Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde mandag 23. februar 2015 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende:Ingen

 

Møde slut:18.15


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

20. Optagelse af lån vedr. lånerammen for 2014

Resume

Lånerammen for 2014 blev ved budgetvedtagelsen opgjort til 1,500 mio.kr.

I henhold til regnskabet for 2014 kan lånerammen nu opgøres til 5,093 mio.kr.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at optage lån på 5,000 mio.kr. i henhold til lånerammen for 2014 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

21. Voldgiftssag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

22. Frigivelse af midler til oprensning og udformning af gadekær i Ishøj Landsby (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

23. Boligrapport 2014 - Evaluering af 100% anvisningsret

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2017/2020.

Sagsfremstilling

Boligrapporten omdeles på mødet; men er også udsendt pr. mail til alle byrådsmedlemmer.

Det skal specielt pointeres, at:

  • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2014
  • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne
  • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser
  • alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af år 2017/20.

Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, at Boliganvisningen ligeledes i 2014 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende.

Det foreslås, at følgende kriterie i ansøgningsskemaet ændres - "pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen". Kriteriet tilføjes ...eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2014 godkendes, og at et kriterie i ansøgningsskemaet ændres.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke flere almene boliger. Ishøj Kommune skal fremadrettet og i de kommende år vælge andels- og  ejerboliger. Venstre er af den opfattelse at boligmassen og borgersammensætningen i de kommende år skal baseres på borgere i ejerboliger eller andelsboliger.

Bilag

Tillægssager

24. Personsag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

25. Ejendomssag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019