Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Integrationsudvalg (nedlagt 2013)s møde mandag 9. december 2013 kl. 18.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Mødelokale 3, Vejledalen 17, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

66. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

 1. DIF har publiceret en landsdækkende undersøgelse: ”Idrætsforeninger i Danmark – ramme og vilkår. Her sammenlignes foreningernes vilkår i landes kommuner inden for en række områder. Ishøj klarer sig godt i denne undersøgelse, hvor vi ligger helt i top på en række områder. Der er dog et punkt, hvor vi ligger sidst. Det er antallet frivillige ledere og instruktører, både når de sættes i forhold til antal indbyggere og til antal medlemmer i idrætsforeningerne. Hele rapporten inklusivt bilag på i alt på 99 sider kan downloades på DIF’s hjemmeside. Fritidskonsulenten har udarbejdet et resume med kommentarer og med særlig fokus på Ishøj.
  Det udsendes sammen med dagsordenen.

 2. Den 30. oktober afholdtes et informationsmøde om Frivillig 2635. Oplægget gik på, at der dels oprettes en internetportal for frivilligt arbejde, dels etableres en forening med frivilligt arbejde som omdrejningspunkt. Der deltog 17 i mødet, primært repræsentanter fra foreningslivet. På mødet var der fuld opbakning til etableringen af en internetportal, mens der overhovedet ingen opbakning var til en foreningsdannelse. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at komme med input til internetportalen samt undersøge muligheden for at styrke det frivillige arbejde i kommunen. Den kommer ikke til at danne udgangspunkt for en foreningsdannelse.

 3. Der har været holdt møde mellem DGI Midt og Vestsjælland og Vestegnskommunerne omkring booking af lokaler. DGI har et ønske om at få adgang til at booke lokaler på lige fod med de lokale foreninger. Udmeldingen fra kommunerne var, at den nuværende ordning fastholdes. Den betyder, at DGI ligesom DIF kan benytte kommunernes faciliteter, idet det i udgangspunktet sker i samarbejde med en lokal forening. Denne model vurderes til at være velfungerende og med mindst mulig administration for foreningerne.

 4. Den 29. oktober afholdte Kultur og Fritidscentret og Ishøj Idræts & Fritidscenter møde med brugerne i Foreningshuset Vejlebrovej 45 B. Den overordnede konklusion fra mødet er, at Foreningshuset er et velfungerende sted, som brugerne er meget glade for, og hvor der er få problemer i dagligdagen. Der var endvidere stor opbakning til at holde et årligt brugermøde.

 5. Den 7. november afholdte Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med Foreningsunionen temamøde med emnet: Foreninger og forsikringer. Willy Rasmussen, konsulent i DIF, var en meget kompetent oplægsholder og god til at svare på spørgsmål. Det blev alt i alt en meget informativ aften i Ishøj Idræts og Idrætscenter. Der var 35 tilmeldte.

 6. Kultur og Fritidscentret er i dialog med SB 50 Ishøj Fodbold angående uautoriseret salg fra foreningens klubhus.

 7. Tidsskriftet ”Tribune” fra Lokale og anlægsfonden. Tidsskriftet er en særudgave om Facilitetsdatabasen oktober 2013.
  Fremlægges.

 8. Afholdt brugermøde på Bredekærgård
  Der blev den 26. november afholdt det halvårlige brugermøde på Bredekærgård. Her blev  koordineret kommende aktiviteter og der blev orienteret om nye kommende tiltag, bl.a. mulitihus ved folden, opførsel af aktivitetshus efter brand, Fyrsteudstilling, kommunikationstiltag og renovering af landsbysalen.
   
  Der var en god stemning til mødet og der er generel tilfredshed blandt brugerne både med aktiviteterne og service fra medarbejderne på gården.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget Til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

67. Lokalefordeling 2014/2015: Ishøj Svømmehal - foreninger

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til rammeplan til fordeling af foreningernes træningstimer i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2014/2015.

I forhold til rammeplanen for sæsonen 2013/2014 indeholder forslaget ingen ændringer.

