Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde mandag 27. oktober 2014 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

195. Endelig vedtagelse af miljøscreening af lokalplan 1.65 Vejleåparken

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage miljøscreening af lokalplan 1.65 Vejleåparken efter offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er foretaget høring af screening til forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum, Østergården.

Screeningen viser, at den anvendelse og bebyggelse, som planen muliggør, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen.

Screeningen har været i offentlig høring fra 10. juni til 8. juli 2014. Der er modtaget én samlet indsigelse underskrevet af 25 beboere fra Vejleåparken, der både gælder miljøvurderingsscreening og selve lokalplanen. Se bilag.

Emnet i indsigelsen er støj, hvor der er kritik af at der ikke foretages yderligere undersøgelser i forhold til støjgener. Lokalplanforslaget tager dog allerede højde for dette, da de vejledende støjkrav skal være opfyldt for, at der kan gives en ibrugstilladelse til lethallen.

Indsigelsen betyder, efter administrationens vurdering ikke, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at endeligt vedtage at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 1.65 Vejleåparken. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019