Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde mandag 27. oktober 2014 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

172. Likviditetsopgørelse 3. kvartal 2014 (lukket punkt)

Resume

Likviditeten i 3. kvartal efter "kassekreditreglen" udgjorde 127,4 mio. kr., mens den faktiske likviditet ved kvartalets udgang var godt det halve, nemlig 63,5 mio. kr. Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen", om end likviditeten opgjort herefter, har været faldende gennem årets tre første kvartaler.

Sagsfremstilling

Ifølge "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen".

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2012 til 2014.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2012

-2,5

39,1

61,1

81,1

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

76,1

 49,6

63,5 

 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 30. september 2014 på 63,5 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet.

Oversigt over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder pr. 30. september 2014 ses i nedenstående tabel samt vedlagte bilag. Gennemsnitlig likviditet pr. dag er 127,4 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2012

102,8

101,3

99,4

106,1

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

 132,3

127,4 

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2014 tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

173. Servicebesøg/controlling 2014 (lukket punkt)

Resume

Direktionscenter Økonomi (DCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet (godkendt 4. februar 2014) gennemført servicebesøg/controlling på en række driftssteder. Det drejer sig om:

Kørselsafdelingen, den 17. september 2014

Regnbuen, den 24. september 2014

Dagplejen, den 26. september 2014

Konklusion på servicebesøg/controlling 2014

Servicebesøg/controlling har vist, at de kontrollerede områder på alle tre driftssteder bliver håndteret betryggende.

Sagsfremstilling

Servicebesøg/controlling på de decentrale driftssteder udføres som nævnt i overensstemmelse med Økonomiregulativet, og som følge af Byrådets indførelse af værdibaseret ledelse og decentralisering til driftsstederne.
 
I henhold til Byrådets beslutning er besøgene ikke alene tænkt som en egentlig kontrol, men tillige som et servicebesøg, hvor dialogen mellem DCØ og organisationen er i højsæde. Dette med henblik på at tilføre organisationen øget værdi. DCØ vil med sit brede organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. kunne bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne, samt at indgå i dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten vedrørende servicebesøg/controlling for 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

174. Ansøgning om forhøjelse af bestyrelseshonorar

Intet indhold til denne sag.

175. Ejendomssag

Intet indhold til denne sag.

176. Voldgiftssag

Intet indhold til denne sag.

177. AAB - Vejleåparken afd. 55 - Modernisering af køkkener (lukket punkt)

Resume

Beboerne i AAB, afd. 55 har den 27. august 2012 stemt for et forslag om modernisering af køkkener i afdelingen. Ordningen er frivillig og får ingen økonomisk betydning, for de beboere der ikke vil have nyt køkken.

Ishøj Byråd har på møde den 2. oktober 2012 godkendt AAB's anmodning om, at afdelingen årligt kunne opsætte højst 100 køkkener samt 25 køkkener i flyttelejemål. Gennemsnitsprisen for et køkken ville være ca. kr. 55.000,-, og såfremt alle 100 lejemål samt flyttelejemål blev moderniseret, ville afdelingen forvente at skulle hjemtage et lån på højest 6.8 mio. kr. Da afdelingen ikke forventede, at så mange lejere ville tilmelde sig, var et realistisk skøn af lånet dengang på ca. 3-4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Da interessen blandt beboerne har været væsentlig større, er beløbsgrænsen blevet overskredet. Det til 31. december 2013 opgjorte realkredit behov er derfor steget til hovedstol kr. 14.936.000,-. Beløbet finansieres på nuværende tidspunkt ved hjælp af afdelingens egne midler. Belært af efterspørgslen fra tidligere, vurderes der at være behov for yderligere lån for 8 mio. kr. de kommende år.

Gennemsnitsprisen pr. lejlighed fastholdes på kr. 55.000,- og grænsen for forbedringstillægget fastholdes for de respektive lejemål på:

2 værelses boliger kr. 350,-

3 værelses boliger kr. 400,-

4/5 værelses boliger kr. 450,-

Beløbet betales stadig over huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betaling for det nye køkken følger lejemålet og ikke beboeren.

