Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag 19. april 2021 kl. 16.30

Lokation: Teams


Mødedeltagere:

Sengül Deniz (M)
Ebbe Rosenberg (A)
Charlotte Jørgensen (O)
Pia Beckmann Skourup (V)
Kalbiye Yüksel (F)


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

19. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

 1. Center for byudvikling har efter henvendelse fra Ishøj IF undersøgt mulighederne for udviddelse af det eksisterende stadion. Bolig- og planstyrelsen har sendt vedhæftede svar.
 2. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje har indgået
  aftale med IFEL Specialsport. Aftalen omhandler rådgivning, vejledning og støtte for både foreninger, familier og kommunale medarbejdere. Aftalen er vedlagt dagsordnen.
 3. Kroppedal Museum fremsender årberetning for 2020.
  Årsberetningen er vedlagt dagsordnen.
 4. Center for Kultur og Fritid fremlægger svar til Datatilsynet på supplerende spørgsmål i forbindelse med Ishøj Svømmehal.
  Svaret vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

20. Foreningslederpris 2021 (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

21. Idrætslederprisen 2021 (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

22. Ungelederpris 2021 (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

23. Initiativpris 2021 (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt

24. Beslutning om de fremtidige rammer for aktivitetetscentret på Kærbo

Resume

Beslutningspunkt

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund blev der udarbejdet en kortlægning, der blev fremlagt for begge udvalg i december 2020.

Kortlægningen havde til formål at skabe transparens omkring aktiviteter for 60+ borgere i aktivitetscenteret på Kærbo samt i foreningslivet i Ishøj. Herudover skulle kortlægningen bidrage med viden om, hvilke muligheder der var for at skabe flere aktiviteter for plejehjemsbeboerne. Af kortlægningen fremgik det, at cirka 10 ud af 78 plejehjemsbeboere deltog ugentligt i aktiviteter i aktivitetscenteret på Kærbo før situationen med COVID-19.

I kortlægningen blev der fremlagt to forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret:

 • Det første forslag tog udgangspunkt i justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer. Som en del af dette forslag ville plejehjemsbeboere og hjemmeboende pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov kunne deltage i aktivitetscenteret. Der ville dog være en begrænsning på antallet af deltagere og aktiviteter, og derfor ville en række hjemmeboende pensionister med forskellige funktionsniveauer komme til at mangle en aktivitet.
 • Det andet forslag tog udgangspunkt i at ændre og indsnævre målgruppen for aktivitetscenteret, således at aktivitetscenterets målgruppe ville være plejehjemsbeboere samt ensomme hjemmeboende pensionister med begrænsede ressourcer. Som en del af dette forslag ville en række friske og mere ressourcestærke pensionister ikke længere kunne være en del af aktivitetscenteret.

  Herudover blev der stillet forslag om, at FOF-foredragene flyttes til permanent afholdelse i Kulturium.

  En uddybning af forslagene kan ses i den vedhæftede kortlægning.

  Sagen forelægges også for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kortlægningen blev i januar 2021 sendt i høring hos Brugerbestyrelsen på Kærbo, Seniorrådet, Udsatterådet, Handicaprådet samt Folkeoplysningsudvalget. I kølvandet på høringssvarene er der blevet afholdt tre online dialogmøder i marts 2021, hvor repræsentanter fra de nævnte råd og udvalg fik mulighed for at uddybe og supplere deres høringssvar. På baggrund af både høringssvar og dialogmøder fremlægges hermed hovedpointer fra råd og udvalg:

Inputs fra Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Seniorrådet:

 • Plejehjemsbeboere samt sårbare og friske 60+ hjemmeboende borgere skal fortsat kunne komme på aktivitetscenteret på Kærbo grundet positive effekter af samspillet.
 • Det er ikke en optimal løsning, at aktiviteter spredes over flere steder i kommunen. Flere gruppeledere og brugere har et udtalt ønske om at komme tilbage til Kærbo.
 • Der bakkes op om, at aktiviteterne skal tilrettelægges anderledes for at få flere plejehjemsbeboerne med end tidligere.
 • Der bakkes op om en forventning om, at brugere med ressourcer bidrager med en frivillig indsats (både i aktivitetscenteret og på plejeafdelingerne).
 • Vigtigt med hjælp til de borgere, der er faldet fra aktiviteterne under COVID-19, samt de borgere, der har færre ressourcer, ind i aktiviteterne og fællesskabet (fx via en velkomstgruppe).

