Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Integrationsudvalg (nedlagt 2013)s møde mandag 18. november 2013 kl. 19.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

55. Meddelelser fra formand og administration

Resume

 1. Nyt Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014 Kultur og Fritidscentret udsender i slutningen af oktober måned materiale til alle de indstillingsberettigede parter om valg af medlemmer og tilforordnede til det nye Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014.

  Af materialet vil det fremgå at indstillinger skal fremsendes senest mandag den 25.
  november.

 2. Lovpligtig Postkasse til virksomheder, foreninger mv. Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et cvr-nummer at have en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Erhvervsstyrelsen har udsendt brev til alle tilskudsberettigede foreninger om betydningen af at have en digital postkasse, og om hvordan den oprettes.

 3. Der er udsendt folder om sæsonen 2013/2014 fra ”Den fælles kommunale pulje til støtte af handicapidræt.” Ishøj deltager med et tilbud om karate for udviklingshæmmede børn. Folderen er vedhæftet dagsordenen.

 4. Der er sendt en ansøgning til Kulturministeriets breddeidrætspulje ”Idræt for alle”. Der søges om penge til at ansætte en idrætsvejleder, der skal støtte og udvikle uorganiserede idrætsaktiviteter i projektet ”Kendskab giver venskab”. Vi forventer svar i december 2013.

 5. Der arbejdes på at etablere en forening, der har til formål at vejlede om frivilligt arbejde i Ishøj Kommune. Der er afholdt informationsmøde den 30. oktober. Der er sendt en informationsmail til foreningerne. Udkast til en pressemeddelelse er vedhæftet dagsordenen.

 6. Ny pigeforening i Vildtbanegård
  Der er igangsat en proces for at hjælpe en ny pigeforening i gang i Vildtbanegård. Foreningen skal være i Den Gule Planets gamle lokaler. Der va indkaldt til idéworkshop den 23. oktober, hvor frivillige skulle være med til at definere, hvilken type aktiviteter foreningen skal lave. Folkeoplysningsudvalget kan forvente en ansøgning fra foreningen om at blive godkendt som tilskudsberettiget folkeoplysende forening på udvalgsmødet den 26. november 2013.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

56. ARKEN - Tilskud til Kickstartforløb i skoleåret 2013/2014

Resume

ARKEN søger om fortsat tilskud til undervisningsforløbet 'Kickstart' for skoleåret 2013/14. ARKEN samarbejdede i skoleåret 2012/13 med Ishøj Kommune om en række Kickstartsforløb, hvor folkeskoleklasser er blevet undervist i forskellige typer af kunstforløb med stor succes. 16 klasser havde tilmeldt sig undervisnignsforløbet, hvor 3 blev afyst pga. lærerkonflikten. i foråret.

Økonomi

16 kickstartforløb fordelt mellem kommunens 5 folkeskoler (40 % af prisen) 16.000,- kr.
Dækning af forældrearrangementer til 8 af de 16 kickstartforløb                     4.800,- kr.
Fratrækkes: Difference mellem bevilget og anvendt beløb i skoleåret 2012/13 - 2.900,- kr.
I alt 17.900,- kr.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget vedtager, at ansøgningern imødekommes og finanseres af udvalgets puljebeløb.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

57. Vestegnens Strygere - tilskud til nytårskoncert 2013

Resume

Vestegnes strygere afholder igen i år Nytårskoncert på Kulturskolen. I den forbindelse søger foreningen om 14.500 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med arrangementet.

Budgettet for Nytårskoncerten er vedlagt.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget vedtager, at ansøgningen imødekommes og finansieres af udvalgets puljebeløb

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

58. Kroppedal Museum - samarbejde om 2 nye udstillingsprojekter

Resume

Kroppedal Museum fremsender forslag til to udstillingsprojekter i 2014/2015

Projekt om Forstad 2014
Forstad 2014 er et stort anlagt projekt i samarbejde med Arbejdermuseet. Formålet er at sætte fokus på livet i forstæderne, inddrage borgerne og sætte fokus på borgernes nutidshistorie samt hvad der skal gemmes for eftertiden. Der er i alt fundraiset 1,5 mio., hvoraf 300.000 kr. bruges til udstillinger i Ishøj. I samarbejde med Ishøj Kommune og frivillige foreninger i Ishøj skal det nu undersøges, hvilke muligheder der er for udstilling og tværgående samarbejder