AAB, afd. 55 søger den 18. september 2014 om godkendelse til optalgelse af realkreditlån med hovedstol på kr. 14.936.000,- samt mulighed for at optage yderligere lån for 8 mio. kr. de kommende år. Alle lån vil have en løbetid på 20 år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at anmodningen godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til løbende at påtegne garantierklæringerne.

 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

178. AAB- Fritagelse af grundskyld vedr. ungdomsboligerne i afd. 55 (lukket punkt)

Resume

AAB har den 19. december 2012 sendt ansøgning til Ishøj Kommune, om fritagelse for betaling af grundskyld for afdelingens ungdomsboliger gældende fra 1. januar 2013. Ishøj Byråd har godkendt ansøgningen på møde den 5. marts 2013.

AAB har i alt 359 ungdomsboliger. De 48 ungdomsboliger på Ishøj Boulevard og 250 ungdomsboliger i Vejleåparken udlejes til unge under uddannelse. De resterende 61 ungdomsboliger tilbydes unge i arbejde under 35 år, hvorfor disse boliger ikke kan fritages for grundskyld.

Sagsfremstilling

Det har vist sig, at forudsætningen for at udleje alle 298 ungdomsboliger til unge under uddannelse ikke er tilstede, da der ikke er nok unge under uddannelse der søger boligerne.

Der er til gengæld et stigende behov for boliger til unge under 35 år, der er i arbejde. Derfor foreslås det, at fritagelsen for grundskyld for de 250 ungdomsboliger ophæves, således at de kan udlejes til unge i arbejde. Huslejen i de 250 ungdomsboliger indeholder allerede deres andel af grundskylden, fordi boligerne ikke har kunnet udlejes til unge under uddannelse. Derfor vil en ophævelse af fritagelsen for betaling af grundskylden reelt ikke påvirke huslejen. Fritagelsen for grundskyld fastholdes indtil videre for de 48 ungdomsboliger på Ishøj Boulevard.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fritagelse af grundskyld for de 250 ungdomsboliger i Vejleåparken ophæves pr. 1. januar 2015 .  

 

Beslutning

Tiltrådt 

179. Ishøj Iværksætterhus (lukket punkt)

Resume

Ishøj Kommune vil skabe sit eget iværksætterhus. Huset skal være med til at skabe nye muligheder for, at flere får lyst til og mulighed for at starte egen virksomhed.

Sagsfremstilling

Ishøj's Iværksætterhus skal skabe et iværksættermiljø i Ishøj. Et sted hvor alle, der drømmer om at blive selvstændig, kan få hjælp og motivation til at gøre deres drøm konkret.

Det ultimative mål er at skabe levedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser og vækst.

Der tænkes i målgrupper for Iværksætterhuset, så der dækkes et bred fra tanke til virksomhed i drift.

 • Dem, der blot tænker på at blive iværksættere
 • Dem, der ved de vil være selvstændige
 • De nystartede virksomheder i de første par år
 • Virksomheder i drift

Der vil være mulighed for vejledning, workshops og netværk. Tilbud i Ishøjs Iværksætterhus vil blive målrettet og udviklet efter brugernes ønsker og behov.

Pr. 1. januar 2015 køber Ishøj Kommune sig til iværksætterydelser fra Væksthus Hovedstadsregionen via det tværkommunale samarbejde Iværksætterkontaktpunktet. Der vil blive sikret en god sammenhæng mellem disse tilbud og Ishøjs Iværksætterhus

Planen er at Iværksætterhuset ligger i Ishøj Bycenter. Det forventes at overtage det lejemål hvor der pt. er politistation. Alternativt at både Turistbureau og Iværksætterhus placeres i den gamle Borgerservice-butik. Forventet åbning til maj 2015.

Lovgrundlag

I henhold til Erhvervsfremmelovens §12, kan kommuner gennemføre og finansiere erhvervsaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virkrsomheder. Aktiviteterne kan blandt andet bestå af vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed m.m., samt etablering af netværksfora for nystartede virksomheder. Kommunale erhvervsaktiviteter må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere.

