Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Seniorrådets møde tirsdag 21. januar 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokalet Arken


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Intet indhold til denne sag.

2. Orientering formand og næstformand

Intet indhold til denne sag.

3. Orientering div. udvalg

Intet indhold til denne sag.

4. Økonomi

Intet indhold til denne sag.

5. Opfølgning vedr. julefest og sommerfest

Intet indhold til denne sag.

6. Opfølgning vedr. snerydning

Intet indhold til denne sag.

7. Tilgængelighed og seniorlokalerne, forhåbentlig besøg Lars Vestergaard

Intet indhold til denne sag.

8. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder - Genoptræning

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Følgende kvalitetsstandarder forelægges Social- og Sundhedsudvalget (se vedlagte bilag):
1. Genoptræning efter sundhedsloven § 140
2. Vedholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2
3. Genoptræning af voksne efter serviceloven §86, stk.1
4. Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
Ændringer i kvalitetsstandarder på træningsområdet angår flg.:

-    § 119 er udvidet med KOL og Lændeområdet. Dette betyder ikke ændringer i tilbuddet til Ishøjs borgere. Ændringen er udelukkende lavet for at kunne timeafregne med Vallensbæk Kommune.
-    Holdtræning til det geriatriske (alderdomsrelaterede) område er sat op fra 45 min. til 60 min.
-    I-CURA holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi Ishøj ikke har holdet længere (se bilag for: Ydelseskatalog for genoptræning Ishøj Kommune § 140).
Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.
Høringsfrist fastsættes til 15/2 2020 således, at Social- og Sundhedsudvalget endeligt kan godkende kvalitetsstandarderne på udvalgets møde i marts 2020.

 

Indstilling9. december 2019, pkt. 147:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende reviderede kvalitetstandarder på træningsområdet til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 147:

Tiltrådt.

Bilag

9. Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15/2 2020. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden angår målgruppen for borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år. Der er typisk tale om borgere, som har skader som følge af blodprop, hjerneblødning, tumorer, iltmangel, infektioner, traumer som følge af cykelstyrt, overfald, trafikulykke mv. Målgruppen inkluderer også borgere med hjernerystelse. I kvalitetsstandarden tydeliggøres følgende parametre: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarden skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet. Det foreslås, at høringsfristen sættes til d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle kvalitetsstandarderne på et rådsmøde. Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt kvalitetsstandard på udvalgsmødet i marts 2020.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

Indstilling9. december 2019, pkt. 148:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 148:

Tiltrådt.

Bilag

10. Godkendelse af kvalitetsstandarder for havehjælp, snerydning og fleksible omsorgspladser

Resume

Godkendelsespunkt
Forslag til kvalitetsstandard for havehjælp og snerydning samt revideret kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget for budget 2020 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for havehjælp, ligesom kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser er tilrettet hvad angår egenbetaling. Egenbetaling bliver, som følge af budgetforliget, i 2020 nedjusteret til 75 kr./dag frem for de nuværende 129 kr./dag. Der er endvidere udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for snerydning.

Kvalitetsstandarder afspejler det kommunale serviceniveau og skal således give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af havehjælp og snerydning samt ved ophold på en fleksibel omsorgsplads. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om havehjælp, snerydning samt ophold på fleksibel omsorgsplads.
Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 15. februar 2020 således, at kvalitetsstandarderne endeligt kan godkendes på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2020.

Kvalitetstandarderne er vedhæftet.

Indstilling9. december 2019, pkt. 149:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende kvalitetsstandard for havehjælp, snerydning og fleksible omsorgspladser til høring i Seniorrådet med høringsfrist d.15. februar 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 149:

Tiltrådt. Dog indføres samme formuegrænse som ved Kvalitetsstandard Havehjælp. Form og indhold ændres til snerydning.

Bilag

11. Godkendelse af kvalitetsstandard for akutfunktionen

Resume

Godkendelsespunkt
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for akutfunktionen under Hjemmesygeplejen i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Akutfunktionen i Ishøj Kommune tilbyder sygeplejefaglig indsats døgnet rundt til alle akutte situationer. Det kan eksempelvis være akut opstået sygdom, akut forværring af sygdom, herunder både somatisk og psykisk eller ved akut nedsat funktionsevne. Den sygeplejefaglige indsats ydes i tæt samarbejde med egen læge, akutberedskabet – 1813/112 eller den psykiatriske udrykningstjeneste. I april 2017 udsendte Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvormed akutfunktionens rammer, opgaver, kompetencer og ansvar blev præciseret. Kvalitetsstandard for akutfunktionen i Ishøj Kommune lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard, men er tilrettet praksis i Hjemmesygeplejen. I kvalitetsstandarden beskrives form og indhold af ydelserne under akutfunktionen i Ishøj Kommune.
Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 21. februar 2020.
Kvalitetsstandarden er vedhæftet. 

Indstilling13. januar 2020, pkt. 2:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for akutfunktionen og godkender at sende standarden til høring i Seniorrådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 2:

Tiltrådt. Sendes i høring i Seniorrådet.

