Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Seniorrådets møde tirsdag 20. oktober 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokale Arken


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

90. Godkendelse af referatet forrige møde

Intet indhold til denne sag.

91. Orientering formand og næstmand

Intet indhold til denne sag.

92. Orientering diverse udvalg

Intet indhold til denne sag.

93. Økonomi

Intet indhold til denne sag.

94. Leverandør af hjemmehjælp (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

95. Godkendelse af kommissorium vedr. kortlæggelse af aktivitetstilbud

Resume

Godkendelsespunkt

På grund af covid-19 er rammerne for aktivitetscentret på Kærbo samt borgernes færden på plejecentrene ændret. På den baggrund ønsker administrationen at lave en kortlægning af aktiviteter på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet i Ishøj med henblik på at undersøge muligheder for målgruppen 60+.

Sagsfremstilling

Punktet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har udarbejdet kommissorium for kortlægningen, hvor det fremgår, at formålet er at skabe transparens omkring aktiviteter for borgere 60+ på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet. Kortlægningen skal bidrage til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer omkring aktiviteter for målgruppen i relation til håndteringen af covid-19. Endvidere skal kortlægningen bidrage med viden om, hvordan der kan skabes mulighed for, at beboerne på plejeafdelingerne kan udnytte aktivitetscenterets rammer i højere grad. Baggrunden for dette er, at plejehjemsbeboerne på Kærbo har et ønske om og behov for at deltage i flere arrangementer og aktiviteter i tilknytning til aktivitetscenteret.

Den endelige kortlægning forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i december 2020.

Derudover igangsættes en dialog med de respektive tovholdere omkring aktiviteter.

Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Indstilling



14. september 2020, pkt. 104:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for kortlægning af aktivitetstilbud for borgere 60+.

Sagen sendes til Seniorrådet.



Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 104:

Tiltrådt.

96. Drøftelse af anvendelse af sommerpakke-midler til plejehjemsbeboere

Resume

Drøftelsespunkt

I forbindelse med covid-19 er der afsat kr. 40 mio. til dagsture for plejehjemsbeboere, hvoraf Ishøj Kommune modtager kr. 120.000. Midlerne er en del af sommerpakken, der dels skal understøtte dansk turisme, oplevelsesøkonomi og kulturinstitutioner, og dels være med til at genoprette de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat på pause pga. covid-19.

Sagsfremstilling

Tiden med covid-19 er særlig svær for mange ældre, der er/har været afskåret fra besøg og socialt samvær. Mange ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Som en del af sommerpakken er der derfor afsat midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i alle kommuner, således at de kan få positive udendørsoplevelser i 2020.

Midlerne kan dække udgifter forbundet med dagsture, som fx transport, bespisning, entrébilletter eller ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Herudover kan midlerne fx bruges til at ansætte ungarbejdere eller personer, der er blevet ledige pga. covid-19.

Forslag til udflugter

Plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo har meget forskellige behov og funktionsniveau. Derfor foreslås det, at der tilrettelægges forskellige typer af udflugter og aktiviteter tilpasset målgrupperne. Det foreslås endvidere, at det faste personale deltager i udflugterne, således at der skabes tryghed for beboerne ved velkendte ansigter. Samtidig vil det forstærke oplevelsen, når denne kan genkaldes og erindres efterfølgende af personale og beboere sammen.

Administrationen foreslår følgende mulige aktiviteter for plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo:

Udflugter udenbys

Det estimeres, at 30-40 plejehjemsbeboere vil have glæde af en heldagstur. Det kunne fx være en bustur til Birkegårdens Haver eller Samlermuseet på Møn, hvor beboerne får mulighed for at gå rundt og opleve seværdighederne på stedet og spise frokost i restauranten. Derudover vil selve busturen være en del af oplevelsen, hvor beboerne får mulighed for at nyde smuk natur på vejen.

Udflugter lokalt

Det estimeres, 20-30 plejehjemsbeboere vil have glæde af en dagstur af et par timers varighed. Det kunne fx være en guidet bustur rundt i Ishøj, der afsluttes med et måltid mad og musikalsk underholdning på Vandrerhjemmet. En anden mulighed kunne være en udflugt til et af Ishøjs naturskønne områder eller lokationer, hvor der fx tilberedes mad over bål, opleves dyreliv eller studeres gamle landbrugsredskaber. Disse udflugter og aktiviteter kan evt. planlægges i samarbejde med Bredkærgård, Naturcenteret og andre lokale aktører.

Udflugter i små grupper

Det estimeres, at plejehjemsbeboere vil have glæde af en udflugt sammen med deres nære pårørende eller få andre beboere samt plejepersonale. Disse plejehjemsbeboere trives bedst i små grupper. Samtidig har flere beboere efterspurgt positive oplevelser med deres nære pårørende udenfor plejecenteret. Dette kunne fx være en køretur til et naturskønt område, frokost og socialt samvær i små grupper af 3-4 personer. Her kan plejecentrets bus evt. benyttes.

