Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Seniorrådets møde tirsdag 15. oktober 2019 kl. 13.00

Lokation: Rådhuset 2. sal, mødelokale Arken


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

89. Godkendelse af seneste referat

Intet indhold til denne sag.

90. Godkendelse af høringssvar

Intet indhold til denne sag.

91. Orientering: Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Resume

Orienteringspunkt

Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at implementere vaskeprojekt i Hjemmeplejen forinden der igangsættes brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice. Dette forventes igangsat 1. kvartal 2020 af hensyn til borgerne. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på udvalgsmødet d. 7/10 2019 og godkendte meddelelsen. Se bilag for undersøgelsesmateriale.

 

Indstilling

Seniorrådet tager orientering om udskydelse af brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice til efterretning.

Bilag

92. Orientering: beslutning om videreførelse af plejehjemslæge i 2020

Resume

Orienteringspunkt

Den nuværende aftale vedrørende plejehjemslæge udløber med udgangen af 2019, og der er fra 2020 ikke afsat centrale midler i økonomiaftalen til at fortsætte ordningen. Da de fasttilknyttede plejehjemslæger opleves til gavn for beboere såvel som medarbejdere, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2020, ved at Ishøj Kommune selv finansierer udgifterne hertil. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 2016-2019 været afsat midler til fasttilknyttede plejehjemslæger, som en del af bloktilskuddene til kommunerne. Der er imidlertid ikke afsat midler ifm. økonomiaftalen til at forlænge aftalen i 2020. Det vil derfor være den enkelte kommune, der skal afholde udgiften til plejehjemslæge i 2020, såfremt ordningen ønskes fortsat. KL arbejder for en permanent ordning for fasttilknyttede plejehjemslæger, og det er forhåbningen, at dette kan ske allerede fra 2021. Således vil det kun være i 2020, at kommunerne selv skal finansiere udgiften til plejehjemslæge.

I Ishøj Kommune koster det 80.000 kr./årligt at have en plejehjemslæge tilknyttet Torsbo og Kærbo. Der er stor tilfredshed med plejehjemslægen på begge plejecentre. Det er en stor fordel, at der fast kommer en læge, som regelmæssigt kan tilse beboerne og som hurtigt kan følge op på eventuelle sygdomme. På personalesiden er der også stor tilfredshed med plejehjemslægen, som bruges til faglig sparring omkring konkrete borgere og mere generelle problemstillinger.

Det anbefales derfor, at ordningen med plejehjemslæge fortsætter i 2020, og at udgifterne hertil fordeles mellem Torsbo og Kærbo inden for den eksisterende budgetramme.

Økonomi

Der er en udgift på 80.000 kr. i 2020 til finansiering af plejehjemslæge tilknyttet de to plejecentre. Udgiften vil fordeles forholdsmæssigt mellem Kærbo og Torsbo.

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 124:

Forslag til beslutning.
Social - og Sundhedsudvalget godkender,
at ordningen vedrørende plejehjemslæge fortsætter i 2020 og at finansieringen er som foreslået.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 124:

Tiltrådt.

93. Orientering: fremtidigt samarbejde med Elderlearn

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. december 2018 at forlænge samarbejdet med initiativet Elderlearn for året 2019. Der foreligger en ny samarbejdsaftale for 2020 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Elderlearn sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at give de ældre borgere i Ishøj muligheden for at bidrage med frivilligt arbejde. Initiativet har ligeledes til formål at forbedre integration af udlændinge, give dem et øget kendskab til dansk kultur samt at forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogskolestuderende mødes hjemme hos den ældre, og har samtaler om fx det danske samfund, livshistorier og interesser.

En eventuel fortsættelse af samarbejdet med Elderlearn vil indebære en udvidelse af det oprindelige formål. Det betyder, at Elderlearn også vil benyttes i processen at rekruttere og opkvalificere sosu-elever og sosu-medarbejdere til Ishøj Kommune. Dette indebærer, at Elderlearn vil informere de frivillige fra Elderlearn om sosu-uddannelsen og muligheden for at være elev i Ishøj Kommune. Herudover vil sosu-elever og sosu-medarbejdere fra Ishøj få mulighed for at blive en del af Elderlearn, og herigennem blive opkvalificeret. Tillige vil Elderlearn have fokus på at engagere ældre og udlændinge fra Elderlearn i lokalsamfundet ved at bygge bro til initiativer i Ishøj.