Bilag

12. Status på Boblberg.dk

Resume

Ishøj Kommune har et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor man kan oprette opslag (også kalder bobler). Herigennem kan man møde medborgere med samme interesser og behov, såsom nogen at træne med, strikke med, øve sprog med, lave mad med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber. Her fremlægges en status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj:

 • Pr. 10. september 2019 var der 1.489 brugere i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 558 brugere siden marts 2019.
 • Der er pt. +22.500 bobler/opslag på landsplan.
 • 81,67 % af brugerne får svar på deres bobler/opslag.
 • 92,2 % af brugerne i Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere af Boblberg.dk i Ishøj er 38,24 år.
 • Eksempler på temaer i bobler i Ishøj er veninder, tilflytter, rejsepartner, kajak fællesskab, ensomhed, lære dansk, træningsmakker, hundelufter, enlig mor, kreativt fællesskab mm.

Boblberg.dk gør reklame for sig selv:

 • I løbet af det sidste halve år har Boblberg.dk i Ishøj deltaget i Kulturnatten, Fællesskabsdagen, haft stand på biblioteket mm.
 • Boblberg.dk deltager i diverse messer, konferencer og arrangementer landet over.
 • Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til/brugen af Boblberg.dk til fx ældre borgere via foreninger, netværk og arrangementer.
 • Boblberg.dk vil fortsat gerne ud til foreninger, arrangementer o.lign. og fortælle om portalen.

Udvikling og samarbejder:

 • Boblberg.dk har indgået forskellige forskningssamarbejder, som fx 'Seniorers brug af Boblberg.dk' og 'Værdien af Boblberg.dk'.
 • Boblberg.dk deltager i diverse udviklingsprojekter, som fx udvikling af fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper til pårørende til demensramte.
 • Boblberg.dks samarbejde med Røde Kors betyder fx udviklingen af julevenner.
 • Boblberg.dk er ved at udvikle et forenings- og aktivitetsmodul.

Vedhæftet er status i Ishøj pr. 10. september 2019.

Bilag

13. Evaluering af Viima

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en status for brugen af Viima som rengøringsmetode i hjemmeplejen. I det følgende kan læses, hvordan rengøringssystemet virker, og hvordan det bruges i Ishøj samt konklusionerne fra evalueringen. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Viima i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune indgik i juni 2016 en samarbejdsaftale med De forenede Dampvaskerier, som inkluderer leje og vask af Viima-artikler. Formålet med at indgå samarbejdsaftalen var at skabe bedre kvalitet af rengøringen hos borgerne, sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer samt at forbedre arbejdsmiljøet.

Ishøj Kommune betaler månedlig for leje og vask af rengøringsredskaberne. Der betales per del, som bruges og prisen kan derfor variere lidt fra måned til måned afhængig af, hvor mange rengøringer hjemmeplejen gennemfører. Foreløbig er der betalt 107.517 kroner i 2017, 122.121 kroner i 2018 og 133.500 kroner i de tre første kvartaler af 2019. Hjemmeplejen servicerer ca. 700 borgere, hvoraf 447 borgere modtager hjælp til rengøring.

Evaluering af Viima

I november 2019 blev der gennemført en evaluering af Viima. I alt blev 8 borgere, 4 medarbejdere og 1 leder adspurgt om deres oplevelse med Viima. Det var ønsket at interviewe flere borgere, men det var svært at finde nok kandidater. Dels har nogle borgere ikke kunne overskue at deltage i undersøgelsen, og dels har nogle borgere ikke været kognitivt i stand til at deltage.

De overordnede konklusioner fra evalueringen er:

 • Nogle borgere sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af rengøringen og betvivler, om bakterier fjernes. Eksempelvis oplever nogle borgere, at gulvene er klistrede og stribede efter rengøring med Viima. Andre borgere fremhæver, at de mangler duften af et rent hjem.
 • Ledelsen fremhæver, at det er positivt, at Viima fremmer et ergonomiske sundt arbejdsmiljø, at medarbejderne undgår at indånde forskellige kemikalier samt at redskaberne altid er tilgængelige ude i hjemmene.
 • Medarbejderne fortæller, at det er en ulempe at skulle transportere kludene ud til borgerne samt at returnere de beskidte klude til hjemmeplejen.

Med baggrund i medarbejdernes oplevelse af, at kludene er tunge og besværlige at transportere frem og tilbage, vil ledelsen i hjemmeplejen gå i dialog med medarbejderne for at se på mulige løsninger for at imødekomme denne problematik.

På baggrund af evalueringen anbefaler administrationen at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Desuden anbefales, at der gennemføres en evaluering af Viima hvert andet år med henblik på at belyse og imødekomme eventuelle problematikker.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling9. december 2019, pkt. 152:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget godkender anbefalingen om at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 152:

Tiltrådt.

Bilag

14. Temamøde om tryghed i samarbejde med Ældresagen

Intet indhold til denne sag.

15. Fliserne ved Kærbo er de ordnet

Intet indhold til denne sag.

16. Seniorrådsrepræsentanter Kærbo og Torsbo fremadrettet

Intet indhold til denne sag.

17. Svar fra Hjemmesygeplejen vedr. medicinsodering

Intet indhold til denne sag.

18. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 15. januar 2020