Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 13. august 2019 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

134. Ejendomssag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

135. Affaldsindsamling på tværs – mandat til undersøgelser og forhandlinger om hjemtagelse

Resume

Remondis som er operatøren af affaldsindsamlingen i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har skabt usikkerhed om den fortsatte indsamling i kommunerne. Af hensyn til forsyningssikkerheden foreslås, at de fem kommuners administrationer afdækker mulighederne for en evt. dannelse af et fælleskommunalt § 60-selskab til håndtering af affaldsindsamlingen i de fem kommuner, samt får mandat til at indlede forhandlinger med den nuværende operatør om overtagelse af de samlede aktiviteter.

Sagsfremstilling

Remondis kontrakt løber til den 31. marts 2021, men opsagde i marts 2019 aftalen til ophør den 31. december 2019 på grund af manglende indtjening. Vestforbrænding tog forbehold for erstatning og modregning, hvorefter Remondis i første omgang trak opsigelsen tilbage under forudsætning af, at der kunne forhandles om en løsning. Advokatfirmaet DLA Piper har vurderet, at det vil være i strid med udbudsreglerne at forhandle en løsning, og i notatet "Fælles sagsfremstilling" er der nærmere redegjort for forløbet samt nødvendigheden af en kort tidsplan.

På baggrund af den usikkerhed dette forløb giver for opretholdelsen af forsyningssikkerheden indstilles, at administrationerne i de fem kommuner får mandat til i fællesskab at undersøge muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen i et § 60 selskab, og at den videre proces for afklaringsfasen, herunder forhandlinger med operatøren, hjemtages til kommunerne med henblik på at fremlægge en beslutningssag til de fem kommunalbestyrelser omkring den 1. september 2019.

I bilag fra advokaterne DLA Piper beskrives forskellige løsningsmodeller. Bilaget er fortroligt af hensyn til kommunernes forhandlingsposition overfor Remondis.

I afklaringsfasen vil en række tekniske, juridiske og økonomiske forhold blive afdækket bl.a.:

  • Forhandlinger med Remondis om overtagelse af indsamlingsopgaven herunder vilkår og pris.
  • Betingelser for etableringen af et § 60-selskab, herunder afklaring af om det kræver Ankestyrelsens godkendelse.
  • Økonomien, herunder finansieringsmuligheder gennem Kommunekredit.

Af hensyn til forhandlingspositionen overfor Remondis og muligheder for evt. at kræve erstatning fra Remondis forudsættes, at det nuværende serviceniveau for indsamlingsopgaven samt dens geografisk omfang i de fem kommuner opretholdes uændret.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

§ 60 i lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret og uanset udfaldet af det kommende forløb, forventes der stigende udgifter til indsamlingsopgaven - og dermed stigende takster for borgerne - fra årsskiftet.

Selve afklarings- og etableringsfasen indebærer behov for ekstern rådgivning. På den baggrund kan der forventes samlede omkostninger på op til 2 mio. kr. i alt for de fem kommuner. Disse udgifter afholdes af det takstfinansierede affaldsområde og fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller:

at administrationen gives mandat til at forhandle en overdragelsesaftale med den nuværende operatør "Remondis" med henblik på efterfølgende politisk godkendelse.

at administrationen afklarer tekniske, juridiske og økonomiske forhold med henblik på fremlæggelse af beslutningsoplæg om hjemtagelse af indsamlingsopgaven i regi af et fælleskommunalt § 60-selskab ejet af de fem kommuner.

Bilag

136. Udpegning af observatør til nyt beredskab

Resume

Byrådet skal vælge en observatør til beredskabskommissionen i det nye beredskab, der træder i kraft fra 1. januar 2020. Observatøren skal varetage sit hverv indtil udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 vedtægterne for det nye beredskab for Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner.

I vedtægterne fastlægges sammensætningen af beredskabskommissionen. Det fremgår bl.a. at hver af kommunerne vælger ét medlem, ud over borgmesteren, der har taleret men ikke stemmeret. I praksis en observatør. Observatøren skal vælges ved flertalsvalg. Der skal ikke vælges en stedfortræder. De fire borgmestre ønsker, at observatørerne vælges blandt byrådsmedlemmerne i de fire byråd for at sikre en politisk forankring af det nye beredskab.

 

Perioden for hvervet som observatør er i vedtægterne fastsat til fire år og følger den kommunale valgperiode. Fordi beredskabet er nyetableret, løber perioden for den første beredskabskommission dog kun resten af indeværende valgperiode, det vil sige indtil udgangen af 2021. Observatøren skal vælges for samme periode.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 24 om flertalsvalg.

Pkt 7.2 og 7.3 i vedtægterne for det nye fælles beredskab.

Økonomi

Der ydes ikke vederlag for medlemmer af beredskabskommissionen, herunder observatører.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,      

                                            

                                                                                  som observatør

 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 9. august 2019