Økonomi

 Ishøjs Iværksætterhus har et budget på kr. 1.200.000

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget  indstiller, at indholdsnotatet om Ishøj Iværksætterhus godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

180. Operationel leasing af elbiler (lukket punkt)

Resume

Ishøj Kommune har sammen med 12 andre kommuner, Region Hovedstaden og Forsvaret indgået en rammeaftale der muliggør anskaffelse af elbiler via miniudbud for på den måde, at opnå indkøbsfordele. Operationel leasing af de 4 elbiler foreslås som finansieringsform.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget for 2014 at anskaffe elbiler. Samtidigt har Ishøj Byråd vedtaget en klimastrategi  i samarbejde med Region Hovedstaden. Klimastrategien forpligter kommunerne til, at arbejde for at 20% af den kommunale vognpark er drevet af ikke-fossile brændstoffer.

Ishøj Kommune ønsker i første omgang, at anskaffe fire elbiler, finansieret af de enkelte centre. Målet var oprindelig at anskaffe 7 biler, men med baggrund i centrenes ønsker er det i første omgang kun 4 biler der anskaffes igennem rammeaftalen.

Rammeaftalen åbner op for at elbilerne kan indkøbes eller finansieres via operationel leasing. Det betyder at Ishøj Kommune skal levere elbilen tilbage når leasingaftalen udløber - typisk efter fire år.

Leasingpriserne er på det seneste faldet mærkbart, og det forventes at en personbil kan leases for 2.500-3.000 kr. og en kassevogn for 4.000- 5.000 pr. måned . Leasingaftalerne der typisk løber i fire år indeholder al reparation og vedligeholdelse af bilerne.

Kommunerne modtager 20.000 kr. fra Energistyrelsen pr. leaset elbil i 2014. Om Energistyrelsen i 2015 fortsætter med, at yde tilskud pr. anskaffet elbil, er der endnu ikke taget politisk stilling til.

Økonomi

Centrene har ønsket, at anskaffe to personbiler og to kassevogne. Den samlede leasingudgift  pr. personvogn skønnes, at blive mellem 120.000-144.000 kr. for fire år.  Den samlede leasingudgift pr .kassevogn skønnes at blive mellem 192.000-240.000 kr for fire år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at elbilerne til Ishøj Kommune operationelt leases med udgangspunkt i rammeaftalen for elbiler.

Beslutning

Tiltrådt 

181. HOFOR – Hovedstadens forsyningsselskab – fortsat deltagelse fra Ishøj i observatørordningen (lukket punkt)

Resume

Ishøj Kommune har  udpeget Ebbe Rosenberg for perioden  1/1-2014 til 31/12-2014 til HOFOR som observatør i bestyrelserne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Denne ordning var fastsat til at løbe frem til 31/12-2014. HOFOR har imidlertid tilbudt at forlænge ordningen for visse  kommuner, hvor  kommunens vandforsyningsselskab aftager vand fra HOFOR. Der er vedlagt et forslag til aftale, som hvis den tiltrædes, indebærer et observatørsamarbejde med HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Sagsfremstilling

Formålet med observatørordningen er at understøtte de to formål, som HOFOR blev dannet på, nemlig beskyttelse af vandindvindingsinteresserne og varetagelse af klimatilpasning i Hovedstadsområdet.

Desuden kan HOFOR og Ishøj Kommune kan indgå i samarbejde indenfor f. eks følgende områder:

 • Samarbejde om forsyningssikkerhed, herunder sikring af indvindingsmuligheder
 • Samarbejde om klimatilpasning, herunder håndtering af regn og højvande
 • Samarbejde om hydraulik, herunder styring af åer i området
 • Samarbejde om rammevilkår for vand og spildevand - fremme fælles forsyningsinteresser
 • Gensidig orientering mht. planer for vandindvinding, udbygning, vandkøb, vandsalg, mv.