Afrapportering

Afrapportering af midlerne består af en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Der skal redegøres for, hvilke aktiviteter der er gennemført i forhold til formålet og på hvilke plejehjem. Herudover skal det beskrives om alle kommunens plejehjem har fået gavn af midlerne. Udgangspunktet er, at alle beboere skal have mulighed for at få tilbud om en dagstur, medmindre helt særlige forhold taler herimod.

Covid-19 hensyn

Udflugter og aktiviteter vil planlægges ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og afviklingen vil afhænge af smittetryk og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke ske en sammenblanding af beboerne fra henholdsvis Torsbo og Kærbo, og der vil i de konkrete situationer ske en vurdering af om beboerne fra de forskellige afdelinger kan deltage i udflugter og aktiviteter sammen eller opdelt efter afdelinger.

Lovgrundlag

Aftaleteksten kan læses via dette link: https://em.dk/media/13770/aftaletekst-sommerpakke.pdf

Økonomi

Ishøj Kommune modtager kr. 120.000 til dagsture for plejehjemsbeboere. Der vil planlægges udflugter og aktiviteter løbende i 2020, og derfor vil midlerne anvendes løbende. Midlerne forventes brugt på transport, mad, entré, underholdning samt løn til plejepersonale, som kan vikariere for det faste personale, når de skal deltage i udflugterne.

Indstilling



14. september 2020, pkt. 105:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til anvendelse af sommerpakke-midlerne.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.



Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 105:

Tiltrådt.

97. Orientering om tilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælp og madservice

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice, og forelægger på baggrund af undersøgelsen en række mål til politisk godkendelse (se bilag).

Sagsfremstilling

Den 6. marts udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 600 ældre borgere, der modtager enten hjemmepleje eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.
Den samlede målgruppe består af i alt 580 borgere, hvoraf 204 har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvormed der er opnået en svarprocent på 35 %.
Brugertilfredshedsundersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Samlet tilfredshedsscore

 • På en skala fra 1-5 gives for den kommunale leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4.
 • På en skala fra 1-5 gives for den private leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4,1.

77 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje.

64 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp.

73 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med madservice.

Politiske anbefalinger

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen foreslår administrationen at:

 • Der arbejdes for opfyldelsen af nedenstående opstillede mål i den kommende to-årige periode 2020-2022.
 • Det undersøges om kommunikationen vedr. fritvalgsordningen er tydelig nok for borgerne, eller om der skal udarbejdes præciserende kommunikationsmateriale.
 • Der gennemføres evalueringsproces af spørgeskemaet i samarbejde med Seniorrådet og Bruger-pårørenderåd på kommunens plejecentre..

Forslag til mål for perioden 2020-2022

 • Flere respondenter skal angive, at de har kendskab til det frie valg mellem privat og kommunal leverandør.
 • Stigningen fra sidste måling i 2017 på 5 % i andelen af respondenter der angiver, at de er meget utilfredse med den personlige pleje skal minimeres og årsagsforklares.
 • Den procentvise andel af respondenter der angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med den praktiske hjælp skal under 10 %.
 • Hjemmeplejen afdækker mulighederne for effektivisering i vagtplanniveauer, for at sikre, at borgerne modtager hjemmehjælp til aftalt tid.
 • En større procentvis andel af de respondenter der modtager madservice, skal angive, at der følger et godt og varieret udvalg af grønsager med.

 

Indstilling



14. september 2020, pkt. 106:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkender politiske anbefalinger samt opstillede mål for den kommende to-årige periode 2020-2022.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.



Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 106:

TIltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at der ses på anden måde i forhold til at udsende spørgeskemaerne. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status fra administrationen omkring målsætninger til septemper 2021.

98. Orientering om årsberetning om magtanvendelse på voksenområdet

Resume

Ifølge Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Derfor fremlægges opgørelse på magtanvendelsessager i 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Af bilag 1 fremgår det, at der har været 7 indberetninger om fysisk magtanvendelse i 2019. Der har således været få magtanvendelsessager, hvor der er sket indberetning. Sagerne vedrører fortrinsvis, at personalet har forsøgt at afværge borgeren i at krænke/genere andre beboere, eller i at udsætte sig selv for fare.

1. januar 2020 trådte nye regler vedr. magtanvendelse i kraft. De nye regler og dertilhørende nye arbejdsgange blev Social- og Sundhedsudvalget informeret om på mødet i april 2020.

Ændringerne angår regler om husordener, magtanvendelsesreglernes formål, fysisk guidning, afværge-hjælp, fastholdelse, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, tryghedsskabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, registrering og indberetning samt klageadgang.