Projekt om Bredekærs Vænge
Bredekærs Vænge er et unikt stykke arkitekturhistorie, hvor flere prominente arkitekter har været med i opførslen.
Projektet er et led i det større Projekt 2014 og skal være med til at sætte spot på, at Ishøj er andet en beton samt hvilket liv der i dag leves i parcelhuskvarteret.
Der søges om et tilskud til medfinansiering af udstillingen på 75.000 kr.


Kultur og Fritidscentret har drøftet projekterne med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, der forventes at indgå i et samarbejde omkring udstillingerne. Der vil til mødet foreligge en udtalelse om eventuel medfinansiering fra foreningens side.

Økonomi

Bevillingen kan finansieres over Kultur- og Integrationsudvalgets puljebeløb i 2014.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget vedtager, at der bevilges 37.500 kr fra udvalgets puljebeløb i 2014

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

59. Bredekærgård - genopførsel af aktivitetshus efter brand

Resume

I august 2013 nedbrændte børnehuset på Bredekærgård. Der har været afholdt møde mellem frivillige brugere, Ishøj Naturskole og Kultur og Fritidscentret for at undersøge behovet for et nyt hus, hvordan et nyt hus kan være med til at løfte visionen for Bredekærgård og hvilke ønsker, der er til et nyt hus.

Med så mange forskellige brugere er det vigtigt, at der igangsættes en proces, hvor der tages højde for den mangeartede brugerflade og hvor alle parter får mulighed for at blive hørt.
Derfor forslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe for projektet.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe med brugerrepræsentation til udarbejdelse af forslag til nyt projekt. Forslaget finanseres over Bredekærgårds midler til publikumsfornyelse i 2014

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

60. Bredekærgård - gældende ordensregler 2013

Resume

Kultur og Fritidscenteret har udarbejdet nye ordensregler for Bredekærgård. Ordensreglerne er en sammenfatning af allerede gældende retningslinier. Ordensreglerne vil blive præsenteret på Bredekærgårds brugermøde 26. november 2013.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

61. Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2013 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 16,7 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.
Der er udarbejdet notat af 7. november 2013 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 17,7 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes balance. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,0 mio.kr., mens der på finansieringssiden og interne omplaceringer er balance. 

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at

budgetopfølgningen tiltrædes.

der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

62. Revision af retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsreglerne på undervisningsområdet.
Foruden redaktionelle ændringer, er hovedpunkterne i revisionen:

 • Henvisning i formålsparagraffen til Folkeoplysningspolitikken og andre relevante politikker.

 • Tilskud til kontanthjælpsmodtager og studerende på lige fod med pensionister og arbejdsledige.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne har den 10. oktober behandlet forslaget På mødet blev et samlet forslag fra AOF, FOF og Ishøj Oplysnings Forbund til revision af tilskudsreglerne gennemgået og drøftet. Arbejdsgruppen besluttede at indarbejde ønsket om tilskud til kontanthjælpsmodtager og studerende på lige fod med pensionister og arbejdsledige. I forslaget var også et ønske om nedsættelse af ”Voksenundervisningens Samråd i Ishøj”. Arbejdsgruppen bifalder ideen, og Kultur og Fritidscentret vil indkalde skolerne til møde med henblik på dannelse af samrådet herunder afklaring af kompetencer m.m. Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til revision af retningslinjerne på undervisningsområdet godkendes. Forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsregler på undervisningsområdet vedhæftes dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsregler på undervisningsområdet godkendes.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

63. Folkeoplysning: Revision af tilskudsregler på Foreningsområdet

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet.

