Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kulturskolebestyrelsens møde torsdag 27. august 2020 kl. 18.00

Lokation: Kulturskolen


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Meddelelser

Sagsfremstilling

 1. I forbindelse med opstart af sæsonen forsætter kulturskolen med at have en række forholdsregler ift. corona. Erfaringerne fra sidste sæson viste, at elever og medarbejdere tog godt i mod forholdsreglerne og undervisningen forløb uden problemer.
 2. Kulturskolelederen orienterer om læreransættelserne i den nye sæson og forhold i forbindelse med ansættelserne i Ishøj Kulturskole.
 3. Antallet af tilmeldte på kulturskolen ser rimeligt ud. Der er dog udfordringer med elevtilmeldinger på enkelte instrumenter. Der vil i slutningen af august og starten af september være agitation på skolerne, i Sfo’er, annoncer i lokalavisen, på facebook og lokalt. Liste med antal af tilmeldte i kulturskolen er vedhæftet som bilag.
 4. Kulturskolens nye logo er klart. Det vil blive lanceret pr. 1. september på kulturskolens hjemmeside, på trykte materialer osv.
 5. Den 5. september, i Vestegnens Kulturuge, er der fællessang for børn og familier i samarbejde med Kulturium og Bredekærgård. Vestegnens nye fællessang vil blive opført for første gang i Ishøj til dette arrangement.
 6. I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2020/21 fast lagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen.
 1. Kulturskolen planlægger at lave kortere dramaworkshops/forløb for børn i efteråret.
 2.   Kulturskolen har i sommerferien haft drama og rockband som sommerferieaktivitet på kulturskolen og derudover også 4 ugers sommerferieaktivitet med drama, dans, billedkunst og slagtøjsværksted i samarbejde med Kulturium i Byhaven. Der vil blive udarbejdet en samlet evaluering af kommunens sommerferieaktiviteter.
 3.   Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Kulturskolens bestyrelse tager meddelelserne til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Punkt 5. Der blev orienteret om, at Vestegnens nye fællessang p.g.a. corona bliver lanceret online i alle VKIR-kommuner den 9. september 2020.

 

Bilag

2. Jubilæum for Ishøj Kulturskole

Resume

Kulturskolen har 50 års jubilæum den 1. februar 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kulturskolens jubilæum den 1. februar 2021 afholdes en stor jubilæumskoncert den 30. januar. Der vil efterfølgende være reception. I tiden omkring den 1. februar arrangerer kulturskolen følgende aktiviteter i byrummet:

 1. 27-01 - Ishøj Synger
 2. 30-01 - Ishøj Kulturskoles 50 års jubilæumskoncert og reception                             
 3. 01-02 - Band, slagtøj kor spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 4. 02-02 - Blæserteam spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter, stumfilm-tema
 5. 03-02 - Strygerteam spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 6. 03-02 - Guitar, Harmonika og baglama, spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 7. 04-02 - Dans i Ishøj Bycenter, Flash mob
 8. 04-02 - Billedskole, Fernisering i Kulturium
 9. 02-02 - Muligvis klaverkoncert på Kærbo

 
Aktiviteterne i Bycentret er dog endnu ikke afklaret med Bycentret

Alle elever deltager til jubilæumskoncerten. Kulturskolen påtænker at kontakte nogle tidligere MGK elever for at høre om, de vil komme og spille til jubilæumskoncerten. Hvis muligt økonomisk forsøges også at engagere en kendt kunstner, som tidligere har været elev på kulturskolen, til koncerten.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen beslutter, at der arbejdes videre med de beskrevne rammer for kulturskolens jubilæum.

Beslutning

Tiltrådt

3. Høring vedr. forslag til organisationsændringer

Resume

Direktionen har i forbindelse med Lisbeth Lentz fratræden i slutningen af året fremsat et forslag om organisationsændring. Organisationsændringen vil få betydning for kulturskolen som driftsted idet Kultur og fritid foreslås flyttet.

 

Kulturskolebestyrelsen har mulighed for at komme med et høringssvar inden den 31. august kl. 15.

Beslutning

Kulturskolens bestyrelse beslutter, at forslaget til organisationsændringen godkendes.

 

Bilag

4. Økonomi

Sagsfremstilling

Kulturskolens ledelse forventer, at driften i 2020 afholdes indenfor budgettets rammer.  

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

5. Forslag til budget 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024

Sagsfremstilling

Ledelsen af Ishøj Kommune og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2021 samt overslagsår den 24. august 2020.
2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 6. oktober 2020.

Det er besluttet i forbindelse med behandling af budget 2021, at der ikke udarbejdes et sparekatalog.

Budgetmateriale er vedhæftet dagsordenen. 

Indstilling

Budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 godkendes med følgende bemærkninger:

 

Beslutning

Bestyrelsen bemærker, at elevindtægterne ikke er blevet korrigeret.

 

Bilag

6. Status på strategi og handleplaner for Ishøj Kulturskole 2020-2023

Resume

Kulturskolens Vision og Strategi 2020-2023 er styringsredskabet for kulturskolens aktiviteter.

Sagsfremstilling

Status på strategien er vedhæftet

Indstilling

Kulturskolens bestyrelse tager punktet til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

I forhold til corono-nedlukningen udtrykker bestyrelsen ros til medarbejderne i forbindelse med implementering af nye arbejdsmetoder.

 

 

7. Nyt fra elevrepræsentant

Beslutning

Ingen elevrepræsentanter tilstede

8. Nyt fra lærerrepræsentant

Beslutning

Intet at bemærke

9. Nyt fra folkeskolerepræsentant

Beslutning

Intet at bemærke

10. Nyt fra forældrerepræsentanter

Beslutning

Der var ingen forældrerepræsentanter tilstede ved mødet.

11. Eventuelt

Indstilling

Næste møde er 19. november 2020 kl. 18

Beslutning

Næste møde er 19. november kl. 18.30

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 1. september 2020