Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde torsdag 21. november 2013 kl. 17.00

Lokation: Mødelokalet, etage 6


Fraværende:


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

112. Meddelelser

Sagsfremstilling

- Klage til Familiecentret vedr. medarbejder.

- Klage til Sundhed & Ældrecentret vedr. brug af Movia Flextrafik.

Beslutning

- Der afholdes pensionistjulefrokost d. 2-6/12

- Der er udarbejdet flyer om autisme/ASF

113. Nøgletal

Sagsfremstilling

Nøgletal på beskæftigelsesområdet pr. 30. september 2013.

Nøgletal børneområdet pr. 31. oktober 2013.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

114. Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2013 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 16,7 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 7. november 2013 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen. 

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift inden for serviceudgiftsrammen på 17,7 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes balance. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,0 mio.kr., mens der på finansieringssiden og interne omplaceringer er balance. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,  

at budgetopfølgningen tiltrædes.  
at der gives bevilling inden for fagudvalgets område iht. bilag B.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

115. Høring vedr. sundhedsaftale lll somatik og psykiatri

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Ishøj Kommunes første høringssvar til udkast til oplæg til forhandling vedr. Sundhedsaftale 2015-2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at høringssvar vedr. oplæg om Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019