Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 6. november 2018 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


EKSTRAORDINÆRT MØDE.

 

Fraværende: Sami Deniz (SF)

 

Møde slut: 17:45


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

210. Ejendomssag (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

 

211. Vejlebrovej 45 - helhedsplan (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

 

212. Vejlebrovej 45, drift af ejendommen

Resume

I forbindelse med forventet køb af Vejlebrovej 45 pr. 31. december 2018 fremlægges bevillingsansøgning til forventede driftsomkostninger til beslutning. I drift af ejendommen ligger der driftsudgifter til energi, forsikring, sikring, rengøring, teknisk service mv. Der lægges i øvrigt op til, at kommunens centrale ejendomsdriftenhed flyttes fra svømmehallen til Vejlebrovej 45 fra den 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune forventes at overtage den overordnede drift af ejendommen fra 1. januar 2019. Drift af ejendommen omfatter energi, forsikring, sikring, rengøring, teknisk service mv. Som en del af købsaftalen aftales rammerne om Next’s fortsatte brug af en række lokaler i bygningen i en afgrænset periode, herunder hvordan driften og dagligdagen skal foregå.

For at håndtere driften fra den 1. januar 2019 lægges op til, at driftspersonale hurtigst muligt får sin daglige gang på Vejlebrovej 45, for på den måde hurtigt at oparbejde et godt kendskab til ejendommen og de tekniske installationer. Dette kan ske ved, at ejendomsservice (Center for ejendomme) flytter fra deres lokaler under svømmehallen til lokaler på Vejlebrovej 45.

Økonomi

Det forslås, at der tildeles midler til den fremtidige drift og vedligehold med udgangspunkt i ”god praksis” ift. at drifte en ejendom. Generelt i ejendomsbranchen ligger beløbet til den samlede drift omkring 500-550 kr. pr. m2 ekskl. moms. Ved 12.000 m2 giver det en samlet driftsudgift årligt, omkring 6,5 mio. kr. inkl. udgifter til teknisk service og rengøring.

Driftstallene er et skøn, og de er beregnet på baggrund af bygningens nuværende indretning og brug. Next bekræfter, at det er i den størrelsesorden, Next anvender i dag. Driftsforudsætningerne vil ændre sig, når vi renoverer bygningen. Derfor er tallene forbundet med en vis usikkerhed.

Udgifterne skal over de kommende år finansieres af mindreudgifter på andre ejendomme, hvor kommunen ikke længere har aktiviteter, indtægter fra udlejning af arealer eller drift til nye aktiviteter. Det planlægges at udarbejde en oversigt en gang om året i forbindelse med budgetudarbejdelsen, der viser overblikket over status for driftsomkostninger på Vejlebrovej 45 og opnåede besparelser på andre ejendomme. I forbindelse med budget 2019 blev der etableret en udgiftspost på 5.260.000 kr. for 2019 til drift af NEXT mv., som blev finansieret ved at reducere anlægsbudgettet.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

  • at der for 2019 afsættes 6,5 mio. kr. til drift af Vejlebrovej 45, inkl. lønudgifter. Udgiften finansieres over udgiftspost på 5.260.000 kr. og de resterende 1.240.000 kr. finansieres over kommunekassen. Driftsudgifterne for 2020 og i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med budgettet for 2020.
  • at der besluttes et princip om, at ejendomsdriftsudgifter på andre kommunale ejendomme eller lejeaftaler reduceres i takt med, at funktioner flyttes til Vejlebrovej 45.   
  • at det tages til efterretning, at kommunens centrale ejendomsdriftenhed flytter til Vejlebrovej 45 hurtigst muligt efter, at der er indgået en købsaftale.

Beslutning

Tiltrådt.

 

213. Vejlebrovej 45, Projektet

Resume

I forbindelse med muligt køb af Vejlebrovej 45 pr. 31/12-18 fremlægges forslag til bevilling til projektledelse for det samlede projekt mhp., at de 12.000 nye kommunale kvadratmeter ombygges til brug for både nye og eksisterende kommunale/offentlige funktioner.

Sagsfremstilling

Der etableres en projektorganisation, der varetager gennemførelsen af projektet, som forventes at foregå over de næste 3-5 år. Projektorganisationen står for projektstyring, kommunikation, økonomistyring og inddragelse af borgerne. Projektorganisationen skal bl.a. sikre en tæt dialog med brugerne, at der sker en etapevis om- og udbygning af grund og areal samt en nøjere detailplanlægning og tilpasning af de enkelte funktioner og arealer. Det foreslås at ansætte en projektleder til at varetage de daglige opgaver.

Direktionen udgør den overordnede daglige styregruppe for projektet, og byrådet træffer beslutninger for det samlede projekt. I detailprojekteringen vil de enkelte fagudvalg blive inddraget mhp. prioritering og beslutninger.

Økonomi

Der afsættes 500.000 kr./år til en projektlederstilling, i en 3-årig periode.

Der afsættes 500.000 kr/år til projektets gennemførelse, herunder ekstern rådgivning, f.eks. juridisk bistand, særlige undersøgelser og bistand i forbindelse med detailplanlægning og projektering mv.   

