Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 7. marts 2016 kl. 16.30

Lokation: Ung på vej, Vejledalen 17, 2635 Ishøj


Fraværende: Lennart Hartmann Nielsen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

23. Status Ung På Vej

Sagsfremstilling

Ung På Vej er et uddannelsesrettet tilbud til udsatte unge i alderen 18-29 år. Ung På Vej blev opstartet primo 2014 som et treårigt pilotprojekt. Ung På Vej har således været i gang i 2 år. I efteråret 2015 blev der foretaget en midtvejsevaluering af Ung På Vej, som viste, at 26 % af de unge, der var afsluttet fra Ung På Vej, havde påbegyndt en uddannelse. Evalueringen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 14. september 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse, at der i foråret 2016 skal forelægges yderligere status på Ung På Vej.

 

Status Ung På Vej, februar 2016:

  • 12 unge ud af 46 er startet i ordinær uddannelse
  • 12 unge ud af 34 er gået fra at være aktivitetsparate til at være uddannelsesparate
  • 17 unge ud af 46 er afklaret og udskrevet til behandling
  • 12 unge ud af 46 er afklaret og udskrevet til andet tilbud

 

Derudover har yderligere 5 unge været i praktik i forskellige virksomheder. 2 af de unge er herigennem blevet afklaret med valg af uddannelse. Den ene påbegynder uddannelse til marts 2016 og den anden søger studieoptag pr. august 2016. 

 

Det forventes dermed, at Ung På Vej vil opfylde målene i Aktiveringsstrategien for 2016, som er, at 25 % går fra at være aktivitetsparate til uddannelsesparate, samt at 50 % af de uddannelsesparate unge i Ung På Vej påbegynder en uddannelse i løbet af 2016.

 

Forankring af Ung På Vej:

Ung På Vej er budt ind som en af fem cases, der indgår i projektforløbet ”forebyggelse betaler sig”. Administrationen vil i forbindelse med budget 2017 fremlægge en sag for Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den fremtidige forankring af Ung På Vej.

 

På mødet vil Anne Louise Esbensen, projektkoordinator fra Ung På Vej samt en borger fra Ung På Vej fortælle om de foreløbige erfaringer med Ung På Vej.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på Ung På Vej til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

24. Præsentation af proces for effektdokumentation på området for socialpædagogisk støtte

Sagsfremstilling

Center for Socialservice er ved at implementere effektdokumentation på området for § 85-støtte (hjemmevejledning efter serviceloven). Betina Funch Rasmussen, teamleder i Handicap og Psykiatri samt Lisbeth Halvorsen, udviklingskonsulent i Socialservice vil på mødet fortælle om processen, herunder formål og forventede effekter af projektet.

 

Slides vil blive omdelt på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om proces for effektdokumentation til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

25. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der er modtaget et brev fra Brohusklubben vedr. afslag på paragraf 18 midler.

 

Beslutning

Der sendes svar til Brohusklubben, hvor de bliver bedt om at redegøre for aktiviteter særligt rettet mod Ishøj.

Bilag

27. Analyse af genoptræning og hjælpemidler

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Vallensbæk kommune udarbejdet en analyse af hjælpemiddel- og genoptræningsområderne. Analysen fremlægges til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

28. Tilsagn fra pulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Greve Kommune ansøgte i efteråret 2015 om støtte til "projekt fælles behandlingstilbud i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer."

Ansøgningen er imødekommet ved tilsagnsskrivelse af d. 10. februar 2016. Tilskuddet udgør i projektåret, der starter 01-01-2016, i alt 2.760.778 kr. Budget for 2017, 2018 og 2019 er ligeledes godkendt. Under forudsætning af, at tilskuddet fornyes og finanslovens vedtages med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 2.794.088 kr. i 2017, 2.822.588 kr. i 2018 og 2.836.832 kr. i 2019.

Ansøgningspuljen har til formål at sikre udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholafhængighed.

Greve Kommune indkalder snarest til opstartsmøde i styregruppen for projektet, hvor den videre proces drøftes og besluttes.

Vedhæftet er tilsagnsbrev samt ansøgning og budget.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalge tager orientering om tilsagn til "projekt fælles behandlingstilbud i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer" til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

29. Nøffes Gadekøkken

Sagsfremstilling

Nøffes Gadekøkken:

Pitstop er i samarbejde med folkene bag Fars Køkkenskole i Ishøj og  Vallensbæk kommuner gået sammen om et madlavningsforløb for unge, der er tilknyttet Pitstop. Tilbuddet har fået navnet Nøffes Gadekøkken, opkaldt efter underviseren Jens Appelquist, som kaldes Nøffe i daglig tale. Madlavningsforløbet skydes igang med en introduktionsaften d. 8. marts efterfulgt af 5 madlavningsaftener af 3 timers varighed fra d. 22 marts og hver anden uge i ti uger frem. Der er forløbig 16 unge, der har tilkendegivet, at de deltager i Nøffes Gadekøkken.

 

Udgifterne til Nøffes Gadekøkken holdes inden for budgetrammen for misbrug.

 

Der vil blive omdelt materiale vedrørende Nøffes Gadekøkken til mødet.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Nøffes Gadekøkken til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 15. maj 2019