Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Teknik- og Bygningsudvalgets møde tirsdag 17. marts 2020 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale Fyrsten - Ishøj Rådhus, etage 2


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

23. Midlertidig dispensation fra kravet om anvendelse – Brohuset (BPV 15)

Resume

Der ansøges om tilladelse til de nye funktioner i Brohuset. Det ansøgte kræver en dispensation fra byplanvedtægtens krav om anvendelse ift. liberale serviceerhverv. Det indstilles, at der gives midlertidig dispensation på 3 år til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Brohuset skal anvendes til blandede offentlige formål, herunder Genoptræningscenter, aflastningspladser, foreninger og netværk, Ejendomsservice og andre kommunale funktioner samt liberale serviceerhverv, herunder lægeklinik mv. Anvendelse i form af liberale serviceerhverv kræver en dispensation fra byplanvedtægten.

Center for Ejendomme søger derfor om en midlertidig dispensation på 3 år, indtil der udarbejdes en samlet lokalplan for hele matriklen.

Området er omfattet af byplanvedtægt 15 – Gildbroterrasserne, Køge Bugt uddannelsescenter.
Af § 5 fremgår, at området forbeholdes til offentligt formål (gymnasium, HF, fagskole, grønt område).

Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, dog kan der meddeles dispensation til midlertidig ændret anvendelse i op til 3 år. Ved vurdering af, om midlertidig dispensation skal meddeles, skal kommunen bl.a. lægge vægt på indholdet af kommuneplanen og afveje relevante hensyn.

Her er det vurderet, at:
• Den gældende kommuneplanramme 1.D.6, som omfatter hele matriklen, er udlagt til offentligt formål, og der er en særlig bestemmelse, der giver mulighed for at placere kontor og serviceerhverv. Hensynet til borgerinddragelse vurderes at være tilgodeset i kommuneplanprocessen. • Området har fungeret som uddannelsesinstitution, hvor der i forvejen har været forskellige brugergrupper. De kommende funktioner vil derfor ikke ændre områdets karakter i en væsentlig grad.
• Brohuset er et større udviklingsprojekt, der bliver planlagt i etaper. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde den endelige lokalplan, når alle planer er kendte, så der bliver skabt ét fælles plangrundlag for hele matriklen.
• Der er tale om ændret anvendelse inden for den eksisterende bygningsmasse og byggefelter, og derfor vil en midlertidig dispensation ikke ændre områdets udtryk i væsentlig grad.

Brohuset er hidtil anvendt som uddannelsescenter. Her er der lagt vægt på, at ændringen i anvendelsen er af underordnet betydning for de omkringliggende naboer. Det vurderes i den forbindelse, at dispensationen skønnes at være af underordnet betydning for naboen, og en naboorientering er derfor undladt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles en 3-årig midlertidig dispensation til det ansøgte.

Bilag

24. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

25. Tilladelse til digital skiltning i Ishøj Bycenter - Ishøj Bycenter (LP 1.42)

Resume

Der ansøges om tilladelse til opsætning af digitale skilte i Ishøj Bycenter, hvilket kræver en dispensation fra lokalplanens krav om skiltning.

Sagsfremstilling

Danske Shoppingcentre P/S ønsker at opsætte 13 stk. digitale informations- og reklameskærme (infoskærme) i Ishøj Bycenter, hvoraf en del placeres i bygningens centergader. Deas har sat én skærm op, så det kan ses konkret, hvad der er tale om. Den er til venstre for centerets rådhusindgang (på gavlen ind mod smykkebutikken).

Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Bygningsudvalget den 11. februar 2020 hvor udvalget har besluttede, at give afslag til det ansøgte, fordi man ønskede mere lokal annoncering samt mere lokal indflydelse på fladen.

Deas A/S og Danske Shoppingcentre P/S er kommet med et nyt tilbud.

Ishøj Kommune vil få tildelt 20 visninger i timen pr. skærm dvs. 260 visninger i timen i alt. Kommunen får selv indflydelse på sin del af sendefladen, og dermed kan anvende skærmene efter eget ønske. Ishøj Kommune betaler intet for de gratis spots. De gratis spots lægges op af Centerforeningen via Vibeke Lønborg, hvorved uploadgebyret spares. Kommunen står selv for betaling af omkostningerne til produktion af eget materiale.

Dansk Shoppingcenter og Centerforeningen vil ligeledes få 20 visninger i timen pr. skærm.

Øvrige medlemmer af Ejerlejlighedsforeningen, vil kunne aftale med centerforeningens marketingchef at benytte nogle af centerforeningens spots. Alle lejere i centret får 50% rabat på annoncering.

Infoskærmene udføres som tv-skærme monteret i en ramme, som er udført af stål, aluminium eller lignende metalbaserede produkter.

Ishøj Bycenter er omfattet af lokalplan 1.42 – Ishøj Bycenter
Af § 8.2 fremgår, at skiltning og reklamering reguleres i særskilt aftale mellem centret og Ishøj Kommune.

