

Resume

I februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstrategi og – struktur, og i den forbindelse blev det besluttet, at der i foråret 2019 skulle gennemføres en evaluering af den nye struktur. Evalueringen er gennemført af Center for Ungdomsstudier (CUR) i perioden fra september 2018 til juni 2019.

Sagsfremstilling

Center for Ungdomsstudier har udarbejdet en rapport med titlen 'Mod et samlet klubtilbud' - evaluering af de kommunale aftenklubtilbud i Ishøj Kommune.

Evalueringen, som rapporten bygger på, blev tilrettelagt i tre faser: Afdækning, udvikling og opfølgning.

Rapporten bygger primært på kvalitative data, der er indsamlet via interviews med ledere, medarbejdere og brugere. Interviews med medarbejdere er gennemført både enkeltvis og som fokusgruppeinterviews. Herudover er der indsamlet data via et spørgeskema til brugerne og gennem besøg og observationer, hvor en medarbejder fra CUR har besøgt udvalgte klubber.

Rapportens anbefalinger bygger på et lidt tyndt datagrundlag, og derfor foreslår administrationen, at anbefalingerne suppleres ved inddragelse både af brugere af klubberne og af ikke-brugere.

Rapporten indeholder fem anbefalinger med følgende overskrifter:

  1. Afhold fælles personaledage.
  2. Sats på de nye brugere.
  3. Få kommunikation til at understøtte strategien.
  4. Nytænk klubtilbuddet sammen med brugere og ikke-brugere.
  5. Overvej om man kan finde en struktur, der bedre understøtter klubstrategien.

 

Evalueringsrapporten 'Mod et samlet klubtilbud' er vedhæftet dagsordenen sammen med et notat vedr. økonomi og normering i aftenklubberne og en sammenskreven version af klubstrategien- og strukturen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter rapportens anbefalinger samt den nuværende og evt. fremtidig klubstruktur, - drøftelsen tager udgangspunkt i vedhæftede data om fremmøde og ressourceforbrug (lønbudgettet) i de forskellige klubber.

Beslutning

Administrationen arbejder videre med en plan for den videre proces. Planen fremlægges på udvalgsmøderne i oktober 2019.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 17. september 2019