Kommunen kan lade sig repræsentere af sit forsyningsselskab.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune tiltræder samarbejdsaftalen med HOFOR, og at Ebbe Rosenberg (A), som også er formand for bestyrelsen for Ishøj Forsyning, udpeges til observatør i HOFOR i den resterende del af byrådets valgperiode.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Hartmann (V) ønsker, at Ishøj Kommune indtræder i HOFOR som medlem. 

Bilag

182. Klima- og Miljøpris 2014

Intet indhold til denne sag.

183. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.65 Vejleåparken (lukket punkt)

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig at vedtage lokalplan 1.65 Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Der er foretaget høring af forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum, Østergården.

Lokalplanen fastholder mulighed for tagboliger på lokalcentret. Derudover er byggefelter i lokalplan 1.38 Vejleåparkens boligbebyggelse taget ud, og bebyggelsesprocenten er reguleret.

Lokalplanen giver mulighed for at indarbejde solfangere og -celler i den eksisterende og ny bebyggelse samt grønne tage på de nye tagboliger.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 10. juni til 28. august 2014.
Der er modtaget én samlet indsigelse underskrevet af 25 beboere fra Vejleåparken, der både gælder miljøvurderingsscreening og selve lokalplanen. Se bilag.

Emnerne i høringssvaret er støj, cykelparkering, jordvolden og toiletfaciliteter. Støj har lokalplanforslaget taget højde for, da de vejledende støjkrav skal være opfyldt for, at der kan gives en ibrugtagningstilladelse. Lokalplanen stiller krav om 50 cykelparkeringspladser i lethallens umiddelbare nærhed.

Indsigelsen foreslås af administrationen imødekommet ved ændring af bestemmelser om cykelparkering, jordvoldens placering og højde samt belysning.

I høringsperioden er det ligeledes blevet bemærket af Ishøj Forsyning , at Vejleåparken er udpeget som et risikoområde i klimatilpasningsplanen. Dette er korrigeret i redegørelsen.

Desuden er der foretaget mindre rettelser i lokalplanens redegørelse og kortbilag og bestemmelser.

Lovgrundlag

Planloven § 13 og § 15

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken bliver endeligt vedtaget med de ændringsforslag, der er beskrevet i bilag.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

184. Ejendomssag

Intet indhold til denne sag.

185. Genopførsel samt energioptimering af institution ”Firkløveren” efter brand (lukket punkt)

Resume

Under udarbejdelsen af projektmaterialet til genopførsel samt energioptimering af institutionen ”Firkløveren” Østergården 54, blev det konstateret at langt flere betonelementerne i loftet end først antaget, var begyndt at deformere, på grund af varmeudviklingen ved branden. Det blev derfor nødvendigt at fjerne alle betondækkene og ændre spær og loftskonstruktionen, hvilket giver en øget økonomi.

Der ansøges om yderligere kr. 700.000. så den samlede bevilling herefter er kr. 5.657.000.

Sagsfremstilling

Den 2. juli 2014 brændte tagkonstruktionen på én af bygningerne i Firkløveren. Der henvises til Byrådets beslutning af 2.september 2014, sag 203, om anvendelse af kr. 4.050.000 af forsikringspuljen samt investering af kr. 910.000 i opgradering af bygningen og at disse midler bevilges af Økonomi- og Planudvalgets rådighedspulje.

Straks efter branden blev det konstateret at 25% af betonelementerne i loft var beskadiget og skulle demonteres. Mens projekteringen pågik blev de øvrige betondæk observeret og målt over en måned og det blev konstateret, at betonelementerne, som ikke tidligere havde været synligt beskadiget, havde fået en nedbøjning på 50-60 mm. 

Ishøj Kommunes forsikringsselskab Protector, anbefalede herefter at samtlige

betondæk blev demonteret, hvilket medfører at spær- og loftskonstruktionen ændres og økonomien øges med kr. 700.000.

Økonomi

Den samlede forventede økonomi for brandskaden øges til kr. 5.657.000 ekskl. moms, som fordeler sig således: 

Genopførsel af børneinstitution Firkløveren kr. 4.050.000.