Inputs fra Handicaprådet og Udsatterådet

 • Aktiviteter for og med plejehjemsbeboere og borgere fra daghjem bør prioriteres (både på afdelinger samt i øvrige lokaler på Kærbo).
 • Positivt at mere friske pensionister inviteres ind som frivillige, da samspillet kan bidrage med noget positivt.
 • Plads- og ressourcekrævende aktiviteter kan på sigt samles et andet sted end på Kærbo, således at samme aktivitet udbydes færre steder.

Inputs fra Folkeoplysningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget

 • Aktiviteter på aktivitetscenteret skal opretholdes som de kendes inden COVID-19, for at bevare styrken i samspillet mellem målgrupperne.
 • Der støttes op om fokus på sårbare borgere og beboere.
 • Der bør arbejdes på at oplyse brugere på aktivitetscenteret på Kærbo om mulighederne i Ishøjs foreningsliv.
 • Fordele ved at samarbejde om fælles interesser bør udnyttes (fx i forbindelse med foredrag).

  Vedhæftet er et notat med en opsummering af inputs fra både høringssvar og dialogmøder. Herudover er høringssvarene og referater fra dialogmøder vedhæftet som bilag.

Enighed på tværs af råd og udvalg

På baggrund af dialogmøderne er der enighed på tværs af råd og udvalg omkring følgende punkter:

 • Flere aktiviteter for plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt hjemmeboende pensionister med færre ressourcer: Der var opbakning til at tilrettelægge flere aktiviteter for og med plejehjemsbeboerne på Kærbo, brugerne af daghjemmet samt hjemmeboende pensionister med færre ressourcer (fx grundet fald i funktionsniveau eller oplevelse af ensomhed). Samtidig var der opmærksomhed på at iværksætte indsatser, der motiverer, og hjælper denne målgruppe ind i fællesskabet og i aktiviteterne.
 • Samspil på tværs af målgrupper: Samspillet mellem plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt ensomme og friske hjemmeboende pensionister fremhæves, og dette kan bidrage med sammenhold og livskvalitet til glæde for alle målgrupper.
 • Øget frivillighed: Ved at forvente at ressourcestærke pensionister bidrager med en frivillig indsats, som en del af det at komme i aktivitetscenteret på Kærbo, vil det give mulighed for et aktivitetscenter med en ændret målgruppe, mens der fortsat er plads til ressourcestærke hjemmeboende pensionister. Disse pensionister forpligter de sig til støtte op om grupper med færre ressourcer (både plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt ensomme hjemmeboende pensionister med færre ressourcer). Det kan fx være ved at besøge beboerne i deres lejligheder, følges med andre til aktiviteter eller lave aktiviteter sammen med beboerne på afdelingerne. Herigennem kan der skabes et fællesskab for pensionister med forskellige funktionsniveauer, mens plejehjemsbeboere samt ensomme hjemmeboende pensionister tilgodeses.
 • Brobygning: Ved at have øget fokus på samarbejdet mellem Kærbos aktivitetscenter samt det øvrige foreningsliv i Ishøj, kan der skabes et øget kendskab til hinandens aktiviteter. Dette kan give mulighed for at henvise til hinandens aktiviteter, således at flere borgere finder det tilbud, der passer bedst til dem. Samtidig kan de pensionister, der ikke længere ønsker at være en del af aktivitetscenteret på baggrund af de nye rammer, understøttes i at finde et andet fællesskab/aktivitet i foreningslivet i Ishøj.
 • Foredrag: De FOF-foredrag, der før COVID-19 situationen blev afholdt på Kærbo, kan flyttes permanent til Kulturium.