I forbindelse med indførelse af de nye regler, der tillader udvidet brug af magt, er der iværksat et undervisningsforløb på tværs af driftssteder under Center for Voksne og Velfærd. Det er derfor forventningen, at der fremadrettet vil være flere indberetninger, så der gives et mere retvisende billede af den magt, der anvendes over for kommunens borgere.

Næste årsberetning for 2020 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2021.

Lovgrundlag

Lov om Social Service (nr. 123 af 22/11/2019)

Indstilling



14. september 2020, pkt. 107:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen vedr. magtanvendelse 2019 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.



Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 107:

Tiltrådt.

99. Orientering om afrapportering af projekt Den Gode Hverdag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet afrapportering for investeringsprojektet Den Gode Hverdag. Punktet fremlægges af afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Træning og Rehabilitering samt forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Projekt Den Gode Hverdag er et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektperioden løb fra d. 1. maj 2018 - 30. april 2020. Der er derfor udarbejdet afrapportering for projektet, hvori projektets resultater beskrives.

Formål:
Projektets formål har været at afklare, hvordan Servicelovens §83a (hverdagsrehabilitering) kan organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Projektets formål har endvidere været at undersøge, hvorvidt en målrettet rehabiliteringsindsats kan nedsætte behovet for kompenserende og varig hjemmehjælp efter Servicelovens §83 og dermed forebygge, at udgifter til hjemmehjælp stiger proportionalt med stigningen i antallet af ældre borgere i kommunen.

Indsatsen:
Borgere i projektet blev tilbudt et kort og tidsafgrænset (op til 12 uger) hverdagsrehabiliteringsforløb. Et hverdagsrehabiliteringsforløb er en tværfaglig indsats, som koordineres af en forløbskoordinator og involverer relevante fagpersoner og samarbejdspartnere. I et samarbejde mellem borgeren og forløbskoordinatoren blev der sat konkrete mål for forløbet med udgangspunkt i de daglige gøremål, som var blevet svære for borgeren at udføre. Den efterfølgende indsats tog således udgangspunkt i de opstilede mål, i form af råd, vejledning og afprøvning af konkrete dagligdagssituationer samt inddragelse af relevante fagpersoner og samarbejdspartnere.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet var borgere, der søgte om hjemmehjælp for første gang eller henvendte sig med et nyopstået behov for hjemmehjælp. I alt har 133 borgere søgt om hjemmehjælp i projektperioden og er blevet henvist til et hverdagsrehabiliteringsforløb. 123 borgere er afsluttet, og for disse borgere gælder:

Resultater:

 • 53 % af borgerne har efter endt forløb ikke behov for hjemmehjælp
 • 33 % af de borgere, som stadig har behov for hjælp efter endt forløb, har behov for mindre hjælp end før forløbet. Heraf har 75 % halvt så mange eller under halvt så mange besøg, som ved starten af rehabiliteringsforløbet
 • 76 % af de borgere, der afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløbet uden behov for hjemmehjælp, er fortsat selvhjulpne et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 56 % af de borgere, der afsluttede forløbet med behov for hjemmehjælp, modtager samme mængde hjælp et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 63 % af de borgere, der har været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb, har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet
 • 39 % af borgerne, der har været i et hverdagsrehabiliteringsforløb, oplever en forbedring i forhold til deres oplevelse af ensomhed før rehabiliteringsforløbet.

Sammenfatning:
Projektet har vist, at den hverdagsrehabiliterende tilgang kan være med til at udskyde behovet for hjemmehjælp og dermed også behovet for plejehjemspladser for borgere i alderen 80+. Derudover kan indsatsen bidrage til, at gennemsnitsalderen for, hvornår en borger første gang modtager hjemmehjælp, udskydes. Endelig viser projektet, at indsatsen kan bidrage til mere livskvalitet og værdighed hos den enkelte borger, da tabte færdigheder genvindes og borgeren dermed bliver mere selvhjulpen.

Vedhæftet er afrapportering for projekt Den Gode Hverdag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

Projektet blev bevilget 1.337.000 kr., hvoraf 288.063 kr. blev brugt i 2018. De resterende 1.088.937 kr. blev videreoverført til 2019-20.

Eventuelle besparelser opnås først to år efter projektets afslutning, hvorfor det endnu ikke er muligt at dokumentere de samlede besparelser. Dog svarer gevinsten ved projektet indtil videre til omkostningerne.

Indstilling



7. oktober 2020, pkt. 112:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om afrapportering for projekt Den Gode Hverdag til efterretning. Sagen sendes til efterretning i Seniorrådet.



Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 112:

Status taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker fornyet status til maj 2021. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet.

100. Besøg plejecenterleder Lene, bl.a. vedr. Covid-19

Intet indhold til denne sag.

101. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 15. oktober 2020