Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag 22. juni 2016 kl. 16.00

Lokation: Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Ekstraordinært møde

Mødet sluttede kl. 16.15


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

46. Forslag til sparekatalog, budget 2017

Resume

Basisbudgettet udviste en ubalance på ca. 30 mio. kr., som administrationen blev anmodet om at fremkomme med spareforslag til, idet der blev fastsat en spareramme for hvert fagudvalg. Efter indgåelse af aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem KL og regeringen forventes det, at ubalancen kan reduceres til at udgøre i størrelsesorden 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunerne får størstedelen af omprioriteringsbidraget tilbage i 2017, lige som det ekstraordinære finansieringstilskud tilgår kommunerne igen i 2017, efter samme fordelingsprincipper som sidste år. Når basisbudgettet korrigeres for den forventede effekt heraf – de eksakte beløb kendes først primo juli – kan den hidtidige ubalance i basisbudgettet reduceres fra ca. 30 mio. kr. til ca. 20 mio. kr.

Derfor ændres de tidligere udmeldte udvalgsfordelte sparerammer til følgende:

Børn og Undervisningsudvalget

3,5 mill. kr.

Kultur og Fritidsudvalget        

0,8 mill. kr.

Social og Sundhedsudvalget 

4,5 mill. kr.

Teknik og Bygningsudvalget 

3,0 mill. kr.

Økonomi og Planudvalget

2,0 mill. kr.

Klima og Miljøudvalget           

0,5 mill. kr.


Endvidere vil der blive fundet besparelser på puljeordninger, rengøring, vejbelysning og beskæftigelsespulje.

Udvalgene skal aflevere deres forslag senest den 1. juli 2016.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at de forslag i oversigten af 22. juni 2016 godkendes.
Charlotte Jørgen (O) vil reducere udvalgets puljebeløb med 100.000 kr. til at nedsætte kravet om merindtægter i Ishøj Svømmehal til 50.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019