Administrationen foreslår at der drøftes hvilke pejlemærker til et videre udkast for ramme til Aktivitetscentret.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter, at

- tage Social og sunhedsudvalgets indstilling til efterretning samt

- at først og fremmest foreningerne, der tidligere var hjemmehørende i Vejlebrovej 45B sikres plads i Brohusets foreningsafsnit.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

25. Høring af klimatilpasningsstrategien

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for klimatilpasning. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem klimastrategier:

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur og friluftsliv

Strategierne skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi vil indeholde en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også er oplistet nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde med håndtering af vand i natur og byområder. Strategien giver et samlet overblik over kommunens igangværende indsatser på området og lægger op til, at klimatilpasning i Ishøj fremover bruges aktivt som et værktøj til at skabe flere grønne og rekreative løsninger til gavn for kommunens borgere. Som eksempler på konkrete handlinger i strategien kan nævnes, at der ønskes udarbejdet et katalog med ideer til, hvordan kommunen i fremtiden kan støtte borgere og virksomheder i at tage et øget ansvar for håndtering af vand på private grunde og i lokalområderne. Samt, at det i forbindelse med kommunens generelle planlægning af nybyggeri, større renoveringer og befæstning af større arealer sikres, at vand kan løbe hen og opsamles der, hvor det gør mindst skade.

Klimatilpasningsopgaven indeholder en række dilemmaer. Herunder, at udgifterne til klimatilpasningsprojekter skal håndteres på den korte bane, mens fordelene først vil vise sig på lang sigt. Projekter for klimatilpasning skal sættes i gang, før problemerne opstår, og som oftest vil gevinsten vise sig ved, at man undgår en situation, som derfor bliver ved med ”blot” at være en teoretisk mulighed. Problem og gevinst ved projekterne vil ikke nødvendigvis blive tydelig for kommunens borgere, hverken på kort sigt eller lang sigt. Derfor er det vigtigt, at der skabes synergi og anden værdi i klimatilpasningsprojekter såsom etablering af nye rekreative områder. Desuden er der et dilemma omkring afvejning af ønsket om at aflede vand ved hjælp af grønne og rekreative områder versus ønsket om at udgå forringelser af eksisterende naturområder.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager , at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

26. Høring af Mobilitetsstrategien

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for mobilitet. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem strategier.

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur- og friluftsliv

Strategien skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i kobling til FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi indeholder en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også oplistes nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er der udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for Mobilitet

Strategien for mobilitet beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde for at fremme den bæredygtige omstilling i transportsektoren. Strategien beskriver bl.a. konkrete tiltag, der skal få flere til at cykle, en byplanlægning der skal fremme den kollektive trafik og skabe gode overgange mellem miljøvenlige transportformer samt en plan for udrulningen af ladestandere i kommunen. Strategien indeholder en handleplan, hvor de kommende handlinger på området er opridset. Det er bl.a. handlinger som styrkelse af grønne forbindelser i byplanlægningen, intensivering af indsatsen for at få borgere til at cykle, fokus på gode skift og rigtige forbindelser i den kollektive trafik samt en plan for at styrke ladestanderinfrastrukturen til el-biler i kommunen.

Der ligger et iboende dilemma i at lægge en strategi for mobilitet. På denene side arbejder vi for em fleksibel og fri bevægelighed for alle. På den anden side lægger vi i strategien op til, at vi som kommune ønsker at være med til at påvirke, hvordan borgere bevæger sig og med hvilke transportmidler. Vi har i byplanlægningen et styringsværktøj, og de valg, vi tager i udformningen af vores by, er afgørende for. Hvordan vi som borgere og brugere bevæger os. Det vil dermed altid være et valg, om vi vil fremme den bæredygtige transport og i nogle tilfælde favorisere denne omstilling på bekostning af de traditionelle diesel- og benzinudledende køretøjers vilkår.