Energioptimering kr. 910.000.

Øgede udgifter pga. deformerede betonelementer kr. 700.000.

I alt kr. 5.657.000.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bruges kr. 700.000 af forsikringspuljen til at dække øgede udgifter pga. deformerede betonelementer.  

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

186. Renovering af Ishøj Skole 2. etape

Intet indhold til denne sag.

187. Udbud

Intet indhold til denne sag.

188. Vibeholmskolens udearealer (lukket punkt)

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget har søgt om midler til renovering af Vibeholmskolens udearealer.
 
Vibeholmskolen er bygget i begyndelsen af 1970’erne og udearealerne har ikke været renoveret siden. Legeredskaber er taget ned, som følge af råd og ødelagte dele, og der er kun opført få nye legeredskaber til de mindste børn.

I aftaleteksten til "Et fagligt løft til folkeskolen" fremgår det, at der på alle folkeskolens klassetrin skal indgå motion og bevægelse, der i gennemsnit svarer til 45 min. dagligt.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til kvalitetsløft i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.  
 
I 2015 er der i henhold til investeringsoversigten afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for skolen. Det anbefales, at helhedsplanen udarbejdes, før der foretages anlægsarbejder på skolens udearealer. På den måde sikrer man at renoveringsarbejderne foregår i overensstemmelse med en overordnet plan for skolens udearealer.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
1.5 mio. kr. fra puljen til kvalitetsløft i forbindelse med folkeskolereformen anvendes til udendørs læringsmiljø på Vibeholmskolen, og
at 400.000 kr. heraf anvendes i 2014 til helhedsplan for Vibeholmskolens udearealer,
at de resterende 1,1 mio. kr. overføres til 2015 til udarbejdelse af etape 1 som opfølgning på helhedsplanen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

189. Frigivelse af midler til legeredskaber i Børnehuset Bøgely (lukket punkt)

Sagsfremstilling

En legepladsinspektion i Børnehuset Bøgely i november 2013 viste, at der var alvorlige fejl ved et af institutionens redskaber.

Redskabet blev nedtaget med det samme. Børnehuset BøgeIy kontaktede DICA og fik lavet en helhedsplan for legepladsen. I helhedsplanen indgår et legeområde (Bilag A), som erstatning for det nedtagne legeredskab. Som følge af den akutte situation bestilte Børnehuset Bøgely første etape af legeområdet i februar 2014 til kr. 88.692,60 (se bilag B) inden der var bevilling til legepladsen. Etablering af resten af legeområdet beløber sig til kr. 197.173,90 (se bilag C).

Børnehuset Bøgely søger en anlægsbevilling til både første og anden etape af legeområdet.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, idet der er tilslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, at der frigives en anlægsbevilling på 286.086,50 kr. af de midler på i alt 3.0. mio. kr., som i investeringsoversigten for 2014 er afsat under TBU til ”Folkeskolereformen – kvalitetsløft”, til opførelse af nye redskaber på Børnehuset Bøgelys legeplads.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, idet der frigives kr. 290.000 til formålet.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

190. Busparkering ved Ishøj Teater (lukket punkt)

Resume

Park- og Vejcenter foreslår at der etableres busparkering til Ishøj Teater på det nærliggende grusareal iht. bilag A.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 1.63 – Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby er der behov for at finde erstatningsparkering for busser til Ishøj Teater.
 
Det nærliggende grusareal er tidligere udpeget til formålet, men selve udformningen blev ikke godkendt.
 
Park- og Vejcenter anbefaler, at eksisterende grusareal på ca. 500 m² asfalteres og der etableres en ekstra adgang fra Brentedalen, hvor man ensretter pladsen. Fra parkeringspladsen etableres der niveaufri stiadgang til teatret i asfalt med en min. bredde på 1,5 m iht. vejreglerne om tilgængelighed for alle. Bilag A.

