Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 14. juni 2016 kl. 14.00

Lokation: Mødelokalet 6. salSagspunkter der blev behandlet på mødet

26. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet af seneste ordinære møde d. 12. april 2016 og af ekstraordinært møde om værdighedspolitikken er godkendt uden bemærkninger.

27. Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

Seniorrådet er gjort opmærksom på at huske at fremsende punkter til fællesmødet med social- og sundhedsudvalget 15. august 2016.

28. Meddelelser fra formanden

Beslutning

Formand Leif Christoffersen og næstformand Bjarne Gosvig skal til møde i Allerød d. 29. august 2016 kl. 10.

 

Der er fælles møde imellem Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 15. august 2016.

29. Pensionistskovturen (1050 deltagere)

Beslutning

Seniorrådet takker for de gode velplanlagte ture og roser alle involverede. Seniorrådet ønsker at påpege vigtigheden af at der fortsat er sygeplejersker med på alle turerne, da det jo er mange ældre mennesker der er afsted pr. gang.

30. IT hjælp vedr. iPad

Beslutning

Det aftales at Bente undersøger om en af hendes kontakter vil stå for undervisning i brug af iPad for de af seniorrådets medlemmer, der har behov for det.

31. Seniorrådets diæter for deltagelse i møder

Beslutning

Seniorrådet har udfærdiget et skriv til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet om at blive honoreret for flere møder end de bliver det for nu. Seniorrådets påpeger at de går til flere end 6 ordinære møder om året, som de får for nu. Der er også ekstraordinære møder ind imellem.

32. Kollektiv trafik, herunder flextrafik og bus 127

Beslutning

Det aftales at Tommy fra vej og park bliver indbudt til næste møde. Seniorrådet udfærdiger inden mødet et skriv, hvor de konkretiserer, hvad de ønsker at få belyst.

33. Analyse af plejeboligbehov i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

I oktober 2015 blev arbejdsgruppen vedr. fremtidens plejeboliger i Ishøj nedsat. Arbejdsgruppens formål har været at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune og herunder at undersøge forskellige scenarier, der kan afhjælpe dette behov.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet, en repræsentant for Centerrådet på Kærbo, ledelsen fra kommunens plejecentre og hjemmeplejen samt repræsentanter fra administrationen på ældreområdet. Baggrunden for analysen er et ønske om at se på sammenhængen mellem borgere i forskellige målgrupper i Ishøj, der kan have gavn af en plejebolig og Ishøj Kommunes nuværende kapacitet af boliger. På baggrund af analysen er der udarbejdet den vedhæftede rapport. I rapporten er arbejdsgruppen nået frem til følgende anbefalinger:

 

1) Oprettelse af Rehabiliteringscenter

2) Gradvis ombygning af ældreboliger til plejeboliger

3) Indsatser på demensområdet

4) Indsatser over for ældre med anden etnisk baggrund

5) Samarbejde med socialområdet vedr. fx skærmede enheder for ældre med psykiske og/eller misbrugsproblemer

6) Samarbejde med lokalsamfundet i Ishøj

 

Rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov samt bilag 1, 2, og 3 vedlægges.

 

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 61:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov til godkendelse.Social- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 61:

 

Beslutning

Analysen er taget til efterretning unden bemærkninger.

 

Seniorrådet synes der har været et godt research arbejde angående fremtidens plejeboligbehov.

Bilag

34. Pulje til aflastning af pårørende til mennesker med demens i egen bolig

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje på 17,4 mio. kr. til initiativer, der kan aflaste pårørende til demente i egenbolig. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2016, og projektperioden løber fra 1. sepember 2016 til 30. november 2017. Forventet afgørelse ligger ultimo august 2016.

Ishøj Kommune ansøger om midler til at etablere et lokalt forankret socialt netværk omkring pårørende til demensramte, der giver en meningsfuld og fleksibel aflastning. Ishøj Kommune har ansøgt om ialt 660.000 kr.

Den samlede puljeansøgning er vedlagt.

 

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 63:

Social- og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgningen.Social- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 63:

 

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at der er et stigende behov for aflastning af pårørende til mennesker med demens i egen bolig og billiger at der er søgt puæjemidler til dette område.

 

Ansøgningen er taget til efterretning.

Bilag

35. Pulje til livskvalitet på plejehjem og plejecentre

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 4 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017 til projekter og aktiviteter, som kan styrke trivsel og livskvalitet blandt ældre på plejehjem og i plejebolig. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2016, og projektperioden løber fra 1. august 2016.

Ishøj Kommune ansøger om midler til anlæggelse af personlige minihaver på Torsbo Plejecenter, som har til formål at give beboerne et rigere udeliv. Ishøj Kommune har ansøgt om ialt 621.000 kr. til 2016 og 2017.

Puljeansøgninger og budgetskemaer er vedlagt.

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 64:

Social- og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgningen.Social- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 64:

 

Beslutning

Seniorrådet vil gerne rose arbejdet, der er lagt i at søge midler til livskvalitet på plejehjem.

 

Ansøgningen er taget til efterretning.

Bilag

36. Evt.

Beslutning

Der har blandt flere ældre været efterspørgsel på et informationsmøde om rejsekort. Seniorrådet finder at dette vedrører alle aldre og opfordrer kommunen til at holde et fællesmøde om emnet.

 

Bjarne Gosvig skriver til vej og park at Seniorrådet ønsker et møde om status på opsætning af flere bænke.

 

Jan Diemer, som også er repræsentant i Handicaprådet, fortæller at Ishøj kommune har indkøbt 12 teleslynge-anlæg bl.a. med placering i Borgerservice, på bibliotektet og Seniorlokalet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019