Kultur og Fritidscentret har holdt møde med Ishøj Svømme Klub. Foreningen ønsker to timer ekstra på to baner i 50 m bassinet udover de tider, klubben har fået tildelt i indeværende sæson. Den ekstra træningstid skal benyttes af foreningens konkurrencesvømmere.
I forhold til konkurrencesvømning har Ishøj Svømmeklub indgået et holdsamarbejde med Greve Svømme Klub og svømmeafdelingen i Tune IF.

Der er på forhånd reserveret timer til det kommunale projekt Tip Tab Tynde på tirsdage og torsdage samt til Ishøj Ungdomsskole på torsdage svarende til de tider, de er tildelt i indeværende sæson.

Der er i timerammen taget højde for Ældre i Bevægelses aktiviteter i dagtimerne.

Tildelingen af timer til folkeskolerne i dagtimerne skal koordineres med CPH Vests anmodning om timer til eliteidrætsklasserne.

Forslag til den konkrete timefordeling udarbejdes i januar 2014 på et møde mellem Ishøj Svømmehal og de berørte foreninger. Den endelige timefordeling godkendes af Folkeoplysningsudvalget i februar efter indstilling fra Ishøj Idrætsråd.

Rammeplanen for sæsonen 2013/2014 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Integrationsudvalget vedtog at rammener for foreningers brug af ishøj Svømmehal bliver de samme i sæsonen 2014/2015 som i sæsonen 2013/2014.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

68. Revision af Lokaleregulativet

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 5. november 2013 til revision af Regulativ for benyttelse af kommunale lokaler, anlæg m.v. i Ishøj Kommune – i daglig tale: Lokaleregulativet.
 
Ud over redaktionelle ændringer, er hovedpunkterne i revisionen:

 • Regler i forbindelse med midlertidig overnatning i kommunale lokaler.

 • Mulighed for opkrævning af lokaleleje m.m. ved store offentlige foreningsarrangementer.

 • Krav om børneattester for foreninger der er faste brugere af lokaler

 • Mulighed for fremsættelse af erstatningskrav for ødelagt inventar

 • Et nyt kapitel, § 6 om Foreningshuset, klubhuse og faste klublokaler

 
Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne har den 14. november behandlet forslaget og anbefaler, at de revidere retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2014.
 
Forslag af 14. november 2013 til revision af Lokaleregulativet vedhæftes dagsordenen.
 
 
Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslag af 26. november 2013 til revision af Lokaleregulativet godkendes.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller at forslag af 14. november 2013 til revision af lokaleregulativet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

69. Undervisningsområdet: Ansøgning om tilskud for 2014

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 14. november 2013 til fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2014.
 
I budget 2014 er der afsat 243.670 kr. til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed i Ishøj Kommune, og der søges om et samlet tilskud på 310.306 kr.
 
I forbindelse med ansøgning om tilskud for 2014, har oplysningsforbundene fremsendt forventet regnskab for tilskud for 2013. Det samlede tilskudsbehov i 2013 er opgjort til 258.452 kr.
 
Kultur og Fritidscentret fremlægger i notat af 14. november 2013 forslag til fordeling af de i budgettet afsatte midler til undervisningsområdet. Forslaget er lavet med baggrund i ansøgningerne og tilskuddet for 2013. Fordelingen indebærer for alle oplysningsforbund en mindre reduktion i forhold til de ansøgte tilskud.
 
Forslag af 14. november 2013 vedhæftes dagsordenen.
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog at godkende forslag af 14. november til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
 

Indstilling

Kultur- og intefrationsudvalget vedtog at tage sagen til orientering

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

70. Bredekærgård - Fornyelse af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv

Resume

Der er den 28. november 2013 afholdt møde mellem Kroppedal Museum, Thorslunde-Ishøjs Lokalhistoriske Forening og Ishøj Kommune i forbindelse med fornyelse af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.

På mødet blev et notat præsenteret for foreningen. Udgangspunktet for arbejdet var kommissoriet af 6. august 2013, som KU behandlede og godkendte på udvalgsmødet den 12. august 2013.

Kultur og Fritidscenter giver en orientering om sagen.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 14. april 2015