Økonomi

Etablering af ny vejadgang inkl. skilte kr. 75.000,-

Afretning og asfaltering af eksisterende grusplads inkl. afvandingstrug kr. 175.000,-
Stiadgang kr. 25.000,-

I alt kr. 275.000,-

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udformningen godkendes og kr. 275.000 til etablering af busparkeringspladsen finansieres over salgsprovenuet for de fire boliger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. Udgiften finansieres i 2014 af kassebeholdningen, idet salgsindtægten for den 1. grund først indgår i 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

191. Ishøj Idræts & Fritidscenter: Etablering af containergård (lukket punkt)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger projekt til etablering af containergård ved Ishøj Idræts & Fritidscenter. 

Containergården har til formål at skabe faciliteter til en bedre og mere effektiv affaldshåndtering i forbindelse med Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ungdomsskolen og Kulturskolen samt de klubhuse , som Ishøj Idræts og Fritidscenter fører tilsyn med. 

Center for kommunale Ejendomme har udarbejdet et projekt, som vedhæftes. Containergården forventes af kunne etableres for kr. 400.000.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten for 2014 optaget 400.000 kr. til formålet (projekt XA-03106-1).
Der er således budgetmæssig dækning for projektets udførelse.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til projekt godkendes, og anmoder om frigivelse af anlægsbevillingen på 400.000 kr.

Der udarbejdes et notat der beskriver størrelsen og behovet for antal m² og udsigtsforhold fra  1. salen på tilbygningen. Notatet medbringes på Økonomi- og Planudvalgsmødet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

192. Etablering af opgangsnetværk (lukket punkt)

Resume

I oktober 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at der blev arbejdet videre med etablering af et opgangsnetværk i lokalområdet for udviklingshæmmede borgere over 18 år.

Sagsfremstilling

Opgangsnetværket vil bestå af spredte lejligheder i Ågården og tilknyttes den fælleslejlighed, som allerede findes i opgangsfællesskabet Ågården 29. Der samarbejdes med boligforeningen AAB om etableringen.

Ud fra et princip om at borgeren altid skal visiteres til det mindst indgribende tilbud, skal opgangsnetværket tilbydes borgere, som i dag bor på et § 107 tilbud, et mindre indgribende tilbud i lokalområdet, så de oplever større selvstændighed i deres hverdag.

Med etableringen af et opgangsnetværk sikres borgeren en samlet og helhedsorienteret socialpædagogisk indsats.

Målgruppen for opgangsnetværket er borgere over 18 år, som er lettere udviklingshæmmede fx. med en medfødt eller erhvervet hjerneskade, Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme m.m. Disse borgere har i varierende grad behov for socialpædagogisk støtte i dagligdagen, men er så selvhjulpne, at de kan klare sig selv i egen bolig uden behov for støtte i aftentimerne eller i weekender. Borgeren har dog mulighed for at kontakte medarbejdere i Spindehuset.  

Projektbeskrivelse samt budget er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

SEL § 85

Økonomi

Årlige driftsomkostninger:

1.240.110 kr som finansieres indenfor eksisterende budget

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der oprettes et opgangsnetværk for udviklingshæmmede borgere over 18 år.  

Der evalueres efter 1 år. Udvalget ønsker at der arrangeres et besøg, når det er kommet godt i gang.

Sendes som orienteringssag for Handicaprådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

193. Beskæftigelsesplan 2015 (lukket punkt)

Resume

Forslag til Beskæftigelsesplane 2015 fremlægges.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2015 beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vallensbæk.

Planen er bygget op omkring Beskæftigelsesministeriets fire fokusområder samt et lokalt fokusområde. Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder således:

 1. Unge
 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
 3. Langtidsledighed
 4. Virksomhedskontakt
 5. Lokalt fokusområde: Førtidspension.

Beskæftigelsesplan 2015, tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 samt resume er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget anbefaler en øget beskrivelse af virksomhedskontakt.
Det nævnes, at der med de nye rammeaftaler på psykiatriområdet er fokus på tidlig opsporing af psykiske lidelser i jobcentrene.
Enkelte tilrettelser i teksten ønskes såsom, at mikroflexjobs også oprettes i Ishøj Kommune.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets anbefaling følges, og at Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 14. april 2015