Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Teknik- og Bygningsudvalgets møde torsdag 17. oktober 2013 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

97. Lovliggørelse af indretning af en bolig i en del af eksisterende erhvervbygning - Industrivangen 10, matr.nr. 19ex, Ishøj By, Ishøj

Resume

Lovliggørelse af en bolig i en eksisterende erhvervsbygning og godkendelse til, at boligen må anvendes til beboelse for underviser og vicevært.

Sagsfremstilling

Dansk Pakistansk Kulturforening har søgt lovliggørelse af en bolig på ca. 50 m2 i en del af en eksisterende erhvervsbygning. Boligen skal bruges til beboelse af Dansk Pakistansk forenings underviser.

 

Underviseren har også funktion som vicevært med opgaver som rengøring, almindelig vedligeholdelse og lignende.

 

Der er indrettet en bolig i 2008 uden godkendelse. Boligen har ikke tidligere været brugt som beboelse, men som forsamlingssted i forbindelse med foreningens aktiviteter.

 

Det vurderes, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da underviseren har tilknytning til de foreningsaktiviteter, der forgår i ejendommen på samme måde som en indehaver, portner og lignende har tilknytning til en virksomhed.

 

Såfremt der gives tilladelse i henhold til lokalplanen, vil der efterfølgende skulle gives byggetilladele til boligindretning.

Lovgrundlag

En godkendelse til det ansøgte kræver en tilladelse i henhold til lokalplan 1.11.3 §3.3, " Byrådet kan tillade, at der på ejendomme kan opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden".

 

 

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

at der gives godkendelse til bolig til to personer med baggrund i størrelsen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser efter naboorientering, samt at der søges byggetilladelse til boligen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

98. Godkendelse af vejnavne til nyt boligområde ved Industriskellet

Resume

Godkendelse af Fasanskellet og Fasanvangen, som nye vejnavne til den nye bebyggelse på  Industriskellet 20-23 samt Industrivangen 23.

Sagsfremstilling

Den nye boligbebyggelse, som opføres af henholdsvis Lejerbo og KAB og den nye Netto har i dag udkørsel til Industriskellet og Industrivangen.

 

Det forslås, at den nye vej på matr.nr. 19eb, 19ec og 19ed ændres til Fasanskellet, og at vejen til den nye rækkehusbebyggelse på matr.nr. 19eq ændres til Fasanvangen.

Begge vejnavne er reserverede i Hovedstadens Vejnavnenævn.

Når udvalget har godkendt sagen, skal den sendes til høring hos de berørte ejere og lejere.

Lovgrundlag

Lov om Bygnings- og Boligregistrering §§3a-3f, er kommunerne adresseansvarlige og står for tildeling af nye vejnavne og adresser.

Kravet i lovgivningen er at det skal være logisk for borgeren, myndighederne og beredskab mv. at finde frem til en given adresse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

at godkende vejnavnene Fansaskellet og Fasanvangen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved høring.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

100. Cykelsuperstier

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag nr. 115 på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 13. december 2012, er der sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om penge til Ishøjruten (København - Hvidovre - Brøndby - Vallensbæk - Ishøj). Vejdirektoratet har besluttet at give et tilskud på 50 % til cykelsuperstierne.

 

Den 24. september 2013 har Vallensbæk Kommune oplyst, at de arbejder for cykelsuperstierne, men ikke har penge til projektet i 2014. På baggrund af dette har Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommune oplyst, at de planlægger at gennemføre projektet med Ishøjruten uden Vallensbæk og Ishøj Kommune. Ishøjruten ændrer muligvis navn, til eksempelvis Brøndbyruten.

 

Borgmester Ole Bjørstorp har sendt et åbent brev til Vallensbæk Kommune, som blev fremlagt på byrådsmødet den 2. september 2013.

 

Park- og Vejcenteret foreslår, at arbejdet med Ishøjruten fortsætter, og at der over driftsbudgettet, betales cirka 14.000 kr. om året i 2014 og 2015 til drift af Projektsekretariatet for Cykelsuperstier. Det årlige budget for sekretariatet er 4 millioner kr, hvor Regionen betaler de  3 millioner kr. og kommunerne i projektet betaler 1 million kr, hvor Ishøjs Kommunes andel er cirka 14.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

at Ishøj Kommune fortsætter i arbejdet i Projektsekretariatet for Cykelsuperstier, og at udgifterne på cirka  14.000 kr. afholdes over Park- og Vejcenteret driftsbudget.
at der arbejdes på en gennemførelse af Ishøjruten i 2014, og der afsættes midler (ca. 109.000 kr.) fra Trafikhandlingsplanen til opgaven i 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

101. Gennemgang af slidlag på kommunale stier

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af belægninger på de kommunale stier.

 

Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag.

 

Der er cirka 4,8 km stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning. Det vurderes at det kan udføres for 1.175.000 kr.

 

Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring  200.000 kr. til  250.000 kr.

 

Park- og Vejcenteret anvender årligt 10.000 kr. til slidlag på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Udvalget ønsker at sagen overføres til Byrådet.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015