Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde onsdag 12. august 2015 kl. 13.30

Lokation: Mødelokalet 2E, etage 2.Sagspunkter der blev behandlet på mødet

27. Godkendelse af referat fra 15. juni 2015

Beslutning

Referatet godkendes. Der laves aftale med Trine André om deltagelse på næste Seniorrådsmøde.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

28. Orientering fra forvalgningen

Beslutning

Områdeleder Bettina Berg er stoppet. I efteråret meldes ud, hvordan den fremtidige ledelsesmæssige organisering vil se ud fremover.

 

Seniorrådet vil fremover have en ny sekretær, idet Områdeleder Bettina Berg er stoppet. Den nye sekretær er Udviklingskonsulent for Direktionen Gitte Hvidkær.

 

Vallensbæk byråd har bedt om at få gennemført en analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet. Denne analyse opstartes i august. Når analysen er færdig forelægges rapporten Seniorrådet.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

29. Orientering fra formanden

Beslutning

Nye ID-kort for Seniorrådsmedlemmerne blev omdelt.

 

Der skal være Samarbejdsudvalgsmøde d. 23. september 2015 for de foreninger, der benytter seniorlokalerne.

 

"Vores Ishøj" og "Ældres netværk" har inviteret til fællesskabsdag d. 11. september. Emnet på dagen er "ensomhed".

 

Der skal udarbejdes en arbejdsliste over, de temaer Seniorrådet skal arbejde med. Seniorrådet mødes i forlængelse af møde i samarbejdsudvalget og drøfter dette.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

30. Seniorrådets budget 2015

Sagsfremstilling

Af Seniorrådets budget for 2015 fremgår at der er midler til rådighed for det resterende år. Budgettet er vedhæftet dagsordnen og drøftes på Seniorrådsmødet.

Beslutning

Formand for Seniorrådet sender fremover regninger eller bestillinger, der vedrører Seniorrådets drift til Seniorrådet sekretær, fremfor at medlemmer af Seniorrådet skal lægge ud.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

31. Drøftelse af byrådets budgetforslag 2016

Sagsfremstilling

På Seniorrådets fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget vil Ishøj Kommunes Inspirationskatalog angående budget 2016 blive omdelt. Seniorrådet drøfter i denne forbindelse Seniorrådets anbefalinger i forbindelse med budget 2016.

Beslutning

Seniorrådet henstiller til at der ikke gennemføres besparelser på plejehjemsområdet i forbindelse med budget 2016.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

32. Kvalitetsstandard hjælpemidler 2015

Resume

Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. juni 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet blev godkendt på det seneste Social- og Sundhedsudvalgsmøde. Kvalitetsstandarden er uændret i forhold til sidst godkendte kvalitetsstandard.

 

Det skal bemærkes, at området kropsbårne hjælpemidler for Ishøj / Vallensbæk Kommuner varetages af Borger og Socialservice. Der fremlægges særskilt standard og serviceniveau for det nævnte område efter sommerferien.

Beslutning

Seniorrådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning.

Seniorrådet ønsker at få kvalitetsstandarderne trykt og opfordre til, at de blandt andet skal ligge i Borgerservice


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

33. Kvalitetsstandarder på frit valg 2015

Resume

 Kvalitetsstandarderne for hjemmehjælpsområdet og madservice blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. juni 2015.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarden for hjemmehjælp er der tilføjet et afsnit om klippekortsordningen, som er godkendt af SSU d. 9. marts 2015. Ellers er der ikke foretaget ændringer i forhold til sidst godkendte kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandard for madservice er opdateret med de gældende priser for 2015. Derudover er der ikke foretaget ændringer siden sidste fremlæggelse.

Beslutning

Seniorrådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

34. Kvalitetsstandarder træning 2015

Resume

 Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner reviderer årligt kvalitetsstandarderne for træning. Kvalitetsstandarderne for træning gældende fra maj 2015 blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. juni 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne er ændret i form og sprog sammenlignet med de fremlagte standarder sidste år. Dette er sket for at gøre dem lettere at læse og tilgå for de borgere, der har behov for træning. For at gøre det lettere for borgerne at ansøge om træning, er det desuden tilføjet i begge foldere, at borgerne kan henvende sig i Borgerservice i Ishøj eller Vallensbæk, hvis de har brug for hjælp til at udfylde en ansøgning om træning. I kvalitetsstandarden for genoptræning er der derudover ingen indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere version.

I Kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning er det fremhævet, at vedligeholdende træning kan leveres af andre faggrupper end terapeuter.