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der for 2019-2021 afsættes 1,0 mio. kr. årligt. Udgiften finansieres over kommunekassen.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Tillægssager

214. Forslag om forblivelsespligt fra VEKS

Resume

VEKS foreslår, at der sendes et projektforslag med indførelse af forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme i 4 ugers høring. Dette fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

VEKS’ bestyrelse besluttede i september, at formandskabet skulle mødes med kommunerne, der omfatter Tranegilde Fjernvarme for at foreslå, at der indføres tilslutnings- og forblivelsespligt.  

Ishøj Kommune har tidligere besluttet tilslutningspligt (i Det store industriområde og Winthersminde Erhvervsområde, som ligger i Tranegilde-området ). Tilslutningspligt betyder, at grundejerne er forpligtet til at tilslutte sig og betale for tilslutningen af fjernvarme.

I Ishøj Kommune har der politisk ikke været tradition for at beslutte forblivelsespligt for fjernvarme.

Forblivelsespligt betyder, at eksisterende fjernvarmekunder forpligtes til at fortsætte med at være tilsluttet fjernvarme.

VEKS kommer meget sent med ønsket om, at forslaget om indførelse af forblivelsespligt behandles politisk. Det har derfor ikke været muligt at få afdækket alle de økonomiske og juridiske konsekvenser for Ishøj Kommune og forbrugerne på nuværende tidspunkt. Køge og Greve behandler også punkter om hhv. tilslutnings- og forblivelsespligt.

Tranegilde Fjernvarme er et lokalt fjernvarme-distributions selskab, der drives af VEKS og bl.a. forsyner Det store industriområde, Winthersminde Erhvervsområde, og ”Bananen” (kortbilag vedlægges). Baggrunden for fremsættelse af forslaget er, at VEKS er bekymret for likviditetet i 2024 og frem, når der skal ske tilbagebetaling for store investeringer, herunder etablering af Tranegilde Fjernvarme.

VEKS vurderer fortsat, at den samlede økonomi for fjernvarme i Tranegildeområdet er god på den lange bane. VEKS ønsker, at fjernvarmekunderne i Tranegilde pålægges forblivelsespligt for at have sikkerhed for indtægter fra kunderne for at kunne finansiere investeringerne. Tiltag med at pålægge kunderne forblivelsespligt er derfor også et forsøg på at minimere risikoen for, at interessenterne (dvs. kommunerne) kan komme til at dække et evt. likviditetsproblem.

Hvis der er besluttet og tinglyst tilslutnings- og forblivelsespligt for et område, kan dette kun frafaldes ved en ændring i lovgivningen eller i særlige tilfælde ved en dispensation.

Proceduren for indførelse af forblivelsespligt er, at Byrådet vedtager at sende et projektforslag om forblivelsespligt i høring i 4 uger. Forslag og høringssvar behandles og kan herefter evt. vedtages af byrådet.

VEKS ønsker, at dette iværksættes og afsluttes inden 31/12-18, da der fra 1/1-19 forventes at være sket en ændring i energilovgivningen, der betyder, at det ikke længere er muligt at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt.

Hvis projektforslaget sendes i høring i 4 uger, og svaret herfra skal behandles inden årsskiftet, forudsætter det formentligt, at der afholdes et ekstraordinært byrådsmøde i december.

Det er ikke administrationens umiddelbare anbefaling at indføre forblivelsespligt, hvilket også er imod intentionen i lovforslaget. Beslutningsgrundlaget er imidlertid mangelfuldt. Administrationen anbefaler derfor at sende projektforslaget i høring mhp. at få mulighed for at genbehandle sagen efter høringen på et mere oplyst grundlag Det anbefales at sende spørgsmål til VEKS mhp. uddybning af projektets økonomiske og juridiske konsekvenser.  

Lovgrundlag

Energiloven og Varmeforsyningsloven. Der er pt. lovforslag om ændring af Energiloven i offentlig høring.

Økonomi

Der er ikke direkte en økonomisk konsekvens for Ishøj Kommune ved indførelse af forblivelsespligt. Det er fjernvarmekunderne, der forpligtes til at have fjernvarme som varmeforsyning.

VEKS skønner, at VEKS kan se frem til et samlet likviditetsgab fra 2024 og frem på 351 mio. kr., som interessenterne i sidste ende kan risikere at skulle dække. (Tranegilde skønnes at udgøre ca. 100 mio. kr. heraf). Ishøj Kommunes interessentandel udgør 4 %, svarende til ca. 13,4 mio. kr. samlet. 

Det er bl.a. uklart, hvilken betydning evt. indførelse af forblivelsespligt kan få for kommunen og forbrugernes evt. pligt til at dække et evt. likviditetsgab. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at VEKS’s forslag om indførelse af forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme sendes i 4 ugers høring,

at administrationen samtidig sender afdækkende spørgsmål til VEKS vedr. juridiske og økonomiske forhold, således at høringssvar og uddybende notat kan fremlægges inden årsskiftet til en samlet politisk behandling, og

at kommunen i høringsbrevet tilkendegiver, at byrådet ikke ønsker forblivelsespligt, men ønsker sagen fuldt belyst inden endelig stillingtagen.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019