Sagsfremstilling

Ud over redaktionelle ændringer, er hovedpunkterne i revisionen:

 • Henvisning i formålsparagraffen til Folkeoplysningspolitikken og andre relevante politikker

 • Tilføjelse af lovregler om indhentelse af børneattester ved tilskud og lån af lokaler

 • Forhøjelse af formuegrænsen i forbindelse med ansøgning om ekstraordinære tilskud

 • Ændring af reglerne og den administrative praksis for tilskud til venskabsbysamarbejde

 • Tilføjelse af en ”Eliteidrætspulje” – tilskud til elite aktiviteter

Regulering af tilskud i henhold til det årlige budget Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne har den 10. oktober behandlet forslaget og anbefaler, at de revidere retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2014. Forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet vedhæftes dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslag af 7. oktober 2013 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet godkendes.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

64. Ishøj Teater - Godkendelse af budget for 2014

Resume

Ishøj Teater fremsender budget for 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgettet har en samlet balance på 4.735.887 kr. og et resultat før tilskud på - 3.837.787 kr. Minimumstilskuddet for tilskud til egnsteatre er i finanslovs forslaget for 2014 fastsat til 2.777.787 kr.

Der budgetteres med 25000 gæster.

Forslaget til budget vedhæftes dagsordenen.

Økonomi

Der er dækning for udgiften i budgettet for 2014.

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget vedtager, at forslaget til budget for 2014 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

65. Fastlæggelse af Kulturelle arrangementsdatoer i 2014

Resume

Forslag til de kulturelle arrangementer for 2014

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret fremlægger forslag til de kulturelle arrangementer for 2014 med henblik på, at datoerne kan indarbejdes i den daglige planlægning.

Arrangementerne fordeler sig således:

 • Ishøj Byhave, Parkunderholdning
  Lørdag den 7. juni
  Lørdag den 5. juli
  Lørdag den 2. august
  Alle dage kl. 14:00

 • Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
  Søndag den 15. juni

 • Skt. Hans arrangement på Ishøj Tange
  Mandag den 23. juni

 • Jazz på gårdspladsen, Bredekærgård
  Søndag den 1. juni
  Søndag den 15. juni
  Søndag den 29. juni
  Søndag den 20. juli
  Søndag den 3. august
  Søndag den 31. august
  Alle dage kl. 13.00 – 16.00.

 • Pokalfest for foreninger, Bevægelseshuset
  Torsdag den 22. maj kl. 19.00.

 • Vinterferieaktiviteter
  Mandag den 17. februar – fredag den 21. februar.

 • Efterårsferieaktiviteter
  Mandag den 13. oktober – fredag den 17. oktober.

 • Julekoncert, Ishøj Kultur Cafe Lørdag den 13. december

 • Ishøj Kulturnat, Bycentret
  Fredag den 31. oktober i samarbejde med Centerforeningen for Ishøj Bycenter.

  Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen som er fastlagt:

 • Færøregatta, Ishøj Havn
  Lørdag den 7. juni

 • Ishøj Harmonika Festival
  Fredag den 6. juni
  Lørdag den 7. juni
  Søndag den 8. juni.

 • CUP Denmark Festival
  Torsdag 24. juli - Søndag den 27. juli

 • Store Cykeldag
  Søndag den 15. juni

 • Vestegnens Kræmmermarked, Lions, Ishøj Landsby
  Fredag den 15. august
  Lørdag den 16. august
  Søndag den 17. august.

 • Torslunde Festival
  Fredag den 23. maj
  Lørdag den 24. maj

 • Ishøj Revy
  Fredag den 30. maj
  Lørdag den 31.maj
  Fredag den 6. juni
  Lørdag den 7. juni

 • Julestue, Bredekærgård
  Lørdag den 29. november
  Søndag den 30. november

 • Mosens dag
  Søndag den 7. september v/Vallensbækmose

 • CPH Art Run (uge 37 - Vestegnens kulturuge)
  onsdag den 10. september

 • Vikingemarked på Tangen (uge 37 - Vestegnens Kulturuge)
  Lørdag den 13. september
  Søndag den 14. september

Indstilling

Kultur- og Integrationsudvalget vedtager, at forslaget godkendes

Beslutning

Formanden nævnte, at sommerkoncerterne i juli og august ville blive Go Go Berlin og Panamah.

 

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 14. april 2015