Beslutning

Seniorrådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

35. Tilsyn plejeboliger 2014

Resume

Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution har i 2014 været på tilsyn på Omsorgscentret Kærbo. Af tilsynsrapporten fremgår, at Kærbo et et velfungerende plejehjem.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution har i 2014 været på tilsyn på Omsorgscentret Kærbo. Der er i denne sammenhæng udarbejdet en rapport. Rapporten viser, som i foregående år, at Kærbo et et velfungerende plejehjem, der er i stand til at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på området. Ifølge rapporten har ledelsen og personalet på Kærbo arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav. Med baggrund i tilsynsbesøgets konklusioner vil næste tilsyn blive foretaget i 2016.

På plejehjemmet Torsbo blev der ikke fundet fejl og mangler under Embedslægens tilsyn i 2013, hvorfor der først foretages tilsyn igen i 2015.

Det kommunale tilsyn har ligeledes udført uanmeldt tilsyn på både Kærbo og Torsbo i 2014. Tilsynets vurdering lyder, at Ishøj Kommune har to meget veldrevne plejehjem, der formår at udvikle sig løbende i takt med udviklingen i borgernes behov og den generelle samfundsudvikling på området. Ligeledes formår begge plejehjem at planlægge og udføre tiltag, der sikrer den gode kvalitet i plejen, med den rette balance imellem sikkerhed i plejen og livskvalitet for borgerne. Både Kærbo og Torsbo er nu blandt de plejehjem, der har opnået kun at skulle have Embedslægetilsyn hvert andet år. Dette er et udtryk for, at begge plejehjem fortsat formår at arbejde målrettet med den generelle sikkerhed i plejen og medicinhåndteringen på plejehjemmene.

Rapporterne er vedhæftet.

Beslutning

Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning og opfordre til at denne gode historie fortælles via lokale medier til borgerne.

Seniorrådet vil gerne modtage referater fra bruger/pårørendemøder på Kærbo og Torsbo, hvis det er muligt.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

36. Belægning på Torsbo og Kærbo

Sagsfremstilling

Overblik over belægning på Torsbo og Kærbo fremlægges og drøftes i Seniorrådet.

Beslutning

Oversigten over belægning på Torsbo og Kærbo tages til efterretning. Seniorrådet opfordre til at kommende drøftelse om etablering af nye plejeboliger især tager højde for demente borgere eksempelvis ved etablering af demensafsnit.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

37. Bustrafik

Sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter kommunens bus og Flextrafik for ældre borgere.

Beslutning

Seniorrådet anbefaler, at Ishøj Kommune undersøger mulighed for at tilslutte sig ordningen om Flekstur. Denne ordning giver borgere mulighed for at bestille en bus to timer før og blive hentet ved kantstenen. Brøndby, Greve og Høje Taastrup kommuner er allerede med i ordningen.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

38. Letbanen

Sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter henvendelse og svar angående letbanen. Henvendelse og svar er vedhæftet dagsordnen.

Beslutning

Byrådet har besluttet at anbefale, at linjeføringen ændres, således at banen går uden om Vejlebro. Seniorrådet tilslutter sig denne beslutning.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Bilag

39. To repræsentanter til fokusgruppeinterview

Resume

Der skal findes to repræsentanter fra Seniorrådet tin fokusgruppeinterview.

Sagsfremstilling

Der er iværksat en analyse af sundhedsområdet i Ishøj Kommune, som gennemføres af KLs konsulentvirksomhed. Denne analyse har fokus på hvordan sundhedsområdet kan organiseres og effektiviseres. KL interviewer i denne forbindelse medarbejdere, ledere og råd.

 

Seniorrådet er blevet bedt om at finde to repræsentanter, der kan deltage i et fokusgruppeinterview fredag d. 21. august kl. 13.30 til 15 på Ishøj Rådhus etage 2 mødelokale 2D. Til fokusgruppeinterviewet vil der også være to repræsentanter fra Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet udpeger Formand Leif Christoffersen og Bjarne Gosvig til at deltage i fokusgruppeinterview på vegne af Seniorrådet.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

40. Ændringer i seniorrådets mødedatoer

Sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter fremtidige mødedatoer.

Beslutning

Det næste Seniorrådsmøde bliver mandag d. 7. september kl. 13.00.

Social- og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen har bedt om at deltage på Seniorrådets møder. Seniorrådet beder udvalgsformanden om at komme med ønsker til fremtidige mødedatoer. Disse datoer drøftes på næste møde.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

41. Evt.

Beslutning

Ældrepris blev drøftet

Bjarne Gosvig laver oversigt over hvad Seniorrådet har arbejdet med de senere år.


Fraværende i Seniorrådet - 12. august 2015:
Bente Nielsen og Knud Valdemar Nielsen

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 18. august 2015