Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Seniorrådets møde tirsdag 11. maj 2021 kl. 12.00

Lokation: Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

61. Godkendelse af referat fra 21. april 2021

Intet indhold til denne sag.

62. Orientering formand og næstformand

Intet indhold til denne sag.

63. Orientering diverse udvalg

Intet indhold til denne sag.

64. Økonomi

Intet indhold til denne sag.

65. Seniorrådsvalg

Intet indhold til denne sag.

66. Godkendelse af kvalitetsstandard for § 94, selvudpeget hjælper

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94. Servicelovens § 94 giver borgere, der er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, mulighed for selv at udpege en person til at forestå den praktiske hjælp og støtte, der er visiteret til. Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagprofessionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger tildeles hjemmepleje med selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfristen sættes til d. 15. maj 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for servicelovens § 94 til juni.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling12. april 2021, pkt. 42:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for servicelovens § 94 og sender standarden til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. maj 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5. 2021.

Bilag

67. Pas på dig selv - demens i Ishøj Kommune

Intet indhold til denne sag.

68. Orientering om velfærdsteknologi i kommunerne: National og lokal statusrapport 2020

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

  • Træningsløsninger
  • Skærmbesøg
  • Mobilitet
  • Hygiejne
  • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

  • Skærmbesøg
  • Medicinhåndtering
  • Træningsløsninger
  • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 30:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

69. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for ekstra rengøring

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: "Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet."

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.


Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.

Indstilling12. april 2021, pkt. 41:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Bilag

70. Pårørendepolitik v. Bjarne

Intet indhold til denne sag.

71. Parkinson v. Leif

Intet indhold til denne sag.

72. Den nye folder v. Bjarne og Erik

Intet indhold til denne sag.

73. Seniorlokalerne og Bridgeklub

Intet indhold til denne sag.

74. Information om overgang fra Ishøj Fællesantenne til Stofa

Intet indhold til denne sag.

75. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. maj 2021