Initiativet har kørt i Ishøj Kommune i to år, hvoraf det første år var som pilotprojekt. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.

Der er opstillet følgende mål for samarbejdet i 2020:

  • Elderlearn laver 15 matches mellem ældre og udlændinge
  • Elderlearn matcher alle elever som henvises fra uddannelseskonsulenten, samt alle sosu-medarbejdere som henvender sig fra Ishøj Kommune. Elderlearn er dog ikke forpligtet til at matche mere end 15 par.
  • Elderlearn henviser relevante frivillige sprogskolestuderende fra Elderlearn til sosu-uddannelsen.
  • Elderlearn informerer alle frivillige om relevante lokale tilbud.
  • Elderlearn leverer en rapport, som evaluerer forløbet.

Ishøj Kommune vil formidle kontakt mellem Elderlearn og lokale aktører i Ishøj. Ligeledes vil Ishøj Kommune samarbejde med ældrelearn om rekruttering af sosu-elever. De resterende opgaver varetages af Elderlearn. Det indebærer blandt andet, at Elderlearn holder oplæg for sosu-elever, informerer relevante kommunale medarbejdere og andre lokale aktører, rekrutterer udlændinge via sprogskolerne, koordinerer og følger op på forløbene, udarbejder samtalemateriale mm.

Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 fremlægges status på samarbejdet med Elderlearn for Social- og Sundhedsudvalget og der tages stilling til eventuelt samarbejde i 2021.

Økonomi

Prisen for samarbejde med Elderlearn i 2020 vil beløbe sig i kr. 50.000 eks. moms. Det foreslås, at samarbejdet finansieres via de ubrugte bloktilskudsmidler fra Værdighedsmilliarden. Restbeløbet af bloktilskudsmidlerne fra Værdighedsmilliarden udgør kr. 263.000, hvilket Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 besluttede at lægge i kassen.

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 123:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Elderlearn for 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 123:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

94. Orientering om ventetid på Plejebolig

Resume

Orienteringspunkt

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til Ishøj Kommune vedr. plejeboliggarantien.

Sagsfremstilling

Ventetid på Plejebolig

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til flere kommuner, blandt andet Ishøj Kommune, i et ventetiden på en plejebolig i gennemsnit ligger over 45 dage eller mere (se bilag). Ishøj Kommunes gennemsnit er 79 dage. Plejeboliggarantien er på 60 dage.

Ishøj Kommune har oplevet et stigende pres på ansøgninger til plejeboliger. Se nedenstående tabel:

 

Antal

Antal dage i g.snt.

 Venteliste 1.1 2018

 38

 

 Visiteret i 2018

 37

 

 Venteliste 31.12 2018

 19

 

 Indflytninger 2018

 30

 

 Venteliste medio september 2019

 19

 

 Borgere der er omfattet af garanti med overskridelse

 9

 79

 Borgere der ikke er omfattet af garanti med overskridelse

 7

 112

 

Ved indgang til 2018 havde Ishøj Kommune 38 borgere på venteliste.

Ved pladsledighed tages der hensyn til det aktuelle behov hos den enkelte borger. Dette betyder, at der tages hensyn til om borgeren kan klare sig (længere end andre borgere på listen) i eget hjem ved hjælp af hjemmepleje og familie. Derfor kan der i nogle tilfælde opstå overskridelse af plejehjemsgarantien i større omfang end andre.

Ishøj Kommune har ikke kunne leve op til garantien i 2018 på grund af større søgning.

I 2019 har der være udfordringer med pladsledighed på grund af omlægning af pladser på Kærbo.

 

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 127:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 127:

Tiltrådt. Administrationen arbejder med forslag på kort og lang sigt for at afhjælpe situationen.

Bilag

95. Møde på Pitstop

Intet indhold til denne sag.

96. Drøftelse af temamøder, kursusdage osv.

Intet indhold til denne sag.

97. Seniorrådets økonomi

Intet indhold til denne sag.

98. Ældredag i Greve

Intet indhold til denne sag.

99. Meddelelser fra formand/næstforman og evt. udvalg

Intet indhold til denne sag.

100. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 10. oktober 2019