Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Medborgerforums møde onsdag 24. april 2019 kl. 19.00


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

7. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om, at Ishøj Byråd har besluttet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på at øge trygheden ved at nedbringe de kriminelle hændelser i kommunen.
  Udvalget får en bred repræsentation af forskellige kompetencer. Udover de udpegede byrådspolitikere vil der i udvalget sidde borgere og repræsentanter fra politi, boligforeninger, foreningslivet og Ungerådet. Udvalget skal udarbejde en handleplan, der beskriver initiativer, som kan bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle hændelser i Ishøj Kommune.

  Udvalget skal behandle sager i relation til tre hovedtemaer:
  - Dannelse og relationer (forældre på banen)
  - Kommunale klubber (udbud og efterspørgsel)
  - Færdselssikkerhed (indretning af byrum)

 

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

8. Den nye Ungeenhed "Ishøj - Uddanelse og job"

Resume

Ishøj Byråd besluttede i oktober, at Ishøj Kommunes uddannelsesvejledning fremadrettet organiseres i en nyoprettet ungeenhed, som har fået navnet "Ishøj - Uddannelse og job".

Sagsfremstilling

Kommunerne har fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelser eller beskæftigelse. Denne opgave skal varetages af "Ishøj - Uddannelse og job", som netop er flyttet ind i Brohuset, Vejlebrovej 45.
Målgruppen for den nye ungeenhed er unge under 25 år og det er lovmæssigt bestemt, at der skal ske en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.

Lederen af "Ishøj - Uddannelse og job", Mette Hensel, vil på mødet give et oplæg om baggrunden for oprettelsen af ungeenheden og de opgaver den skal løse.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

9. Valg af næstformand

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne § 6 stk. 1 vælger Medborgerforum selv sin næstformand.
Jette Ramløse er bragt i forslag til posten.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

10. Byhavefestival 2019

Resume

Medborgerforum er medarrangør af Byhavefestivalen 10. august 2019 kl. 14-18.

Sagsfremstilling

KULTURIUM har den koordinerende rolle og arbejdsgruppen har holdt sit første møde 25. marts 2019. Her blev der udvekslet ideer og ud fra det, er der lavet et foreløbigt program.
I lighed med de forrige år vil der være koncerter og anden underholdning fra scenen og derudover en række aktiviteter og boder rundt om i Byhaven. Foreningslivet inviteres igen til at deltage med forskellige aktiviteter, så der en noget at prøve for de fremmødte.

Deltagerne i arbejdsgruppen har hver især fået opgaver, som de arbejder videre med indtil det næste møde, som er planlagt til 6. maj 2019.
Umiddelbart efter planlægningsmødet afholdes et orinteringsmøde for de foreninger, som er interesseret i at deltage i festivalen eller gerne vil vide mere, inden de beslutter sig.


Udkast til programmet er vedhæftet dagsorden.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften, idet der er afsat 61.000 kr. til Byhavefestivalen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

Bilag

11. Ny undersøgelse af holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd

Resume

Ministeriet for Ligestilling har sendt brev til de kommunale integrationsråd. I brevet opfordres til dabat om ligestilling og kønsroller med udgangspunkt i den nye undersøgelse "Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd".

Sagsfremstilling

Overordnet viser undersøgelsen, at størstedelen af minoritetsetniske mænd har overvejende ligestillingsorienterede holdninger. Der findes dog mindretal i alle befolkningsgrupper, som giver udtryk for mere traditionelle, patriarkalske og/eller ikke ligestillingsorienterede holdninger. Det største mindretal findes i undersøgelsen blandt minoritetsetniske mænd.
Syn på maskulinitet og holdning til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder ligger tættere på holdningerne i den øvrige danske befolkning end på dem, der findes i en række ikke-vestlige oprindelseslande.
Foruden betydningen af køn og etnisk baggrund ses en signifikant sammenhæng mellem høj grad af religiøsitet og sandsynligheden for at have traditionelle maskulinitetsopfattelser og patriarkalske eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger.

I brevet gør ministeren også opmærksom på rettighedskampagnen "
Ret til ligestilling". Kampagnen er et gratis tilbud til kommuner, foreninger og boligsociale indsatser, som kan få undervisere ud og fortælle om rettigheder, ligestilling og social kontrol.

Brev fra ministeriet og publikation af undersøgelsen er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. april 2019