Der er ift. den særskilte aftale udarbejdet en skiltemanual med retningslinjer for skiltning i Ishøj Bycenter. Skiltemanualen foreskriver, at butikker på Lille Torv skal have kvadratiske udhængskilte monteret i loftet eller på facade med en bredde på mellem 60 og 100 cm og en højde på max. 30 cm. Da det ansøgte ligger udenfor aftalen, kræver det en dispensation.

Alle infoskærme i centergaderne ønskes udført som stander med skærme på begge sider eller som vægmonterede.

Infoskærmene ønskes placeret både inde i og uden for centret. Inde i centret placeres skærmene i centergaderne samt som væghængte skærme. Udenfor centeret placeres de ved indgangen til bycenteret. Placeringer kan ses af oversigtskortet, bilag vedlagt.

Infoskærme bliver som udgangspunkt i en standertype med bredde, dybde og højde på hhv. 84,19 og 209 cm. Tegninger er vedhæftet som bilag.

DEAS oplyser i deres ansøgning, at Ejerlejlighedsforeningen har accepteret opsætningen af digitale skærme i Ishøj Bycenter.

Ishøj Bycenter fungerer i dag som bymidte i Ishøj og er en del af stisystemet og det offentlige rum.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at

Bilag

26. Høringssvar på udkast til regional udviklingsstrategi

Resume

Beslutningspunkt

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi - En region for den næste generation - i høring. FN`s verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

Sagsfremstilling

Udkastet til den regionale udviklingsstrategi - En region for den næste generation - har som sit pejlemærke FN`s Verdensmål. Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien, at fremme løsninger der bidrager til en fremtid hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret.

Strategien er opdelt i fire fokusområder:
- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har allerede i dag et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og ideer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategi angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune vedlægges denne sag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Bilag

27. Gildbroskolens parkeringsplads - henvendelse fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen

Resume

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har fremsendt vedhæftede brev til Børne- og Undervisningsudvalget, hvoraf det fremgår, at skolebestyrelsen ønsker, at forholdene på Gildbroskolens parkeringsplads forbedres.

Sagsfremstilling

Af brevet fra skolebestyrelsen fremgår det bl.a., at efter hegnet er sat op ved Tranebakken, opleves der et øget pres på parkeringspladsen, hvilket medfører, at forældre og andre besøgene parkerer uhensigtsmæssigt, idet der ofte er fyldt helt op på parkeringspladsen i tidsrummet mellem kl. 9.00 - 12.00. Der er endvidere en oplevelse af, at forældre, der skal aflevere deres børn i daginstitutionerne Tvillingehuset og Ørnebo også benytter skolens parkeringsplads.

Skolebestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der mangler belysning midt på parkeringspladsen, og at der mangler en markering af et fortov på fortovsstrækningen. Bestyrelsen har et stort ønske om belysning på parkeringspladsen samt optegning af 'fortov' i lighed med skolens 'Kys og Kør-bane'.

Gildbroskolens bestyrelsen sendte et lignende brev til Børne- og Undervisningsudvalget i oktober 2019, hvor udvalget besluttede at oversende brevet til Teknik- og Bygningsudvalget.

Brevet fra skolebestyrelsen fra oktober 2019 afventer, at Teknik- og Bygningsudvalget behandler aftale om udendørsbelysning for hele kommunen på mødet i februar samt parkeringsanalyse på mødet i marts.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen.

Bilag

28. Frigivelse af midler til lysprojektets 5. etape

Resume

Center for Park, Vej og Miljø søger midler frigivet til lysprojektets 2. etape, belysning på broer. Det betyder, at midlerne fremrykkes fra 2021 til 2020.

Sagsfremstilling

I forlængelse af lysprojektet på Ishøj Stationsforplads har kommunen i samarbejde med ÅF Hansen og Henneberg udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omkring hele Ishøj Bycenter. Der henvises til lysprojektet, der blev fremlagt i sin helhed på Byrådsseminaret d. 14. maj 2013.

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes.

I lysprojektet er der brugt særlige initiativer til at binde området sammen og til at skabe attraktive og trygge oplevelser omkring Ishøj Bycenter.

Der er i februar 2020 frigivet midler til lysprojektets 4. etape, som omhandler et samlet koncept for belysning på broer, samt udførelse af lysprojekt på to ud af fem broer. De resterende tre broer er jf. investeringsoversigten planlagt i 2021.

Det foreslås, at man i stedet samler etape 4 og etape 5 til en samlet etape, der kan udføres og afsluttes i 2020. Man opnår på denne måde en optimering i forhold til rådgiver- og entreprenørtimer, samt besparelser på indkøb af armaturer og lign., og man flytter en del af den samlede store anlægsudgift, der ligger i 2021 til 2020. Derudover giver det en stor effekt, hvis man lyssætter alle fem broer i 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 1 mio. kr. til 5. etape af lysprojektet fremrykkes og frigives jf. investeringsoversigten for 2021.

29. Meddelelse fra Formand og Administration

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. marts 2020