I nogle tilfælde vil et tilvalg af bæredygtige transportformer uvægerligt betyde en indskrænkning, eller et fravalg, af den traditionelle CO2- tunge trafik. Fx er parkeringsnormen i bykernen et værktøj, vi som kommune kan rykke ved for at styrke incitamentet til at benytte den offentlige transport.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cikulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

27. Ishøj Teater fremsender årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring til godkendelse

Resume

Ishøj Teater fremsender årsrapport, rengskabserklæring og revisionsprotokol for 2020 til godkendelse jf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater fremsender årsrapport, regnskabserklæring og revisionsprotokol for 2020. Der er ingen påtegnelser fra revisionsgennemgangen.

Ishøj Teater fremlægger en årsrapport på baggrund af et svært år med stor usikkerhed og aflysninger. På trods af covid-19 restriktioner, så er det lykkedes af afvikle 108 stationære forestillinger for 7.832 publikummer. Derudover har der været gennemført 38 turneforestillinger.

Økonomi

Ishøj Teater kommer i 2020 ud med et ekstraordinært stort overskud på 951.629 kr., som skyldes de mange aflysninger. Balancen viser nu en egenkapital på 3.050.142 kr. Ishøj Teater har i en årrække lagt økonomi til side, hvis fornyelsesprojektet skulle blive en realitet.

Det forventes, at egenkapitalen benyttes til inventar og uforudsete udgifter i forbindelse med den fornyelsen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende fremsendte regnskab for 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

28. Ansøgning om bevilling til indkøb af inventar i foreningslokaler i Brohuset

Resume

Center for Kultur og Fritid søger om en bevilling på 565.229 kr. ekslusiv moms til møblering af de nye foreningslokaler i Brohuset, som kan ibrugtages i sommeren 2021.

Sagsfremstilling

Forenings- og netværksområdet i Brohuset vil fra sommeren 2021 danne rammen om de foreninger, der på nuværende tidspunkt har deres aktiviteter i Foreningshuset. Derudover vil området også skulle huse Ishøj Seniorværksted samt flere netværkgrupper.

I de nye rammer bliver der seks foreningslokaler, en stor sal og fælleskontor til rådighed for brugerne. Derudover vil der være et stort fællesområde, anretter- og fælleskøkken til rådighed.

Det nuværende inventar i Foreningshuset 45 B er gennemgået og det er her konstateret, at der ikke er tilstrækkeligt anvendeligt inventar at flytte ind i de nye lokaler. Med det nuværende inventar fra Foreningshuset 45 B, vil det være muligt at møblere den store sal, men ikke de seks foreningslokaler samt fælleskontoret. På den baggrund ansøges der om en bevilling til indkøb af inventar.

Inventar til lokalerne dækker primært over borde, stole og IT-udstyr. Derudover er der i enkelte lokaler særlige behov, som for eksempel lamper og mobil spejlvæg. Der vil blive opsat en skærm i alle foreningslokaler, som er lette at betjene for brugerne og derudover to infoskærme i fællesområdet. Der er behov for en printer på fælleskontoret, som brugerne har adgang til, ligesom det kendes fra Foreningshuset 45 B. Det udvalgte inventar er tilpasset målgruppen og for at skabe en sammenhæng i hele området, er inventaret afstemt med det nye inventar i fællesområdet, der finansieres via Brohusets rammebevilling.

Tilbud på møbler og it-udstyr samt en plantegning over Forenings- og netværksområdet er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Inventar (borde og stole mv.)

415.676 kr.

IT-udstyr (skærme og højtalere)

138.553 kr.

Printer (FV3)

11.000 kr.

I alt

565.229 kr.

Den samlede udgift på 565.229 kr. eksklusiv moms finansieres fra anlægsbevillingen til ombygning af staldene på Bredekærgaard.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen godkendes og finanseres fra anlægsbevillingen fra staldene på Bredekærgård.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

29. Godkendelse af protokol/referat

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 22. april 2021